Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Puolue­ko­kous käsit­teli 247 aloi­tetta - katso päätök­set!

Puolue­ko­kous käsit­teli 247 aloi­tetta - katso päätök­set!

Julkaistu:

Kokoo­musyh­dis­tyk­set toimit­ti­vat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­selle 248 aloi­tetta. Aloit­teista yksi vedet­tiin takai­sin, joten puolue­ko­kouse­dus­ta­jat pääsi­vät käsit­te­le­mään kaik­ki­aan 247 erilaista aloi­tetta, joilla tavoi­tel­tiin muutosta puolu­een toimin­taan tai linjauk­siin.

Puolue­hal­li­tus oli laati­nut aloit­tei­siin etukä­teen vastauk­set, joissa se ehdotti joko aloit­teen hyväk­sy­mistä, hylkää­mistä tai vastauk­sen totea­mista riit­tä­väksi selvi­tyk­seksi. Kokouk­sessa äänes­tet­tiin 63 aloit­teesta, joista 58 kappa­leessa puolue­hal­li­tuk­sen esitys sai taak­seen kokouk­sen enem­mis­tön. Seuraa­vissa aloit­teissa puolue­ko­kouk­sen enem­mistö äänesti muutos­esi­tyk­sen puolesta:

Aloite 89: Työeh­to­so­pi­muk­sen yleis­si­to­vuus pois­tet­tava
Aloite hyväk­syt­tiin äänin 249-210.

Aloite 144: Finlan­dia-hymni Suomen uudeksi kansal­lis­lau­luksi
Aloite hylät­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite 145: Finlan­dia-hymnistä Suomen kansal­lis­laulu
Aloite hylät­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite 185: Puolus­tus­mää­rä­ra­hoja nostet­tava
Aloite hyväk­syt­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite: 235: Samp­pan­jat ruoka­kaup­poi­hin
Aloite hyväk­syt­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Kaikki aloit­teet vastaus­esi­tyk­si­neen löydät täältä.

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content