Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pieti­käi­nen: yhtei­set peli­sään­nöt luomu­tuo­tan­toon

Pieti­käi­nen: yhtei­set peli­sään­nöt luomu­tuo­tan­toon

Julkaistu:

Euroe­dus­taja Sirpa Pieti­käi­nen valmis­te­lee euro­par­la­men­tissa ympä­ris­tö­va­lio­kun­nan lausun­toa luomu­tuo­tan­toa ja luomu­tuot­tei­den merkin­töjä koske­vaan esityk­seen.

- Tarvit­semme yhtei­sen peli­sään­nös­tön, jotta kulut­ta­jat voivat luot­taa luomu­mer­kin­tään, hän sanoo.

Pieti­käi­nen koros­taa, että kaikille tuot­ta­jille pitää olla tasa­puo­li­nen kohtelu, niin että esimer­kiksi suoma­lai­set tai muut euroop­pa­lai­set tuot­ta­jat eivät kärsisi siitä, jos joku tee asioita huonom­min ja siten tienaa luomun avulla.

Siksi tavoit­teena on yhte­näis­tää peli­sään­nös­töä, paran­taa kolman­sista maista tule­vien luomu­tuot­tei­den valvon­taa ja saada sellai­sia toimia aikaan, joilla kulut­ta­jien luot­ta­mus vähin­tään säilyy ja toivot­ta­vasti para­nee, Pieti­käi­nen muis­tut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content