Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko: Arvoa ikäih­mi­sille ja heidän hoita­jil­leen

Risikko: Arvoa ikäih­mi­sille ja heidän hoita­jil­leen

Julkaistu:

Risikko korosti hoito­yön merki­tystä onni­tel­les­saan tänään Metro­po­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opis­ke­le­vaa Laura Virtasta, jolle on myön­netty Queen Silvia Nursing Award -stipendi ensim­mäi­senä suoma­lai­sena.

- Ikäih­mi­sille ja ammat­ti­tai­toi­sille hoita­jille on annet­tava arvo, joka heille kuuluu. Vanhe­neva väestö ansait­see arvok­kaan ikään­ty­mi­sen ja hoita­jien ammat­ti­taito on hyödyn­net­tävä palve­luita kehi­tet­täessä, liikenne- ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko painot­taa.

Queen Silvia Nursing Awar­din tarkoi­tus on edis­tää posi­tii­vista, pysy­vää muutosta vanhus­ten­hoi­dossa. Risikko kiitti tilai­suu­dessa myös läsnä ollutta Ruot­sin kunin­ga­tar Silviaa stipen­din perus­ta­mi­sesta.

- Tarvit­semme arvos­tusta ikäih­mi­sille ja hoito­työn teki­jöille. Stipen­din tarkoi­tus, ikäih­mis­ten laadu­kas elämä, on myös minulle itsel­le­ni­kin tärkeä tavoite sekä päätök­sen­te­ki­jänä että sairaan­hoi­ta­jana ja tervey­den­huol­lon opet­ta­jana, Paula Risikko kertoi tilai­suu­dessa.

Sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija Laura Virta­sen idea vanhus­työn kehit­tä­mi­seksi valit­tiin 300 idean joukosta. Risi­kon mukaan tarvit­semme nime­no­maan uusia keinoja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lui­den järjes­tä­mi­seen. Ikäih­mis­ten tervey­den ja itse­näi­sen toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen vaatii uuden­lai­sia toimin­ta­ta­poja - parhaita käytän­töjä löytyy hoito­työn ammat­ti­lai­silta ja ikäih­mi­siltä itsel­tään.

- Hoito­työ pitää nähdä koko­nai­suu­tena. Kuten hoito­työn oppiäiti Florence Nigh­tin­gale totesi: ?Hoita­jan pitää vastata poti­laan tarpei­siin koko­nais­val­tai­sesti ja ymmär­tää, että poti­laan koira­kin tarvit­see ruokaa.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content