Räty: Perhe­va­paiden tasaa­minen ei onnistu pakolla – kokoomus.fi
MENU
Räty: Perhe­va­paiden tasaa­minen ei onnistu pakolla

Räty: Perhe­va­paiden tasaa­minen ei onnistu pakolla

Julkaistu: 21.09.2010 Uncategorized

“Julki­suu­dessa on käyty paljon keskus­telua erilai­sista järjes­tä­mis­mal­leista. Erilaisten mallien vertailun sijaan olisi ensisi­jai­sesti ajateltava perheiden etua. Eri ratkai­sujen sopivuus riippuu perheen tilan­teesta ? mikä on hyväksi yhdessä perheessä, ei välttä­mättä sovi toiselle. Tiukat kiintiöt ja pakot voisivat pahim­millaan hanka­loittaa perheiden arkea”, Räty painottaa.

Tässä vaiheessa ei ole vielä perus­teltua sitoutua esillä olleeseen 6+
6+6 -malliin, vaan asiaa pitää tarkas­tella avoimesti. Uudis­tuksen
tulee perustua tiukkojen kiintiöiden ja pakon sijasta vapaa­eh­toi­suuteen sekä perheiden valin­nan­va­pauden lisää­miseen.

Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on isien asema ja heidän mahdol­li­suu­tensa käyttää vanhem­pain­va­paita. “Uudistus tulisi aloittaa nosta­malla vanhem­pain­päi­vä­rahaa lähemmäs todel­lista ansion­me­ne­tystä.
Tällöin perheessä voitaisiin vapaammin valita, kumpi vanhem­mista jää vanhem­pain­va­paalle”, Räty pohtii. Keskeisenä keinona Räty näkee myös tiedon levit­tä­misen. “Tosia­siassa jo verotuksen progres­sii­visuus johtaa siihen, ettei perhe kärsi talou­del­li­sesti isän vanhem­pain­vapaan käytöstä esimer­kiksi vanhempien keski­näi­sellä 20 prosentin tuloe­rolla”, Räty kiteyttää.

Perheiden ja lapsen tilanteen kannalta ihanteel­li­sinta on, mikäli molem­milla vanhem­milla on mahdol­lisuus olla läsnä lapsen jokapäi­väi­sessä arjessa. “Vapaasta voitaisiin korva­merkitä jonkin verran sekä isälle, että äidille ? tämä ei kuitenkaan saa tapahtua vanhem­pain­va­paata lyhen­tä­mällä”, Räty toteaa. “Yhteis­kunnan on pystyttävä tarjoamaan sellaisia ratkaisuja, jotka paran­tavat perheiden mahdol­li­suuksia valita ja jotka tukevat sekä äitejä että isiä vanhem­muu­dessa”, Räty tähdentää.

Lisätietoja: Laura Räty, gsm 040 522 6845


Kuvat


Kokoomus.fi