Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Poli­ti­koin­tia tois­ten köyhyy­dellä

Poli­ti­koin­tia tois­ten köyhyy­dellä

Julkaistu:

Halli­tus vastasi viime viikolla väli­ky­sy­myk­seen pieni­tu­loi­sim­pien aseman paran­ta­mi­sesta. Aihe on erit­täin tärkeä. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tärkeim­piä arvoja on välit­tä­mi­nen. Sini­vih­reä halli­tus onkin toteut­ta­nut useita kaik­kein pieni­tu­loi­sim­pien asemaa kohen­ta­via toimia. Päämi­nis­teri Matti Vanha­nen on arvioi­nut, että nyky­hal­li­tus on huomat­ta­vasti edel­listä puna­mul­ta­hal­li­tusta sosi­aa­li­sempi. Tuohon arvioon on helppo yhtyä. Opis­ke­li­joi­den, eläke­läis­ten ja mini­mi­päi­vä­ra­hoilla elävien etuuk­sien taso­ko­ro­tuk­siin käyte­tään tällä vaali­kau­della yli puolet enem­män rahaa kuin kolme edel­listä halli­tusta käytti yhteensä.
Oppo­si­tio huolehti toimista eläke­läis­ten toimeen­tu­lon turvaa­mi­seksi. Tarkas­tel­laanpa mitä on tehty. Kansa­ne­läk­kei­siin Paavo Lippo­sen I halli­tus ei tehnyt taso­ko­ro­tuk­sia. Lippo­sen II halli­tus korotti niitä 75 miljoo­naa euroa ja Vanha­sen I halli­tus 95 miljoo­naa euroa. Sini­vih­reä halli­tus nosti heti ensim­mäi­sessä budje­tis­saan kansa­ne­läk­keitä 268 miljoo­nalla eurolla. Ensi vuonna toteu­tamme takuu­eläk­keen, joka nostaa kansa­ne­lä­kettä noin sadalla eurolla kuukau­dessa. Uudis­tuk­sen hinta on 108 miljoo­naa vuodessa. Kun kolme edel­listä halli­tusta lisäsi kansa­ne­läk­keitä yhteensä 170 miljoo­nalla eurolla, niin nykyi­nen halli­tus käyt­tää 376 miljoo­naa.
Ansio­elä­ke­läis­ten­kin tuloja halli­tus on paran­ta­nut valta­vasti. Heti ensim­mäi­sestä budje­tista lähtien halli­tus on toteut­ta­nut kokoo­muk­sen vaali­lu­pauk­sen eläke­tu­lo­vä­hen­nyk­sestä. Nyt eläke­läi­sen vero­tus ei ole palkan­saa­jaa kireäm­pää. Tämä uudis­tus on lisän­nyt ansio­elä­ke­läis­ten osto­voi­maa 500 miljoo­nalla eurolla. Yksi­kään aiempi halli­tus ei ole tällä tavalla lisän­nyt eläke­läis­ten osto­voi­maa. Eläk­keen­saa­jien vero­tus on pudon­nut tuntu­vasti. Esimer­kiksi 1500 euron eläk­keen veroaste on pudon­nut yli viisi prosent­tia. Tämä tarkoit­taa noin tuhatta euroa vuodessa enem­män käteen.
Moni piene­lä­ke­läi­nen elää edel­leen­kin erit­täin tiukalla. Mutta on oppo­si­tiolta suoras­taan louk­kaa­vaa ja totuu­den­vas­taista levit­tää kuvaa, että nykyi­nen halli­tus ei olisi toimi­nut eläke­läis­ten toimeen­tu­lon paran­ta­mi­seksi. Samalla tavalla sini­vih­reä halli­tus on paran­ta­nut myös opis­ke­li­joi­den, mini­mie­tuuk­silla elävien, yksin­huol­ta­jien ja työt­tö­mien toimeen­tu­loa. Monet näis­tä­kin koro­tuk­sista hipo­vat ennä­tys­lu­ke­mia.
Oppo­si­tio myös väit­tää veron­alen­nus­ten olevan suun­na­tun hyvä­tu­loi­sille. Kaik­kien tutki­mus­ten ja tilas­to­jen mukaan nyky­hal­li­tuk­sen tulo­ve­ron­alen­nuk­set ovat suun­tau­tu­neet voimak­kaam­min pieni­tu­loi­sille kuin kolmen edel­li­sen halli­tuk­sen vastaa­vat. Edel­li­sissä halli­tuk­sissa myös alen­net­tiin veroja enem­män. Edel­lis­ten halli­tus­ten suurem­pia ja hyvä­tu­loi­sia hyödyt­tä­väm­piä veron­alen­nuk­sia olivat toteut­ta­massa Sdp ja Vasem­mis­to­liitto.
Väli­ky­sy­myk­sessä myös väite­tään, että viime vuosina tuloe­rot ovat kasva­neet. Tosia­sia ovat tässä­kin vastak­kai­nen. Samaan aikaan kun halli­tus ryhtyi ensim­mäi­sessä vuoden 2008 budje­tis­saan paran­ta­maan pieni­tu­loi­sim­pien asemaa, ryhtyi­vät puoli­toista vuosi­kym­mentä kasvussa olleet tuloe­rot kaven­tu­maan. Tuloe­rot supis­tui­vat myös viime vuonna.
Köyhien ja pieni­tu­lois­ten aseman paran­ta­mi­nen on erit­täin tärkeä asia. Siksi nykyi­nen halli­tus on tehnyt sillä saralla todis­tet­ta­vasti enem­män kuin muut yhteensä pariin vuosi­kym­me­neen. Moni elää silti tiukalla. Siksi tuntuu ikävältä, että oppo­si­tio näin poli­ti­koi köyhien kustan­nuk­sella. Erityi­sen surul­lista on, että moni väli­ky­sy­myk­sen väite oli täysin totuu­den­vas­tai­nen. Toden puhu­mi­nen oppo­si­tiol­ta­kin olisi ensim­mäi­nen ja tärkein asia, jonka avulla työtä pieni­tu­loi­sen aseman paran­ta­mi­seksi voisi tehdä.
[Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­missa 2.3.2010]

« Takai­sin

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content