Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Perhe­va­pai­den tasaa­mi­nen ei onnistu pakolla

Räty: Perhe­va­pai­den tasaa­mi­nen ei onnistu pakolla

Julkaistu:

“Julki­suu­dessa on käyty paljon keskus­te­lua erilai­sista järjes­tä­mis­mal­leista. Erilais­ten mallien vertai­lun sijaan olisi ensi­si­jai­sesti ajatel­tava perhei­den etua. Eri ratkai­su­jen sopi­vuus riip­puu perheen tilan­teesta ? mikä on hyväksi yhdessä perheessä, ei vält­tä­mättä sovi toiselle. Tiukat kiin­tiöt ja pakot voisi­vat pahim­mil­laan hanka­loit­taa perhei­den arkea”, Räty painot­taa.

Tässä vaiheessa ei ole vielä perus­tel­tua sitou­tua esillä ollee­seen 6+
6+6 -malliin, vaan asiaa pitää tarkas­tella avoi­mesti. Uudis­tuk­sen
tulee perus­tua tiuk­ko­jen kiin­tiöi­den ja pakon sijasta vapaa­eh­toi­suu­teen sekä perhei­den valin­nan­va­pau­den lisää­mi­seen.

Yhtenä keskei­senä kysy­myk­senä on isien asema ja heidän mahdol­li­suu­tensa käyt­tää vanhem­pain­va­paita. “Uudis­tus tulisi aloit­taa nosta­malla vanhem­pain­päi­vä­ra­haa lähem­mäs todel­lista ansion­me­ne­tystä.
Tällöin perheessä voitai­siin vapaam­min valita, kumpi vanhem­mista jää vanhem­pain­va­paalle”, Räty pohtii. Keskei­senä keinona Räty näkee myös tiedon levit­tä­mi­sen. “Tosia­siassa jo vero­tuk­sen progres­sii­vi­suus johtaa siihen, ettei perhe kärsi talou­del­li­sesti isän vanhem­pain­va­paan käytöstä esimer­kiksi vanhem­pien keski­näi­sellä 20 prosen­tin tuloe­rolla”, Räty kiteyt­tää.

Perhei­den ja lapsen tilan­teen kannalta ihan­teel­li­sinta on, mikäli molem­milla vanhem­milla on mahdol­li­suus olla läsnä lapsen joka­päi­väi­sessä arjessa. “Vapaasta voitai­siin korva­mer­kitä jonkin verran sekä isälle, että äidille ? tämä ei kuiten­kaan saa tapah­tua vanhem­pain­va­paata lyhen­tä­mällä”, Räty toteaa. “Yhteis­kun­nan on pystyt­tävä tarjoa­maan sellai­sia ratkai­suja, jotka paran­ta­vat perhei­den mahdol­li­suuk­sia valita ja jotka tuke­vat sekä äitejä että isiä vanhem­muu­dessa”, Räty tähden­tää.

Lisä­tie­toja: Laura Räty, gsm 040 522 6845


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content