Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pieti­käi­nen: yhtei­set peli­sään­nöt luomu­tuo­tan­toon

Pieti­käi­nen: yhtei­set peli­sään­nöt luomu­tuo­tan­toon

Julkaistu:

Euroe­dus­taja Sirpa Pieti­käi­nen valmis­te­lee euro­par­la­men­tissa ympä­ris­tö­va­lio­kun­nan lausun­toa luomu­tuo­tan­toa ja luomu­tuot­tei­den merkin­töjä koske­vaan esityk­seen.

- Tarvit­semme yhtei­sen peli­sään­nös­tön, jotta kulut­ta­jat voivat luot­taa luomu­mer­kin­tään, hän sanoo.

Pieti­käi­nen koros­taa, että kaikille tuot­ta­jille pitää olla tasa­puo­li­nen kohtelu, niin että esimer­kiksi suoma­lai­set tai muut euroop­pa­lai­set tuot­ta­jat eivät kärsisi siitä, jos joku tee asioita huonom­min ja siten tienaa luomun avulla.

Siksi tavoit­teena on yhte­näis­tää peli­sään­nös­töä, paran­taa kolman­sista maista tule­vien luomu­tuot­tei­den valvon­taa ja saada sellai­sia toimia aikaan, joilla kulut­ta­jien luot­ta­mus vähin­tään säilyy ja toivot­ta­vasti para­nee, Pieti­käi­nen muis­tut­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content