Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Puolue­toi­mis­tossa avoi­mia työpaik­koja

Puolue­toi­mis­tossa avoi­mia työpaik­koja

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue. Kokoo­mus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tule­vai­suu­den yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille haas­ta­van työym­pä­ris­tön.

Järjes­tö­pääl­likkö

Järjes­tö­pääl­li­kön tehtä­vänä on vastata Kokoo­muk­sen järjes­tö­or­ga­ni­saa­tion toimin­nan sekä vaali­kam­pan­joi­den kent­tä­toi­min­nan suun­nit­te­le­mi­sesta, kehit­tä­mi­sestä ja orga­ni­soi­mi­sesta sekä osal­lis­tua poliit­ti­seen valmis­te­luun puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme pereh­ty­nei­syyttä kokoo­mus­lai­seen järjes­tö­työ­hön ja hyvää orga­ni­soin­ti­ky­kyä. Arvos­tamme toimeen sovel­tu­vaa korkea­kou­lu­tut­kin­toa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­tai­toja.

Järjes­tö­sih­teeri

Järjes­tö­sih­tee­rin tehtä­vänä on yhdessä järjes­tö­pääl­li­kön kanssa suun­ni­tella ja valmis­tella puolu­een järjes­tä­miä kokouk­sia ja tapah­tu­mia sekä osal­lis­tua muuhun kokoo­muk­sen järjes­tö­työ­hön.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta ja hyvää pereh­ty­nei­syyttä järjes­tö­työ­hön. Arvos­tamme toimeen sovel­tu­vaa tutkin­toa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­tai­toja.

Molem­pien toimien onnis­tu­nut hoita­mi­nen edel­lyt­tää sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Toimet tulisi vastaa­not­taa 6.8.2012 alkaen.

Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään 7.5.2012 mennessä osoit­teella Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content