MENU
Risikko: Kunta­kes­kustelu on käytävä nyt

Risikko: Kunta­kes­kustelu on käytävä nyt

Julkaistu: 17.01.2015 Uutiset

Kunta­mi­nisteri Paula Risikko haastaa puolueet keskus­te­lemaan kuntien tulevai­suu­desta. Risikon mukaan sosiaali- ja terveys­palvelu-uudistus muuttaa dramaat­ti­sesti kuntien perin­teisen toiminnan ja roolin.

- Sote-uudistus kaavail­lussa muodossaan vaikuttaa merkit­tä­västi kaikkeen julkisen hallinnon raken­teisiin, kansa­laisten vaiku­tus­mah­dol­li­suuksiin ja verora­hojen käyttöön. Suurin vaikutus on se, että koko käsitys kunnasta muuttuu perin pohjin, Risikko sanoi.

Risikko perään­kuu­luttaa kuntien puolus­tajia ja haluaa käynnistää perus­teel­lisen keskus­telun kuntien tulevasta roolista. Hänen mukaan kunnat ovat vuosi­kym­meniä olleet kansa­laisten palve­lujen järjes­täjiä sekä alueen elinvoiman ja kilpai­lu­kyvyn kehit­täjiä.

- Suoma­lainen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on raken­nettu kuntien varaan. Kunnat vastaavat elinvoiman kehit­tä­mi­sestä, kansa­laisten vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sista ja palve­luista. Kuntien ratkai­sevan tärkeää roolia ihmisten arjessa ei voi tuosta noin vaan mitätöidä. Nyt tarvitaan perus­teel­linen keskustelu kuntien tulevai­suu­desta ja niiden roolista Suomen kehit­tä­mi­sessä, Risikko vaati.

Erilaiset ratkaisut eri puolille Suomea
Keskus­telua varten Risikko asetti jo viime syksyllä Tulevai­suuden kunta -asian­tun­ti­ja­ryhmän valmis­te­lemaan erilaisia vaihtoehtoja kuntien tehtä­vistä ja roolista. Työryhmä luovutti raportin joulu­kuussa.

Asian­tun­ti­ja­ryhmän mielestä kunta­uu­dis­tuksen lähtö­kohtina pitäisi olla vahva ja läpinäkyvä kunnal­linen itsehal­linto, suurten kaupun­ki­seu­tujen kilpai­lukyky, palve­lu­tuo­tannon monimuo­toisuus ja eri palve­lu­tyyppien ?maantieteen? ymmärrys sekä valin­nan­vapaus ja vähäi­sempi normitus. Esimer­kiksi nyt kaavailtu sote-ratkaisu ei näitä edelly­tyksiä täytä.

Nykyinen kuntalaki tuntee vain yhden kunta­tyypin. Asian­tun­ti­ja­ryhmä olisi valmis säätämään kolme erilaista kunta­tyyppiä ja sallimaan erilaiset ratkaisut eri puolille Suomea. Kunnan vahvuuden mukaan niille määräy­tyisi erilaisia tehtäviä.

Risikko pitää työryhmän tekemää ehdotusta erittäin tarpeel­lisena. Risikko kannus­taakin puolueiden edustajia tutus­tumaan asian­tun­ti­ja­ryhmän esityksiin.

- Nyt tarvitaan puolueilta linjauksia kuntien tulevai­suuden roolista. Minun mielestä asian­tun­ti­ja­ryhmän tekemät esitykset erilaisten kunta­rat­kai­sujen salli­mi­sesta eri puolille Suomea on hyvä. Suomi on laaja maa, jonka alueet ovat hyvin erilaisia. Tulevai­suuden kuntien tulee nykyistä paremmin huomioida alueiden erityis­piirteet, Risikko sanoi.


Kokoomus.fi