Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Puolue­toi­mis­tossa avoi­mia työpaik­koja

Puolue­toi­mis­tossa avoi­mia työpaik­koja

Julkaistu:

Kansal­li­nen Kokoo­mus on keskus­ta­oi­keis­to­lai­nen kansan­puo­lue. Kokoo­mus tarjoaa poliit­ti­sesta vaikut­ta­mi­sesta ja tule­vai­suu­den yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille haas­ta­van työym­pä­ris­tön.

Järjes­tö­pääl­likkö

Järjes­tö­pääl­li­kön tehtä­vänä on vastata Kokoo­muk­sen järjes­tö­or­ga­ni­saa­tion toimin­nan sekä vaali­kam­pan­joi­den kent­tä­toi­min­nan suun­nit­te­le­mi­sesta, kehit­tä­mi­sestä ja orga­ni­soi­mi­sesta sekä osal­lis­tua poliit­ti­seen valmis­te­luun puolue­sih­tee­rin alai­suu­dessa.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme pereh­ty­nei­syyttä kokoo­mus­lai­seen järjes­tö­työ­hön ja hyvää orga­ni­soin­ti­ky­kyä. Arvos­tamme toimeen sovel­tu­vaa korkea­kou­lu­tut­kin­toa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­tai­toja.

Järjes­tö­sih­teeri

Järjes­tö­sih­tee­rin tehtä­vänä on yhdessä järjes­tö­pääl­li­kön kanssa suun­ni­tella ja valmis­tella puolu­een järjes­tä­miä kokouk­sia ja tapah­tu­mia sekä osal­lis­tua muuhun kokoo­muk­sen järjes­tö­työ­hön.

Toimeen valit­ta­valta edel­ly­tämme kokoo­mus­laista maail­man­kat­so­musta ja hyvää pereh­ty­nei­syyttä järjes­tö­työ­hön. Arvos­tamme toimeen sovel­tu­vaa tutkin­toa sekä hyviä ihmis­suhde- ja esiin­ty­mis­tai­toja.

Molem­pien toimien onnis­tu­nut hoita­mi­nen edel­lyt­tää sopeu­tu­mista työs­ken­te­lyyn myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. Toimet tulisi vastaa­not­taa 6.8.2012 alkaen.

Kirjal­li­set hake­muk­set palk­ka­toi­vo­muk­si­neen pyydämme lähet­tä­mään 7.5.2012 mennessä osoit­teella Kansal­li­nen Kokoo­mus rp, puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, Kansa­kou­lu­kuja 3 A, 00100 HELSINKI.

Tiedus­te­lui­hin vastaa­vat puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, 050 357 9418 ja hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, 050 556 7179.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content