Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko alko­ho­li­mai­non­nasta: Esitys kaatu­massa poli­ti­koin­tiin

Risikko alko­ho­li­mai­non­nasta: Esitys kaatu­massa poli­ti­koin­tiin

Julkaistu:

? Esit­tä­mäni alko­ho­li­lain muutos olisi tehnyt lopun lapsiin ja nuoriin kohdis­tu­valle alko­ho­li­mai­non­nalle. On todella surul­lista, jos tämä lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nin kannalta tärkeä esitys venyy seuraa­valle vaali­kau­delle, Risikko sanoo.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­teltu halli­tuk­sen esitys olisi kiel­tä­nyt lapsiin ja nuoriin kohdis­tu­van mainon­nan ja mainon­nan, joka luo kuvaa alko­ho­lin sosi­aa­lista ja seksu­aa­lista menes­tystä lisää­västä vaiku­tuk­sesta. Tämän lisäksi alko­ho­lin tele­vi­sio­mai­non­nan kiel­toai­kaa olisi piden­netty 21:stä kello 23:een ja kielto olisi ulotettu myös radio­mai­non­taan.

Keskusta on yrit­tä­nyt vesit­tää alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mista esit­tä­mällä ns. Rans­kan tapaa rajoit­taa alko­ho­li­mai­non­taa. Vaikka Rans­kan malli on näen­näi­sesti tiukka, se mahdol­lis­taisi kikkai­lun juoman hinnalla, alko­ho­li­pro­sen­teilla ja niiden yhdis­tel­mällä. Mieli­ku­via käytet­täi­siin edel­leen. Näin on tapah­tu­nut Rans­kassa ja näin varmaan tapah­tuisi Suomes­sa­kin.

? Rans­kan malli on käytössä vain Rans­kassa eikä sen vaikut­ta­vuu­desta ole näyt­töä. Rans­kassa nuor­ten huma­la­ha­kui­nen alko­ho­lin­käyttö on itse asiassa lisään­ty­nyt, Risikko huomaut­taa.

? Suomi ei ole juoma­kult­tuu­ril­taan Ranska. Suomeen tarvi­taan erilai­set keinot alko­ho­li­mai­non­nan suit­si­mi­seen, Risikko vaatii.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content