Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Räty: Ikään­ty­neet voisi­vat valita kotiin tule­van hoita­jan

Räty: Ikään­ty­neet voisi­vat valita kotiin tule­van hoita­jan

Julkaistu:

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty ehdot­taa, että ikään­ty­neet voisi­vat valita eri palve­lun­tuot­ta­jien välillä sosi­aa­li­pal­ve­luissa, esimer­kiksi kotiin tuota­vissa palve­luissa.

?Koti­pal­ve­luita voisi­vat hyvin tuot­taa julki­set ja yksi­tyi­set toimi­jat. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set ovat ammat­ti­tai­toi­sia työnan­ta­jasta riip­pu­matta. Tuot­ta­jilla pitää tietysti olla tarkat kritee­rit ja niitä pitää valvoa, kuten nytkin tehdään.?

Valin­nan­va­pautta lisää­mällä paran­net­tai­siin Rädyn mukaan ihmis­ten saamia palve­luita.

?Ei ole miten­kään yhden­te­ke­vää, kuka kynnyk­sen yli astuu kotiin kaksi tai kolme kertaa päivässä. Kun koti­pal­ve­lua teke­vän ammat­ti­lai­sen voi halu­tes­saan vaih­taa, para­nee ihmis­ten tyyty­väi­syys ja palve­lui­den laatu. Ikäih­mis­ten terveyttä ja itse­näistä toimin­ta­ky­kyä on tuet­tava hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­villä palve­luilla?, Räty sanoo.

?Ensi vaali­kau­della aloi­te­taan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen uudis­tus. Pidän järke­vänä mallia, jossa kaikki suoma­lai­set voivat valita oman julki­sen perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lunsa julkis­ten ja yksi­tyis­ten tuot­ta­jien joukosta. Valin­nan­va­pautta voisi olla myös sosi­aa­li­pal­ve­luissa, kuten vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Jokai­nen suoma­lai­nen on oman hyvin­voin­tinsa asian­tun­tija.?

?On myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luita, joissa vaadi­taan julkista tuot­ta­mista. Esimer­kiksi lasten­suo­je­lun päätös­ten ja viran­omais­pää­tös­ten pitää olla julki­sen sekto­rin tuot­ta­mia, samoin kuin erikois­ta­son erikois­sai­raan­hoito.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content