Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­te­taan

Risikko: Työn vastaa­not­ta­mista helpo­te­taan

Julkaistu:

Halli­tus sopi budjet­ti­rii­hessä laajasta raken­ne­po­liit­ti­sesta ohjel­masta talou­den kasvue­del­ly­tys­ten vahvis­ta­mi­seksi ja julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi.

Työn vastaa­not­ta­mi­sen helpot­ta­mi­seksi ja kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­seksi otetaan työt­tö­myys­tur­vassa käyt­töön työtu­lo­jen suojao­suus.

“Suojaosa koskee työt­tö­myy­se­tuuk­sien sekä ansio­tur­vaa, että perus­tur­vaa eli ansio­päi­vä­ra­haa, perus­päi­vä­ra­haa ja työmark­ki­na­tu­kea.”, toteaa sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko.

Työmark­ki­na­jär­jes­töt sopi­vat työl­li­syys ja kasvuso­pi­muk­ses­saan, että työt­tö­myys­tur­van sovi­tel­lussa päivä­ra­hassa otet­tai­siin käyt­töön suojaosa, joka on 300 euroa kuukau­dessa. Tämä on linjassa halli­tuk­sen raken­ne­po­liit­ti­sen ohjel­man kanssa.

Lisäksi otetaan asumis­tuen tulo­har­kin­nassa käyt­töön malli, jossa lähtö­koh­tana on, että jäte­tään 400 euroa ansio­tu­loa tuen­saa­jaa kohti kuussa huomioon otta­matta 6 kuukau­den ajan työl­lis­ty­mi­sestä.

“Tarkem­mat esityk­set valmis­tel­laan marras­kuun loppuun mennessä”, sanoo minis­teri Risikko.

Lisä­tie­toja:
Valtio­sih­teeri Pia Pohja, p. 040 545 7285

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content