Ravi: Valtion tuki kunnille on lisään­tynyt merkit­tä­västi – kokoomus.fi
MENU
Ravi: Valtion tuki kunnille on lisään­tynyt merkit­tä­västi

Ravi: Valtion tuki kunnille on lisään­tynyt merkit­tä­västi

Julkaistu: 24.10.2008 Uncategorized

Korhosen perjan­taina esittämän tiukan syytöksen mukaan minis­terit Katainen, Vanhanen ja Cronberg sortuvat kunta­ta­louden vääris­telyyn.

“Korhonen syyttää halli­tusta kuntien rahoi­tuksen vähen­tä­mi­sestä, mikä ei yksin­ker­tai­sesti pidä paikkaansa. Tosia­siassa kunnat saavat valtiolta histo­rial­lisen korkeat valtio­navut kuluvalle vuodelle. Lisäys on valtio­va­rain­mi­nis­teriön tarkis­tamien lukujen mukaan 755 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna”, Ravi toteaa.

“Valtio­na­pujen nousu usealla sadalla miljoo­nalla vuoteen 2007 verrattuna johtuu mm. siitä, että toisin kuin edelliset halli­tukset, sinivihreä hallitus maksaa kunnille kuuluvat indek­si­ko­ro­tukset satapro­sent­tisina. Valtion ja kuntien välinen kustan­nus­tenjaon tarkistus tehtiin niin ikään satapro­sent­ti­sesti. Sinivihreä hallitus tekee kustan­nus­tenjaon tarkis­tuksen täysi­mää­räi­sesti heti ensim­mäi­sestä vuodesta lähtien, kun taas edellinen hallitus viiväs­tytti kustan­nus­tenjaon tarkis­tuksen maksa­mista ja otti näin ollen kunnilta “pakko­lainaa”. Lisäksi kunnat saivat 150 miljoonan euron pysyvän tuen niin sanotun Tehy-ratkaisun yhtey­dessä naisval­taisten alojen palkkausta varten”, muistuttaa Ravi.

“Kunta­talous on näillä toimin merkit­tä­västi tasapai­noi­sempi, mutta talous­kasvun hidas­tuessa niin kuntien kuin valtion saamat verotuotot ovat pienen­ty­mässä. Tämä on halli­tuk­sella hyvin tiedossa, ja tästä syystä hallitus toteut­taakin massii­visen elvytys­pa­ketin, joka pitää yllä talous­kasvua ja työlli­syyttä myös kunnissa”, toteaa Ravi.

“Veron­ke­ven­nykset - jotka muuten korvataan kunnille täysi­mää­räi­sesti - väylä­hankkeet, energiain­ves­toinnit, raken­ta­misen edistä­minen ja kotita­lous­vä­hen­nyksen kasvat­ta­minen ovat juuri niitä toimia, jotka luovat SDP:nkin perään­kuu­lut­tamaa luotta­musta tulevai­suuteen”, Ravi listaa.

Lisätiedot: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970


Kuvat


Kokoomus.fi