Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Orpo Petteri eduskunnassa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Puhe­mies Petteri Orpon puhe valtio­päi­vien avajai­sissa

Puhe­mies Petteri Orpon puhe valtio­päi­vien avajai­sissa

Julkaistu:

Kunnioi­tettu tasa­val­lan presi­dentti, ärade republi­kens presi­dent! Kiitän lämpi­mästi pitä­mäs­tänne puheesta.

Jag vill framföra mitt varma tack för ert tal.

Hyvät kansan­edus­ta­jat,

Suomessa on käyty 2. huhti­kuuta edus­kun­ta­vaa­lit, ja suoma­lai­set ovat valin­neet edus­ta­jansa valtio­päi­ville. Demo­kra­tia on jälleen puhu­nut.

Suomen kansa on käyt­tä­nyt sille kuulu­vaa ääntään, ja valin­nut juuri teidät edus­ta­maan kaik­kia suoma­lai­sia. Haluan kiit­tää jokaista ehdolle lähte­nyttä työpa­nok­ses­taan demo­kra­tian toteu­tu­mi­sen. Jokai­sen panosta tarvit­tiin.

On etuoi­keus naut­tia suoma­lais­ten luot­ta­musta ja kantaa vastuuta maan asioista. Se on painava vastuu, jonka jokai­nen tässä salissa tulee varmasti tunte­maan harteil­laan. Sitä ei kuiten­kaan pidä säikäh­tää. Se on myös mitä suurin kunnia.

Det är ett privi­le­gium att ha finlän­dar­nas fört­roende och att bära ansvar för landets ange­lä­gen­he­ter. Det är ett ansvar som kommer att vila tungt på alla i denna sal. Men det är inget vi ska känna ängs­lan inför. Ansva­ret är också en synner­li­gen stor ära.

Valtio­päi­villä istuu 200 kansan­edus­ta­jaa ympäri Suomen. Tänään tässä salissa työnsä aloit­taa edus­taja, joka on ollut edus­kun­nassa jo 44 vuotta. Tänään aloit­taa moni uusi edus­taja, jolle tämä kausi voi olla alku jopa elämän mittai­selle parla­men­taa­ri­selle uralle. Oli matka edus­ta­jana pitkä tai lyhyt, se on arvo­kas.

Hyvät edus­ta­jat, 

Minä uskon, että jokai­sella tässä salissa on sama tavoite: suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­nen.

Pysäh­dy­täänpä tämän ajatuk­sen äärelle. 

Me kaikki haluamme, että Suomessa on jatkos­sa­kin hyvät ja tasa-arvoi­set palve­lut, koulu­tuk­sesta sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin. Haluamme, että heikoim­masta pide­tään huolta. Jaettu tavoite on erin­omai­nen lähtö­kohta työlle.

Meillä on erilai­sia näke­myk­siä siitä, miten tavoit­tee­seen pääs­tään. Keinot erot­ta­vat puolueita, edus­kun­ta­ryh­miä ja edus­ta­jia toisis­taan. Mutta tavoite, se on yhtei­nen.

Yhdis­tä­vien asioi­den tunnis­ta­mi­nen on tärkeää.

Edel­li­nen edus­kunta teki lähes yksi­mie­li­sesti päätök­sen Natoon liit­ty­mi­sestä. Isän­maan turval­li­suu­den ja suoma­lais­ten arjen turval­li­suu­den takaa­mi­nen yhdis­tä­vät laajasti ajat­te­luamme.

Vaali­kau­den työ on matka, jota kukaan ei käy yksin. Jokai­sen täällä istu­van tehtä­vänä on raken­taa entistä vahvem­paa, yhte­näi­sem­pää ja kestä­väm­pää Suomea.

Ja yhdessä pystymme teke­mään Suomesta lujan: maan, joka pärjää maail­man myrs­kyissä ja pystyy huoleh­ti­maan suoma­lais­ten perus­tar­peista.  

Arbe­tet under valpe­rio­den är en resa som ingen gör ensam. Var och en som sitter här har till uppgift att bygga ett star­kare, mer sammanhål­let och mer håll­bart Finland.

Och till­sam­mans kan vi göra Finland starkt: ett land som klarar av alla stor­mar och kan till­go­dose finlän­dar­nas grund­läg­gande behov.  

Vaali­tais­to­jen jälkeen kokoon­numme aina tähän saliin. Tämä on hetki, jolloin on aika jättää repi­vät vaali­kes­kus­te­lut ja vastak­kai­na­set­te­lut taakse. Meidän tehtä­vämme on raken­taa, ei hajot­taa.

Hyvät kansan­edus­ta­jat,

kuten sanoin, meillä on erilai­sia näke­myk­siä siitä, miten yhtei­seen tavoit­tee­seen pääs­tään. Siksi debatti on tähän saliin aina terve­tul­lutta.

Tervee­seen demo­kra­ti­aan kuuluu sanan­va­paus ja oikeus kysee­na­lais­taa. Sivis­ty­neessä maassa se tehdään toista kunnioit­taen ja erilai­sia näke­myk­siä arvos­taen.

Vain toinen tois­tamme haas­ta­malla löydämme parhaat ratkai­sut Suomelle.

Laivamme kurs­sia pitää päivit­tää. Maailma muut­tuu ympä­ril­lämme jatku­vasti, ja meidän pitää pysyä mukana muutok­sessa. Suomi ei ole koskaan valmis. Meidän tehtä­vämme on luot­sata Suomea turval­li­sesti rauhal­li­sem­mille vesille.

Hyvät edus­ta­jat,

Aina muutos ei ole odotettu, kuten viime kaudelle osuneet krii­sit ovat osoit­ta­neet.

Koko maailma kärsi koro­na­pan­de­miasta, ja Suomi oli pitkään poik­keus­ti­lassa. Kiitos tasa­val­lan presi­den­tille, edel­li­selle edus­kun­nalle, päämi­nis­te­rille ja halli­tuk­selle sekä viran­omai­sille, jotka teki­vät parhaansa vaikeassa tilan­teessa. Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta näytti voimansa ja toimi­vuu­tensa.

Krii­sin kaik­kia seurauk­sia emme tiedä. Samalla, kun meidän on varau­dut­tava uusiin krii­sei­hin, tämän krii­sin jälki­hoito jatkuu.

Erityi­sen huolis­sani olen nuoris­tamme. Lapsiin ja nuoriin Suomen sulkeu­tu­mi­nen jätti toisen­lai­set jäljet kuin meihin aikui­siin.

Kun korona hellitti, olimme toiveik­kaita: Maailma avau­tuu, ehkä kaikki palaa ennal­leen.

Näin ei käynyt. 

Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­naan on ensim­mäi­sestä päivästä alkaen ollut rauk­ka­mai­nen teko.

Sodan seurauk­set näky­vät ympäri Euroop­paa, mutta emme saa kään­tää katset­tamme sieltä, mihin sota konkreet­ti­sesti kohdis­tuu.

Ukrai­nan kansa on tais­tel­lut yli vuoden Venä­jää vastaan – ja osoit­ta­nut, ettei Ukraina ole mikään alta­vas­taaja.

Hinta on ollut ukrai­na­lai­sille kova. Jokai­nen mene­tetty henki, hajon­nut perhe, pommi­tettu koti, koulu ja sairaala – ne ovat anteek­sian­ta­mat­to­mia.

Suomi tukee Ukrai­naa sodan loppuun saakka: tavoit­teena on Ukrai­nan voitto ja oikeu­den­mu­kai­nen rauha. Me olemme puolemme valin­neet.  

Korona, sota, suur­val­to­jen vallan koros­tu­mi­nen – kaikki tämä on lisän­nyt epävar­muutta.

Jakau­tu­mi­nen uhkaa myös koti­maata. Puheissa tuntuu olevan yhä enem­män meitä ja heitä. Meitä, jotka ovat hyvän puolella, omaa­vat jalot motii­vit ja teke­vät oikeat ratkai­sut – ja sitten heitä, niitä toisia. 

Ystä­vät, pide­tään huolta, että on vain meitä. 

Me olemme pieni kansa. Suomella ei ole varaa meihin ja heihin.

Hyvät kansan­edus­ta­jat,

Suomi on veden­ja­ka­jalla. Suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa on raken­nettu yli 100-vuoti­sen itse­näi­syy­temme ajan, jokai­nen suku­polvi ja edus­kunta vuorol­laan. 

Meidän vastuul­lamme on huoleh­tia, että neljän vuoden päästä hyvin­voin­tiyh­teis­kunta ei ole rapis­tu­nut, vaan vahvis­ta­nut. Sen olemme velkaa, emme vain menneille suku­pol­ville, vaan erityi­sesti tule­ville.

Siksi tosi­asiat on tunnus­tet­tava ääneen: julki­nen talous ei voi hyvin.

Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut – päivä­ko­dit, koulut ja vanhus­pal­ve­lut – voidaan pelas­taa, tarvit­semme selkä­no­jaksi vahvan ja kestä­vän talou­den. Yli varo­jemme emme voi loput­to­miin elää. Kukka­ron nyörejä on kiris­tet­tävä.

Hyvät kolle­gat,

Talou­den kuntoon saat­ta­mi­sen lisäksi edes­sämme on paljon tehtä­vää. 

Meidän on saatava uuden raken­teen mukai­set sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut toimi­viksi. Nyt on aika keskit­tyä hoito­jo­no­jen purka­mi­seen ja palve­lui­den paran­ta­mi­seen.

Meidän on tehtävä ratkai­suja, jotka lisää­vät suoma­lais­ten osaa­mista ja vauh­dit­ta­vat tule­vai­suu­den menes­tystä.

Meidän on pidet­tävä huolta ilmas­tosta ja luon­non moni­muo­toi­suu­desta. Ilmas­ton­muu­tok­sen torjunta ei ole uhka, vaan mahdol­li­suus luoda kasvua ja uutta suoma­laista menes­tys­ta­ri­naa.

Tällä vaali­kau­della saamme raken­taa Nato-Suomea. Tässä edus­kun­nalla ja erityi­sesti puolus­tus­va­lio­kun­nalla on tärkeät roolinsa.

Nyt, valtio­päi­vien alkaessa on juuri oikea aika ryhtyä töihin ja kanta­maan vastuuta.

Suoma­lai­set äänes­ti­vät meidät edus­kun­taan, jotta me teemme tarvit­ta­vat päätök­set tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi. Se tarkoit­taa myös kompro­mis­seja, se tarkoit­taa uskal­lusta tehdä ikäviä päätök­siä.

Siinä mita­taan kansan­edus­ta­jan kestä­vyyttä. Kykyä nähdä pidem­mälle, siir­tää tarvit­taessa omat tunteet ja toiveet sivuun, sietää epämu­ka­vuutta.

Hyvät kansan­edus­ta­jat,

meidän vies­timme jokai­selle suoma­lai­selle on, että kaikki tulee mene­mään hyvin. 

Äraden riks­dags­le­da­mö­ter, vårt buds­kap till varje finlän­dare är att allt kommer att gå bra. 

Arjen kustan­nus­ten nousu aiheut­taa huolta monessa kodissa, tämän huolen me ymmär­rämme ja pyrimme siihen osal­tamme vastaa­maan. 

Edes­sämme on aika, jolloin joudumme vähän tinki­mään. Jos tingimme tänään, huomenna on kaikilla parempi. Kenel­tä­kään ei kuiten­kaan vaadita mahdot­to­mia. 

Edus­kun­nan tehtävä on olla nimensä mukai­sesti Suomen kansan edus­taja. Se tarkoit­taa, että suoma­lai­nen voi aina luot­taa siihen, että me olemme heidän puolel­laan. Huoleh­dimme, että jokai­sen elämä ja arki sujuu.  

Me suoma­lai­set olemme aina pärjän­neet, kun olemme tart­tu­neet toimeen. Olemme aina olleet ahkera työtä tekevä kansa, ja niin olemme nytkin. Vain työllä ja yrit­tä­mi­sellä tämä maa menes­tyy. 

Ja me suoma­lai­set olemme myös pitä­neet heikoim­mista huolta, ja niin me pidämme vasta­kin. ma

Asiat on ennen­kin saatu hoidet­tua – ja niin me teemme nytkin! 

Hyvät kansan­edus­ta­jat,

te edus­tatte tutki­tusti maail­man onnel­li­sim­man maan asuk­kaita. Vaikka meillä on paljon korjat­ta­vaa ja tehtä­vää, on tärkeää muis­taa, kuinka paljon hyvää ympä­ril­lämme on. Vaali­kaamme sitä. Kasvat­ta­kaamme sitä.

Jag önskar er alla framgång med detta uppdrag.

Ärade republi­kens presi­dent! På riks­da­gens vägnar tackar jag er för det ni uttryckte i ert öppning­sanfö­rande, och ber samti­digt att få framföra riks­da­gens häls­ning och försä­kran om dess högakt­ning

Toivo­tan teistä jokai­selle menes­tystä tähän tehtä­vään.

Arvoisa tasa­val­lan presi­dentti! Samalla kun edus­kun­nan puolesta kiitän teitä lausu­mis­tanne sanoista, pyydän saada esit­tää teille edus­kun­nan terveh­dyk­sen ja kunnioi­tuk­sen vakuu­tuk­sen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

Skip to content