Puolue­ko­kous käsit­teli 247 aloi­tetta - katso päätök­set!

Julkaistu: 13.06.2016

Kokoo­musyh­dis­tyk­set toimit­ti­vat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­selle 248 aloi­tetta. Aloit­teista yksi vedet­tiin takai­sin, joten puolue­ko­kouse­dus­ta­jat pääsi­vät käsit­te­le­mään kaik­ki­aan 247 erilaista aloi­tetta, joilla tavoi­tel­tiin muutosta puolu­een toimin­taan tai linjauk­siin.

Puolue­hal­li­tus oli laati­nut aloit­tei­siin etukä­teen vastauk­set, joissa se ehdotti joko aloit­teen hyväk­sy­mistä, hylkää­mistä tai vastauk­sen totea­mista riit­tä­väksi selvi­tyk­seksi. Kokouk­sessa äänes­tet­tiin 63 aloit­teesta, joista 58 kappa­leessa puolue­hal­li­tuk­sen esitys sai taak­seen kokouk­sen enem­mis­tön. Seuraa­vissa aloit­teissa puolue­ko­kouk­sen enem­mistö äänesti muutos­esi­tyk­sen puolesta:

Aloite 89: Työeh­to­so­pi­muk­sen yleis­si­to­vuus pois­tet­tava
Aloite hyväk­syt­tiin äänin 249-210.

Aloite 144: Finlan­dia-hymni Suomen uudeksi kansal­lis­lau­luksi
Aloite hylät­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite 145: Finlan­dia-hymnistä Suomen kansal­lis­laulu
Aloite hylät­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite 185: Puolus­tus­mää­rä­ra­hoja nostet­tava
Aloite hyväk­syt­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite: 235: Samp­pan­jat ruoka­kaup­poi­hin
Aloite hyväk­syt­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Kaikki aloit­teet vastaus­esi­tyk­si­neen löydät täältä.

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi.