Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­tetaan – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­tetaan

Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­tetaan

Julkaistu: 02.09.2013 Uncategorized

Hallitus sopi budjet­ti­rii­hessä laajasta raken­ne­po­liit­ti­sesta ohjel­masta talouden kasvue­del­ly­tysten vahvis­ta­mi­seksi ja julkisen talouden kestä­vyys­vajeen umpeen kuromi­seksi.

Työn vastaa­not­ta­misen helpot­ta­mi­seksi ja kannus­tin­louk­kujen purka­mi­seksi otetaan työttö­myys­tur­vassa käyttöön työtu­lojen suojaosuus.

“Suojaosa koskee työttö­myy­se­tuuksien sekä ansio­turvaa, että perus­turvaa eli ansio­päi­vä­rahaa, perus­päi­vä­rahaa ja työmark­ki­na­tukea.”, toteaa sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko.

Työmark­ki­na­jär­jestöt sopivat työllisyys ja kasvuso­pi­muk­sessaan, että työttö­myys­turvan sovitel­lussa päivä­ra­hassa otettaisiin käyttöön suojaosa, joka on 300 euroa kuukau­dessa. Tämä on linjassa halli­tuksen raken­ne­po­liit­tisen ohjelman kanssa.

Lisäksi otetaan asumistuen tulohar­kin­nassa käyttöön malli, jossa lähtö­kohtana on, että jätetään 400 euroa ansio­tuloa tuensaajaa kohti kuussa huomioon ottamatta 6 kuukauden ajan työllis­ty­mi­sestä.

“Tarkemmat esitykset valmis­tellaan marraskuun loppuun mennessä”, sanoo ministeri Risikko.

Lisätietoja:
Valtio­sih­teeri Pia Pohja, p. 040 545 7285


Kokoomus.fi