Ravi: Perin­tö­veron alenta­minen järkevä ratkaisu – kokoomus.fi
MENU
Ravi: Perin­tö­veron alenta­minen järkevä ratkaisu

Ravi: Perin­tö­veron alenta­minen järkevä ratkaisu

Julkaistu: 18.11.2008 Uncategorized

Perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan kuulemien asian­tun­ti­joiden enemmistö totesi verohuo­jen­nuksen korot­ta­misen ongel­mal­li­seksi perus­tuslain yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aatteen kannalta. Tämän välttä­mi­seksi esitellyt huojen­nus­mallit taas lähtivät siitä, että yritysten taseita avattaisiin. Näiden vaihtoeh­tojen todettiin kuitenkin johtavan ennalta arvaa­mat­tomiin ja yritysten kannalta jopa nykytilaa huonompiin loppu­tu­loksiin.

“Halli­tuksen ratkaisu on järkevä päätös tässä tilan­teessa, sillä hyvä tarkoitus helpottaa sukupol­ven­vaih­doksia uhkasi johtaa aiempaa huonompaan verojär­jes­telmään. Olenkin tyyty­väinen, että hallitus päätti ohjata tässä säästyvät varat yleiseen perin­tö­veron 1. veroluokan keven­nykseen. Tämä muuttaa perin­tö­ve­ro­tusta entistä oikeu­den­mu­kai­sempaan suuntaan”, Ravi toteaa.

Ravi on myös tyyty­väinen halli­tuksen päätökseen ohjata yritysten luoton­antoon merkit­tä­västi lisärahaa. Näin saadaan erityi­sesti pk-yritysten luoto­tusta parempaan suuntaan. Lisäksi käyttöön otetaan jälleen­ra­hoi­tus­malli, jossa Suomen Vienti­luotto Oy jälleen­ra­hoittaa Suomesta tapah­tuvan vienti­kaupan edellyt­tämää pitkä­ai­kaista luoton­antoa.

“Kansain­vä­linen finans­si­kriisi on iskenyt erityisen voimak­kaasti pienten ja keski­suurten yritysten luoton­saantiin pankeilta. Näin ollen julkisen luoto­tuksen tarve viennin ylläpi­tä­mi­seksi nousee erittäin tärkeään asemaan. Hallitus onkin lähtenyt ripeästi liikkeelle ongelman purka­mi­sessa ja tukipa­ketti on kokoluok­kansa puolesta riittävä”, sanoo Pekka Ravi.

Lisätietoja: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970, pekka.ravi@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi