Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­te­taan kokoo­mus­lai­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, sivis­tys­po­li­tii­kan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan suun­taa

Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­te­taan kokoo­mus­lai­sen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan, sivis­tys­po­li­tii­kan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kan suun­taa

Julkaistu:

Lappeen­ran­nan puolue­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään kolme asia­kir­jaa: ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen, sivis­tys­po­liit­ti­nen sekä kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­nen. Asia­kir­jat määrit­tä­vät kokoo­mus­lai­sen poli­tii­kan peri­aat­teita ja tule­vien vuosien tavoit­teita. Puolue­hal­li­tus päätti esityk­sis­tään puolue­ko­kouk­selle tors­taina 26.5.

Vakautta vahvem­milla kump­pa­nuuk­silla

Kansan­edus­taja Ilkka Kaner­van ja euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­kusen johdolla valmis­teltu ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen kannan­otto aset­taa tavoit­teeksi turval­li­sen, vauraan ja kansain­vä­li­sen Suomen, jonka ulko­po­li­tiikka on aloit­teel­lista ja määrä­tie­toista. Yhteis­työtä niin EU:ssa kuin Ruot­sin ja Yhdys­val­tain kanssa on tiivis­tet­tävä enti­ses­tään. Esityk­sessä katso­taan, että Suomen tulisi hakea Naton jäse­nyyttä lähi­vuo­sina.

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

Sivis­tys­po­liit­ti­sessa asia­kir­jassa määri­tel­lään kokoo­mus­lai­sen sivis­tys­po­li­tii­kan arvoiksi ja peri­aat­teiksi mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo, vapaus ja vastuu, muutos­myön­tei­syys, uteliai­suus ja tahto oppia jatku­vasti uutta, avoi­men ja suvait­se­vai­sen Suomen puolus­ta­mi­nen sekä kansal­li­sen ja kansain­vä­li­sen iden­ti­tee­tin vahvis­ta­mi­nen. Näiden pohjalta esite­tään muun muassa varhais­kas­va­tuk­sen vahvis­ta­mista ja laajen­ta­mista sekä tutkin­toon johta­van perus-, toisen asteen ja korkea­kou­lu­tuk­sen säilyt­tä­mistä edel­leen maksut­to­mana. Asia­kir­jan valmis­te­lua ovat johta­neet opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen sekä kansan­edus­taja, kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Anne-Mari Viro­lai­nen.

Tule­vai­suu­den kunta

Kaupun­ki­seu­dut ja maakun­ta­kes­kuk­set määrit­te­le­vät Suomen menes­ty­mi­sen ja suoma­lais­ten tule­vai­suu­den, linja­taan kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­sessa kanna­no­tossa. Siksi kokoo­muk­sen on jatkos­sa­kin johta­vana kunta­puo­lu­eena näytet­tävä suun­taa aluei­den kehit­tä­mi­sessä.  Kansan­edus­taja, puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja Mari-Leena Talvi­tien sekä kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäke­län johdolla valmis­tel­lussa asia­kir­jassa noste­taan tule­vai­suu­den kunnan raken­nus­pa­li­koiksi muun muassa palve­lui­den käyt­tä­jä­läh­töi­syys, tiivis yhdys­kun­ta­ra­kenne sekä hallin­non avoi­muus ja osal­lis­ta­vuus.

 

Kaik­kien kolmen asia­kir­jan kohdalla tavoit­teena on ollut mahdol­li­sim­man monen kokoo­mus­lai­sen osal­lis­ta­mi­nen valmis­te­luun. Kevään aikana ympäri Suomea järjes­te­tyt Tule­vai­suusklubi-tilai­suu­det ja muut keskus­te­lut, ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan verk­koai­vo­riihi, Tule­vai­suu­den sivis­tys -sivusto, kokoo­mus­lai­sille kunta­vai­kut­ta­jille tehty kysely ja jäse­nis­töstä kootut asian­tun­ti­ja­ryh­mät ovat esimerk­kejä tavoista, joilla tuhan­net kokoo­muk­sen jäse­net ovat pääs­seet osal­lis­tu­maan puolue­ko­kous­asia­kir­jo­jen valmis­te­luun. Suuri kiitos jokai­selle!

Asia­kir­jo­jen pdf-versiot:

Ulko- ja turval­li­suus­po­liit­ti­nen
Sivis­tys­po­liit­ti­nen
Kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­nen

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content