Kokoomus.fi
Risikko vie esityksen alkoho­li­mai­nonnan rajoit­ta­mi­sesta valtio­neu­vostoon

Risikko vie esityksen alkoho­li­mai­nonnan rajoit­ta­mi­sesta valtio­neu­vostoon

Julkaistu: 24.2.11 Uutiset

- Lapsiin ja nuoriin kohdistuva alkoho­li­mai­nonta tulee lopettaa. Näin tärkeää asiako­ko­nai­suutta ei saa jättää odottamaan seuraavaa vaali­kautta, Risikko sanoo.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva mainonta lopetet­taisiin kieltä­mällä alaikäisiin kohdis­tuvan mainonnan keinot.

- Lakiin lisät­täisiin kattava luettelo mainonnan keinoista ja paikoista, joiden perus­teella mainonnan voidaan katsoa kohdis­tuvan alaikäisiin, Risikko tähdentää.

Jatkossa kiellettyjä olisivat myös ne mainonnan keinot, joilla annetaan kuva alkoholin sosiaa­li­sista ja seksu­aa­li­sista menes­tystä lisää­vistä vaiku­tuk­sista.

Lisäksi esitys piden­täisi televi­sio­mai­nonnan kieltoa 21:stä kello 23:een. Kielto ulottuisi myös radio­mai­nontaan.

Risikko arvioi, että vaalien läheisyys alkoi vakavasti haitata valmis­te­lu­työtä. Hän pelkää politi­koinnin jo johtaneen kohta­lok­kaaseen viiveeseen lain valmis­te­lussa. Keskusta on halunnut syksystä saakka lähestyä alkoho­li­mai­nonnan rajoi­tuksia Ranskan mallin pohjalta.

- En kannata esillä ollutta Ranskan tapaa rajoittaa alkoho­li­mai­nontaa. Se mahdol­lis­taisi muun muassa kikkailun juoman hinnalla, alkoho­li­pro­sen­tilla ja niiden yhdis­tel­mällä. Mieli­kuvia käytet­täisiin edelleen. Näin on tapah­tunut Ranskassa ja näin varmaan tapah­tuisi Suomes­sakin.

Ranskan malli ei ole käytössä muualla eikä sen vaikut­ta­vuu­desta ole näyttöä. Ranskassa nuorten humala­ha­kuinen alkoho­lin­käyttö on itse asiassa lisään­tynyt.


Kokoomus.fi