Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­tetaan kokoo­mus­laisen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan, sivis­tys­po­li­tiikan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan suuntaa – kokoomus.fi
MENU
Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­tetaan kokoo­mus­laisen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan, sivis­tys­po­li­tiikan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan suuntaa

Puolue­ko­kouk­sessa vahvis­tetaan kokoo­mus­laisen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan, sivis­tys­po­li­tiikan sekä kunta- ja kaupun­ki­po­li­tiikan suuntaa

Julkaistu: 27.05.2016 Programarbete

Lappeen­rannan puolue­ko­kouk­sessa käsitellään kolme asiakirjaa: ulko- ja turval­li­suus­po­liit­tinen, sivis­tys­po­liit­tinen sekä kunta- ja kaupun­ki­po­liit­tinen. Asiakirjat määrit­tävät kokoo­mus­laisen politiikan periaat­teita ja tulevien vuosien tavoit­teita. Puolue­hal­litus päätti esityk­sistään puolue­ko­kouk­selle torstaina 26.5.

Vakautta vahvem­milla kumppa­nuuk­silla

Kansan­edustaja Ilkka Kanervan ja europar­la­men­taa­rikko Henna Virkkusen johdolla valmis­teltu ulko- ja turval­li­suus­po­liit­tinen kannanotto asettaa tavoit­teeksi turval­lisen, vauraan ja kansain­vä­lisen Suomen, jonka ulkopo­li­tiikka on aloit­teel­lista ja määrä­tie­toista. Yhteis­työtä niin EU:ssa kuin Ruotsin ja Yhdys­valtain kanssa on tiivis­tettävä entisestään. Esityk­sessä katsotaan, että Suomen tulisi hakea Naton jäsenyyttä lähivuosina.

Tulevaisuus on uteliaiden, maailma muutos­myön­teisten

Sivis­tys­po­liit­ti­sessa asiakir­jassa määri­tellään kokoo­mus­laisen sivis­tys­po­li­tiikan arvoiksi ja periaat­teiksi mahdol­li­suuksien tasa-arvo, vapaus ja vastuu, muutos­myön­teisyys, uteliaisuus ja tahto oppia jatku­vasti uutta, avoimen ja suvait­se­vaisen Suomen puolus­ta­minen sekä kansal­lisen ja kansain­vä­lisen identi­teetin vahvis­ta­minen. Näiden pohjalta esitetään muun muassa varhais­kas­va­tuksen vahvis­ta­mista ja laajen­ta­mista sekä tutkintoon johtavan perus-, toisen asteen ja korkea­kou­lu­tuksen säilyt­tä­mistä edelleen maksut­tomana. Asiakirjan valmis­telua ovat johtaneet opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri, kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Sanni Grahn-Laasonen sekä kansan­edustaja, kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Anne-Mari Virolainen.

Tulevai­suuden kunta

Kaupun­ki­seudut ja maakun­ta­kes­kukset määrit­te­levät Suomen menes­ty­misen ja suoma­laisten tulevai­suuden, linjataan kunta- ja kaupun­ki­po­liit­ti­sessa kanna­no­tossa. Siksi kokoo­muksen on jatkos­sakin johtavana kunta­puo­lueena näytettävä suuntaa alueiden kehit­tä­mi­sessä.  Kansan­edustaja, puolue­val­tuuston puheen­johtaja Mari-Leena Talvitien sekä kansan­edustaja, eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Outi Mäkelän johdolla valmis­tel­lussa asiakir­jassa nostetaan tulevai­suuden kunnan raken­nus­pa­li­koiksi muun muassa palve­luiden käyttä­jä­läh­töisyys, tiivis yhdys­kun­ta­ra­kenne sekä hallinnon avoimuus ja osallis­tavuus.

 

Kaikkien kolmen asiakirjan kohdalla tavoit­teena on ollut mahdol­li­simman monen kokoo­mus­laisen osallis­ta­minen valmis­teluun. Kevään aikana ympäri Suomea järjes­tetyt Tulevai­suusklubi-tilai­suudet ja muut keskus­telut, ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikan verkkoai­vo­riihi, Tulevai­suuden sivistys -sivusto, kokoo­mus­lai­sille kunta­vai­kut­ta­jille tehty kysely ja jäsenis­töstä kootut asian­tun­ti­ja­ryhmät ovat esimerkkejä tavoista, joilla tuhannet kokoo­muksen jäsenet ovat päässeet osallis­tumaan puolue­ko­kous­asia­kir­jojen valmis­teluun. Suuri kiitos jokai­selle!

Asiakir­jojen pdf-versiot:

Ulko- ja turval­li­suus­po­liit­tinen
Sivis­tys­po­liit­tinen
Kunta- ja kaupun­ki­po­liit­tinen


Kokoomus.fi