MENU
Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­te­taan kokoo­mus­lai­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, sivis­tys­po­li­tii­kan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan suun­taa

Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­te­taan kokoo­mus­lai­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, sivis­tys­po­li­tii­kan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan suun­taa

Julkaistu: 27.05.2016 Ohjelmatyö

Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään kolme asia­kir­jaa: ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen, sivis­tys­po­liit­ti­nen sekä kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­nen. Asia­kir­jat määrit­tä­vät kokoo­mus­lai­sen poli­tii­kan peri­aat­teita ja tule­vien vuosien tavoit­teita. Puolue­hal­li­tus päätti esityk­sis­tään puolue­ko­kouk­selle tors­taina 26.5.

Vakautta vahvem­milla kump­pa­nuuk­silla

Kansan­edus­taja Ilkka Kaner­van ja euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen johdolla valmis­teltu ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen kannan­otto aset­taa tavoit­teeksi turval­li­sen, vauraan ja kansain­vä­li­sen Suomen, jonka ulko­po­li­tiikka on aloit­teel­lista ja määrä­tie­toista. Yhteis­työtä niin EU:ssa kuin Ruot­sin ja Yhdys­val­tain kanssa on tiivis­tet­tävä enti­ses­tään. Esityk­sessä katso­taan, että Suomen tulisi hakea Naton jäse­nyyttä lähi­vuo­sina.

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

Sivis­tys­po­liit­ti­sessa asia­kir­jassa määri­tel­lään kokoo­mus­lai­sen sivis­tys­po­li­tii­kan arvoiksi ja peri­aat­teiksi mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, vapaus ja vastuu, muutos­myön­tei­syys, uteliai­suus ja tahto oppia jatku­vasti uutta, avoi­men ja suvait­se­vai­sen Suomen puolus­ta­mi­nen sekä kansal­li­sen ja kansain­vä­li­sen iden­ti­tee­tin vahvis­ta­mi­nen. Näiden pohjalta esite­tään muun muassa varhais­kas­va­tuk­sen vahvis­ta­mista ja laajen­ta­mista sekä tutkin­toon johta­van perus-, toisen asteen ja korkea­kou­lu­tuk­sen säilyt­tä­mistä edel­leen maksut­to­mana. Asia­kir­jan valmis­te­lua ovat johta­neet opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sekä kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen.

Tule­vai­suu­den kunta

Kaupun­ki­seu­dut ja maakun­ta­kes­kuk­set määrit­te­le­vät Suomen menes­ty­mi­sen ja suoma­lais­ten tule­vai­suu­den, linja­taan kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­sessa kanna­no­tossa. Siksi kokoo­muk­sen on jatkos­sa­kin johta­vana kunta­puo­lu­eena näytet­tävä suun­taa aluei­den kehit­tä­mi­sessä.  Kansan­edus­taja, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tien sekä kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäke­län johdolla valmis­tel­lussa asia­kir­jassa noste­taan tule­vai­suu­den kunnan raken­nus­pa­li­koiksi muun muassa palve­lui­den käyt­tä­jä­läh­töi­syys, tiivis yhdys­kun­ta­ra­kenne sekä hallin­non avoi­muus ja osal­lis­ta­vuus.

 

Kaik­kien kolmen asia­kir­jan kohdalla tavoit­teena on ollut mahdol­li­sim­man monen kokoo­mus­lai­sen osal­lis­ta­mi­nen valmis­te­luun. Kevään aikana ympäri Suomea järjes­te­tyt Tule­vai­suusklubi-tilai­suu­det ja muut keskus­te­lut, ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verk­koai­vo­riihi, Tule­vai­suu­den sivis­tys -sivusto, kokoo­mus­lai­sille kunta­vai­kut­ta­jille tehty kysely ja jäse­nis­töstä kootut asian­tun­ti­ja­ryh­mät ovat esimerk­kejä tavoista, joilla tuhan­net kokoo­muk­sen jäse­net ovat pääs­seet osal­lis­tu­maan puolue­ko­kous­asia­kir­jo­jen valmis­te­luun. Suuri kiitos jokai­selle!

Asia­kir­jo­jen pdf-versiot:

Ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen
Sivis­tys­po­liit­ti­nen
Kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­nen