Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Lapsi­vä­hen­nyk­sen kohdis­ta­mi­nen myös keski­tu­loi­sille on oikein

Räty: Lapsi­vä­hen­nyk­sen kohdis­ta­mi­nen myös keski­tu­loi­sille on oikein

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen päät­tä­mään lapsi­vä­hen­nyk­sen kohdis­tuk­seen.

Halli­tus päätti, että lapsi­vä­hen­nyk­sen saa neljästä ensim­mäi­sestä lapsesta ja se on 100 euroa lasta kohden. Yksin­huol­ta­jat saavat vähen­tää koko määrän itse ja yhteis­huol­ta­jat puoliksi. Yhteis­huol­ta­jat saavat lapsi­vä­hen­nyk­sen täysi­mää­räi­sesti 3000 euron kuukausi­tu­loi­hin asti (vuosi­tu­lot 36 000 ?) ja se piene­nee liuku­vasti 3500 kuukausi­tu­loi­hin saakka (42 000?).

?Mieles­täni on oikeu­tet­tua, että pieni­tu­lois­ten lisäksi myös keski­tu­loi­set saavat vähen­nyk­sen?, Räty toteaa.

?Lapsi­vä­hen­nyk­sellä kompen­soi­daan lapsi­li­sä­leik­kauk­sia. Lapsi­lisä on univer­saali etuus, jonka tavoite on auttaa tasa­puo­li­sesti kaik­kia lapsi­per­heitä. Alku­pe­räi­sessä lapsi­vä­hen­nys­mal­lissa huojen­nuk­sen piiriin olisi pääs­syt vain noin kolman­nes vanhem­mista. Nyt pohjaa on laajen­nettu keski­tu­loi­siin, joten malli on oikeu­den­mu­kai­sempi.?

Rädyn mukaan lapsi­li­sä­leik­kaus - kuten muut­kin leik­kauk­set - ovat ikäviä päätök­siä, joita kukaan ei tee huvik­seen.

?Meidän on kuiten­kin ajatel­tava tule­via suku­pol­via sekä Suomea vuosien päähän. Emme voi jättää julkista taloutta heit­teille. Parasta pitkän aika­vä­lin turvaa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luille tarjoaa vahva valtion­ta­lous?, Räty sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content