Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­te­taan

Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­te­taan

Julkaistu:

Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä laajasta raken­ne­po­liit­ti­sesta ohjel­masta talou­den kasvue­del­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­seksi ja julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi.

Työn vastaa­not­ta­mi­sen helpot­ta­mi­seksi ja kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­seksi otetaan työt­tö­myys­tur­vassa käyt­töön työtu­lo­jen suojao­suus.

“Suojaosa koskee työt­tö­myy­se­tuuk­sien sekä ansio­tur­vaa, että perus­tur­vaa eli ansio­päi­vä­ra­haa, perus­päi­vä­ra­haa ja työmark­ki­na­tu­kea.”, toteaa sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko.

Työmark­ki­na­jär­jes­töt sopi­vat työl­li­syys ja kasvuso­pi­muk­ses­saan, että työt­tö­myys­tur­van sovi­tel­lussa päivä­ra­hassa otet­tai­siin käyt­töön suojaosa, joka on 300 euroa kuukau­dessa. Tämä on linjassa halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man kanssa.

Lisäksi otetaan asumis­tuen tulo­har­kin­nassa käyt­töön malli, jossa lähtö­koh­tana on, että jäte­tään 400 euroa ansio­tu­loa tuen­saa­jaa kohti kuussa huomioon otta­matta 6 kuukau­den ajan työl­lis­ty­mi­sestä.

“Tarkem­mat esityk­set valmis­tel­laan marras­kuun loppuun mennessä”, sanoo minis­teri Risikko.

Lisä­tie­toja:
Valtio­sih­teeri Pia Pohja, p. 040 545 7285

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content