Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Kunta­kes­kus­telu on käytävä nyt

Risikko: Kunta­kes­kus­telu on käytävä nyt

Julkaistu:

Kunta­mi­nis­teri Paula Risikko haas­taa puolu­eet keskus­te­le­maan kuntien tule­vai­suu­desta. Risi­kon mukaan sosi­aali- ja terveys­pal­velu-uudis­tus muut­taa dramaat­ti­sesti kuntien perin­tei­sen toimin­nan ja roolin.

- Sote-uudis­tus kaavail­lussa muodos­saan vaikut­taa merkit­tä­västi kaik­keen julki­sen hallin­non raken­tei­siin, kansa­lais­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­siin ja vero­ra­ho­jen käyt­töön. Suurin vaiku­tus on se, että koko käsi­tys kunnasta muut­tuu perin pohjin, Risikko sanoi.

Risikko perään­kuu­lut­taa kuntien puolus­ta­jia ja haluaa käyn­nis­tää perus­teel­li­sen keskus­te­lun kuntien tule­vasta roolista. Hänen mukaan kunnat ovat vuosi­kym­me­niä olleet kansa­lais­ten palve­lu­jen järjes­tä­jiä sekä alueen elin­voi­man ja kilpai­lu­ky­vyn kehit­tä­jiä.

- Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on raken­nettu kuntien varaan. Kunnat vastaa­vat elin­voi­man kehit­tä­mi­sestä, kansa­lais­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sista ja palve­luista. Kuntien ratkai­se­van tärkeää roolia ihmis­ten arjessa ei voi tuosta noin vaan mitä­töidä. Nyt tarvi­taan perus­teel­li­nen keskus­telu kuntien tule­vai­suu­desta ja niiden roolista Suomen kehit­tä­mi­sessä, Risikko vaati.

Erilai­set ratkai­sut eri puolille Suomea
Keskus­te­lua varten Risikko asetti jo viime syksyllä Tule­vai­suu­den kunta -asian­tun­ti­ja­ryh­män valmis­te­le­maan erilai­sia vaih­toeh­toja kuntien tehtä­vistä ja roolista. Työryhmä luovutti rapor­tin joulu­kuussa.

Asian­tun­ti­ja­ryh­män mielestä kunta­uu­dis­tuk­sen lähtö­koh­tina pitäisi olla vahva ja läpi­nä­kyvä kunnal­li­nen itse­hal­linto, suur­ten kaupun­ki­seu­tu­jen kilpai­lu­kyky, palve­lu­tuo­tan­non moni­muo­toi­suus ja eri palve­lu­tyyp­pien ?maan­tie­teen? ymmär­rys sekä valin­nan­va­paus ja vähäi­sempi normi­tus. Esimer­kiksi nyt kaavailtu sote-ratkaisu ei näitä edel­ly­tyk­siä täytä.

Nykyi­nen kunta­laki tuntee vain yhden kunta­tyy­pin. Asian­tun­ti­ja­ryhmä olisi valmis säätä­mään kolme erilaista kunta­tyyp­piä ja salli­maan erilai­set ratkai­sut eri puolille Suomea. Kunnan vahvuu­den mukaan niille määräy­tyisi erilai­sia tehtä­viä.

Risikko pitää työryh­män teke­mää ehdo­tusta erit­täin tarpeel­li­sena. Risikko kannus­taa­kin puoluei­den edus­ta­jia tutus­tu­maan asian­tun­ti­ja­ryh­män esityk­siin.

- Nyt tarvi­taan puolueilta linjauk­sia kuntien tule­vai­suu­den roolista. Minun mielestä asian­tun­ti­ja­ryh­män teke­mät esityk­set erilais­ten kunta­rat­kai­su­jen salli­mi­sesta eri puolille Suomea on hyvä. Suomi on laaja maa, jonka alueet ovat hyvin erilai­sia. Tule­vai­suu­den kuntien tulee nykyistä parem­min huomioida aluei­den erityis­piir­teet, Risikko sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content