Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Valtion tuki kunnille on lisään­ty­nyt merkit­tä­västi

Ravi: Valtion tuki kunnille on lisään­ty­nyt merkit­tä­västi

Julkaistu:

Korho­sen perjan­taina esit­tä­män tiukan syytök­sen mukaan minis­te­rit Katai­nen, Vanha­nen ja Cron­berg sortu­vat kunta­ta­lou­den vääris­te­lyyn.

“Korho­nen syyt­tää halli­tusta kuntien rahoi­tuk­sen vähen­tä­mi­sestä, mikä ei yksin­ker­tai­sesti pidä paik­kaansa. Tosia­siassa kunnat saavat valtiolta histo­rial­li­sen korkeat valtio­na­vut kulu­valle vuodelle. Lisäys on valtio­va­rain­mi­nis­te­riön tarkis­ta­mien luku­jen mukaan 755 miljoo­naa euroa edel­li­seen vuoteen verrat­tuna”, Ravi toteaa.

“Valtio­na­pu­jen nousu usealla sadalla miljoo­nalla vuoteen 2007 verrat­tuna johtuu mm. siitä, että toisin kuin edel­li­set halli­tuk­set, sini­vih­reä halli­tus maksaa kunnille kuulu­vat indek­si­ko­ro­tuk­set sata­pro­sent­ti­sina. Valtion ja kuntien väli­nen kustan­nus­ten­jaon tarkis­tus tehtiin niin ikään sata­pro­sent­ti­sesti. Sini­vih­reä halli­tus tekee kustan­nus­ten­jaon tarkis­tuk­sen täysi­mää­räi­sesti heti ensim­mäi­sestä vuodesta lähtien, kun taas edel­li­nen halli­tus viiväs­tytti kustan­nus­ten­jaon tarkis­tuk­sen maksa­mista ja otti näin ollen kunnilta “pakko­lai­naa”. Lisäksi kunnat saivat 150 miljoo­nan euron pysy­vän tuen niin sano­tun Tehy-ratkai­sun yhtey­dessä nais­val­tais­ten alojen palk­kausta varten”, muis­tut­taa Ravi.

“Kunta­ta­lous on näillä toimin merkit­tä­västi tasa­pai­noi­sempi, mutta talous­kas­vun hidas­tuessa niin kuntien kuin valtion saamat vero­tuo­tot ovat pienen­ty­mässä. Tämä on halli­tuk­sella hyvin tiedossa, ja tästä syystä halli­tus toteut­taa­kin massii­vi­sen elvy­tys­pa­ke­tin, joka pitää yllä talous­kas­vua ja työl­li­syyttä myös kunnissa”, toteaa Ravi.

“Veron­ke­ven­nyk­set - jotka muuten korva­taan kunnille täysi­mää­räi­sesti - väylä­hank­keet, ener­giain­ves­toin­nit, raken­ta­mi­sen edis­tä­mi­nen ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen kasvat­ta­mi­nen ovat juuri niitä toimia, jotka luovat SDP:nkin perään­kuu­lut­ta­maa luot­ta­musta tule­vai­suu­teen”, Ravi listaa.

Lisä­tie­dot: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content