Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Perin­tö­ve­ron alen­ta­mi­nen järkevä ratkaisu

Ravi: Perin­tö­ve­ron alen­ta­mi­nen järkevä ratkaisu

Julkaistu:

Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan kuule­mien asian­tun­ti­joi­den enem­mistö totesi vero­huo­jen­nuk­sen korot­ta­mi­sen ongel­mal­li­seksi perus­tus­lain yhden­ver­tai­suus­pe­ri­aat­teen kannalta. Tämän vält­tä­mi­seksi esitel­lyt huojen­nus­mal­lit taas lähti­vät siitä, että yritys­ten taseita avat­tai­siin. Näiden vaih­toeh­to­jen todet­tiin kuiten­kin johta­van ennalta arvaa­mat­to­miin ja yritys­ten kannalta jopa nyky­ti­laa huonom­piin loppu­tu­lok­siin.

“Halli­tuk­sen ratkaisu on järkevä päätös tässä tilan­teessa, sillä hyvä tarkoi­tus helpot­taa suku­pol­ven­vaih­dok­sia uhkasi johtaa aiem­paa huonom­paan vero­jär­jes­tel­mään. Olen­kin tyyty­väi­nen, että halli­tus päätti ohjata tässä sääs­ty­vät varat ylei­seen perin­tö­ve­ron 1. vero­luo­kan keven­nyk­seen. Tämä muut­taa perin­tö­ve­ro­tusta entistä oikeu­den­mu­kai­sem­paan suun­taan”, Ravi toteaa.

Ravi on myös tyyty­väi­nen halli­tuk­sen päätök­seen ohjata yritys­ten luoton­an­toon merkit­tä­västi lisä­ra­haa. Näin saadaan erityi­sesti pk-yritys­ten luoto­tusta parem­paan suun­taan. Lisäksi käyt­töön otetaan jälleen­ra­hoi­tus­malli, jossa Suomen Vien­ti­luotto Oy jälleen­ra­hoit­taa Suomesta tapah­tu­van vien­ti­kau­pan edel­lyt­tä­mää pitkä­ai­kaista luoton­an­toa.

“Kansain­vä­li­nen finans­si­kriisi on iske­nyt erityi­sen voimak­kaasti pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten luoton­saan­tiin pankeilta. Näin ollen julki­sen luoto­tuk­sen tarve vien­nin yllä­pi­tä­mi­seksi nousee erit­täin tärke­ään asemaan. Halli­tus onkin lähte­nyt ripeästi liik­keelle ongel­man purka­mi­sessa ja tuki­pa­ketti on koko­luok­kansa puolesta riit­tävä”, sanoo Pekka Ravi.

Lisä­tie­toja: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970, pekka.ravi@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content