• FI
 • SV
 • MENU
  Räty: Perhe­va­pai­den tasaa­mi­nen ei onnistu pakolla
  Twiittaa

  Räty: Perhe­va­pai­den tasaa­mi­nen ei onnistu pakolla

  Julkaistu: 21.09.2010 Uncategorized

  “Julki­suu­dessa on käyty paljon keskus­te­lua erilai­sista järjes­tä­mis­mal­leista. Erilais­ten mallien vertai­lun sijaan olisi ensi­si­jai­sesti ajatel­tava perhei­den etua. Eri ratkai­su­jen sopi­vuus riip­puu perheen tilan­teesta ? mikä on hyväksi yhdessä perheessä, ei vält­tä­mättä sovi toiselle. Tiukat kiin­tiöt ja pakot voisi­vat pahim­mil­laan hanka­loit­taa perhei­den arkea”, Räty painot­taa.

  Tässä vaiheessa ei ole vielä perus­tel­tua sitou­tua esillä ollee­seen 6+
  6+6 -malliin, vaan asiaa pitää tarkas­tella avoi­mesti. Uudis­tuk­sen
  tulee perus­tua tiuk­ko­jen kiin­tiöi­den ja pakon sijasta vapaa­eh­toi­suu­teen sekä perhei­den valin­nan­va­pau­den lisää­mi­seen.

  Yhtenä keskei­senä kysy­myk­senä on isien asema ja heidän mahdol­li­suu­tensa käyt­tää vanhem­pain­va­paita. “Uudis­tus tulisi aloit­taa nosta­malla vanhem­pain­päi­vä­ra­haa lähem­mäs todel­lista ansion­me­ne­tystä.
  Tällöin perheessä voitai­siin vapaam­min valita, kumpi vanhem­mista jää vanhem­pain­va­paalle”, Räty pohtii. Keskei­senä keinona Räty näkee myös tiedon levit­tä­mi­sen. “Tosia­siassa jo vero­tuk­sen progres­sii­vi­suus johtaa siihen, ettei perhe kärsi talou­del­li­sesti isän vanhem­pain­va­paan käytöstä esimer­kiksi vanhem­pien keski­näi­sellä 20 prosen­tin tuloe­rolla”, Räty kiteyt­tää.

  Perhei­den ja lapsen tilan­teen kannalta ihan­teel­li­sinta on, mikäli molem­milla vanhem­milla on mahdol­li­suus olla läsnä lapsen joka­päi­väi­sessä arjessa. “Vapaasta voitai­siin korva­mer­kitä jonkin verran sekä isälle, että äidille ? tämä ei kuiten­kaan saa tapah­tua vanhem­pain­va­paata lyhen­tä­mällä”, Räty toteaa. “Yhteis­kun­nan on pystyt­tävä tarjoa­maan sellai­sia ratkai­suja, jotka paran­ta­vat perhei­den mahdol­li­suuk­sia valita ja jotka tuke­vat sekä äitejä että isiä vanhem­muu­dessa”, Räty tähden­tää.

  Lisä­tie­toja: Laura Räty, gsm 040 522 6845


  Kuvat