Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiraskin poikii? – kokoomus.fi
MENU
Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiraskin poikii?

Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiraskin poikii?

Julkaistu: 23.03.2014 Uncategorized

Hallitus ja oppositio sopivat, että Suomessa toteu­tetaan perus­teel­linen sosiaali- ja terveys­palvelu-uudistus, jonka tavoit­teena on turvata suoma­laisten keskeiset hyvin­voin­ti­pal­velut tuleviksi vuosi­kym­me­niksi. Kaikki sote-palvelut on tarkoitus järjestää viiden vahvan alueel­lisen järjes­täjän toimesta. ?Nyt vihdoinkin päästään poistamaan katkoksia suoma­laisten terveys- ja sosiaa­li­pal­ve­luissa?, vahvistaa ministeri Risikko.

?Sosiaali- ja terveys­pal­ve­luiden täydel­linen yhdis­tä­minen on ollut tavoit­teeni siitä lähtien kun tämän alan työt aikoinani aloitin?, toteaa sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Paula Risikko.

Uudistus varmistaa sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen integraation eli yhdis­tä­misen saumat­to­miksi kokonai­suuk­siksi.

“Esimer­kiksi vanhukset tarvit­sevat sekä sosiaali- että terveys­pal­veluja. Palve­lujen ollessa eri hallin­nossa vanhusta usein pompo­tellaan paikasta toiseen.  Vanhuksen päästessä sairaa­lasta kotiin, voidaan hänelle jatkossa varmistaa tueksi kotipal­veluja, kun palvelut järjestää sama taho”, arvioi Risikko.

?Perus­ter­vey­den­huollon ja erikois­sai­raan­hoidon yhdis­tä­mi­sestä hyötyvät puolestaan kaikki sairaat ihmiset. Minulle tulee paljon palau­tetta siitä, kuinka palve­lu­ketju katkeaa näiden eri järjes­telmien välillä.

Se aiheuttaa viiveitä potilaan hoidon saannissa ja voi siten olla hyvinkin kohta­lo­kasta?, sanoo Risikko.

Myös valin­nan­va­pauden laajen­ta­misen uudistus mahdol­listaa.

“Uudistus antaa mahdol­li­suuden laajentaa valin­nan­va­pauden nyt myös esimer­kiksi sosiaa­li­pal­ve­luissa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa”, toteaa Risikko

Terveys­pal­ve­luissa valin­nan­vapaus tuli rajatusti jo vuonna 2011, laajeten koko maata katta­vaksi tämän vuoden alusta.

“Tärkeää on myös se, että palvelut saadaan yhden­ver­tai­sem­maksi riippu­matta siitä missä kunnassa asuu. Tulevai­suu­dessa ei tarvitse palve­lujen saannin vuoksi vaihtaa asuin­paikkaa?, sanoo ministeri Risikko


Kokoomus.fi