Puolue­kokous käsitteli 247 aloitetta - katso päätökset! – kokoomus.fi
MENU
Puolue­kokous käsitteli 247 aloitetta - katso päätökset!

Puolue­kokous käsitteli 247 aloitetta - katso päätökset!

Julkaistu: 13.06.2016 Ohjelmatyö

Kokoo­musyh­dis­tykset toimit­tivat Lappeen­rannan puolue­ko­kouk­selle 248 aloitetta. Aloit­teista yksi vedettiin takaisin, joten puolue­ko­kouse­dus­tajat pääsivät käsit­te­lemään kaikkiaan 247 erilaista aloitetta, joilla tavoi­teltiin muutosta puolueen toimintaan tai linjauksiin.

Puolue­hal­litus oli laatinut aloit­teisiin etukäteen vastaukset, joissa se ehdotti joko aloitteen hyväk­sy­mistä, hylkää­mistä tai vastauksen totea­mista riittä­väksi selvi­tyk­seksi. Kokouk­sessa äänes­tettiin 63 aloit­teesta, joista 58 kappa­leessa puolue­hal­li­tuksen esitys sai taakseen kokouksen enemmistön. Seuraa­vissa aloit­teissa puolue­ko­kouksen enemmistö äänesti muutos­esi­tyksen puolesta:

Aloite 89: Työeh­to­so­pi­muksen yleis­si­tovuus poistettava
Aloite hyväk­syttiin äänin 249-210.

Aloite 144: Finlandia-hymni Suomen uudeksi kansal­lis­lau­luksi
Aloite hylättiin koeää­nes­tyksen perus­teella.

Aloite 145: Finlandia-hymnistä Suomen kansal­lis­laulu
Aloite hylättiin koeää­nes­tyksen perus­teella.

Aloite 185: Puolus­tus­mää­rä­rahoja nostettava
Aloite hyväk­syttiin koeää­nes­tyksen perus­teella.

Aloite: 235: Samppanjat ruoka­kaup­poihin
Aloite hyväk­syttiin koeää­nes­tyksen perus­teella.

Kaikki aloitteet vastaus­esi­tyk­sineen löydät täältä.

Lisätiedot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Munsterhjelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi.


Kokoomus.fi