Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läis­ten rahat maakun­tiin

Räty: Vihreät kuppaisi helsin­ki­läis­ten rahat maakun­tiin

Julkaistu:

? Vihreät halua­vat rangaista pääkau­pun­ki­seu­dun asuk­kaita ruuh­ka­mak­suilla ja vieläpä pumpata tuotot maakun­tiin. Missä vaiheessa pääkau­pun­ki­seu­dun asuk­kaat saavat tarpeek­seen, Kokoo­muk­sen Helsin­gin valtuus­to­ryh­män puheen­joh­taja Räty kysyy.

Ruuh­ka­mak­sut iski­si­vät pahim­min Helsin­gin keskus­tan pieny­rit­tä­jiin, joiden asia­kas­vir­rat ohjau­tui­si­vat kehä­tei­den varrelle raken­net­tui­hin ostos­kes­kuk­siin.

Helsin­gin keskus­taan on raken­nettu merkit­tä­västi lisää maana­laista pysä­köin­ti­ti­laa ja uusia hank­keita käyn­nis­te­tään sään­nöl­li­sesti. Vihreät on myös sitkeästi vastus­ta­nut keskus­ta­tun­ne­lia, joka helpot­taisi Helsin­gin­nie­men ruuh­kia siir­tä­mällä länsi-itäsuun­nan läpi­kul­ku­lii­ken­teen suurelta osin maan alle. Lisäksi tunneli vähen­täisi pääs­töjä ja mahdol­lis­taisi liiken­ne­mää­rien laskiessa myös joiden­kin keskus­ta­ka­tu­jen muut­ta­mi­sen kävely- ja jouk­ko­lii­ken­ne­ka­duiksi.

Vielä ihmeel­li­sem­mäksi Vihrei­den kannan tekee se, että puolu­een puheen­joh­taja ja vara­pu­heen­joh­taja ovat myös Helsin­gin kaupun­gin­val­tuus­ton jäse­niä.

? Miten Sinne­mäki ja Puos­kari aiko­vat selit­tää tämän helsin­ki­läi­sille? Kokoo­muk­sen mielestä helsin­ki­läis­ten veron­mak­sa­jien kukka­roa ei saa käyt­tää koti­mai­sena raide­ra­has­tona, Räty painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content