Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiras­kin poikii?

Risikko: ?Kun koville ottaa niin koiras­kin poikii?

Julkaistu:

Halli­tus ja oppo­si­tio sopi­vat, että Suomessa toteu­te­taan perus­teel­li­nen sosi­aali- ja terveys­pal­velu-uudis­tus, jonka tavoit­teena on turvata suoma­lais­ten keskei­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut tule­viksi vuosi­kym­me­niksi. Kaikki sote-palve­lut on tarkoi­tus järjes­tää viiden vahvan alueel­li­sen järjes­tä­jän toimesta. ?Nyt vihdoin­kin pääs­tään pois­ta­maan katkok­sia suoma­lais­ten terveys- ja sosi­aa­li­pal­ve­luissa?, vahvis­taa minis­teri Risikko.

?Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den täydel­li­nen yhdis­tä­mi­nen on ollut tavoit­teeni siitä lähtien kun tämän alan työt aikoi­nani aloi­tin?, toteaa sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Paula Risikko.

Uudis­tus varmis­taa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen inte­graa­tion eli yhdis­tä­mi­sen saumat­to­miksi koko­nai­suuk­siksi.

“Esimer­kiksi vanhuk­set tarvit­se­vat sekä sosi­aali- että terveys­pal­ve­luja. Palve­lu­jen ollessa eri hallin­nossa vanhusta usein pompo­tel­laan paikasta toiseen.  Vanhuk­sen pääs­tessä sairaa­lasta kotiin, voidaan hänelle jatkossa varmis­taa tueksi koti­pal­ve­luja, kun palve­lut järjes­tää sama taho”, arvioi Risikko.

?Perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don yhdis­tä­mi­sestä hyöty­vät puoles­taan kaikki sairaat ihmi­set. Minulle tulee paljon palau­tetta siitä, kuinka palve­lu­ketju katkeaa näiden eri järjes­tel­mien välillä.

Se aiheut­taa viiveitä poti­laan hoidon saan­nissa ja voi siten olla hyvin­kin kohta­lo­kasta?, sanoo Risikko.

Myös valin­nan­va­pau­den laajen­ta­mi­sen uudis­tus mahdol­lis­taa.

“Uudis­tus antaa mahdol­li­suu­den laajen­taa valin­nan­va­pau­den nyt myös esimer­kiksi sosi­aa­li­pal­ve­luissa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa”, toteaa Risikko

Terveys­pal­ve­luissa valin­nan­va­paus tuli raja­tusti jo vuonna 2011, laaje­ten koko maata katta­vaksi tämän vuoden alusta.

“Tärkeää on myös se, että palve­lut saadaan yhden­ver­tai­sem­maksi riip­pu­matta siitä missä kunnassa asuu. Tule­vai­suu­dessa ei tarvitse palve­lu­jen saan­nin vuoksi vaih­taa asuin­paik­kaa?, sanoo minis­teri Risikko

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content