Ravi: Valtion tuki kunnille on lisään­ty­nyt merkit­tä­västi

Julkaistu: 24.10.2008

Korho­sen perjan­taina esit­tä­män tiukan syytök­sen mukaan minis­te­rit Katai­nen, Vanha­nen ja Cron­berg sortu­vat kunta­ta­lou­den vääris­te­lyyn.

“Korho­nen syyt­tää halli­tusta kuntien rahoi­tuk­sen vähen­tä­mi­sestä, mikä ei yksin­ker­tai­sesti pidä paik­kaansa. Tosia­siassa kunnat saavat valtiolta histo­rial­li­sen korkeat valtio­na­vut kulu­valle vuodelle. Lisäys on valtio­va­rain­mi­nis­te­riön tarkis­ta­mien luku­jen mukaan 755 miljoo­naa euroa edel­li­seen vuoteen verrat­tuna”, Ravi toteaa.

“Valtio­na­pu­jen nousu usealla sadalla miljoo­nalla vuoteen 2007 verrat­tuna johtuu mm. siitä, että toisin kuin edel­li­set halli­tuk­set, sini­vih­reä halli­tus maksaa kunnille kuulu­vat indek­si­ko­ro­tuk­set sata­pro­sent­ti­sina. Valtion ja kuntien väli­nen kustan­nus­ten­jaon tarkis­tus tehtiin niin ikään sata­pro­sent­ti­sesti. Sini­vih­reä halli­tus tekee kustan­nus­ten­jaon tarkis­tuk­sen täysi­mää­räi­sesti heti ensim­mäi­sestä vuodesta lähtien, kun taas edel­li­nen halli­tus viiväs­tytti kustan­nus­ten­jaon tarkis­tuk­sen maksa­mista ja otti näin ollen kunnilta “pakko­lai­naa”. Lisäksi kunnat saivat 150 miljoo­nan euron pysy­vän tuen niin sano­tun Tehy-ratkai­sun yhtey­dessä nais­val­tais­ten alojen palk­kausta varten”, muis­tut­taa Ravi.

“Kunta­ta­lous on näillä toimin merkit­tä­västi tasa­pai­noi­sempi, mutta talous­kas­vun hidas­tuessa niin kuntien kuin valtion saamat vero­tuo­tot ovat pienen­ty­mässä. Tämä on halli­tuk­sella hyvin tiedossa, ja tästä syystä halli­tus toteut­taa­kin massii­vi­sen elvy­tys­pa­ke­tin, joka pitää yllä talous­kas­vua ja työl­li­syyttä myös kunnissa”, toteaa Ravi.

“Veron­ke­ven­nyk­set - jotka muuten korva­taan kunnille täysi­mää­räi­sesti - väylä­hank­keet, ener­giain­ves­toin­nit, raken­ta­mi­sen edis­tä­mi­nen ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen kasvat­ta­mi­nen ovat juuri niitä toimia, jotka luovat SDP:nkin perään­kuu­lut­ta­maa luot­ta­musta tule­vai­suu­teen”, Ravi listaa.

Lisä­tie­dot: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970


Kuvat