Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko vie esityk­sen alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mi­sesta valtio­neu­vos­toon

Risikko vie esityk­sen alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mi­sesta valtio­neu­vos­toon

Julkaistu:

- Lapsiin ja nuoriin kohdis­tuva alko­ho­li­mai­nonta tulee lopet­taa. Näin tärkeää asia­ko­ko­nai­suutta ei saa jättää odot­ta­maan seuraa­vaa vaali­kautta, Risikko sanoo.

Lapsiin ja nuoriin kohdis­tuva mainonta lope­tet­tai­siin kiel­tä­mällä alai­käi­siin kohdis­tu­van mainon­nan keinot.

- Lakiin lisät­täi­siin kattava luet­telo mainon­nan keinoista ja paikoista, joiden perus­teella mainon­nan voidaan katsoa kohdis­tu­van alai­käi­siin, Risikko tähden­tää.

Jatkossa kiel­let­tyjä olisi­vat myös ne mainon­nan keinot, joilla anne­taan kuva alko­ho­lin sosi­aa­li­sista ja seksu­aa­li­sista menes­tystä lisää­vistä vaiku­tuk­sista.

Lisäksi esitys piden­täisi tele­vi­sio­mai­non­nan kiel­toa 21:stä kello 23:een. Kielto ulot­tuisi myös radio­mai­non­taan.

Risikko arvioi, että vaalien lähei­syys alkoi vaka­vasti haitata valmis­te­lu­työtä. Hän pelkää poli­ti­koin­nin jo johta­neen kohta­lok­kaa­seen viivee­seen lain valmis­te­lussa. Keskusta on halun­nut syksystä saakka lähes­tyä alko­ho­li­mai­non­nan rajoi­tuk­sia Rans­kan mallin pohjalta.

- En kannata esillä ollutta Rans­kan tapaa rajoit­taa alko­ho­li­mai­non­taa. Se mahdol­lis­taisi muun muassa kikkai­lun juoman hinnalla, alko­ho­li­pro­sen­tilla ja niiden yhdis­tel­mällä. Mieli­ku­via käytet­täi­siin edel­leen. Näin on tapah­tu­nut Rans­kassa ja näin varmaan tapah­tuisi Suomes­sa­kin.

Rans­kan malli ei ole käytössä muualla eikä sen vaikut­ta­vuu­desta ole näyt­töä. Rans­kassa nuor­ten huma­la­ha­kui­nen alko­ho­lin­käyttö on itse asiassa lisään­ty­nyt.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content