Puhe: Petteri Orpon linjapuhe puolue­ko­kouk­sessa 2018 – kokoomus.fi
MENU
Puhe: Petteri Orpon linjapuhe puolue­ko­kouk­sessa 2018

Puhe: Petteri Orpon linjapuhe puolue­ko­kouk­sessa 2018

Julkaistu: 09.06.2018 Puheet

Rakkaat ystävät, kokoo­mus­laiset

Kära vänner, samlings­par­tister

On hetkiä, jolloin tunteita on vaikea vangita sanoiksi. Luottamus, jonka teiltä saan, antaa voimaa. Se antaa päättä­väi­syyttä. Se saa nöyräksi ja kiitol­li­seksi. Kiitos teille! Tack för er!

Erityi­sesti haluan kiittää vaimoani Niinaa ja lapsiani. Te tiedätte, miten paljon minulle merkit­sette. Niina, ilman sinun tukea tämä kaikki ei olisi millään mahdol­lista.

Kiitos myös kasvat­ta­ja­jouk­ku­eelle, isälle ja äidille.

***

Olen saanut olla tämän upean joukkueen johdossa kaksi vuotta. Te olette minun porukkani. Parasta on se, miten yhdessä teemme ja viemme eteenpäin kokoo­muksen arvojen mukaista politiikkaa. Parasta on tavata teitä, ystävät ja uudet tuttavat, eri puolella Suomea, työreis­suilla ja erilai­sissa tapah­tu­missa.

Tässä meidän porukassa on sydäntä, innos­tusta ja osaamista. Kaiken, mitä saamme aikaan, teemme yhdessä.

***

Yksi tämän kevään hienoim­mista kokoo­mus­ta­pah­tu­mista oli Tulevai­suus­päivät maalis­kuussa. Meitä oli Tampe­reella satamäärin pohti­massa niin kokoo­muksen, Suomen kuin maailman tulevai­suutta.

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Megat­rendit ­– tekno­logian kehitys, väestön­kasvu, muutto­liike, kaupun­gis­tu­minen, ilmas­to­muutos – haastavat myös meitä. Meillä on oltava näkemys, miten luotsaamme Suomea näiden muutosten keskellä.

Tulevai­suus­päivät avannut avaruus­täh­ti­tieteen professori Esko Valtaoja vakuuttaa, että tulevaisuus on valoi­sampi kuin tämä päivä. Maail­massa on nyt vähemmän sotia, vähemmän köyhyyttä ja enemmän hyvin­vointia kuin koskaan. Valtaoja uskoo, että tieteen ja tekno­logian avulla pystymme vastaamaan isoihinkin haasteisiin.

***

Maail­man­lopun maala­reita on ollut aina – ja on. Kaikkia Valtaojan sanoma ei vielä saavuta. Ihmisistä, jotka kokevat olevansa globa­li­saation häviäjiä, on tullut yksi politiikan voimak­kaim­mista muutos­voi­mista. Natio­na­lismi, rasismi ja protek­tio­nismi ovat olleet maail­malla ja Euroo­passa monen poliit­tisen voiman polttoai­netta. Ja ovat sitä edelleen.

Näemme yhteis­kun­nissa jakau­tu­mista häviäjiin ja menes­tyjiin, optimis­teihin ja pessi­mis­teihin, maail­man­kan­sa­laisiin ja lokalis­teihin. Yhä useampi viihtyy kuplissa, joissa saman­mie­lisyys vahvistuu ja erilai­suuden ymmär­tä­minen hiipuu. Maltil­lisen oikeis­to­puo­lueen rooli tässä ajassa on vaativa. Nyt jos koskaan kokoo­muksen on seistävä arvojensa takana.

Kokoomus on se voima, joka puolustaa liberaalia, avointa yhteis­kuntaa, kansain­vä­listä ja yhteistä euroop­pa­lai­suutta. Kokoomus on se voima, joka puolustaa ihmisarvoa. Sitä, että ihmisarvo kuuluu kaikille.

Kokoomus luottaa ihmiseen. Siihen, että ihminen haluaa lähtö­koh­tai­sesti hyvää. Siihen, että kaikista välitetään, että heikoim­mista pidetään huolta. Me uskomme, että osaami­sella pärjää. Ja että mahdol­li­suudet osaamiseen ja pärjää­miseen on taattava tässä maassa ihan jokai­selle.

Esko Valtaoja muistuttaa meitä ihmisen loput­to­masta kyvyk­kyy­destä luoda uutta ja keksiä ratkaisuja. Toivoa on. Kokoomus on se poliit­tinen voima, joka vahvistaa toivoa ja uskoa tulevaan. Se on meidän tehtä­vämme!

Jokainen lapsi tässä maassa on arvokas. Ihan jokainen.

Hyvät ystävät,

Suomessa syntyi viime vuonna histo­rial­lisen vähän lapsia, reilut 50 000. Viime vuotta vähemmän vauvoja syntyi edellisen kerran nälkä­vuonna 1868. Tilas­to­keskus arvioi, että tänä vuonna lapsia syntyy vieläkin vähemmän.

Suosi­tuimmat lasten nimet viime vuonna olivat Aino ja Leo. Olen miettinyt paljon sitä, millai­sessa maail­massa ja Suomessa nämä ainot, leot ja heidän kaverinsa saavat kasvaa. Ennen kaikkea olen miettinyt sitä, millai­silla eväillä meidän pitää heidät varustaa matkaan. Suoma­laisen yhteis­kunnan tulevaisuus on lapsissa. On äärim­mäisen tärkeää, miten heitä tuemme jo varhai­sista vuosista.

Suoma­laisten perheiden taustat ovat yhä monimuo­toi­sempia. Meillä on yksin­huol­ta­ja­per­heitä, uusper­heitä, sateen­kaa­ri­per­heitä. Perheiden kielel­linen, kulttuu­rinen ja uskon­nol­linen tausta on aiempaa moninai­sempi. Jokainen lapsi tässä maassa on arvokas. Ihan jokainen.

Nyt erot lasten osaami­sessa ja taidoissa reväh­tävät jo ennen kuin koulu­reput ovat selässä. Tätä me emme voi sallia! Kokoomus uskoo, että ongelmia on parempi ehkäistä ennalta kuin paikata jälki­käteen.

Tutki­mukseen perustuva tieto varhaisten vuosien merki­tyk­sestä lapsen kasvulle ja kehityk­selle on lisään­tynyt valta­vasti. Varhais­kas­va­tuksen vaikutus näkyy lasten oppimis­tu­lok­sissa ja koulu­po­lulla pitkään. Jokainen lapsi on saatettava koulutien loppuun ja oman elämän alkuun. Tämä on tulevai­suusteko Suomelle.

***

Suomessa on maailman paras koulu. Olemme onnis­tuneet yhdis­tämään erinomaiset oppimis­tu­lokset ja tasa-arvon. Suomessa koulua ei tarvitse valita. Koulujen väliset erot ovat maailman toiseksi pienimmät.

Jokaisen perheen on jatkos­sakin voitava luottaa, että omasta lähikou­lusta saa maail­man­luokan opetusta. Meidän tavoit­teemme on, että Suomessa lähin koulu on paras koulu. Kaikille yhteinen perus­koulu on kirkas tähti, mutta lasten erilaiset taustat ja lähtö­kohdat edellyt­tävät lasten yksilöl­li­sempää huomioon ottamista. Koulussa jokaisen lapsen on saatava onnis­tu­misen kokemuksia, opittava löytämään omat vahvuu­tensa ja luottamaan niihin.

Heikosti osaavien koulu­laisten osuus on Suomessa EU-maiden alhaisin niin lukutai­dossa, luonnon­tie­teissä kuin matema­tii­kassa. Opetta­jamme tekevät erinomaista työtä – kiitos siitä! Silti osalla perus­koulun päättä­vistä nuorista on kelvoton lukutaito. Perus­koulua on vahvis­tettava niin, että sieltä ei pääse läpi ilman riittäviä tietoja ja taitoja. Se on nuorten etu. Perus­koulun jälkeen tavoite on kaikille yhteinen: jokaisen nuoren tulee suorittaa toisen asteen tutkinto – pelkän perus­koulun varaan ei kenenkään pitäisi tässä maassa jäädä.

Todel­linen ongelma on koulu­tuksen keskeyt­tä­minen. Se ei kuitenkaan ratkea pakon kautta. Ajatus oppivel­vol­li­suuden mekaa­ni­sesta piden­tä­mi­sestä on meille vieras. Eivät nuoret siksi jätä opintoja kesken, että ne eivät ole pakol­lisia. Vaan siksi, että opiskelun taidot eivät riitä, motivaatio on hukassa, asenne on väärä tai muualla elämässä on vaikeaa.

Me kokoo­muk­sessa käännämme katseen varhaisiin vuosiin. Juuri siksi kokoomus esittää koko ikäluokan varhais­kas­va­tusta ja kaksi­vuo­tista esiope­tusta ja haluaa vahvistaa perus­koulua. Mahdol­li­suuksien tasa-arvo raken­netaan tälle kestä­välle perus­talle.

***

Piene­nevien ikäluokkien Suomessa koulu­tus­tason pitää nousta. Se tarkoittaa sitä, että korkea­kou­lujen ovien pitää olla apposen auki nuoril­lemme. Korkea­kou­lu­tuksen ei pidä olla harvojen oikeus.

Suomi menestyy vain, kun koulu­tus­ta­somme on korkea. Tavoit­teena pitää olla, että vuoteen 2030 mennessä puolet nuorista aikui­sista olisi suorit­tanut korkea­kou­lu­tut­kinnon.

Kokoomus haluaa ensi vaali­kau­della lisätä rahaa tutki­mukseen ja innovaa­tio­toi­mintaan. Vain niin Suomi uudistuu.
Valtion omaisuus­tuloja on ohjattava tutki­mukseen ja innovaa­tioihin.

***

Suomi tarvitsee joka ikistä 50 000:sta ainosta ja leosta. Yhtäkään ei saa hukata. Yksikään ei saa kokea, ettei ole mukana, ettei ole arvokas. Meidän on varmis­tettava, että jokainen löytää sellaisen polun, joka vie eteenpäin.

Edelleen liian moni nuori joutuu syrjään – ja syrjäytyy. Erityi­sesti vaara­vyö­hyk­keellä ovat nuoret miehet, minä olen todella huolissani heistä. Meidän on väsymättä etsittävä keinoja, jotka estävät nuoria luisu­masta reuna­mille, joutu­masta sivuun.

***

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Meidän velvol­li­suu­temme on pitää huolta, että tuleville sukupol­ville maailma on puhtaampi, turval­li­sempi ja tasa-arvoi­sempi kuin tänään. Pystymme raken­tamaan ihmisille parempaa Suomea vain, jos pidämme talou­desta huolta. Talouden pitää olla kestä­vällä pohjalla.

Meidän on lopetettava eläminen käsi tulevien sukupolvien taskussa. Muuten ainoa perin­tömme on jätti­mäinen velka. Suoma­laisen hyvin­voinnin puolus­tajat ovat niitä, joilla on rotia pitää kiinni vastuul­li­sesta talou­den­pi­dosta. Eivät niitä, jotka lupai­levat satasia ja käyvät huuto­kauppaa tehtyjen säästöjen perumi­sella.

Hyvin­voinnin perus­tasta on huoleh­dittava. Se antaa nykyistä pitävämmän pohjan huolehtia myös ekolo­gi­sesta kestä­vyy­destä.

***

Tulevien sukupolvien hyvän elämän edelly­tyksiin kuuluvat monimuo­toinen ja elinkel­poinen ympäristö ja riittävä määrä luonnon­varoja. Ilmas­ton­muutos uhkaa muuttaa osan maapallon pinta-alasta elinkel­vot­to­maksi.

Pitäisi olla itsestään selvää, että ilmas­to­kriisin ratkaisu kuuluu meille kaikille. Ja että se vaatii tekoja niin paikal­li­sella, kansal­li­sella kuin kansain­vä­li­sellä tasolla. Ilmas­ton­muu­toksen hillinnän ja päästöjen vähen­tä­misen pitää olla keskeinen ohjaava tavoite kaikissa budjettiin liitty­vissä kysymyk­sissä, myös verotuk­sessa.

Me tarvit­semme sinivihreän verouu­dis­tuksen. Haluamme siirtää verotuksen painopis­tettä reippaasti työn verotuk­sesta ympäristö- ja haitta­ve­roihin sekä kulutuksen verot­ta­miseen. Yksi suurim­mista ympäris­tö­ky­sy­myk­sistä on, mitä teemme paisu­valle määrälle muovi­jä­tettä. Euroo­passa kulutetaan vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja muovia. Meidän on vähen­nettävä muovin käyttöä, lisättävä kierrä­tystä ja otettava käyttöön muovivero.

Suomen luonto on meille rikkaus. Matkai­luala ja metsä­teol­lisuus voivat nyt hyvin. Hyödyn­nämme yhä enemmän luonnon­varoja. Siksi meidän on kannettava yhä enemmän vastuuta luonnon monimuo­toi­suuden säily­mi­sestä. Me suoma­laiset olemme etuoi­keu­tettuja. Saamme hengittää puhdasta ilmaa, nauttia metsissä samoi­lusta, uida mökki­jär­vessä ja syödä siitä noussutta kalaa.

Meidän on tehtävä työtä, jotta tämä etuoikeus säilyy ainoilla, leoilla ja heidän lapsillaan.

Kokoomus on puolue, joka sanoo suoma­lai­sille: saa tehdä.

Hyvät ystävät, kära vänner

Työ on suoma­laisen hyvin­voinnin perusta. Myös tulevai­suu­dessa. Periaat­teessa meillä on kaikki kunnossa. On koulu­tettu ja osaava kansa. Toimiva ja turval­linen yhteis­kunta. Kyky menestyä ja olla maailman huipulla.

Silti etenemme käsijarru päällä. Jäykkä järjes­telmä jumittaa, passivoi, tasapäistää ja vie tekemisen halun. Miksi emme vapaut­taisi ahkeria suoma­laisia tekemään? Meidän on uudis­tettava Suomea maaksi, jossa saa tehdä.

”Saa tehdä”, tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että lisäämme mahdol­li­suuksia onnistua, oppia, kehittää ideoita ja yrittää. Se tarkoittaa, että meidän on jatkettava sääntelyn purka­mista ja lisättävä kannus­teita tehdä töitä ja yrittää. Kokoomus on puolue, joka sanoo suoma­lai­sille: saa tehdä.

Jotta tekeminen ja ahkeruus kannattaa, meidän on uudis­tettava työelämä ja passi­voiva sosiaa­li­turva. Meidän on keven­nettävä työn verotusta.

Työtä tekevien joukossa on ihmisiä, jotka eivät tahdo tulla palkallaan toimeen. On 170 000 yksiny­rit­täjää, jotka tekevät töitä 24/7. Ihmisiä, jotka eivät uskalla ottaa tarjottua keikka­työtä vastaan, koska pelkäävät toimeen­tu­lonsa laskevan.

Tekno­logian kehitys haastaa ammatteja jatku­vasti. Useilla työelämän kynnyk­sellä ja työelä­mässä olevilla päällim­mäinen tunne on epävarmuus: Riittääkö oma osaaminen? Voiko suuntaa tarvit­taessa vaihtaa? Jääkö palkasta euroja muuhun kuin välttä­mät­tömään, jos siihenkään?

Suoma­laiset ansait­sevat lisää varmuutta tulevai­suu­destaan. Varmuutta siitä, että tässä maassa kannattaa tehdä työtä, yrittää ja työllistää. Että voi epäon­nis­tuakin ja päästä siitä eteenpäin. Meidän on kasva­tettava jokaisen suoma­laisen luotta­musta siihen, että juuri hänelle käy lopulta hyvin.

***

Työelämä on jo muuttunut. Myös sääntöjen on viimein muututtava. Ruotsi, Tanska ja Saksa uudis­tuivat ajoissa – tunnetuin seurauksin. Ne ovat menes­tyneet meitä paremmin. Ainakin osalla meistä politii­koista on ollut halu uudistaa Saksan ja Ruotsin tavoin. Virittää talous- ja vienti­ko­neemme saman­laiseen iskuun. Se olisi suoma­laisen palkan­saajan etu.

Valitet­tavaa on, että käsi jarrulla kuuluu useim­miten ammat­tiyh­dis­tys­liik­keelle. Heitän haasteen ay-liikkeelle: Esittäkää jarrut­ta­misen sijasta ratkaisuja. Ottakaa Saksan ja Ruotsin sisar­jär­jes­töiltä parhaat opit käyttöön.

Tänä päivänä ensisi­jaista apuanne tarvitseva ei ole vakitui­sessa työsuh­teessa oleva, vaan ihminen, josta on tullut numero raken­teel­lisen työttö­myyden tilas­toissa.

Meidän pitää tarjota hänelle tulevai­suuden toivoa, näköala työllis­ty­mi­sestä ja mahdol­lisuus ottaa oma elämä käsiinsä. Meidän on annettava yhä useam­malle mahdol­lisuus päästä töihin. Se edellyttää uudis­tuksia, jotka kilpai­li­jamme jo tekivät.

Tarttukaa haastee­seeni ja uudis­tukaa. Raken­netaan yhdessä Suomesta maa, jossa saa ja kannattaa tehdä töitä ja työllistää!

***

Kokoo­muksen tavoite on työelämä, johon työntekijä voi vaikuttaa. Työte­ki­jöillä pitää olla oikeus sopia työajasta ja työn tekemisen tavoista itse, omista lähtö­koh­distaan, oman elämän­ti­lan­teensa mukaan. Niin töissä olevat haluavat tehdä.

Työpaik­ka­koh­tainen sopiminen on mahdol­lis­tettava kaikille, ei vain ammat­ti­liit­tojen jäsenille. Se on oikeu­den­mu­kaista työelämää. Luotetaan suoma­laisiin yrityksiin. Hyvät työnan­tajat tässä maassa kyllä ymmär­tävät, että hyvät työnte­kijät ovat yrityksen paras kilpai­lu­valtti. Yhtä lailla suoma­laiset palkan­saajat ymmär­tävät, että yrityksen menestys on työnte­kijän etu.

Vaati­mustaso työelä­mässä muuttuu. Lisäämme suoma­laisten varmuutta ja uskoa tulevai­suuteen, kun mahdol­lis­tamme jatkuvan koulut­tau­tu­misen. Niin työssä­käyvien kuin työttömien pitää pystyä päivit­tämään osaamistaan. Suomeen on raken­nettava maailman edistyk­sel­lisin jatkuvan ja elini­käisen oppimisen järjes­telmä.

Meidän on varmis­tettava, että naisilla on tasa-arvoiset mahdol­li­suudet työelä­mässä rakentaa uraa, parantaa palkkaustaan, turvata eläkkeensä. Hyvät ystävät, kokoomus huolehtii siitä, että perhe­va­paa­uu­distus toteu­tetaan.

***

Tosiasia on, että Suomi tarvitsee lisää hyvin­voinnin tekijöitä. Ainot ja leot eivät siihen omin voimin pysty. Kärsimme aivovuo­dosta. Koulu­tetut nuoret lähtevät ja jäävät maail­malle. Suomesta on tehtävä maa, jonka mahdol­li­suudet houkut­te­levat jäämään ja palamaan, ja jonne halutaan tulla kaukaa. Paikka, josta niin suoma­laiset kuin ulkomaiset osaajat voivat lähteä valloit­tamaan maailman markki­noita.

Suomeen pitää olla helppo tulla tekemään töitä. Tämän maan pitää tarjota jokai­selle ahkeralle, rehel­li­selle, osaavalle ja oppimaan haluk­kaalle mahdol­lisuus elättää itsensä ja toteuttaa itseään. Suomen etu on, että poistamme työvoiman tarve­har­kinnan.

***

Hyvät kuulijat,

Kaupun­gis­tu­minen ja metro­po­lia­lueet ovat globaalin kehityksen mootto­reita. Sitä ne ovat Suomes­sakin. Alueita, joihin niin suoma­laiset kuin muualta tänne tulevat hakeu­tuvat. Kokoomus ei ainoastaan hyväksy tätä kehitystä, vaan näkee sen vahvuutena. Maakuntien elinvoi­maiset keskus­kau­pungit raken­tavat menes­tystä ympärilleen.

Liiken­ne­po­li­tiikka on yksi tärkeim­mistä välineistä tukea kaupunkien kasvua. Asiaa voisi tarkas­tella useista kulmista, mutta tässä yhtey­dessä haluan nostaa esiin liiken­neyh­teyksien merki­tyksen kaupun­geille: Kaupun­kimme tarvit­sevat ratkaisuja, kuten tunnin junan ja pääradan kolmannen raiteen eteenpäin viemisen!

Kokoomus tekee kaupun­ki­po­li­tiikkaa kaupunkien asukkaiden näkökul­masta. Kaupun­ki­lai­sille kyse on liikku­mi­sesta päivä­kodin kautta töihin, naapu­riavun löytä­mi­sestä sähköi­sillä sovel­luk­silla, startup-yrittäjien kohtaa­mi­sesta, palve­luista. Kaupun­ki­po­li­tiikka on monipuo­linen yhdis­telmä koulutus-, kulttuuri-, liikenne- elinkeino- ja vaikka-mitä-politiikkaa.

Meidän on aktii­vi­sesti vahvis­tettava niitä tekijöitä, jotka saavat kaupungit kehit­tymään ja meidät viihtymään.

Hyvät ystävät, Suomi tarvitsee verouu­dis­tuksen.

Kaupun­geissa ja muualla Suomessa ahkerasti työtä tekevien ihmisten pitää saada yhä suurempi osa itse ansait­se­mistaan euroista omaan käyttöönsä. Pieni- ja keski­tu­loisten verotusta olemme pystyneet keven­tämään. Edelleen meidän on kiinni­tettävä huomio erityi­sesti keski­tu­loisiin ja verotuksen kireään progres­sioon.

Keski­tu­loinen suoma­lainen palkan­saaja maksaa yli 2500 euroa enemmän tuloveroa kuin kaveri Ruotsissa. Jokai­sesta tienaa­mastaan lisäeu­rosta keski­tu­loinen suoma­lainen maksaa lähes puolet valtiolle.

Hyvät ystävät, Suomi tarvitsee verouu­dis­tuksen. Verotuksen pitää rohkaista yrityksiä inves­toimaan. Verotuksen pitää tukea talous­kasvua, työlli­syyttä ja pääomien hakeu­tu­mista Suomeen.

Me aiomme jatkaa työn verotuksen keven­tä­mistä tulevina vuosina. Tämä on kokoo­muksen yksi keskeinen tavoite tulevaan halli­tus­oh­jelmaan.

***

Haluan nähdä, että suoma­lainen piensi­joit­ta­minen, kansan­ka­pi­ta­lismi, saa lisää virtaa. Yli 800 000 suoma­laista omisti viime vuonna pörssio­sak­keita. Siis joka kuudes suoma­lainen. Moni suoma­lainen haluaa sijoittaa varoja yritysten kasvuun ja olla mukana vaikut­ta­massa niiden tulevai­suuteen. Se on hieno asia.

Muissa Pohjois­maissa piensi­joit­tajia kannus­tetaan sijoit­ta­miseen sijoi­tus­sääs­tö­tilin avulla. Esimer­kiksi Ruotsissa tileistä on tullut valtavan suosittuja. Teemme töitä, että saisimme ne taval­listen suoma­laisten käyttöön. Kotimaisen omista­juuden kannalta tämä olisi erinomainen askel.

***

Hyvät kuulijat,

Meistä suoma­lai­sista osa on vaikeassa elämän­ti­lan­teessa. Osa on osatyö­ky­kyisiä, vammaisia, asunn­ot­tomia, köyhiä. Meistä suoma­lai­sista osa joutuu turvau­tumaan yhteis­kunnan apuun ajoittain, osa pysyvästi. Yhteis­kunnan pitää auttaa. Se on sosiaa­li­turvan ensisi­jainen tehtävä, nyt ja tulevai­suu­dessa.

Suoma­lainen sosiaa­li­turva on harsittu kasaan vuosi­kym­menien saatossa. Harsi­massa ovat vuorollaan olleet kaikki puolueet. Tuloksena on tilkku­täkki, joka ei lämmitä. Käytämme tulon­siir­toihin miljardeja euroja, mutta läheskään kaikki eurot eivät saa aikaan sitä mitä pitäisi: ne eivät auta.

Pahinta on, jos tilapäi­seksi tarkoi­te­tusta turvasta tulee ansa, joka pitää ihmisen paikallaan. Kuulemme jatku­vasti kerto­muksia kohtuut­to­mista tilan­teista.

Tässä puolue­ko­kouk­sessa päätet­tävänä on kokoo­mus­lainen näkemys tulevai­suuden sosiaa­li­tur­vasta. Sen lähtö­kohta on, että jokaista autetaan. Jokai­sella pitää olla myös mahdol­lisuus parantaa tilan­nettaan tekemällä työtä, opiske­le­malla, yrittä­mällä ja kehit­tä­mällä itseään.

Kokoo­muksen yleistuki yhdistää nykyiset tuet yhdeksi yksin­ker­tai­seksi tueksi. Tuki vähenee tasai­sesti ja ennakoi­dusti tulojen kasvaessa. Työtön uskaltaa ottaa keikkatyön vastaan, kun työn ja turvan voi yhdistää. Turvan piirissä olisivat myös itsensä työllis­täjät.

Pitkä­ai­kais­työt­tö­mille ja osatyö­ky­kyi­sille on räätä­löity uusi osallis­tu­mistulo. Ei ole oikein pitää työttö­myys­tur­valla ihmisiä, joilla ei esimer­kiksi tervey­del­li­sistä syistä ole enää edelly­tyksiä työnhakuun. Jokai­selle tulee tarjota mahdol­lisuus osallistua yhteis­kuntaan kykyjensä mukaan.

Vahva talous on meidän kaikkien paras vanhuuden turva.

Kokoo­mus­laiset,

Suomi harmaantuu. Mutta viimeinen asia, mitä harmaantuva Suomi tarvitsee, on eläke­po­pu­lismi. Parhaiten pidämme huolta senio­reis­tamme, ainojen ja leojen mummeista ja vaareista, kun turvaamme heille laadukkaat perus­pal­velut.

Parhaiten pidämme heistä huolta, kun pidämme Suomen talouden niin hyvässä kunnossa, että voimme varmuu­della sanoa, että näiden palve­luiden järjes­tä­minen pystytään turvaamaan jatkos­sakin. Vahva talous on meidän kaikkien paras vanhuuden turva.

***

Osa ikään­ty­neistä tarvitsee paljon hoitoa ja hoivaa. He tarvit­sevat sitä ajallaan, kun tarve on. 80-vuoti­aalle suoma­lai­selle kahden kuukauden odotus lääkä­rille voi olla kohta­lokkaan pitkä.

Julki­sessa keskus­te­lussa hyvin vähälle huomiolle silti jää, että ikävuosien karttu­minen ei ole vain hoiva­ky­symys. Senio­rimme ovat tänään hyvin erilaisia kuin aiempina vuosi­kym­meninä. Iso osa suoma­lai­sista eläke­läi­sistä on aktii­visia, meneviä ja yhteis­kun­nassa tiukasti mukana. Seniorit eivät ole kestä­vyysvaje, vaan voimavara!

Meidän senio­rimme tarvit­sevat monimuo­toisia palveluja, jotka muotou­tuvat heidän tarpei­densa mukaan. Meidän on pystyttävä tarjoamaan heille esimer­kiksi monimuo­toista palve­lua­su­mista. Asumista, joka muuntuu elämän mukai­sesti.

***

Asuinym­pä­ristön tärkein paikka ihmiselle on koti. Me haluamme asua kotona silloinkin, kun voimat uupuvat. Kymmenet tuhannet hoitavat rakkaitaan kotona omais­hoi­tajina. Se on kaikkein inhimil­li­sintä hoitoa. Omais­hoi­tajat tarvit­sevat monipuo­lista tukea. Meidän on selvi­tettävä, miten voisimme esimer­kiksi verotusta keven­tä­mällä tukea omais­hoi­tajien työtä.

Meidän on selvi­tettävä, olisiko hoito­vapaan rinnalle mahdol­lista luoda hoiva­vapaa. Hoiva­vapaa, joka antaisi meille työikäi­sille mahdol­li­suuksia auttaa vanhem­piamme tarpeen tullen.

***

Turval­lisuus on yksi suoma­laisten suurim­mista murheista. Kannamme huolta globaa­leista turval­li­suusu­hista. Mutta meille on iso huoli myös arjen turval­li­suu­desta.

Kokoomus huolehtii siitä, että suoma­laisten tunne oman arjen turval­li­suu­desta paranee. Arjen turval­li­suutta on, että palvelut pelaavat. Arjen turval­li­suutta on, että sosiaa­li­turva on kunnossa. Se on sitä, että liukkaat kadut hiekoi­tetaan. Se on sitä, että joku, joka kysyy vointia. Sitä, että julki­silla paikoilla uskaltaa liikkua luotta­vaisin mielin.

Sitäkin se on, että meillä on riittä­västi poliiseja turvaa­massa järjes­tystä ja yhteis­kun­ta­rauhaa. Me haluamme turvata poliisien riittävän määrän jatkos­sakin.

Suomi on yksi maailman turval­li­sim­mista maista. Me aiomme pitää huolta, että niin on vastakin. 

Muuttu­vassa maail­massa on paljon uusia uhkia, jotka heiken­tävät suoma­lais­tenkin kokonais­tur­val­li­suuden tunnetta. Kyber­vai­kut­ta­mista ihmisten mieliin, terro­ri­tekoja. Meidän on saatettava joutui­sasti voimaan Suomen turval­li­suutta parantava tiedus­te­lu­lain­sää­däntö. Meidän on varmis­tettava suoje­lu­po­liisin toimin­takyky.

Suomi on yksi maailman turval­li­sim­mista maista. Me aiomme pitää huolta, että niin on vastakin. Näitäkin asioita, ystävät; me ratkomme yhdessä euroop­pa­lai­sissa pöydissä.

***

Ystävät, kokoo­mus­laiset, vänner, samlings­par­tister

Olen puhunut uudis­tuk­sista, joita Suomi tarvitsee. Emme kuitenkaan rakenna tulevai­suutta yksin. Me suoma­laiset olemme euroop­pa­laisia. EU on meidän yhtei­sömme. Se on tuonut meille lisäarvoa, vaurautta ja turval­li­suutta. Suomen vieminen EU-jäseneksi oli yksi kokoo­muksen historian suuria projekteja. Se on projekti, joka jatkuu: EU ei ole valmis.

Kokoo­muk­selle tämä on peruut­ta­maton arvova­linta: Suomi osana euroop­pa­laisten ja laajemmin länsi­maisten kansa­kuntien perhettä. Mitä vahvempi Euroopan unioni on, sitä vahvempi on Suomen itsenäisyys.

***

Suomesta tulee EU:n puheen­joh­ta­jamaa heti eduskun­ta­vaalien jälkeen. Edessä ovat Euroopan parla­mentin vaalit, uuden komission valinta. Komissio tekee ohjel­mansa Suomen pj-kaudella. Suomelle avautuu vaikut­ta­misen paikka, joka on osattava käyttää hyvin.

Lähdemme euroop­pa­po­li­tii­kassa siitä, että kaikki mikä tuottaa lisäarvoa, kannattaa tehdä yhdessä. Esimer­kiksi maahan­muutto, ilmas­ton­muutos ja eriar­voisuus ovat poliit­ti­sella agendalla miltei kaikissa jäsen­maissa. Siksi EU:n pitää ottaa johtava rooli näihin haasteisiin vastaa­mi­sessa.

Talous- ja rahaliittoa on kehitettävä vastuul­li­sesti. Yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiikkaa on vahvis­tettava ja EU:n yhteisen kauppa­po­li­tiikan merki­tystä lisättävä. EU:n pitää saavuttaa kokoaan vastaava asema maail­man­po­li­tii­kassa. EU:n huomion pitää olla yhä enemmän osaami­sessa, tutki­muk­sessa, kehityk­sessä ja innovaa­tioissa. Tämä edistää kasvua ja työlli­syyttä Suomes­sakin.

Yhdessä meidän on huoleh­dittava, että oikeus­val­tio­pe­ri­aa­tetta kunnioi­tetaan kaikissa jäsen­maissa. Afrikan tilanne on meille euroop­pa­lai­sille yhteinen kohtalon kysymys. Pakolaisuus ja väestön­kasvu on massii­vinen haaste, johon vastaamme parhaiten vain yhdessä.

****

Maail­man­po­li­tiikka on ollut viime aikoina kaaok­sessa. Venäjän voima­po­li­tiikka, Yhdys­val­tojen poukkoileva kauppa­po­li­tiikka ja pyrki­mykset kahden­vä­listen suhteiden vahvis­ta­miseen haastavat monen­kes­kistä, sääntöihin perus­tuvaa kansain­vä­listä järjes­telmää.

Suomi ei voi vetäytyä kuoreensa ja toivoa, että kaikki paha pysyy poissa, kunhan pistämme rajat kiinni ja kädet ristiin.

Suomen on jatkettava kansain­vä­lisiin insti­tuu­tioihin perus­tuvan maail­man­jär­jes­tyksen puolesta puhumista. Pienet valtiot tarvit­sevat kansain­vä­lisiä pelisääntöjä. Ilman kansain­vä­listä oikeutta vallitsee puhdas vahvimman oikeus.

***

Suoma­laisia ei kukaan tule Pohjolan perukoilta hakemaan. Meidän on mentävä istumaan niihin pöytiin, joissa tehdään meitä koskevia globaaleja päätöksiä.

Kokoomus kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Jäsenyy­dellä olisi ennal­taeh­käisevä, Suomen turval­li­suutta parantava vaikutus ja se vahvis­taisi Suomen kansain­vä­listä asemaa.

Kokoo­mus­lai­sessa sivis­ty­syh­teis­kun­nassa saa oppia ja kehittää itseään varal­li­suuden rajoit­ta­matta.

Rakkaat kokoo­mus­laiset,
kära samlings­par­tister,

Satavuotias kokoo­muk­semme on meille arvokas, rakas kansan­liike.

Meidän lahjamme satavuo­ti­aalle on, että pidämme puolueen vetovoi­maisena ja elävänä, jatku­vasti uudis­tuvana. Osallis­tavana, ajatte­levana, keskus­te­levana ja kuunte­levana. Puolueena, jolla on paljon annet­tavaa suoma­laisten tulevai­suu­delle myös silloin, kun viime vuonna synty­neillä ainoilla ja leoilla on omia lapsia ja lapsen­lapsia.

Tässä kokouk­sessa teemme yhdessä kokoo­muk­selle uuden periaa­teoh­jelman. Se on Kansal­lisen Kokoo­muksen yhdeksäs periaa­teoh­jelma koko sadan vuoden aikana. Määrit­te­lemme aatteemme nykytilan ja linjaamme sen tulevai­suuden. Katseemme on jo seuraa­vassa sadassa vuodessa.

Kokoo­mus­laisen aatteen lähtö­kohta ja päämäärä on ihminen. Ihminen, joka haluaa tehdä hyvää ja toimia oikein. Ihminen, joka haluaa kantaa vastuuta itsestään ja lähim­mäi­sistä.

Hyvää yhteis­kuntaa ei voi olla ilman myötä­tuntoa toista ihmistä kohtaan. Ei ilman sitä, että jokainen meistä pyrkii asettumaan toisen ihmisen asemaan. Hyvää yhteis­kuntaa ei voi olla ilman, että pyrimme kuulemaan myös heitä, jotka eivät ole kanssamme samaa mieltä.

Kokoo­mus­lai­sessa aatteessa jokai­selle kuuluu sama arvokkuus, synty­mästä elämän viimeiseen päivään. Se on itsemää­rää­mi­soi­keutta ja tasa-arvoisia mahdol­li­suuksia oman elämän raken­ta­miseen. Kokoo­mus­lai­sessa sivis­ty­syh­teis­kun­nassa saa oppia ja kehittää itseään varal­li­suuden rajoit­ta­matta.

Saa yrittää ja ottaa riskiä, menestyä ja nauttia työnsä hedel­mistä. Saa epäon­nistua ilman, että loppuelämä menee pilalle. Saa luottaa siihen, että jos kompastuu, autetaan takaisin jaloilleen.

Aattee­seemme kuuluu vastuu ympäris­töstä ja luonnosta, lajien säily­mi­sestä ja luonnon monimuo­toi­suu­desta. Kokoo­mus­laiset, tämä aate ja nämä arvot ovat väkevästi elossa. Näiden arvojen pohjalta meidän kelpaa lähteä toteut­tamaan muutosta Suomessa.

***

Rakkaat ystävät, kära vänner,

Vuoden sisään käymme kolmet vaalit. Ja mikä meidän on käydessä: Arvomme ovat kirkkaat. Tavoit­teemme ovat selvät ja näkemyk­semme on vahva. Kun me lähdemme täältä Turusta, pidetään huoli, että arvomme, tavoit­teemme ja näkemyk­semme eivät jää salai­suu­deksi yhdel­lekään suoma­lai­selle.

Nyt, kokoo­mus­laiset, nyt me lähdemme liikkeelle!

Meidän on kuunneltava ja ymmär­rettävä, mitä suoma­laiset haluavat. Meidän on ­– niin sosiaa­li­sessa mediassa, siellä missä liikumme kuin omissa verkos­tois­samme – vastattava ja keskus­teltava, kerrottava, mitä olemme suoma­laisten hyväksi tehneet.

Voimme suorastaan heittäytyä haastet­ta­vaksi. Haastettuna kokoo­mus­lainen näkemys vain jalostuu! Nyt me panemme peliin kaiken.

Meidän tavoit­teemme on voitto kaikissa kolmissa vaaleissa. Meillä on kaikki mahdol­li­suudet saavuttaa tavoit­teemme. Se on teistä – se on meistä kiinni. Ja yhdessä me teemme sen.

Minä oikein odotan sitä, että pääsemme kampan­joimaan. Me olemme vaalityön ammat­ti­laisia, meillä on vahva kenttä­toi­minnan verkosto ympäri maan. Kun me laitamme rallin päälle, meitä ei pysäytä mikään. Olemme valmiita kokei­lemaan, kehit­tämään ja käyttämään uuden­laisia toimin­ta­tapoja ja kampan­joinnin malleja.

****

Emme tavoittele valtaa vallan vuoksi. Vaan toteut­taak­semme muutoksen.

Haluamme voittaa maakun­ta­vaalit, jotta sote-uudistus toteutuu tavoit­tei­demme mukai­sesti. Jotta maakuntiin syntyy laaja valin­nan­vapaus ja jotta ihmiset pääsevät vihdoin jonot­ta­matta hoitoon. Haluamme voittaa eduskun­ta­vaalit, jotta maata voidaan johdol­lamme uudistaa.

Meillä on valmis työlista. Kerroin teille, että haluan uudistaa suoma­laisen työelämän, verotuksen ja sosiaa­li­turvan. Haluan tehdä sen vahvalla valta­kir­jalla, päämi­nis­terinä.

Haluamme voittaa eurovaalit, jotta Suomi vahvistaa asemaansa osana läntistä arvoyh­teisöä ja jotta Euroopan unionia kehitetään jatkos­sakin päättä­väi­sesti ja vastuul­li­sesti.

Haluamme tulla maaliin ykkösinä, koska Suomi ja suoma­laiset ansait­sevat lisää toivoa ja uskoa tulevai­suuteen. Ja sitä me, kokoomus, pystymme tarjoamaan.

Ykkös­paikan hakeminen alkaa nyt!

Kiitos!


Kokoomus.fi