Ravi: Lisä­pauk­kuja elvy­tyk­seen

Julkaistu: 13.12.2008

Halli­tus on jo ilmoit­ta­nut aikais­ta­vansa lisä­bud­je­tin tekoa ja keskit­ty­vänsä siinä elvyt­tä­viin täsmä­toi­miin muun muassa työl­li­syy­den ja koulu­tuk­sen osalta.

Lisä­bud­je­tin valmis­telu on vasta alka­nut. Mieles­täni kuiten­kin jo tässä vaiheessa olisi hyvä etsiä lisä­va­roja, joita voitai­siin edel­leen suun­nata työl­lis­tä­viin toimiin. Näitä varoja pitää etsiä myös valtion­ta­lou­den kehyk­sen ulko­puo­lelta. Kun kohden­nuk­set harki­taan tarkoin, pienil­lä­kin avus­tuk­silla saadaan liik­keelle työl­lis­tä­viä inves­toin­teja esimer­kiksi kunta­puo­lella.

Tällä hetkellä kaik­kein kiireel­li­sintä on turvata yritys­ten rahoi­tus. Rahoi­tus­mark­ki­nat ovat edel­leen kireät luot­ta­mus­pu­lan vuoksi eivätkä hyvät­kään yrityk­set tahdo löytää haluk­kaita luotot­ta­jia.

Oppo­si­tion elvy­tys­esi­tyk­set eivät saa Ravilta hyväk­syn­tää

Sekä Sdp että Vasem­mis­to­liitto esit­tä­vät mitta­vaa lisä­ve­lan­ot­toa kulu­valla viikolla julkis­te­tuissa elvy­tys­pa­ke­teis­saan. Oppo­si­tion toimin­ta­ta­voista kertoo paljon se, että heti kun Sdp esitti oman, yhden miljar­din euron paket­tinsa, Vasem­mis­to­liitto pani parem­maksi tuplaa­malla elvy­tys­vaa­ti­muk­set kahteen miljar­diin. Halli­tuk­sen elvy­tys­toi­mien pääpaino on ladattu ensi vuoden budjet­tiin, jossa jo nyt täyt­tyy EU:n huip­pu­ko­kouk­sessa sovittu 1,5 prosen­tin BKT-taso.

Vasem­mis­to­puo­luei­den elvy­tys­pa­ket­tien suuruu­della nokit­telu on lyhyt­nä­köistä. Velkaa ei pidä ottaa kevein mielin, vaikka Suomen julki­nen talous kestää­kin väliai­kai­sen velkael­vyt­tä­mi­sen. Kokoo­mus vaatii, että eurot suun­na­taan tarkoin sinne, missä työl­lis­tävä vaiku­tus on nopein ja merkit­tä­vin.

Ravi osal­lis­tui lauan­taina Joen­suussa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män valta­kun­nal­li­seen Joulu­tuu­le­tuk­seen. Tuule­tus­ti­lai­suuk­sia järjes­tet­tiin kaik­ki­aan seit­se­mäl­lä­toista paik­ka­kun­nalla ympäri Suomea ja niihin osal­lis­tui yhteensä 41 kansan­edus­ta­jaa. Joulu­tuu­le­tuk­sen tarkoi­tuk­sena oli käydä avointa keskus­te­lua kulu­neen vuoden tapah­tu­mista ja kuulla suoma­lais­ten ajatuk­sia ensi vuodesta sekä toivot­taa lämmintä joulua glögin merkeissä.

Lisä­tie­toja: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970
Lisä­tie­toja Joulu­tuu­le­tuk­sesta: localhost:5000


Kuvat