Risikko: Kunta­kes­kus­telu on käytävä nyt

Julkaistu: 17.01.2015

Kunta­mi­nis­teri Paula Risikko haas­taa puolu­eet keskus­te­le­maan kuntien tule­vai­suu­desta. Risi­kon mukaan sosi­aali- ja terveys­pal­velu-uudis­tus muut­taa dramaat­ti­sesti kuntien perin­tei­sen toimin­nan ja roolin.

- Sote-uudis­tus kaavail­lussa muodos­saan vaikut­taa merkit­tä­västi kaik­keen julki­sen hallin­non raken­tei­siin, kansa­lais­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­siin ja vero­ra­ho­jen käyt­töön. Suurin vaiku­tus on se, että koko käsi­tys kunnasta muut­tuu perin pohjin, Risikko sanoi.

Risikko perään­kuu­lut­taa kuntien puolus­ta­jia ja haluaa käyn­nis­tää perus­teel­li­sen keskus­te­lun kuntien tule­vasta roolista. Hänen mukaan kunnat ovat vuosi­kym­me­niä olleet kansa­lais­ten palve­lu­jen järjes­tä­jiä sekä alueen elin­voi­man ja kilpai­lu­ky­vyn kehit­tä­jiä.

- Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on raken­nettu kuntien varaan. Kunnat vastaa­vat elin­voi­man kehit­tä­mi­sestä, kansa­lais­ten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sista ja palve­luista. Kuntien ratkai­se­van tärkeää roolia ihmis­ten arjessa ei voi tuosta noin vaan mitä­töidä. Nyt tarvi­taan perus­teel­li­nen keskus­telu kuntien tule­vai­suu­desta ja niiden roolista Suomen kehit­tä­mi­sessä, Risikko vaati.

Erilai­set ratkai­sut eri puolille Suomea
Keskus­te­lua varten Risikko asetti jo viime syksyllä Tule­vai­suu­den kunta -asian­tun­ti­ja­ryh­män valmis­te­le­maan erilai­sia vaih­toeh­toja kuntien tehtä­vistä ja roolista. Työryhmä luovutti rapor­tin joulu­kuussa.

Asian­tun­ti­ja­ryh­män mielestä kunta­uu­dis­tuk­sen lähtö­koh­tina pitäisi olla vahva ja läpi­nä­kyvä kunnal­li­nen itse­hal­linto, suur­ten kaupun­ki­seu­tu­jen kilpai­lu­kyky, palve­lu­tuo­tan­non moni­muo­toi­suus ja eri palve­lu­tyyp­pien ?maan­tie­teen? ymmär­rys sekä valin­nan­va­paus ja vähäi­sempi normi­tus. Esimer­kiksi nyt kaavailtu sote-ratkaisu ei näitä edel­ly­tyk­siä täytä.

Nykyi­nen kunta­laki tuntee vain yhden kunta­tyy­pin. Asian­tun­ti­ja­ryhmä olisi valmis säätä­mään kolme erilaista kunta­tyyp­piä ja salli­maan erilai­set ratkai­sut eri puolille Suomea. Kunnan vahvuu­den mukaan niille määräy­tyisi erilai­sia tehtä­viä.

Risikko pitää työryh­män teke­mää ehdo­tusta erit­täin tarpeel­li­sena. Risikko kannus­taa­kin puoluei­den edus­ta­jia tutus­tu­maan asian­tun­ti­ja­ryh­män esityk­siin.

- Nyt tarvi­taan puolueilta linjauk­sia kuntien tule­vai­suu­den roolista. Minun mielestä asian­tun­ti­ja­ryh­män teke­mät esityk­set erilais­ten kunta­rat­kai­su­jen salli­mi­sesta eri puolille Suomea on hyvä. Suomi on laaja maa, jonka alueet ovat hyvin erilai­sia. Tule­vai­suu­den kuntien tulee nykyistä parem­min huomioida aluei­den erityis­piir­teet, Risikko sanoi.