Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Keskusta on kuolet­ta­massa kuntia ja kiris­tä­mässä vero­tusta

Risikko: Keskusta on kuolet­ta­massa kuntia ja kiris­tä­mässä vero­tusta

Julkaistu:

Liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko kannat­taa perus­kun­tien säilyt­tä­mistä Suomen hallin­nossa. Risi­kon mukaan Keskus­tan esit­tämä maakun­ta­malli merkit­see kuoli­nis­kua monille suoma­lai­sille kunnille.

“Raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia on tehtävä kunta- ja alue­hal­lin­nossa, mutta miten käy kuntien, jos niiltä viedään kaikki tehtä­vät yksi­tel­len pois”, Risikko ihmet­te­lee.

Hän muis­tut­taa, että maakun­ta­malli veisi merkit­tä­vän osan kuntien nykyi­sistä tehtä­vistä.

Risikko koros­taa, että juuri kunnat ovat toimi­neet hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme perus­pi­la­reina ja elin­voi­man moot­to­reina.

“Nyt valta ja vastuu hyvin­voin­ti­pal­ve­luista siir­ret­täi­siin pikku hiljaa uudelle hallin­non tasolle. Uudis­tus loisi hallin­toon pääl­lek­käi­syyttä ja seka­vuutta tilan­teessa, jossa julki­sen talou­teen kohdis­tuu merkit­tä­viä sopeu­tus­pai­neita”, Risikko jatkaa.

Erityi­sen huolis­saan Risikko on siitä, että nyt ehdo­tettu uusi vero­por­ras toisi lisää vero­pai­netta suoma­lai­sille ja heiken­täisi suoma­lais­ten osto­voi­maa.

Risi­kon mukaan Keskus­tan puheet samaan aikaan koko­nais­ve­roas­teen nousun pysäyt­tä­mi­sestä ja uusien vero­jär­jes­tel­mien luomi­sesta ovat jyrkässä risti­rii­dassa keske­nään.

“On aivan selvää, että uusi hallin­non taso kasvat­taisi kansa­lais­ten muuten­kin liian kireää vero­tusta. Eten­kin nykyi­sessä talou­del­li­sessa tilan­teessa byro­kra­tian lisää­mi­nen on edes­vas­tuu­tonta. Meidän pitäisi ennem­min keskit­tyä turhan byro­kra­tian purka­mi­seen ja helpot­taa työte­ki­jöi­den sekä eläke­läis­ten vero­äh­kyä”, Risikko painot­taa.

Risikko luot­taa jatkos­sa­kin siihen, että vahvat kunnat pysty­vät takaa­maan suoma­lai­sille parhaita palve­luita.

“Kunnille on annet­tava tilaa uudis­tua, jotta ne voivat yhteis­työssä muiden kuntien kanssa raken­taa toimi­via, uusia malleja. Tällai­nen tie paran­taisi demo­kra­tiaa ja toisi palve­lui­hin kaivat­tua kustan­nus­te­hok­kuutta,” Risikko päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content