Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Lapsi­vä­hen­nyk­sen kohdis­ta­mi­nen myös keski­tu­loi­sille on oikein

Räty: Lapsi­vä­hen­nyk­sen kohdis­ta­mi­nen myös keski­tu­loi­sille on oikein

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen päät­tä­mään lapsi­vä­hen­nyk­sen kohdis­tuk­seen.

Halli­tus päätti, että lapsi­vä­hen­nyk­sen saa neljästä ensim­mäi­sestä lapsesta ja se on 100 euroa lasta kohden. Yksin­huol­ta­jat saavat vähen­tää koko määrän itse ja yhteis­huol­ta­jat puoliksi. Yhteis­huol­ta­jat saavat lapsi­vä­hen­nyk­sen täysi­mää­räi­sesti 3000 euron kuukausi­tu­loi­hin asti (vuosi­tu­lot 36 000 ?) ja se piene­nee liuku­vasti 3500 kuukausi­tu­loi­hin saakka (42 000?).

?Mieles­täni on oikeu­tet­tua, että pieni­tu­lois­ten lisäksi myös keski­tu­loi­set saavat vähen­nyk­sen?, Räty toteaa.

?Lapsi­vä­hen­nyk­sellä kompen­soi­daan lapsi­li­sä­leik­kauk­sia. Lapsi­lisä on univer­saali etuus, jonka tavoite on auttaa tasa­puo­li­sesti kaik­kia lapsi­per­heitä. Alku­pe­räi­sessä lapsi­vä­hen­nys­mal­lissa huojen­nuk­sen piiriin olisi pääs­syt vain noin kolman­nes vanhem­mista. Nyt pohjaa on laajen­nettu keski­tu­loi­siin, joten malli on oikeu­den­mu­kai­sempi.?

Rädyn mukaan lapsi­li­sä­leik­kaus - kuten muut­kin leik­kauk­set - ovat ikäviä päätök­siä, joita kukaan ei tee huvik­seen.

?Meidän on kuiten­kin ajatel­tava tule­via suku­pol­via sekä Suomea vuosien päähän. Emme voi jättää julkista taloutta heit­teille. Parasta pitkän aika­vä­lin turvaa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille tarjoaa vahva valtion­ta­lous?, Räty sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content