Kokoomus.fi
Risikko: Keskusta on kuolet­ta­massa kuntia ja kiris­tä­mässä verotusta

Risikko: Keskusta on kuolet­ta­massa kuntia ja kiris­tä­mässä verotusta

Julkaistu: 12.4.15 Uutiset

Liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko kannattaa perus­kuntien säilyt­tä­mistä Suomen hallin­nossa. Risikon mukaan Keskustan esittämä maakun­ta­malli merkitsee kuoli­niskua monille suoma­lai­sille kunnille.

“Raken­teel­lisia uudis­tuksia on tehtävä kunta- ja aluehal­lin­nossa, mutta miten käy kuntien, jos niiltä viedään kaikki tehtävät yksitellen pois”, Risikko ihmet­telee.

Hän muistuttaa, että maakun­ta­malli veisi merkit­tävän osan kuntien nykyi­sistä tehtä­vistä.

Risikko korostaa, että juuri kunnat ovat toimineet hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme perus­pi­la­reina ja elinvoiman mootto­reina.

“Nyt valta ja vastuu hyvin­voin­ti­pal­ve­luista siirret­täisiin pikku hiljaa uudelle hallinnon tasolle. Uudistus loisi hallintoon päällek­käi­syyttä ja sekavuutta tilan­teessa, jossa julkisen talouteen kohdistuu merkit­täviä sopeu­tus­pai­neita”, Risikko jatkaa.

Erityisen huolissaan Risikko on siitä, että nyt ehdotettu uusi veroporras toisi lisää veropai­netta suoma­lai­sille ja heiken­täisi suoma­laisten ostovoimaa.

Risikon mukaan Keskustan puheet samaan aikaan kokonais­ve­roasteen nousun pysäyt­tä­mi­sestä ja uusien verojär­jes­telmien luomi­sesta ovat jyrkässä risti­rii­dassa keskenään.

“On aivan selvää, että uusi hallinnon taso kasvat­taisi kansa­laisten muutenkin liian kireää verotusta. Etenkin nykyi­sessä talou­del­li­sessa tilan­teessa byrokratian lisää­minen on edesvas­tuu­tonta. Meidän pitäisi ennemmin keskittyä turhan byrokratian purka­miseen ja helpottaa työte­ki­jöiden sekä eläke­läisten veroähkyä”, Risikko painottaa.

Risikko luottaa jatkos­sakin siihen, että vahvat kunnat pystyvät takaamaan suoma­lai­sille parhaita palve­luita.

“Kunnille on annettava tilaa uudistua, jotta ne voivat yhteis­työssä muiden kuntien kanssa rakentaa toimivia, uusia malleja. Tällainen tie paran­taisi demokratiaa ja toisi palve­luihin kaivattua kustan­nus­te­hok­kuutta,” Risikko päättää.


Kokoomus.fi