Räty: Lapsi­vä­hen­nyksen kohdis­ta­minen myös keski­tu­loi­sille on oikein – kokoomus.fi
MENU
Räty: Lapsi­vä­hen­nyksen kohdis­ta­minen myös keski­tu­loi­sille on oikein

Räty: Lapsi­vä­hen­nyksen kohdis­ta­minen myös keski­tu­loi­sille on oikein

Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty on tyyty­väinen halli­tuksen päättämään lapsi­vä­hen­nyksen kohdis­tukseen.

Hallitus päätti, että lapsi­vä­hen­nyksen saa neljästä ensim­mäi­sestä lapsesta ja se on 100 euroa lasta kohden. Yksin­huol­tajat saavat vähentää koko määrän itse ja yhteis­huol­tajat puoliksi. Yhteis­huol­tajat saavat lapsi­vä­hen­nyksen täysi­mää­räi­sesti 3000 euron kuukausi­tu­loihin asti (vuosi­tulot 36 000 ?) ja se pienenee liuku­vasti 3500 kuukausi­tu­loihin saakka (42 000?).

?Mielestäni on oikeu­tettua, että pieni­tu­loisten lisäksi myös keski­tu­loiset saavat vähen­nyksen?, Räty toteaa.

?Lapsi­vä­hen­nyk­sellä kompen­soidaan lapsi­li­sä­leik­kauksia. Lapsilisä on univer­saali etuus, jonka tavoite on auttaa tasapuo­li­sesti kaikkia lapsi­per­heitä. Alkupe­räi­sessä lapsi­vä­hen­nys­mal­lissa huojen­nuksen piiriin olisi päässyt vain noin kolmannes vanhem­mista. Nyt pohjaa on laajen­nettu keski­tu­loisiin, joten malli on oikeu­den­mu­kai­sempi.?

Rädyn mukaan lapsi­li­sä­leikkaus - kuten muutkin leikkaukset - ovat ikäviä päätöksiä, joita kukaan ei tee huvikseen.

?Meidän on kuitenkin ajateltava tulevia sukupolvia sekä Suomea vuosien päähän. Emme voi jättää julkista taloutta heitteille. Parasta pitkän aikavälin turvaa sosiaali- ja terveys­pal­ve­luille tarjoaa vahva valtion­talous?, Räty sanoo.


Kokoomus.fi