Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Perin­tö­ve­ron alen­ta­mi­nen järkevä ratkaisu

Ravi: Perin­tö­ve­ron alen­ta­mi­nen järkevä ratkaisu

Julkaistu:

Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan kuule­mien asian­tun­ti­joi­den enem­mistö totesi vero­huo­jen­nuk­sen korot­ta­mi­sen ongel­mal­li­seksi perus­tus­lain yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen kannalta. Tämän vält­tä­mi­seksi esitel­lyt huojen­nus­mal­lit taas lähti­vät siitä, että yritys­ten taseita avat­tai­siin. Näiden vaih­toeh­to­jen todet­tiin kuiten­kin johta­van ennalta arvaa­mat­to­miin ja yritys­ten kannalta jopa nyky­ti­laa huonom­piin loppu­tu­lok­siin.

“Halli­tuk­sen ratkaisu on järkevä päätös tässä tilan­teessa, sillä hyvä tarkoi­tus helpot­taa suku­pol­ven­vaih­dok­sia uhkasi johtaa aiem­paa huonom­paan vero­jär­jes­tel­mään. Olen­kin tyyty­väi­nen, että halli­tus päätti ohjata tässä sääs­ty­vät varat ylei­seen perin­tö­ve­ron 1. vero­luo­kan keven­nyk­seen. Tämä muut­taa perin­tö­ve­ro­tusta entistä oikeu­den­mu­kai­sem­paan suun­taan”, Ravi toteaa.

Ravi on myös tyyty­väi­nen halli­tuk­sen päätök­seen ohjata yritys­ten luoton­an­toon merkit­tä­västi lisä­ra­haa. Näin saadaan erityi­sesti pk-yritys­ten luoto­tusta parem­paan suun­taan. Lisäksi käyt­töön otetaan jälleen­ra­hoi­tus­malli, jossa Suomen Vien­ti­luotto Oy jälleen­ra­hoit­taa Suomesta tapah­tu­van vien­ti­kau­pan edel­lyt­tä­mää pitkä­ai­kaista luoton­an­toa.

“Kansain­vä­li­nen finans­si­kriisi on iske­nyt erityi­sen voimak­kaasti pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten luoton­saan­tiin pankeilta. Näin ollen julki­sen luoto­tuk­sen tarve vien­nin yllä­pi­tä­mi­seksi nousee erit­täin tärke­ään asemaan. Halli­tus onkin lähte­nyt ripeästi liik­keelle ongel­man purka­mi­sessa ja tuki­pa­ketti on koko­luok­kansa puolesta riit­tävä”, sanoo Pekka Ravi.

Lisä­tie­toja: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970, pekka.ravi@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content