MENU
Risikko: Arvoa ikäih­mi­sille ja heidän hoita­jilleen

Risikko: Arvoa ikäih­mi­sille ja heidän hoita­jilleen

Julkaistu: 20.02.2015 Uutiset

Risikko korosti hoitoyön merki­tystä onnitel­lessaan tänään Metro­polia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opiske­levaa Laura Virtasta, jolle on myönnetty Queen Silvia Nursing Award -stipendi ensim­mäisenä suoma­laisena.

- Ikäih­mi­sille ja ammat­ti­tai­toi­sille hoita­jille on annettava arvo, joka heille kuuluu. Vanheneva väestö ansaitsee arvokkaan ikään­ty­misen ja hoitajien ammat­ti­taito on hyödyn­nettävä palve­luita kehitet­täessä, liikenne- ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko painottaa.

Queen Silvia Nursing Awardin tarkoitus on edistää positii­vista, pysyvää muutosta vanhus­ten­hoi­dossa. Risikko kiitti tilai­suu­dessa myös läsnä ollutta Ruotsin kunin­gatar Silviaa stipendin perus­ta­mi­sesta.

- Tarvit­semme arvos­tusta ikäih­mi­sille ja hoitotyön tekijöille. Stipendin tarkoitus, ikäih­misten laadukas elämä, on myös minulle itsel­le­nikin tärkeä tavoite sekä päätök­sen­te­kijänä että sairaan­hoi­tajana ja tervey­den­huollon opettajana, Paula Risikko kertoi tilai­suu­dessa.

Sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija Laura Virtasen idea vanhustyön kehit­tä­mi­seksi valittiin 300 idean joukosta. Risikon mukaan tarvit­semme nimenomaan uusia keinoja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­luiden järjes­tä­miseen. Ikäih­misten terveyden ja itsenäisen toimin­ta­kyvyn edistä­minen vaatii uuden­laisia toimin­ta­tapoja - parhaita käytäntöjä löytyy hoitotyön ammat­ti­lai­silta ja ikäih­mi­siltä itseltään.

- Hoitotyö pitää nähdä kokonai­suutena. Kuten hoitotyön oppiäiti Florence Nightingale totesi: ?Hoitajan pitää vastata potilaan tarpeisiin kokonais­val­tai­sesti ja ymmärtää, että potilaan koirakin tarvitsee ruokaa.?


Kokoomus.fi