Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Lisä­pauk­kuja elvy­tyk­seen

Ravi: Lisä­pauk­kuja elvy­tyk­seen

Julkaistu:

Halli­tus on jo ilmoit­ta­nut aikais­ta­vansa lisä­bud­je­tin tekoa ja keskit­ty­vänsä siinä elvyt­tä­viin täsmä­toi­miin muun muassa työl­li­syy­den ja koulu­tuk­sen osalta.

Lisä­bud­je­tin valmis­telu on vasta alka­nut. Mieles­täni kuiten­kin jo tässä vaiheessa olisi hyvä etsiä lisä­va­roja, joita voitai­siin edel­leen suun­nata työl­lis­tä­viin toimiin. Näitä varoja pitää etsiä myös valtion­ta­lou­den kehyk­sen ulko­puo­lelta. Kun kohden­nuk­set harki­taan tarkoin, pienil­lä­kin avus­tuk­silla saadaan liik­keelle työl­lis­tä­viä inves­toin­teja esimer­kiksi kunta­puo­lella.

Tällä hetkellä kaik­kein kiireel­li­sintä on turvata yritys­ten rahoi­tus. Rahoi­tus­mark­ki­nat ovat edel­leen kireät luot­ta­mus­pu­lan vuoksi eivätkä hyvät­kään yrityk­set tahdo löytää haluk­kaita luotot­ta­jia.

Oppo­si­tion elvy­tys­esi­tyk­set eivät saa Ravilta hyväk­syn­tää

Sekä Sdp että Vasem­mis­to­liitto esit­tä­vät mitta­vaa lisä­ve­lan­ot­toa kulu­valla viikolla julkis­te­tuissa elvy­tys­pa­ke­teis­saan. Oppo­si­tion toimin­ta­ta­voista kertoo paljon se, että heti kun Sdp esitti oman, yhden miljar­din euron paket­tinsa, Vasem­mis­to­liitto pani parem­maksi tuplaa­malla elvy­tys­vaa­ti­muk­set kahteen miljar­diin. Halli­tuk­sen elvy­tys­toi­mien pääpaino on ladattu ensi vuoden budjet­tiin, jossa jo nyt täyt­tyy EU:n huip­pu­ko­kouk­sessa sovittu 1,5 prosen­tin BKT-taso.

Vasem­mis­to­puo­luei­den elvy­tys­pa­ket­tien suuruu­della nokit­telu on lyhyt­nä­köistä. Velkaa ei pidä ottaa kevein mielin, vaikka Suomen julki­nen talous kestää­kin väliai­kai­sen velkael­vyt­tä­mi­sen. Kokoo­mus vaatii, että eurot suun­na­taan tarkoin sinne, missä työl­lis­tävä vaiku­tus on nopein ja merkit­tä­vin.

Ravi osal­lis­tui lauan­taina Joen­suussa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män valta­kun­nal­li­seen Joulu­tuu­le­tuk­seen. Tuule­tus­ti­lai­suuk­sia järjes­tet­tiin kaik­ki­aan seit­se­mäl­lä­toista paik­ka­kun­nalla ympäri Suomea ja niihin osal­lis­tui yhteensä 41 kansan­edus­ta­jaa. Joulu­tuu­le­tuk­sen tarkoi­tuk­sena oli käydä avointa keskus­te­lua kulu­neen vuoden tapah­tu­mista ja kuulla suoma­lais­ten ajatuk­sia ensi vuodesta sekä toivot­taa lämmintä joulua glögin merkeissä.

Lisä­tie­toja: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970
Lisä­tie­toja Joulu­tuu­le­tuk­sesta: localhost:5000


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content