Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Ikään­ty­neet voisi­vat valita kotiin tule­van hoita­jan

Räty: Ikään­ty­neet voisi­vat valita kotiin tule­van hoita­jan

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty ehdot­taa, että ikään­ty­neet voisi­vat valita eri palve­lun­tuot­ta­jien välillä sosi­aa­li­pal­ve­luissa, esimer­kiksi kotiin tuota­vissa palve­luissa.

?Koti­pal­ve­luita voisi­vat hyvin tuot­taa julki­set ja yksi­tyi­set toimi­jat. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set ovat ammat­ti­tai­toi­sia työnan­ta­jasta riip­pu­matta. Tuot­ta­jilla pitää tietysti olla tarkat kritee­rit ja niitä pitää valvoa, kuten nytkin tehdään.?

Valin­nan­va­pautta lisää­mällä paran­net­tai­siin Rädyn mukaan ihmis­ten saamia palve­luita.

?Ei ole miten­kään yhden­te­ke­vää, kuka kynnyk­sen yli astuu kotiin kaksi tai kolme kertaa päivässä. Kun koti­pal­ve­lua teke­vän ammat­ti­lai­sen voi halu­tes­saan vaih­taa, para­nee ihmis­ten tyyty­väi­syys ja palve­lui­den laatu. Ikäih­mis­ten terveyttä ja itse­näistä toimin­ta­ky­kyä on tuet­tava hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­villä palve­luilla?, Räty sanoo.

?Ensi vaali­kau­della aloi­te­taan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen uudis­tus. Pidän järke­vänä mallia, jossa kaikki suoma­lai­set voivat valita oman julki­sen perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lunsa julkis­ten ja yksi­tyis­ten tuot­ta­jien joukosta. Valin­nan­va­pautta voisi olla myös sosi­aa­li­pal­ve­luissa, kuten vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Jokai­nen suoma­lai­nen on oman hyvin­voin­tinsa asian­tun­tija.?

?On myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luita, joissa vaadi­taan julkista tuot­ta­mista. Esimer­kiksi lasten­suo­je­lun päätös­ten ja viran­omais­pää­tös­ten pitää olla julki­sen sekto­rin tuot­ta­mia, samoin kuin erikois­ta­son erikois­sai­raan­hoito.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content