Räty: Ikään­ty­neet voisi­vat valita kotiin tule­van hoita­jan

Julkaistu: 24.02.2015

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­teri Laura Räty ehdot­taa, että ikään­ty­neet voisi­vat valita eri palve­lun­tuot­ta­jien välillä sosi­aa­li­pal­ve­luissa, esimer­kiksi kotiin tuota­vissa palve­luissa.

?Koti­pal­ve­luita voisi­vat hyvin tuot­taa julki­set ja yksi­tyi­set toimi­jat. Sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set ovat ammat­ti­tai­toi­sia työnan­ta­jasta riip­pu­matta. Tuot­ta­jilla pitää tietysti olla tarkat kritee­rit ja niitä pitää valvoa, kuten nytkin tehdään.?

Valin­nan­va­pautta lisää­mällä paran­net­tai­siin Rädyn mukaan ihmis­ten saamia palve­luita.

?Ei ole miten­kään yhden­te­ke­vää, kuka kynnyk­sen yli astuu kotiin kaksi tai kolme kertaa päivässä. Kun koti­pal­ve­lua teke­vän ammat­ti­lai­sen voi halu­tes­saan vaih­taa, para­nee ihmis­ten tyyty­väi­syys ja palve­lui­den laatu. Ikäih­mis­ten terveyttä ja itse­näistä toimin­ta­ky­kyä on tuet­tava hyvin­voin­tia ja terveyttä edis­tä­villä palve­luilla?, Räty sanoo.

?Ensi vaali­kau­della aloi­te­taan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon rahoi­tuk­sen uudis­tus. Pidän järke­vänä mallia, jossa kaikki suoma­lai­set voivat valita oman julki­sen perus­ter­vey­den­huol­lon palve­lunsa julkis­ten ja yksi­tyis­ten tuot­ta­jien joukosta. Valin­nan­va­pautta voisi olla myös sosi­aa­li­pal­ve­luissa, kuten vanhus­ten­huol­lossa, vammais­pal­ve­luissa ja kuntou­tuk­sessa. Jokai­nen suoma­lai­nen on oman hyvin­voin­tinsa asian­tun­tija.?

?On myös sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­luita, joissa vaadi­taan julkista tuot­ta­mista. Esimer­kiksi lasten­suo­je­lun päätös­ten ja viran­omais­pää­tös­ten pitää olla julki­sen sekto­rin tuot­ta­mia, samoin kuin erikois­ta­son erikois­sai­raan­hoito.?