Ravi: Lisäpaukkuja elvytykseen – kokoomus.fi
MENU
Ravi: Lisäpaukkuja elvytykseen

Ravi: Lisäpaukkuja elvytykseen

Julkaistu: 13.12.2008 Uncategorized

Hallitus on jo ilmoit­tanut aikais­ta­vansa lisäbud­jetin tekoa ja keskit­ty­vänsä siinä elvyt­täviin täsmä­toimiin muun muassa työlli­syyden ja koulu­tuksen osalta.

Lisäbud­jetin valmistelu on vasta alkanut. Mielestäni kuitenkin jo tässä vaiheessa olisi hyvä etsiä lisävaroja, joita voitaisiin edelleen suunnata työllis­täviin toimiin. Näitä varoja pitää etsiä myös valtion­ta­louden kehyksen ulkopuo­lelta. Kun kohden­nukset harkitaan tarkoin, pienil­läkin avustuk­silla saadaan liikkeelle työllis­täviä inves­tointeja esimer­kiksi kunta­puo­lella.

Tällä hetkellä kaikkein kiireel­li­sintä on turvata yritysten rahoitus. Rahoi­tus­mark­kinat ovat edelleen kireät luotta­mus­pulan vuoksi eivätkä hyvätkään yritykset tahdo löytää haluk­kaita luotot­tajia.

Opposition elvytys­esi­tykset eivät saa Ravilta hyväk­syntää

Sekä Sdp että Vasem­mis­to­liitto esittävät mittavaa lisäve­lan­ottoa kuluvalla viikolla julkis­te­tuissa elvytys­pa­ke­teissaan. Opposition toimin­ta­ta­voista kertoo paljon se, että heti kun Sdp esitti oman, yhden miljardin euron paket­tinsa, Vasem­mis­to­liitto pani parem­maksi tuplaa­malla elvytys­vaa­ti­mukset kahteen miljardiin. Halli­tuksen elvytys­toimien pääpaino on ladattu ensi vuoden budjettiin, jossa jo nyt täyttyy EU:n huippu­ko­kouk­sessa sovittu 1,5 prosentin BKT-taso.

Vasem­mis­to­puo­lueiden elvytys­pa­kettien suuruu­della nokittelu on lyhyt­nä­köistä. Velkaa ei pidä ottaa kevein mielin, vaikka Suomen julkinen talous kestääkin väliai­kaisen velkael­vyt­tä­misen. Kokoomus vaatii, että eurot suunnataan tarkoin sinne, missä työllistävä vaikutus on nopein ja merkit­tävin.

Ravi osallistui lauan­taina Joensuussa Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän valta­kun­nal­liseen Joulu­tuu­le­tukseen. Tuule­tus­ti­lai­suuksia järjes­tettiin kaikkiaan seitse­mäl­lä­toista paikka­kun­nalla ympäri Suomea ja niihin osallistui yhteensä 41 kansan­edus­tajaa. Joulu­tuu­le­tuksen tarkoi­tuksena oli käydä avointa keskus­telua kuluneen vuoden tapah­tu­mista ja kuulla suoma­laisten ajatuksia ensi vuodesta sekä toivottaa lämmintä joulua glögin merkeissä.

Lisätietoja: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970
Lisätietoja Joulu­tuu­le­tuk­sesta: localhost:5000


Kuvat


Kokoomus.fi