Risikko: Kunnille yhteinen omais­hoi­tajien sijais­pooli – kokoomus.fi
MENU
Risikko: Kunnille yhteinen omais­hoi­tajien sijais­pooli

Risikko: Kunnille yhteinen omais­hoi­tajien sijais­pooli

Julkaistu: 07.10.2012 Uncategorized

?Kunnat voivat tukea omais­hoi­tajien jaksa­mista perus­ta­malla yhteisiä sijais­hoi­tajien pooleja?, ehdotti sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko puheessaan sunnun­taina Kauhavan Kokoo­mus­naisten 30-vuotis­juh­lassa.

?Tällä tavoin omais­hoi­ta­jilla olisi mahdol­lisuus pitää jaksa­mi­sensa kannalta tärkeitä vapaa­päiviä ja kunnat pystyi­sivät helpommin järjes­tämään sopivia sijaisia.”

Ministeri Risikon mukaan yhtei­sellä poolilla olisi myös työllistävä vaikutus. ?Kun poolin toiminta olisi kuntien yhteistä, sen avulla pystyt­täisiin työllis­tämään sopivia henki­löitä säännöl­liseen työhön sijais­hoi­ta­jiksi tietylle alueelle.?

Vuoden 2011 elokuusta alkaen kunnat ovat voineet järjestää omais­hoi­tajan vapaan aikaisen sijais­hoidon toimek­sian­to­so­pi­muk­sella. Toimek­sianto voidaan tehdä tehtävään sovel­tuvan henkilön kanssa. Sijainen tulee omais­hoi­tajan kotiin hoitamaan tämän läheistä vapaa­päivän tai muun poissaolon ajaksi.

Omais­hoidon tuen piirissä olevalla, läheistään hoita­valla on lakisää­teinen oikeus vapaa­päiviin. Sijais­hoi­tajien ja hoito­paik­kojen puute voi olla esteenä vapaiden pitämi­selle. ?Omais­hoi­tajien jaksa­mi­sesta pitää huolehtia, sillä ei kukaan jaksa tauotonta työtä ilman lepopäiviä. Jos omais­hoitaja väsyy, vaihtoehtona on laitos­hoitoon joutu­minen?, ministeri Risikko totesi.

Suomessa kuntien omais­hoidon tuen piirissä on noin 40 000 eri-ikäistä henkilöä. Läheis­tensä hoitoon osallis­tuvien määrä on kuitenkin tätä huomat­ta­vasti suurempi. THL:n tutki­muksen mukaan noin 280 000 suoma­laista auttaa omaistaan tai läheistään säännöl­li­sesti arjen tehtä­vissä.


Kokoomus.fi