Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Puolue­ko­kous käsit­teli 247 aloi­tetta - katso päätök­set!

Puolue­ko­kous käsit­teli 247 aloi­tetta - katso päätök­set!

Julkaistu:

Kokoo­musyh­dis­tyk­set toimit­ti­vat Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­selle 248 aloi­tetta. Aloit­teista yksi vedet­tiin takai­sin, joten puolue­ko­kouse­dus­ta­jat pääsi­vät käsit­te­le­mään kaik­ki­aan 247 erilaista aloi­tetta, joilla tavoi­tel­tiin muutosta puolu­een toimin­taan tai linjauk­siin.

Puolue­hal­li­tus oli laati­nut aloit­tei­siin etukä­teen vastauk­set, joissa se ehdotti joko aloit­teen hyväk­sy­mistä, hylkää­mistä tai vastauk­sen totea­mista riit­tä­väksi selvi­tyk­seksi. Kokouk­sessa äänes­tet­tiin 63 aloit­teesta, joista 58 kappa­leessa puolue­hal­li­tuk­sen esitys sai taak­seen kokouk­sen enem­mis­tön. Seuraa­vissa aloit­teissa puolue­ko­kouk­sen enem­mistö äänesti muutos­esi­tyk­sen puolesta:

Aloite 89: Työeh­to­so­pi­muk­sen yleis­si­to­vuus pois­tet­tava
Aloite hyväk­syt­tiin äänin 249-210.

Aloite 144: Finlan­dia-hymni Suomen uudeksi kansal­lis­lau­luksi
Aloite hylät­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite 145: Finlan­dia-hymnistä Suomen kansal­lis­laulu
Aloite hylät­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite 185: Puolus­tus­mää­rä­ra­hoja nostet­tava
Aloite hyväk­syt­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Aloite: 235: Samp­pan­jat ruoka­kaup­poi­hin
Aloite hyväk­syt­tiin koeää­nes­tyk­sen perus­teella.

Kaikki aloit­teet vastaus­esi­tyk­si­neen löydät täältä.

Lisä­tie­dot: Ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm, anna.munsterhjelm@kokoomus.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content