Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Kunnille yhtei­nen omais­hoi­ta­jien sijais­pooli

Risikko: Kunnille yhtei­nen omais­hoi­ta­jien sijais­pooli

Julkaistu:

?Kunnat voivat tukea omais­hoi­ta­jien jaksa­mista perus­ta­malla yhtei­siä sijais­hoi­ta­jien pooleja?, ehdotti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhees­saan sunnun­taina Kauha­van Kokoo­mus­nais­ten 30-vuotis­juh­lassa.

?Tällä tavoin omais­hoi­ta­jilla olisi mahdol­li­suus pitää jaksa­mi­sensa kannalta tärkeitä vapaa­päi­viä ja kunnat pystyi­si­vät helpom­min järjes­tä­mään sopi­via sijai­sia.”

Minis­teri Risi­kon mukaan yhtei­sellä poolilla olisi myös työl­lis­tävä vaiku­tus. ?Kun poolin toiminta olisi kuntien yhteistä, sen avulla pystyt­täi­siin työl­lis­tä­mään sopi­via henki­löitä sään­nöl­li­seen työhön sijais­hoi­ta­jiksi tietylle alueelle.?

Vuoden 2011 elokuusta alkaen kunnat ovat voineet järjes­tää omais­hoi­ta­jan vapaan aikai­sen sijais­hoi­don toimek­sian­to­so­pi­muk­sella. Toimek­sianto voidaan tehdä tehtä­vään sovel­tu­van henki­lön kanssa. Sijai­nen tulee omais­hoi­ta­jan kotiin hoita­maan tämän läheistä vapaa­päi­vän tai muun pois­sao­lon ajaksi.

Omais­hoi­don tuen piirissä olevalla, läheis­tään hoita­valla on laki­sää­tei­nen oikeus vapaa­päi­viin. Sijais­hoi­ta­jien ja hoito­paik­ko­jen puute voi olla esteenä vapai­den pitä­mi­selle. ?Omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­sesta pitää huoleh­tia, sillä ei kukaan jaksa tauo­tonta työtä ilman lepo­päi­viä. Jos omais­hoi­taja väsyy, vaih­toeh­tona on laitos­hoi­toon joutu­mi­nen?, minis­teri Risikko totesi.

Suomessa kuntien omais­hoi­don tuen piirissä on noin 40 000 eri-ikäistä henki­löä. Läheis­tensä hoitoon osal­lis­tu­vien määrä on kuiten­kin tätä huomat­ta­vasti suurempi. THL:n tutki­muk­sen mukaan noin 280 000 suoma­laista auttaa omais­taan tai läheis­tään sään­nöl­li­sesti arjen tehtä­vissä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content