MENU
Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läis­ten rahat maakun­tiin

Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läis­ten rahat maakun­tiin

Julkaistu: 02.03.2011 Uncategorized

? Vihreät halua­vat rangaista pääkau­pun­ki­seu­dun asuk­kaita ruuh­ka­mak­suilla ja vieläpä pumpata tuotot maakun­tiin. Missä vaiheessa pääkau­pun­ki­seu­dun asuk­kaat saavat tarpeek­seen, Kokoo­muk­sen Helsin­gin valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Räty kysyy.

Ruuh­ka­mak­sut iski­si­vät pahim­min Helsin­gin keskus­tan pieny­rit­tä­jiin, joiden asia­kas­vir­rat ohjau­tui­si­vat kehä­tei­den varrelle raken­net­tui­hin ostos­kes­kuk­siin.

Helsin­gin keskus­taan on raken­nettu merkit­tä­västi lisää maana­laista pysä­köin­ti­ti­laa ja uusia hank­keita käyn­nis­te­tään sään­nöl­li­sesti. Vihreät on myös sitkeästi vastus­ta­nut keskus­ta­tun­ne­lia, joka helpot­taisi Helsin­gin­nie­men ruuh­kia siir­tä­mällä länsi-itäsuun­nan läpi­kul­ku­lii­ken­teen suurelta osin maan alle. Lisäksi tunneli vähen­täisi pääs­töjä ja mahdol­lis­taisi liiken­ne­mää­rien laskiessa myös joiden­kin keskus­ta­ka­tu­jen muut­ta­mi­sen kävely- ja jouk­ko­lii­ken­ne­ka­duiksi.

Vielä ihmeel­li­sem­mäksi Vihrei­den kannan tekee se, että puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­taja ovat myös Helsin­gin kaupun­gin­val­tuus­ton jäse­niä.

? Miten Sinne­mäki ja Puos­kari aiko­vat selit­tää tämän helsin­ki­läi­sille? Kokoo­muk­sen mielestä helsin­ki­läis­ten veron­mak­sa­jien kukka­roa ei saa käyt­tää koti­mai­sena raide­ra­has­tona, Räty painot­taa.