Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pihla Keto-Huovinen: Lähisuhdeväkivaltaa ei tule sovitella – katkaistaan noidankehä

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Julkaistu:

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen tai enti­nen kump­pani. Lähi­suh­de­vä­ki­valta on kansal­li­nen häpeä maalle, joka pitää itse­ään tasa-arvon edel­lä­kä­vi­jänä.

Suomi on alle­kir­joit­ta­nut Istan­bu­lin sopi­muk­sen, jolla pyri­tään ehkäi­se­mään naisiin kohdis­tu­vaa väki­val­taa. Suomi ei kuiten­kaan täytä sopi­mus­vel­voit­teita esimer­kiksi turva­ko­ti­paik­ko­jen määrän ja virka­val­lan koulu­tuk­sen osalta. Myös rikos­pro­ses­sien kohtuut­to­man pitkät kestot heiken­tä­vät lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhrien asemaa.

Lisäksi sovit­te­lua käyte­tään lähi­suh­de­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sissa siitä­kin huoli­matta, että Istan­bu­lin sopi­muk­sen täytän­töön­pa­noa valvova komi­tea ja useat ihmi­soi­keus­toi­mi­jat ovat on suosit­ta­neet Suomea luopu­maan siitä. Tyypil­li­sin sovit­te­luso­pi­mus on pelkkä anteek­si­pyyntö. Kun lähi­suh­de­vä­ki­val­taa sovi­tel­laan, ei lähi­suh­de­vä­ki­val­lan noidan­kehä katkea.

Sivii­liam­ma­tis­sani syyt­tä­jänä olen kohdan­nut lukui­sia lähi­suh­de­vä­ki­val­lan uhreja. Muis­tan elävästi, kun eräs nainen tuli toimis­tooni ja pyysi, etten nostaisi syytettä hänen mies­tään kohtaan. Nuorena syyt­tä­jänä yritin parhaan kykyni mukaan haas­ta­tella häntä, jotta voisin olla varma, että hän toimi omasta vapaasta tahdos­taan eikä painos­tet­tuna. Lopulta suos­tuin naisen pyyn­töön.

“Lähi­suh­de­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sia ei pidä mieles­täni sovi­tella”

Tämä oli virhe, sillä kahden viikon päästä tämä sama nainen oli entistä pahem­min hakat­tuna. Tuol­loin päätin, etten tule enää koskaan jättä­mään yhtään lähi­suh­de­vä­ki­val­ta­ta­pausta syyt­tä­mättä. Samasta syystä lähi­suh­de­vä­ki­val­ta­ta­pauk­sia ei pidä mieles­täni sovi­tella – tilanne ei ole koskaan tasa­pai­noi­nen. Onneksi myös lain­sää­dän­tömme on muut­tu­nut niin, että nyky­ään teot ovat aina viral­li­sen syyt­tee­na­lai­sia.

Lain­sää­dän­tö­muu­tok­sesta huoli­matta lähi­suh­de­vä­ki­val­ta­ta­pauk­set ovat syyt­tä­jälle haas­ta­via, koska usein todis­ta­jia ei ole kodin seinien sisällä tapah­tu­neelle pahoin­pi­te­lyille. Lisäksi uhri tietää, ettei tekijä pysy kauaa polii­sin hallussa, vaan on pian uudel­leen oven takana – entistä vihai­sem­pana. Paris­kun­nat usein asuvat yhdessä, mikä mahdol­lis­taa painos­ta­mi­sen. Monesti uhri onkin saatu muut­ta­maan kerto­musta tai vaike­ne­maan, kun pääs­tään istun­toon asti.

Koska oletus osapuol­ten tasa­ver­tai­suu­desta ei toteudu, ei sovit­te­lu­ti­lanne voi olla koskaan täysin oikeu­den­mu­kai­nen. Uhri tietää, että sovit­te­lusta kiel­täy­ty­mi­nen voi johtaa uuteen pahoin­pi­te­lyyn. Uhreilla on myös tunne­si­teitä teki­jään, ja usein uhrit vähät­te­le­vät koke­maansa pahoin­pi­te­lyä. Tilan­teen epäta­sa­paino vaatisi, että uhri saisi erityistä tukea – mitä ei usein­kaan tapahdu.

Sovit­te­lun käyttö estää nais­ten ihmi­soi­keuk­sien toteu­tu­mi­sen ja kuvas­taa näke­mystä, jonka mukaan lähi­suh­de­vä­ki­valta on rikok­sena lievä. Tästä syystä tapauk­sia ei tulisi ikinä sovi­tella. Meidän tulee yhdessä tehdä kaik­kemme, jotta lähi­suh­de­vä­ki­valta voidaan kitkeä koko­naan nais­ten elämästä. Me emme saa vaieta.

Pihla Keto-Huovi­nen
Kirjoit­taja on kansan­edus­taja ja Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja. Aiem­min Pihla on toimi­nut vuosia erikois­syyt­tä­jänä, kihla­kun­nan­syyt­tä­jänä, ylitar­kas­ta­jana ja notaa­rina.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

18.11.2022

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien, Perus­suo­ma­lais­ten, Kokoo­muk­sen ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät tänään yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mielestä Mari­nin

13.11.2022

Kai Mykkä­nen: “Isyys pitää jalat maassa”

Aamulla suih­kun jälkeen marja­sur­vos­pussi alaker­ran pakas­ti­mesta mukaan (Annan poimi­mia ja survo­mia, myön­ne­tään). Puuron keitto, vita­mii­nien lajit­telu, maito­la­sit pöydälle, sitten poikien

Skip to content