• FI
 • SV
 • MENU
  Puolue­toi­mis­tossa avoi­mia työpaik­koja
  Twiittaa

  Puolue­toi­mis­tossa avoi­mia työpaik­koja

  Julkaistu: 24.04.2012 Uncategorized

  Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue. Kokoo­mus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tule­vai­suu­den yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille haas­ta­van työym­pä­ris­tön.

  Järjes­tö­pääl­likkö

  Järjes­tö­pääl­li­kön tehtä­vänä on vastata Kokoo­muk­sen järjes­tö­or­ga­ni­saa­tion toimin­nan sekä vaali­kam­pan­joi­den kent­tä­toi­min­nan suun­nit­te­le­mi­sesta, kehit­tä­mi­sestä ja orga­ni­soi­mi­sesta sekä osal­lis­tua poliit­ti­seen valmis­te­luun puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa.

  Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme pereh­ty­nei­syyttä kokoo­mus­lai­seen järjes­tö­työ­hön ja hyvää orga­ni­soin­ti­ky­kyä. Arvos­tamme toimeen sovel­tu­vaa korkea­kou­lu­tut­kin­toa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­tai­toja.

  Järjes­tö­sih­teeri

  Järjes­tö­sih­tee­rin tehtä­vänä on yhdessä järjes­tö­pääl­li­kön kanssa suun­ni­tella ja valmis­tella puolu­een järjes­tä­miä kokouk­sia ja tapah­tu­mia sekä osal­lis­tua muuhun kokoo­muk­sen järjes­tö­työ­hön.

  Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta ja hyvää pereh­ty­nei­syyttä järjes­tö­työ­hön. Arvos­tamme toimeen sovel­tu­vaa tutkin­toa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­tai­toja.

  Molem­pien toimien onnis­tu­nut hoita­mi­nen edel­lyt­tää sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Toimet tulisi vastaa­not­taa 6.8.2012 alkaen.

  Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään 7.5.2012 mennessä osoit­teella Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 HELSINKI.

  Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179.