Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Arvoa ikäih­mi­sille ja heidän hoita­jil­leen

Risikko: Arvoa ikäih­mi­sille ja heidän hoita­jil­leen

Julkaistu:

Risikko korosti hoito­yön merki­tystä onni­tel­les­saan tänään Metro­po­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opis­ke­le­vaa Laura Virtasta, jolle on myön­netty Queen Silvia Nursing Award -stipendi ensim­mäi­senä suoma­lai­sena.

- Ikäih­mi­sille ja ammat­ti­tai­toi­sille hoita­jille on annet­tava arvo, joka heille kuuluu. Vanhe­neva väestö ansait­see arvok­kaan ikään­ty­mi­sen ja hoita­jien ammat­ti­taito on hyödyn­net­tävä palve­luita kehi­tet­täessä, liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko painot­taa.

Queen Silvia Nursing Awar­din tarkoi­tus on edis­tää posi­tii­vista, pysy­vää muutosta vanhus­ten­hoi­dossa. Risikko kiitti tilai­suu­dessa myös läsnä ollutta Ruot­sin kunin­ga­tar Silviaa stipen­din perus­ta­mi­sesta.

- Tarvit­semme arvos­tusta ikäih­mi­sille ja hoito­työn teki­jöille. Stipen­din tarkoi­tus, ikäih­mis­ten laadu­kas elämä, on myös minulle itsel­le­ni­kin tärkeä tavoite sekä päätök­sen­te­ki­jänä että sairaan­hoi­ta­jana ja tervey­den­huol­lon opet­ta­jana, Paula Risikko kertoi tilai­suu­dessa.

Sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija Laura Virta­sen idea vanhus­työn kehit­tä­mi­seksi valit­tiin 300 idean joukosta. Risi­kon mukaan tarvit­semme nime­no­maan uusia keinoja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lui­den järjes­tä­mi­seen. Ikäih­mis­ten tervey­den ja itse­näi­sen toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen vaatii uuden­lai­sia toimin­ta­ta­poja - parhaita käytän­töjä löytyy hoito­työn ammat­ti­lai­silta ja ikäih­mi­siltä itsel­tään.

- Hoito­työ pitää nähdä koko­nai­suu­tena. Kuten hoito­työn oppiäiti Florence Nigh­tin­gale totesi: ?Hoita­jan pitää vastata poti­laan tarpei­siin koko­nais­val­tai­sesti ja ymmär­tää, että poti­laan koira­kin tarvit­see ruokaa.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content