Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pohjois­mai­sista arvoista ei tingitä

Pohjois­mai­sista arvoista ei tingitä

Julkaistu:

Tästä kaikesta meidän on syytä olla ylpeitä. Mutta juuri tätä vastaan hyökät­tiin Norjassa 22. päivänä heinä­kuuta. Vasten­mie­li­set ja järjet­tö­mät hyök­käyk­set Utøyan saarella ja Oslossa kohdis­tui­vat siihen kaik­keen, mitä olemme yhdessä raken­ta­neet, tarkoi­tuk­se­naan romut­taa mait­temme ihan­teet sekä arvot, joiden varaan yhteis­kun­tamme ovat raken­tu­neet.

Aiomme yhdessä näyt­tää, ettei se tule onnis­tu­maan. Kuten norja­lai­nen kolle­gamme Jens Stol­ten­berg on sano­nut: Pahuus voi tappaa ihmi­sen, mutta ei koskaan nujer­taa koko­naista kansaa.

Vanho­jen histo­rial­lis­ten siteit­temme ja tämän päivän poliit­ti­sen yhteis­työn kautta yhtei­sistä arvois­tamme on raken­tu­nut pohjois­mai­nen yhteen­kuu­lu­vuus, joka on juur­tu­nut syvälle kansoi­himme. Me Pohjois­maat seisomme tois­temme vierellä myötä- ja vastoin­käy­mi­sissä. Kun jokin mais­tamme joutuu kata­stro­fin ja trage­dian kohteeksi, olemme tois­temme tukena. Nyt meidän on yhdessä näytet­tävä avoi­mien ja vapai­den yhteis­kun­tiemme voima. Meidän on yhdessä puolus­tet­tava niitä arvoja, joista haluamme oman osamme maail­masta olevan tunnettu: avoi­muutta ja yhteen­kuu­lu­vuutta.

Tässä työssä on muuta­mia erityi­sen tärkeitä alueita.

Meidän on jatkos­sa­kin tuet­tava ja kannus­tet­tava nuor­ten yhteis­kun­nal­lista osal­lis­tu­mista. Nuor­ten osal­lis­tu­mi­nen, poliit­ti­sesti tai muulla tavalla, on vält­tä­mä­töntä demo­kra­tiamme toimi­vuu­den kannalta. Siksi vierai­lemme tänään yhdessä partio­lais­ten maail­man­jam­bo­ree -leirillä, joka pide­tään Ruot­sissa Kris­tians­ta­din ulko­puo­lella. Partio­liik­kee­seen kuuluu noin 40 miljoo­naa partio­laista yli 200 maassa ympäri maail­maa. Se on siten maail­man suurin aate­poh­jai­nen nuori­so­liike, jonka perus­tana on rajat ylit­tävä sitou­tu­mi­nen ympä­ris­töön, rauhaan ja yhtei­söl­li­syy­teen. Tänä viikon­lop­puna päät­ty­vällä maail­man­jam­bo­reella on lähes 40 000 ihmistä eri kult­tuu­reista, uskon­noista ja maista tavan­nut toisi­aan, vaih­ta­nut koke­muk­sia ja jaka­nut elämyk­siä kahden viikon aikana. Tämä on vahva näyttö nuor­ten sitou­tu­nei­suu­den voimasta ja vahvuu­desta. Taus­tal­taan ja maail­man­kat­so­muk­sel­taan erilais­ten ihmis­ten väli­set kokoon­tu­mi­set ovat paras tapa osoit­taa suvait­se­vai­suutta ja avoi­muutta.

Pohjois­mai­den halli­tus­ten on yhdessä viran­omais­temme kanssa jatket­tava edel­leen työtä mait­temme turval­li­suu­den paran­ta­mi­seksi. Joka maassa tulee nyt arvioida asei­den hallus­sa­pi­don edel­ly­tyk­siä ja räjäh­tei­den valmis­tuk­seen käytet­tä­vien ainei­den saata­vuutta. Lisäksi ennal­taeh­käi­se­vää työtä on kehi­tet­tävä, jotta voisimme ajoissa estää rikol­li­set suun­ni­tel­mat. Erityi­sesti sosi­aa­li­työtä tulee kehi­tet­tää, jotta huomai­simme ajoissa ne henki­löt, jotka ovat vaarassa ajau­tua ääri­liik­kei­den pariin. Sellais­ten liik­kei­den parista lähte­ville pitää myös antaa oikean­laista tukea niille, jotka päät­tä­vät jättää sellai­sen ääri­liik­keen. Menes­tyäk­semme turval­li­suu­den paran­ta­mi­seksi tehtä­vässä tässä työssä meidän on tehtävä tiivistä yhteis­työtä niin Pohjo­lassa kuin muiden Euroo­pan maiden kanssa ja erityi­sesti Euro­po­lin työssä.

Hyvin­voin­ti­mal­limme eivät perustu vain valtion vastuuseen kansa­lai­sis­taan vaan myös meidän kaik­kien keski­näi­seen vastuuseen toisis­tamme. Samalla kun asian­omai­set viran­omai­set vastaa­vat turval­li­suu­desta ja suoje­lusta, kannamme jokai­nen vastuuta omasta suvait­se­vai­suu­des­tamme ja toisis­tamme huoleh­ti­mi­sesta.

Pohjois­mai­nen yhteis­työ on kaikilta näiltä osin luon­nol­li­sesti keskus­te­lun aiheena kun seuraa­van kerran tapaamme yhdessä kaik­kien pohjois­mai­den päämi­nis­te­rei­den kanssa syksyllä Kööpen­ha­mi­nassa pidet­tä­vän Pohjois­mai­den neuvos­ton kokouk­sen yhtey­dessä.

Lähes viiden­kym­me­nen vuoden aikana olemme onnis­tu­neet luomaan maitamme yhdis­tä­vän pohjois­mai­sen yhteis­kun­ta­mal­lin. Se on luonut pohjan turval­li­suu­delle, yhteen­kuu­lu­vuu­delle ja luot­ta­muk­selle täällä asuvien ihmis­ten keskuu­dessa. Se on vahvis­ta­nut maitamme ja anta­nut meille mahdol­li­suu­den kasvaa ja kehit­tyä muut­tu­vassa maail­massa. Jatkamme pohjois­mai­sen yhteis­kun­ta­mal­lin kehit­tä­mistä tule­vi­na­kin vuosina. Se on tärkein väli­neemme tais­te­lussa demo­kra­tian­vas­tai­sia miele­nil­mauk­sia, ääri­liik­keitä ja väki­val­lan käyt­töä vastaan.

Suomen päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen
Tans­kan päämi­nis­teri Lars Løkke Rasmus­sen
Ruot­sin päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content