Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko vie esityk­sen alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mi­sesta valtio­neu­vos­toon

Risikko vie esityk­sen alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mi­sesta valtio­neu­vos­toon

Julkaistu:

- Lapsiin ja nuoriin kohdis­tuva alko­ho­li­mai­nonta tulee lopet­taa. Näin tärkeää asia­ko­ko­nai­suutta ei saa jättää odot­ta­maan seuraa­vaa vaali­kautta, Risikko sanoo.

Lapsiin ja nuoriin kohdis­tuva mainonta lope­tet­tai­siin kiel­tä­mällä alai­käi­siin kohdis­tu­van mainon­nan keinot.

- Lakiin lisät­täi­siin kattava luet­telo mainon­nan keinoista ja paikoista, joiden perus­teella mainon­nan voidaan katsoa kohdis­tu­van alai­käi­siin, Risikko tähden­tää.

Jatkossa kiel­let­tyjä olisi­vat myös ne mainon­nan keinot, joilla anne­taan kuva alko­ho­lin sosi­aa­li­sista ja seksu­aa­li­sista menes­tystä lisää­vistä vaiku­tuk­sista.

Lisäksi esitys piden­täisi tele­vi­sio­mai­non­nan kiel­toa 21:stä kello 23:een. Kielto ulot­tuisi myös radio­mai­non­taan.

Risikko arvioi, että vaalien lähei­syys alkoi vaka­vasti haitata valmis­te­lu­työtä. Hän pelkää poli­ti­koin­nin jo johta­neen kohta­lok­kaa­seen viivee­seen lain valmis­te­lussa. Keskusta on halun­nut syksystä saakka lähes­tyä alko­ho­li­mai­non­nan rajoi­tuk­sia Rans­kan mallin pohjalta.

- En kannata esillä ollutta Rans­kan tapaa rajoit­taa alko­ho­li­mai­non­taa. Se mahdol­lis­taisi muun muassa kikkai­lun juoman hinnalla, alko­ho­li­pro­sen­tilla ja niiden yhdis­tel­mällä. Mieli­ku­via käytet­täi­siin edel­leen. Näin on tapah­tu­nut Rans­kassa ja näin varmaan tapah­tuisi Suomes­sa­kin.

Rans­kan malli ei ole käytössä muualla eikä sen vaikut­ta­vuu­desta ole näyt­töä. Rans­kassa nuor­ten huma­la­ha­kui­nen alko­ho­lin­käyttö on itse asiassa lisään­ty­nyt.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content