Kokoomus.fi
Pohjois­mai­sista arvoista ei tingitä

Pohjois­mai­sista arvoista ei tingitä

Julkaistu: 6.8.11 Uutiset

Tästä kaikesta meidän on syytä olla ylpeitä. Mutta juuri tätä vastaan hyökättiin Norjassa 22. päivänä heinä­kuuta. Vasten­mie­liset ja järjet­tömät hyökkäykset Utøyan saarella ja Oslossa kohdis­tuivat siihen kaikkeen, mitä olemme yhdessä raken­taneet, tarkoi­tuk­senaan romuttaa maittemme ihanteet sekä arvot, joiden varaan yhteis­kun­tamme ovat raken­tuneet.

Aiomme yhdessä näyttää, ettei se tule onnis­tumaan. Kuten norja­lainen kolle­gamme Jens Stoltenberg on sanonut: Pahuus voi tappaa ihmisen, mutta ei koskaan nujertaa kokonaista kansaa.

Vanhojen histo­rial­listen siteit­temme ja tämän päivän poliit­tisen yhteistyön kautta yhtei­sistä arvois­tamme on raken­tunut pohjois­mainen yhteen­kuu­luvuus, joka on juurtunut syvälle kansoi­himme. Me Pohjoismaat seisomme toistemme vierellä myötä- ja vastoin­käy­mi­sissä. Kun jokin maistamme joutuu katastrofin ja tragedian kohteeksi, olemme toistemme tukena. Nyt meidän on yhdessä näytettävä avoimien ja vapaiden yhteis­kun­tiemme voima. Meidän on yhdessä puolus­tettava niitä arvoja, joista haluamme oman osamme maail­masta olevan tunnettu: avoimuutta ja yhteen­kuu­lu­vuutta.

Tässä työssä on muutamia erityisen tärkeitä alueita.

Meidän on jatkos­sakin tuettava ja kannus­tettava nuorten yhteis­kun­nal­lista osallis­tu­mista. Nuorten osallis­tu­minen, poliit­ti­sesti tai muulla tavalla, on välttä­mä­töntä demokra­tiamme toimi­vuuden kannalta. Siksi vierai­lemme tänään yhdessä partio­laisten maail­man­jam­boree -leirillä, joka pidetään Ruotsissa Kristians­tadin ulkopuo­lella. Partio­liik­keeseen kuuluu noin 40 miljoonaa partio­laista yli 200 maassa ympäri maailmaa. Se on siten maailman suurin aatepoh­jainen nuori­so­liike, jonka perustana on rajat ylittävä sitou­tu­minen ympäristöön, rauhaan ja yhtei­söl­li­syyteen. Tänä viikon­loppuna päätty­vällä maail­man­jam­bo­reella on lähes 40 000 ihmistä eri kulttuu­reista, uskon­noista ja maista tavannut toisiaan, vaihtanut kokemuksia ja jakanut elämyksiä kahden viikon aikana. Tämä on vahva näyttö nuorten sitou­tu­nei­suuden voimasta ja vahvuu­desta. Taustaltaan ja maail­man­kat­so­muk­seltaan erilaisten ihmisten väliset kokoon­tu­miset ovat paras tapa osoittaa suvait­se­vai­suutta ja avoimuutta.

Pohjois­maiden halli­tusten on yhdessä viran­omais­temme kanssa jatkettava edelleen työtä maittemme turval­li­suuden paran­ta­mi­seksi. Joka maassa tulee nyt arvioida aseiden hallus­sa­pidon edelly­tyksiä ja räjäh­teiden valmis­tukseen käytet­tävien aineiden saata­vuutta. Lisäksi ennal­taeh­käi­sevää työtä on kehitettävä, jotta voisimme ajoissa estää rikol­liset suunni­telmat. Erityi­sesti sosiaa­li­työtä tulee kehitettää, jotta huomai­simme ajoissa ne henkilöt, jotka ovat vaarassa ajautua ääriliik­keiden pariin. Sellaisten liikkeiden parista lähte­ville pitää myös antaa oikean­laista tukea niille, jotka päättävät jättää sellaisen ääriliikkeen. Menes­tyäk­semme turval­li­suuden paran­ta­mi­seksi tehtä­vässä tässä työssä meidän on tehtävä tiivistä yhteis­työtä niin Pohjo­lassa kuin muiden Euroopan maiden kanssa ja erityi­sesti Europolin työssä.

Hyvin­voin­ti­mal­limme eivät perustu vain valtion vastuuseen kansa­lai­sistaan vaan myös meidän kaikkien keski­näiseen vastuuseen toisis­tamme. Samalla kun asian­omaiset viran­omaiset vastaavat turval­li­suu­desta ja suoje­lusta, kannamme jokainen vastuuta omasta suvait­se­vai­suu­des­tamme ja toisis­tamme huoleh­ti­mi­sesta.

Pohjois­mainen yhteistyö on kaikilta näiltä osin luonnol­li­sesti keskus­telun aiheena kun seuraavan kerran tapaamme yhdessä kaikkien pohjois­maiden päämi­nis­te­reiden kanssa syksyllä Kööpen­ha­mi­nassa pidet­tävän Pohjois­maiden neuvoston kokouksen yhtey­dessä.

Lähes viiden­kym­menen vuoden aikana olemme onnis­tuneet luomaan maitamme yhdis­tävän pohjois­maisen yhteis­kun­ta­mallin. Se on luonut pohjan turval­li­suu­delle, yhteen­kuu­lu­vuu­delle ja luotta­muk­selle täällä asuvien ihmisten keskuu­dessa. Se on vahvis­tanut maitamme ja antanut meille mahdol­li­suuden kasvaa ja kehittyä muuttu­vassa maail­massa. Jatkamme pohjois­maisen yhteis­kun­ta­mallin kehit­tä­mistä tulevi­nakin vuosina. Se on tärkein välineemme taiste­lussa demokra­tian­vas­taisia miele­nil­mauksia, ääriliik­keitä ja väkivallan käyttöä vastaan.

Suomen päämi­nisteri Jyrki Katainen
Tanskan päämi­nisteri Lars Løkke Rasmussen
Ruotsin päämi­nisteri Fredrik Reinfeldt


Kokoomus.fi