Puolue­toimistoomme haetaan verkko­viestinnän suunnit­te­lijaa – kokoomus.fi
MENU
Puolue­toimistoomme haetaan verkko­viestinnän suunnit­te­lijaa

Puolue­toimistoomme haetaan verkko­viestinnän suunnit­te­lijaa

Julkaistu: 01.02.2013 Uncategorized

Kokoomus on tulevai­suus­puolue. Tarjoamme paremman Suomen raken­ta­mi­sesta kiinnos­tu­neille mielen­kiin­toisen työym­pä­ristön.
Verkko­vies­tinnän suunnit­te­lijana tehtä­viisi kuuluvat Kokoo­muksen verkko­pal­ve­luiden suunnit­te­le­minen, ylläpi­tä­minen ja kehit­tä­minen. Tunnet hyvin uudet verkko­tek­niikat ja -julkai­sua­lustat ja tiedät, miten niitä voi hyödyntää ennak­ko­luu­lot­to­masti. Sisällön editoi­misen lisäksi myös tuotat sitä oival­ta­vasti ja somessa olet kuin kotonasi. Sinulla on varma visuaa­linen näkemys. Käytät sujuvasti Adobe CS -ohjel­mistoja, kuten InDesignia, Illustra­toria, Photos­hopia ja Premiereä.

150px-linkkariTulet toimeen monen­laisten ihmisten kanssa ja sopeudut työsken­telyyn aika ajoin myös iltaisin ja viikon­lop­puisin. Sydämeltäsi olet ehta kokoo­mus­lainen.

Toimi­paikkasi on Kokoo­muksen puolue­toi­mis­tolla Helsin­gissä. Toistai­seksi voimassa oleva työsuhde alkaa sopimuksen mukaan.

Kokoo­muksen graafisia ohjeis­tuksia noudat­tavat kirjal­liset hakemukset palkka­toi­vo­muk­sineen ja mahdol­liset työnäytteet pyydämme lähet­tämään 15.2.2013 klo 14 mennessä osoit­teeseen Kansal­linen Kokoomus rp, puolue­sih­teeri Taru Tujunen, Kansa­kou­lukuja 3 A, 00100 Helsinki. Graafiset ohjeis­tukset ovat tilat­ta­vissa osoit­teesta localhost:5000/medialle.

Tiedus­te­luihin vastaavat puolue­sih­teeri Taru Tujunen 050 357 9418 (8.2. klo 11?12 ja 11.2. klo 15?16), viestin­tä­pääl­likkö Pauliina Pulkkinen 050 574 5288 sekä hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala 050 556 7179.


Kokoomus.fi