Kokoomus.fi
Risikko alkoho­li­mai­non­nasta: Esitys kaatu­massa politi­kointiin

Risikko alkoho­li­mai­non­nasta: Esitys kaatu­massa politi­kointiin

Julkaistu: 18.2.11 Uutiset

? Esittämäni alkoho­lilain muutos olisi tehnyt lopun lapsiin ja nuoriin kohdis­tu­valle alkoho­li­mai­non­nalle. On todella surul­lista, jos tämä lasten ja nuorten hyvin­voinnin kannalta tärkeä esitys venyy seuraa­valle vaali­kau­delle, Risikko sanoo.

Sosiaali- ja terveys­mi­nis­te­riössä valmis­teltu halli­tuksen esitys olisi kieltänyt lapsiin ja nuoriin kohdis­tuvan mainonnan ja mainonnan, joka luo kuvaa alkoholin sosiaa­lista ja seksu­aa­lista menes­tystä lisää­västä vaiku­tuk­sesta. Tämän lisäksi alkoholin televi­sio­mai­nonnan kieltoaikaa olisi piden­netty 21:stä kello 23:een ja kielto olisi ulotettu myös radio­mai­nontaan.

Keskusta on yrittänyt vesittää alkoho­li­mai­nonnan rajoit­ta­mista esittä­mällä ns. Ranskan tapaa rajoittaa alkoho­li­mai­nontaa. Vaikka Ranskan malli on näennäi­sesti tiukka, se mahdol­lis­taisi kikkailun juoman hinnalla, alkoho­li­pro­sen­teilla ja niiden yhdis­tel­mällä. Mieli­kuvia käytet­täisiin edelleen. Näin on tapah­tunut Ranskassa ja näin varmaan tapah­tuisi Suomes­sakin.

? Ranskan malli on käytössä vain Ranskassa eikä sen vaikut­ta­vuu­desta ole näyttöä. Ranskassa nuorten humala­ha­kuinen alkoho­lin­käyttö on itse asiassa lisään­tynyt, Risikko huomauttaa.

? Suomi ei ole juoma­kult­tuu­riltaan Ranska. Suomeen tarvitaan erilaiset keinot alkoho­li­mai­nonnan suitsi­miseen, Risikko vaatii.


Kokoomus.fi