Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­te­taan

Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­te­taan

Julkaistu:

Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä laajasta raken­ne­po­liit­ti­sesta ohjel­masta talou­den kasvue­del­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­seksi ja julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi.

Työn vastaa­not­ta­mi­sen helpot­ta­mi­seksi ja kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­seksi otetaan työt­tö­myys­tur­vassa käyt­töön työtu­lo­jen suojao­suus.

“Suojaosa koskee työt­tö­myy­se­tuuk­sien sekä ansio­tur­vaa, että perus­tur­vaa eli ansio­päi­vä­ra­haa, perus­päi­vä­ra­haa ja työmark­ki­na­tu­kea.”, toteaa sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko.

Työmark­ki­na­jär­jes­töt sopi­vat työl­li­syys ja kasvuso­pi­muk­ses­saan, että työt­tö­myys­tur­van sovi­tel­lussa päivä­ra­hassa otet­tai­siin käyt­töön suojaosa, joka on 300 euroa kuukau­dessa. Tämä on linjassa halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man kanssa.

Lisäksi otetaan asumis­tuen tulo­har­kin­nassa käyt­töön malli, jossa lähtö­koh­tana on, että jäte­tään 400 euroa ansio­tu­loa tuen­saa­jaa kohti kuussa huomioon otta­matta 6 kuukau­den ajan työl­lis­ty­mi­sestä.

“Tarkem­mat esityk­set valmis­tel­laan marras­kuun loppuun mennessä”, sanoo minis­teri Risikko.

Lisä­tie­toja:
Valtio­sih­teeri Pia Pohja, p. 040 545 7285

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content