Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Kunnille yhtei­nen omais­hoi­ta­jien sijais­pooli

Risikko: Kunnille yhtei­nen omais­hoi­ta­jien sijais­pooli

Julkaistu:

?Kunnat voivat tukea omais­hoi­ta­jien jaksa­mista perus­ta­malla yhtei­siä sijais­hoi­ta­jien pooleja?, ehdotti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko puhees­saan sunnun­taina Kauha­van Kokoo­mus­nais­ten 30-vuotis­juh­lassa.

?Tällä tavoin omais­hoi­ta­jilla olisi mahdol­li­suus pitää jaksa­mi­sensa kannalta tärkeitä vapaa­päi­viä ja kunnat pystyi­si­vät helpom­min järjes­tä­mään sopi­via sijai­sia.”

Minis­teri Risi­kon mukaan yhtei­sellä poolilla olisi myös työl­lis­tävä vaiku­tus. ?Kun poolin toiminta olisi kuntien yhteistä, sen avulla pystyt­täi­siin työl­lis­tä­mään sopi­via henki­löitä sään­nöl­li­seen työhön sijais­hoi­ta­jiksi tietylle alueelle.?

Vuoden 2011 elokuusta alkaen kunnat ovat voineet järjes­tää omais­hoi­ta­jan vapaan aikai­sen sijais­hoi­don toimek­sian­to­so­pi­muk­sella. Toimek­sianto voidaan tehdä tehtä­vään sovel­tu­van henki­lön kanssa. Sijai­nen tulee omais­hoi­ta­jan kotiin hoita­maan tämän läheistä vapaa­päi­vän tai muun pois­sao­lon ajaksi.

Omais­hoi­don tuen piirissä olevalla, läheis­tään hoita­valla on laki­sää­tei­nen oikeus vapaa­päi­viin. Sijais­hoi­ta­jien ja hoito­paik­ko­jen puute voi olla esteenä vapai­den pitä­mi­selle. ?Omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­sesta pitää huoleh­tia, sillä ei kukaan jaksa tauo­tonta työtä ilman lepo­päi­viä. Jos omais­hoi­taja väsyy, vaih­toeh­tona on laitos­hoi­toon joutu­mi­nen?, minis­teri Risikko totesi.

Suomessa kuntien omais­hoi­don tuen piirissä on noin 40 000 eri-ikäistä henki­löä. Läheis­tensä hoitoon osal­lis­tu­vien määrä on kuiten­kin tätä huomat­ta­vasti suurempi. THL:n tutki­muk­sen mukaan noin 280 000 suoma­laista auttaa omais­taan tai läheis­tään sään­nöl­li­sesti arjen tehtä­vissä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content