Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pihla Keto-Huovinen: Kenenkään ei pidä joutua pelkäämään puukotusta koulussa – nuorten tekemän väkivallan on loputtava

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Julkaistu:

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa hoitoon sairaa­laan. Yhdek­säs­luok­ka­lai­nen tekijä puukotti uhria terä­aseella selkään.

Kyseessä on vain jäävuo­ren huippu. Nuor­ten teke­mät väki­val­ta­ri­kok­set ovat rajussa kasvussa. Esimer­kiksi pelkäs­tään nuor­ten teke­mien ryös­tö­jen määrä tuplaan­tui vuonna 2022 edel­li­seen vuoteen verrat­tuna. Nuoret kanta­vat muka­naan yhä useam­min puuk­koja, tait­to­veit­siä ja nyrk­ki­rau­toja. Poliisi on kerto­nut löytä­neensä vasta 8-vuoti­aalta terä­aseen. Nuor­ten teke­mät väki­val­ta­ri­kok­set eivät voi jatkua tällä uralla.

Äitinä sydän­täni särkee, että jo päivä­koti-ikäi­set lapset leik­ki­vät jengejä ja huumei­den myyn­tiä. Jengi­kult­tuu­rin vaiku­tus nuor­ten väki­val­ta­ri­kos­ten ja terä­asei­den kanta­mi­sen yleis­ty­mi­sessä on kiis­ta­ton. Nuoret otta­vat jatku­vasti vaikut­teita erilai­sista popu­laa­ri­kult­tuu­rin esimer­keistä, joissa keskeistä on viran­omais­vas­tai­suus sekä väki­val­lan ja lait­to­man toimin­nan ihan­noi­mi­nen.

“On tosia­sia, että väki­val­lasta on myös tuomit­tava riit­tä­vän anka­ria rangais­tuk­sia”

Nuor­ten väki­val­lan­te­ko­jen kasvun juuri­syy ei kuiten­kaan ole popu­laa­ri­kult­tuuri, vaan yhteis­kun­nal­li­nen osat­to­muus ja pahoin­vointi. Siksi tarvit­semme panos­tuk­sia ennalta ehkäi­se­vään työhön sekä tera­pia- ja päih­de­hoi­to­ta­kuun. On tosia­sia, että väki­val­lasta on myös tuomit­tava riit­tä­vän anka­ria rangais­tuk­sia. Nuorille tulee kirkas­taa rikos­vas­tuun merki­tystä, jotta rangais­tus­ten pelo­te­vai­kute toteu­tuu.

Myös lait­to­mien ampuma-asei­den taka­va­ri­kot ovat kasvussa. Niitä koske­villa kiris­tyk­sillä voidaan ehkäistä vaka­via väki­val­lan­te­koja. Jätin huhti­kuussa 2021 aloit­teen ampuma-aseri­kok­sen tunnus­mer­kis­tön muut­ta­mi­sesta siten, että luvat­to­man ampuma-aseen kanta­mi­nen tai kuljet­ta­mi­nen ylei­sellä paikalla tai kulku­neu­vossa tulee rangais­ta­vaksi törkeänä ampuma-aseri­kok­sena. Aloit­teen alle­kir­joitti yli 100 kansan­edus­ta­jaa ja asia on ollut selvi­tyk­sessä sisä­mi­nis­te­riössä ja oikeus­mi­nis­te­riössä.

“Tarvit­semme nyt järjes­tyk­sen palau­tuk­sen”

On tärkeää, että rikos tunnis­te­taan rikok­seksi myös koulussa – että kyse ei ole ”vain” koulu­kiusaa­mi­sesta. Kouluissa tapah­tu­vaa väki­val­taa ei saa painaa villai­sella vain siksi, että se tapah­tuu kouluissa. Opet­ta­jilla ja koulun henki­lö­kun­nalla on velvol­li­suus ilmoit­taa kaikesta väki­val­lasta viran­omai­sille.

Vali­tet­ta­vasti Ylivies­kan puuko­tus osoit­taa myös sen, ettei nuor­ten väki­valta rajoitu vain isoi­hin kaupun­kei­hin. Jokai­sella suoma­lai­sella on iästään ja asuin­pai­kas­taan riip­pu­matta oikeus elää turval­lista elämää pelkää­mättä väki­val­taa. Ylivies­kan tapaus on erityi­sen järkyt­tävä eten­kin siitä syystä, että koulun tulisi olla jokai­selle nuorelle turval­li­nen paikka.

Tarvit­semme nyt järjes­tyk­sen palau­tuk­sen. Väki­val­lan arki­päi­väis­ty­mi­nen, katu­jen lait ja vaih­toeh­toi­set yhteis­kun­ta­jär­jes­tyk­set eivät saa olla todel­li­suut­tamme tule­vai­suu­dessa. Siksi nuor­ten teke­miin kasva­viin väki­val­lan­te­koi­hin on reagoi­tava heti ja riit­tä­vän tehok­kain keinoin.

Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen kansan­edus­taja ja Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua.

14.4.2023

Halli­tus­tun­nus­te­lija Petteri Orpon kysy­myk­set edus­kun­ta­ryh­mille

Halli­tu­tun­nus­te­lija Petteri Orpon kysy­myk­set edus­kun­ta­ryh­mille 14.4.2023.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content