Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Risikko alko­ho­li­mai­non­nasta: Esitys kaatu­massa poli­ti­koin­tiin

Risikko alko­ho­li­mai­non­nasta: Esitys kaatu­massa poli­ti­koin­tiin

Julkaistu:

? Esit­tä­mäni alko­ho­li­lain muutos olisi tehnyt lopun lapsiin ja nuoriin kohdis­tu­valle alko­ho­li­mai­non­nalle. On todella surul­lista, jos tämä lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nin kannalta tärkeä esitys venyy seuraa­valle vaali­kau­delle, Risikko sanoo.

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­teltu halli­tuk­sen esitys olisi kiel­tä­nyt lapsiin ja nuoriin kohdis­tu­van mainon­nan ja mainon­nan, joka luo kuvaa alko­ho­lin sosi­aa­lista ja seksu­aa­lista menes­tystä lisää­västä vaiku­tuk­sesta. Tämän lisäksi alko­ho­lin tele­vi­sio­mai­non­nan kiel­toai­kaa olisi piden­netty 21:stä kello 23:een ja kielto olisi ulotettu myös radio­mai­non­taan.

Keskusta on yrit­tä­nyt vesit­tää alko­ho­li­mai­non­nan rajoit­ta­mista esit­tä­mällä ns. Rans­kan tapaa rajoit­taa alko­ho­li­mai­non­taa. Vaikka Rans­kan malli on näen­näi­sesti tiukka, se mahdol­lis­taisi kikkai­lun juoman hinnalla, alko­ho­li­pro­sen­teilla ja niiden yhdis­tel­mällä. Mieli­ku­via käytet­täi­siin edel­leen. Näin on tapah­tu­nut Rans­kassa ja näin varmaan tapah­tuisi Suomes­sa­kin.

? Rans­kan malli on käytössä vain Rans­kassa eikä sen vaikut­ta­vuu­desta ole näyt­töä. Rans­kassa nuor­ten huma­la­ha­kui­nen alko­ho­lin­käyttö on itse asiassa lisään­ty­nyt, Risikko huomaut­taa.

? Suomi ei ole juoma­kult­tuu­ril­taan Ranska. Suomeen tarvi­taan erilai­set keinot alko­ho­li­mai­non­nan suit­si­mi­seen, Risikko vaatii.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content