Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ravi: Lisä­pauk­kuja elvy­tyk­seen

Ravi: Lisä­pauk­kuja elvy­tyk­seen

Julkaistu:

Halli­tus on jo ilmoit­ta­nut aikais­ta­vansa lisä­bud­je­tin tekoa ja keskit­ty­vänsä siinä elvyt­tä­viin täsmä­toi­miin muun muassa työl­li­syy­den ja koulu­tuk­sen osalta.

Lisä­bud­je­tin valmis­telu on vasta alka­nut. Mieles­täni kuiten­kin jo tässä vaiheessa olisi hyvä etsiä lisä­va­roja, joita voitai­siin edel­leen suun­nata työl­lis­tä­viin toimiin. Näitä varoja pitää etsiä myös valtion­ta­lou­den kehyk­sen ulko­puo­lelta. Kun kohden­nuk­set harki­taan tarkoin, pienil­lä­kin avus­tuk­silla saadaan liik­keelle työl­lis­tä­viä inves­toin­teja esimer­kiksi kunta­puo­lella.

Tällä hetkellä kaik­kein kiireel­li­sintä on turvata yritys­ten rahoi­tus. Rahoi­tus­mark­ki­nat ovat edel­leen kireät luot­ta­mus­pu­lan vuoksi eivätkä hyvät­kään yrityk­set tahdo löytää haluk­kaita luotot­ta­jia.

Oppo­si­tion elvy­tys­esi­tyk­set eivät saa Ravilta hyväk­syn­tää

Sekä Sdp että Vasem­mis­to­liitto esit­tä­vät mitta­vaa lisä­ve­lan­ot­toa kulu­valla viikolla julkis­te­tuissa elvy­tys­pa­ke­teis­saan. Oppo­si­tion toimin­ta­ta­voista kertoo paljon se, että heti kun Sdp esitti oman, yhden miljar­din euron paket­tinsa, Vasem­mis­to­liitto pani parem­maksi tuplaa­malla elvy­tys­vaa­ti­muk­set kahteen miljar­diin. Halli­tuk­sen elvy­tys­toi­mien pääpaino on ladattu ensi vuoden budjet­tiin, jossa jo nyt täyt­tyy EU:n huip­pu­ko­kouk­sessa sovittu 1,5 prosen­tin BKT-taso.

Vasem­mis­to­puo­luei­den elvy­tys­pa­ket­tien suuruu­della nokit­telu on lyhyt­nä­köistä. Velkaa ei pidä ottaa kevein mielin, vaikka Suomen julki­nen talous kestää­kin väliai­kai­sen velkael­vyt­tä­mi­sen. Kokoo­mus vaatii, että eurot suun­na­taan tarkoin sinne, missä työl­lis­tävä vaiku­tus on nopein ja merkit­tä­vin.

Ravi osal­lis­tui lauan­taina Joen­suussa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män valta­kun­nal­li­seen Joulu­tuu­le­tuk­seen. Tuule­tus­ti­lai­suuk­sia järjes­tet­tiin kaik­ki­aan seit­se­mäl­lä­toista paik­ka­kun­nalla ympäri Suomea ja niihin osal­lis­tui yhteensä 41 kansan­edus­ta­jaa. Joulu­tuu­le­tuk­sen tarkoi­tuk­sena oli käydä avointa keskus­te­lua kulu­neen vuoden tapah­tu­mista ja kuulla suoma­lais­ten ajatuk­sia ensi vuodesta sekä toivot­taa lämmintä joulua glögin merkeissä.

Lisä­tie­toja: Pekka Ravi, gsm 050 512 1970
Lisä­tie­toja Joulu­tuu­le­tuk­sesta: localhost:5000


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content