Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Työtä riit­tää

Risikko: Työtä riit­tää

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ovat olleet viime aikoina paljon otsi­koissa. Hyvä niin, sillä onhan niiden toimi­vuus tärkeää sekä kunta­lai­selle että koko kunnalle.

Hela­tors­tain aattona julkais­tiin tule­vaa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jär­jes­tel­mää koske­via lisä­lin­jauk­sia. Linjauk­set tarken­ta­vat kehys­rii­hessä tehtyjä päätök­siä. Lisä­tar­ken­nuk­sia tarvit­tiin nopsalla aika­tau­lulla, jotta edus­kun­nan valio­kun­nat pysty­vät otta­maan kantaa käsit­teillä olevaan halli­tuk­sen esityk­seen kunta­ra­ken­ne­laista.

Tarken­nuk­set selven­tä­vät muun muassa erilais­ten väes­tö­poh­jan kuntien sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen järjes­tä­mis­vas­tuuta. Lisäksi määri­tel­lään tarkem­min miten pienem­mät kunnat pysty­vät huoleh­ti­maan kunta­lai­sille sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon perus- ja erikois­pal­ve­lut. Myös hallin­to­mal­liin otetaan kantaa.

Lisä­lin­jaus­ten julkis­ta­mi­sen jälkeen on tanner tömis­syt. Mieli­pi­teitä linjauk­sista on riit­tä­nyt. Joiden­kin mielestä linjauk­set ovat liian ylei­siä, joiden­kin mielestä taas liian tark­koja otta­maan erilai­set alueel­li­set erot huomioon. Joiden­kin mielestä linjauk­set vievät asiaa eteen­päin, joiden­kin mielestä taak­se­päin. On hyvä muis­taa, että tämä savotta ei vielä ole ohi. Nyt se oikeas­taan vasta alkaa. Jatko­työssä tarvi­taan kuntien päät­tä­jät vahvasti mukaan. Valtio­valta on nyt kuvan­nut kritee­reitä, joiden tulee toteu­tua, jotta sekä kunta­ra­kenne että sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­ra­kenne mene­vät eteen­päin.

Pallo on nyt tässä vaiheessa myös kunnissa. Nyt on mahdol­li­suus arvioida kritee­reitä ja punnita miten omassa kunnassa halu­taan tule­vai­suu­teen satsata. Pahinta mitä nyt voi tapah­tua on, että kunnissa aletaan odot­taa seuraa­via vaaleja siinä uskossa, että niiden jälkeen ei tarvitse tehdä mitään muutosta. Tätä ei nimit­täin sosi­aali- ja tervey­den­huolto eikä kuntien talous kestä. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon perus­pal­ve­lut ovat heiken­ty­neet ja suurin osa rahoista menee erikois­pal­ve­lui­hin.

Kaik­kein vähi­ten odot­te­lua kestää sairas kunta­lai­nen. Tällä hetkellä 80 prosent­tia suoma­lai­sista asuu terveys­kes­kusa­lueilla, joilla joudu­taan lääkä­riai­kaa odot­ta­maan yli kaksi viik­koa. Kuntien kannat­taa toimia nyt, kun vielä on asuk­kaita, joita hoitaa.

Ensi vuoden alussa, kun tervey­den­huol­to­lain mahdol­lis­tava valin­nan­va­paus laaje­nee koko maahan, äänes­tä­vät ihmi­set jaloil­laan. Kuntien olemassa olon kannalta pahim­massa tapauk­sessa he siir­ty­vät asumaan paik­ka­kun­nalle, jossa terveys­kes­kuk­set toimi­vat.

Meidän valta­kun­nan­ta­son päät­tä­jien ei pidä luulla, että pihti­syn­ny­tyk­sellä aikaan­saa­dut linjauk­set riit­täi­si­vät. Eivät todel­la­kaan riitä. Lisä­pää­tök­siä tarvi­taan mm. sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sesta yleensä ja erityi­sesti siitä, miten raha kulkee kuntien ja tule­vien sote-aluei­den välillä, päivys­tyk­sen järjes­tä­mi­sestä eri puolilla maata.

On myös varmis­tet­tava, ettei­vät sote-aluei­den erikois­pal­ve­lut painotu päätök­sen­teossa, sillä ei ongelma ole niiden toimi­vuu­dessa. Onkin otet­tava kantaa mahdol­li­sim­man pian siihen, miten erityi­sesti terveys­kes­kuk­set saadaan toimi­maan. Kansa­lai­set eivät voi odot­taa palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tusta, jonka teke­mi­seen menee vähin­tään 5-10 vuotta.

Ilkka, 6.6.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content