Puolue­toi­mis­tossa avoimia työpaikkoja – kokoomus.fi
MENU
Puolue­toi­mis­tossa avoimia työpaikkoja

Puolue­toi­mis­tossa avoimia työpaikkoja

Julkaistu: 24.04.2012 Uncategorized

Kansal­linen Kokoomus on keskus­ta­oi­keis­to­lainen kansan­puolue. Kokoomus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tulevai­suuden yhteis­kunnan raken­ta­mi­sesta kiinnos­tu­neille haastavan työym­pä­ristön.

Järjes­tö­pääl­likkö

Järjes­tö­pääl­likön tehtävänä on vastata Kokoo­muksen järjes­tö­or­ga­ni­saation toiminnan sekä vaali­kam­pan­joiden kenttä­toi­minnan suunnit­te­le­mi­sesta, kehit­tä­mi­sestä ja organi­soi­mi­sesta sekä osallistua poliit­tiseen valmis­teluun puolue­sih­teerin alaisuu­dessa.

Toimeen valit­ta­valta edelly­tämme pereh­ty­nei­syyttä kokoo­mus­laiseen järjes­tö­työhön ja hyvää organi­soin­ti­kykyä. Arvos­tamme toimeen sovel­tuvaa korkea­kou­lu­tut­kintoa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­taitoja.

Järjes­tö­sih­teeri

Järjes­tö­sih­teerin tehtävänä on yhdessä järjes­tö­pääl­likön kanssa suunni­tella ja valmis­tella puolueen järjes­tämiä kokouksia ja tapah­tumia sekä osallistua muuhun kokoo­muksen järjes­tö­työhön.

Toimeen valit­ta­valta edelly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta ja hyvää pereh­ty­nei­syyttä järjes­tö­työhön. Arvos­tamme toimeen sovel­tuvaa tutkintoa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­taitoja.

Molempien toimien onnis­tunut hoita­minen edellyttää sopeu­tu­mista työsken­telyyn myös iltaisin ja viikon­lop­puisin. Toimet tulisi vastaa­nottaa 6.8.2012 alkaen.

Kirjal­liset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen pyydämme lähet­tämään 7.5.2012 mennessä osoit­teella Kansal­linen Kokoomus rp, puolue­sih­teeri Taru Tujunen, Kansa­kou­lukuja 3 A, 00100 HELSINKI.

Tiedus­te­luihin vastaavat puolue­sih­teeri Taru Tujunen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179.


Kokoomus.fi