Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Valtion tuki kunnille on lisään­ty­nyt merkit­tä­västi

Ravi: Valtion tuki kunnille on lisään­ty­nyt merkit­tä­västi

Julkaistu:

Korho­sen perjan­taina esit­tä­män tiukan syytök­sen mukaan minis­te­rit Katai­nen, Vanha­nen ja Cron­berg sortu­vat kunta­ta­lou­den vääris­te­lyyn.

“Korho­nen syyt­tää halli­tusta kuntien rahoi­tuk­sen vähen­tä­mi­sestä, mikä ei yksin­ker­tai­sesti pidä paik­kaansa. Tosia­siassa kunnat saavat valtiolta histo­rial­li­sen korkeat valtio­na­vut kulu­valle vuodelle. Lisäys on valtio­va­rain­mi­nis­te­riön tarkis­ta­mien luku­jen mukaan 755 miljoo­naa euroa edel­li­seen vuoteen verrat­tuna”, Ravi toteaa.

“Valtio­na­pu­jen nousu usealla sadalla miljoo­nalla vuoteen 2007 verrat­tuna johtuu mm. siitä, että toisin kuin edel­li­set halli­tuk­set, sini­vih­reä halli­tus maksaa kunnille kuulu­vat indek­si­ko­ro­tuk­set sata­pro­sent­ti­sina. Valtion ja kuntien väli­nen kustan­nus­ten­jaon tarkis­tus tehtiin niin ikään sata­pro­sent­ti­sesti. Sini­vih­reä halli­tus tekee kustan­nus­ten­jaon tarkis­tuk­sen täysi­mää­räi­sesti heti ensim­mäi­sestä vuodesta lähtien, kun taas edel­li­nen halli­tus viiväs­tytti kustan­nus­ten­jaon tarkis­tuk­sen maksa­mista ja otti näin ollen kunnilta “pakko­lai­naa”. Lisäksi kunnat saivat 150 miljoo­nan euron pysy­vän tuen niin sano­tun Tehy-ratkai­sun yhtey­dessä nais­val­tais­ten alojen palk­kausta varten”, muis­tut­taa Ravi.

“Kunta­ta­lous on näillä toimin merkit­tä­västi tasa­pai­noi­sempi, mutta talous­kas­vun hidas­tuessa niin kuntien kuin valtion saamat vero­tuo­tot ovat pienen­ty­mässä. Tämä on halli­tuk­sella hyvin tiedossa, ja tästä syystä halli­tus toteut­taa­kin massii­vi­sen elvy­tys­pa­ke­tin, joka pitää yllä talous­kas­vua ja työl­li­syyttä myös kunnissa”, toteaa Ravi.

“Veron­ke­ven­nyk­set - jotka muuten korva­taan kunnille täysi­mää­räi­sesti - väylä­hank­keet, ener­giain­ves­toin­nit, raken­ta­mi­sen edis­tä­mi­nen ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen kasvat­ta­mi­nen ovat juuri niitä toimia, jotka luovat SDP:nkin perään­kuu­lut­ta­maa luot­ta­musta tule­vai­suu­teen”, Ravi listaa.

Lisä­tie­dot: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content