• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: Kunnille yhtei­nen omais­hoi­ta­jien sijais­pooli
  Twiittaa

  Risikko: Kunnille yhtei­nen omais­hoi­ta­jien sijais­pooli

  Julkaistu: 07.10.2012 Uncategorized

  ?Kunnat voivat tukea omais­hoi­ta­jien jaksa­mista perus­ta­malla yhtei­siä sijais­hoi­ta­jien pooleja?, ehdotti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhees­saan sunnun­taina Kauha­van Kokoo­mus­nais­ten 30-vuotis­juh­lassa.

  ?Tällä tavoin omais­hoi­ta­jilla olisi mahdol­li­suus pitää jaksa­mi­sensa kannalta tärkeitä vapaa­päi­viä ja kunnat pystyi­si­vät helpom­min järjes­tä­mään sopi­via sijai­sia.”

  Minis­teri Risi­kon mukaan yhtei­sellä poolilla olisi myös työl­lis­tävä vaiku­tus. ?Kun poolin toiminta olisi kuntien yhteistä, sen avulla pystyt­täi­siin työl­lis­tä­mään sopi­via henki­löitä sään­nöl­li­seen työhön sijais­hoi­ta­jiksi tietylle alueelle.?

  Vuoden 2011 elokuusta alkaen kunnat ovat voineet järjes­tää omais­hoi­ta­jan vapaan aikai­sen sijais­hoi­don toimek­sian­to­so­pi­muk­sella. Toimek­sianto voidaan tehdä tehtä­vään sovel­tu­van henki­lön kanssa. Sijai­nen tulee omais­hoi­ta­jan kotiin hoita­maan tämän läheistä vapaa­päi­vän tai muun pois­sao­lon ajaksi.

  Omais­hoi­don tuen piirissä olevalla, läheis­tään hoita­valla on laki­sää­tei­nen oikeus vapaa­päi­viin. Sijais­hoi­ta­jien ja hoito­paik­ko­jen puute voi olla esteenä vapai­den pitä­mi­selle. ?Omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­sesta pitää huoleh­tia, sillä ei kukaan jaksa tauo­tonta työtä ilman lepo­päi­viä. Jos omais­hoi­taja väsyy, vaih­toeh­tona on laitos­hoi­toon joutu­mi­nen?, minis­teri Risikko totesi.

  Suomessa kuntien omais­hoi­don tuen piirissä on noin 40 000 eri-ikäistä henki­löä. Läheis­tensä hoitoon osal­lis­tu­vien määrä on kuiten­kin tätä huomat­ta­vasti suurempi. THL:n tutki­muk­sen mukaan noin 280 000 suoma­laista auttaa omais­taan tai läheis­tään sään­nöl­li­sesti arjen tehtä­vissä.