• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­te­taan
  Twiittaa

  Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­te­taan

  Julkaistu: 02.09.2013 Uncategorized

  Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä laajasta raken­ne­po­liit­ti­sesta ohjel­masta talou­den kasvue­del­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­seksi ja julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi.

  Työn vastaa­not­ta­mi­sen helpot­ta­mi­seksi ja kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­seksi otetaan työt­tö­myys­tur­vassa käyt­töön työtu­lo­jen suojao­suus.

  “Suojaosa koskee työt­tö­myy­se­tuuk­sien sekä ansio­tur­vaa, että perus­tur­vaa eli ansio­päi­vä­ra­haa, perus­päi­vä­ra­haa ja työmark­ki­na­tu­kea.”, toteaa sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko.

  Työmark­ki­na­jär­jes­töt sopi­vat työl­li­syys ja kasvuso­pi­muk­ses­saan, että työt­tö­myys­tur­van sovi­tel­lussa päivä­ra­hassa otet­tai­siin käyt­töön suojaosa, joka on 300 euroa kuukau­dessa. Tämä on linjassa halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man kanssa.

  Lisäksi otetaan asumis­tuen tulo­har­kin­nassa käyt­töön malli, jossa lähtö­koh­tana on, että jäte­tään 400 euroa ansio­tu­loa tuen­saa­jaa kohti kuussa huomioon otta­matta 6 kuukau­den ajan työl­lis­ty­mi­sestä.

  “Tarkem­mat esityk­set valmis­tel­laan marras­kuun loppuun mennessä”, sanoo minis­teri Risikko.

  Lisä­tie­toja:
  Valtio­sih­teeri Pia Pohja, p. 040 545 7285