Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Presi­dent­tieh­do­kas Sauli Niinistö tavat­ta­vissa koko Suomen katta­valla kier­tu­eella

Julkaistu:

Kier­tu­een tarkoi­tuk­sena on tavata ihmi­siä ympäri Suomen. Kuten Niinistö on toden­nut, ?elämme  yllä­tys­ten maail­massa, jossa pienelle kansa­kun­nalle on tarpeen löytää yhteistä säveltä?.

Loka­kuussa Niinistö vierai­lee Etelä-Savossa tänään perjan­taina 28.10. ja Pohjois-Savossa lauan­taina 29.10.

Marras­kuun aikana Niinistö tapaa suoma­lai­sia mm. Varsi­nais-Suomessa, Kaak­kois-Suomessa, Pirkan­maalla, Pohjan­maalla, Kainuussa, Lapissa, Uudel­la­maalla, Etelä- Savossa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Helsin­gissä ja Pohjois-Karja­lassa. Joulu­kuussa Niinistö vierai­lee mm. Hämeessä, Sata­kun­nassa, Pohjois-Pohjan­maalla ja Pohjan­maalla.

Vierai­lu­jen tarkem­mista ohjel­mista tiedo­te­taan niinisto.fi-sivujen tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa ja Sauli Niinis­tön Face­book-sivuilla.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content