MENU
Räty: Ikään­tyneet voisivat valita kotiin tulevan hoitajan

Räty: Ikään­tyneet voisivat valita kotiin tulevan hoitajan

Julkaistu: 24.02.2015 Uutiset

Sosiaali- ja terveys­mi­nisteri Laura Räty ehdottaa, että ikään­tyneet voisivat valita eri palve­lun­tuot­tajien välillä sosiaa­li­pal­ve­luissa, esimer­kiksi kotiin tuota­vissa palve­luissa.

?Kotipal­ve­luita voisivat hyvin tuottaa julkiset ja yksityiset toimijat. Sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­laiset ovat ammat­ti­tai­toisia työnan­ta­jasta riippu­matta. Tuotta­jilla pitää tietysti olla tarkat kriteerit ja niitä pitää valvoa, kuten nytkin tehdään.?

Valin­nan­va­pautta lisää­mällä paran­net­taisiin Rädyn mukaan ihmisten saamia palve­luita.

?Ei ole mitenkään yhden­te­kevää, kuka kynnyksen yli astuu kotiin kaksi tai kolme kertaa päivässä. Kun kotipal­velua tekevän ammat­ti­laisen voi halutessaan vaihtaa, paranee ihmisten tyyty­väisyys ja palve­luiden laatu. Ikäih­misten terveyttä ja itsenäistä toimin­ta­kykyä on tuettava hyvin­vointia ja terveyttä edistä­villä palve­luilla?, Räty sanoo.

?Ensi vaali­kau­della aloitetaan sosiaali- ja tervey­den­huollon rahoi­tuksen uudistus. Pidän järkevänä mallia, jossa kaikki suoma­laiset voivat valita oman julkisen perus­ter­vey­den­huollon palve­lunsa julkisten ja yksityisten tuottajien joukosta. Valin­nan­va­pautta voisi olla myös sosiaa­li­pal­ve­luissa, kuten vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Jokainen suoma­lainen on oman hyvin­voin­tinsa asian­tuntija.?

?On myös sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­luita, joissa vaaditaan julkista tuotta­mista. Esimer­kiksi lasten­suo­jelun päätösten ja viran­omais­pää­tösten pitää olla julkisen sektorin tuottamia, samoin kuin erikois­tason erikois­sai­raan­hoito.?


Kokoomus.fi