• FI
 • SV
 • MENU
  Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiras­kin poikii?
  Twiittaa

  Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiras­kin poikii?

  Julkaistu: 23.03.2014 Uncategorized

  Halli­tus ja oppo­si­tio sopi­vat, että Suomessa toteu­te­taan perus­teel­li­nen sosi­aali- ja terveys­pal­velu-uudis­tus, jonka tavoit­teena on turvata suoma­lais­ten keskei­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut tule­viksi vuosi­kym­me­niksi. Kaikki sote-palve­lut on tarkoi­tus järjes­tää viiden vahvan alueel­li­sen järjes­tä­jän toimesta. ?Nyt vihdoin­kin pääs­tään pois­ta­maan katkok­sia suoma­lais­ten terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luissa?, vahvis­taa minis­teri Risikko.

  ?Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den täydel­li­nen yhdis­tä­mi­nen on ollut tavoit­teeni siitä lähtien kun tämän alan työt aikoi­nani aloi­tin?, toteaa sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko.

  Uudis­tus varmis­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen inte­graa­tion eli yhdis­tä­mi­sen saumat­to­miksi koko­nai­suuk­siksi.

  “Esimer­kiksi vanhuk­set tarvit­se­vat sekä sosi­aali- että terveys­pal­ve­luja. Palve­lu­jen ollessa eri hallin­nossa vanhusta usein pompo­tel­laan paikasta toiseen.  Vanhuk­sen pääs­tessä sairaa­lasta kotiin, voidaan hänelle jatkossa varmis­taa tueksi koti­pal­ve­luja, kun palve­lut järjes­tää sama taho”, arvioi Risikko.

  ?Perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don yhdis­tä­mi­sestä hyöty­vät puoles­taan kaikki sairaat ihmi­set. Minulle tulee paljon palau­tetta siitä, kuinka palve­lu­ketju katkeaa näiden eri järjes­tel­mien välillä.

  Se aiheut­taa viiveitä poti­laan hoidon saan­nissa ja voi siten olla hyvin­kin kohta­lo­kasta?, sanoo Risikko.

  Myös valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen uudis­tus mahdol­lis­taa.

  “Uudis­tus antaa mahdol­li­suu­den laajen­taa valin­nan­va­pau­den nyt myös esimer­kiksi sosi­aa­li­pal­ve­luissa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa”, toteaa Risikko

  Terveys­pal­ve­luissa valin­nan­va­paus tuli raja­tusti jo vuonna 2011, laaje­ten koko maata katta­vaksi tämän vuoden alusta.

  “Tärkeää on myös se, että palve­lut saadaan yhden­ver­tai­sem­maksi riip­pu­matta siitä missä kunnassa asuu. Tule­vai­suu­dessa ei tarvitse palve­lu­jen saan­nin vuoksi vaih­taa asuin­paik­kaa?, sanoo minis­teri Risikko