Pieni­tu­loisen asialla – kokoomus.fi
MENU
Pieni­tu­loisen asialla

Pieni­tu­loisen asialla

Julkaistu: 20.02.2009 Uncategorized

Kahdessa ensim­mäi­sessä budje­tissa näiden kolmen pieni­tu­loisen ryhmän asemaa onkin paran­nettu roimasti. Olemme laittaneet näiden pieni­tu­loisten toimeen­tulon paran­ta­miseen enemmän rahaa kahdessa vuodessa kuin kolme edellistä halli­tusta laittoi kahdes­sa­toista vuodessa yhteensä.

Opposi­tiosta kuulee jatku­vasti väitteitä, että nimenomaan tämä hallitus olisi heiken­tänyt pieni­tu­loisen asemaa. Monesti väitteitä on ryydi­tetty keksi­tyllä stereo­ty­pialla, että sinivih­reä­hal­litus ei voi olla sosiaa­linen ja, että sosiaa­lisuus on monopo­li­soitu vasem­mis­to­puo­lueille. Mietin mihin­kähän todel­li­suuteen nämä väitteet pohjau­tuvat? Tosiasioita voi tarkas­tella vaikkapa euroissa. Tarkas­tellaan päätösten vuosi­tason kustan­nuksia. Se on lahjo­maton mittari siitä, paljonko näiden pieni­tu­loisten toimeen­tuloon on päätetty antaa uutta rahaa kokonai­suu­dessaan. Kun kolme edellistä halli­tusta paran­sivat kahdes­sa­toista vuodessa eläke­läisten, opiske­li­joiden ja minipäi­vä­ra­hoilla elävien toimeen­tuloa päätök­sillään 288 miljoo­nalla eurolla, niin nyt jo kahdessa vuodessa heidän toimeen­tu­loonsa on laitettu 823 miljoonaa euroa lisää.

Eläke­läisten ostovoima kasvaa ennätys­vauhtia

Kokoomus lupasi vaalioh­jel­massaan eläke­läi­sille parantaa eläkkeiden ostovoimaa kahdella tavalla: nosta­malla kansa­ne­lä­kettä 20 eurolla sekä laske­malla eläke­läisen veroasteen kaikilla tulota­soilla enintään palkan­saajan tasolle.

Mitä eläke­läisten hyväksi sitten on tehty kahdessa ensim­mäi­sessä budje­tissa? Vuoden 2008 budje­tissa nostettiin kaikkien kansa­ne­läk­keitä 20 eurolla. Tämän kustannus on vuosi­ta­solla 154 miljoonaa euroa. Samalla 75 prosenttia kansa­ne­läk­keistä nousi vielä toisella 20 eurolla kuntien kalleus­luo­ki­tusten poiston myötä. Tämän kustannus oli 114 miljoonaa euroa.

Eläke­läisten verotusta on laskettu kahdessa budje­tissa valta­vasti, jopa viisi prosent­tiyk­sikköä. Tämä on tehty uudis­ta­malla eläke­tu­lo­vä­hen­nystä. Näin pieni- ja keski­tu­loi­silla eläke­läi­sillä veroaste laskisi enintään palkan­saajien tasolle. Vuoden 2008 uudis­tuksen kustannus oli 200 miljoonaa euroa. Tämän vuoden budje­tissa uudis­tuksia jatkettiin. Eläke­tu­lo­vä­hen­nykseen tehtiin uusi alennus tulove­ron­alen­nuksen vaiku­tusten kompen­soi­mi­seksi. Samalla korjattiin joitakin eläke­läis­puo­li­soita koskenut epäkohta veroas­teessa. Näiden kustan­nukset olivat 225 miljoonaa euroa.

Eläke­läisten toimeen­tuloa on yhteensä kahdessa vuodessa paran­nettu jo 693 miljoonaa euroa. Vastaava summa punamul­ta­hal­li­tuk­selta neljässä vuodessa oli 95 miljoonaa. Lipposen kakkos­hal­li­tuksen summa oli 75 miljoonaa euroa ja Lipposen ykkösen pyöreät nolla euroa. Eläke­läisten toimeen­tuloon on siis laitettu kahdessa vuodessa yli neljä kertaa enemmän kuin kolme edellistä halli­tusta laittoi kahdes­sa­toista vuodessa yhteensä.

Eläke­läisten ostovoima onkin siten histo­rial­li­sesti kasvanut tämän halli­tuksen aikana yhtä nopeasti ja nopeam­minkin kuin palkan­saa­jilla, vaikka palkan­ko­ro­tukset ovat olleet erityisen korkeat ja eläke­läisten palkan­saajaa korkeampi inflaatio on otettu huomioon.

Yhdel­läkään eläke­läi­sellä ei enää veroaste ole korkeampi kuin saman verran tienaa­valla palkan­saa­jalla, kuten Kokoomus lupasikin ja ensim­mäisenä sitä vaati. Itse asiassa valtao­salla eläke­läi­sistä veroaste on nyt pienempi. Esimer­kiksi noin 1500 euroa kuukau­dessa eläkettä saavan veroaste on tippunut 24 prosen­tista 19 prosenttiin. Sen suurui­sesta eläkkeestä jää 75 euroa kuukau­dessa enemmän käteen Kirjoi­tuksen lopussa olevat taulukot näyttävät miten eläke­läisten verotus on muuttunut sinivihreän halli­tuksen toimesta.

Opiske­li­joiden toimeen­tuloon tarpeel­liset korotukset

Opiske­li­joiden toimeen­tulon paran­ta­minen on ollut kokoo­muksen tavoite. Opiske­luajan toimeen­tu­lolla ja valmis­tu­mis­ajoilla on selvä yhteys. Opiske­li­joiden opinto­rahaan ei ollut tehty yleis­ko­ro­tusta viiteen­toista vuoteen. Viime syksynä kerralla tehty 15 prosentin nosto paransi esimer­kiksi korkea­kou­luo­pis­ke­lijan kuukausit­taista tuloa noin 40 eurolla. Sen kustannus oli 70 miljoonaa euroa.

Myös vapaan tulon rajaa, puolison tulojen merki­tyksen poisto ja verotuksen opinto­ra­ha­vä­hen­nyksen korotus ovat paran­taneet opiske­li­joiden toimeen­tuloa. Yhteensä näiden kustan­nukset ovat sinivihreän halli­tuksen kahden vuoden aikana olleet 89 miljoonaa euroa.

Taas voidaan verrata kolmen edellisen halli­tuksen kahden­toista vuoden aikana tekemiin päätöksiin. Lipposen ensim­mäinen hallitus ainoastaan leikkasi opinto­rahaa. Lipposen toisen halli­tuksen paran­nusten kustan­nukset olivat 43 miljoonaa ja punamullan 46 miljoonaa euroa. Edelliset kaksi halli­tusta tekivät siis paran­nuksia opiske­li­joiden opinto­so­si­aa­liseen asemaan 89 miljoo­nalla eurolla kahdes­sa­toista vuodessa. Nykyinen hallitus on siis jo kahdessa vuodessa tehnyt saman verran paran­nuksia kuin kaksi edellistä yhteensä.

Minimi­päi­vä­ra­hoilla eläville jätti­ko­ro­tukset

Entä sitten minimi­päi­vä­ra­hoilla elävät? Minimiäi­tiys­päi­vä­rahaa, - isyys­päi­vä­rahaa ja ? sairaus­päi­vä­rahaa korotettiin sinivihreän halli­tuksen toimesta vuoden alusta noin 170 eurolla kuukau­dessa. Sen kustannus oli 41 miljoonaa euroa. Lipposen ensim­mäisen halli­tuksen aikaan ei korotuksia tehty. Lipposen toinen teki 1,36 euron päivä­ko­ro­tuksen. Sen kustannus oli noin 10 miljoonaa euroa. Punamul­ta­hal­litus korotti päivä­rahoja 3,75 euroa päivässä, jonka kustannus oli 19 miljoonaa euroa. Nykyinen hallitus on siis nostanut minimi­päi­vä­ra­ho­jakin selvästi enemmän kuin kolme aiempaa halli­tusta yhteensä.

Kokoo­muksen arvoihin kuuluu keskeisenä välit­tä­minen. Se tarkoittaa erityisen hyvän huolen kanta­mista niistä, jotka ovat kaikkein heikoim­massa asemassa. Sinivihreä hallitus on toteut­tanut tuota välit­tä­mistä paran­ta­malla heikoim­massa asemassa olevien asemaa jo kahdessa vuodessa monin­ker­tai­sesti verrattuna kolmeen edelliseen halli­tukseen yhteensä. Tulenkin lähinnä surul­li­seksi kun kuulen tuulesta temmattuja väitteitä, että tämä hallitus tai Kokoomus olisi heiken­tänyt pieni­tu­loisen asemaa. Työ ei tietenkään lopu tähän. Hallitus onkin jo tehtyjen korotusten lisäksi päättänyt nostaa pienimpiä eläkkeitä vielä reilusti lisää kuluvalla vaali­kau­della takuu­eläkkeen avulla. Lisäksi myös minimi­päi­vä­rahat ja lapsi­lisät sidotaan indeksiin vielä tämän halli­tuksen toimesta. Välit­tä­minen ei ole vääriä väitteitä vaan reiluja tekoja heikom­pio­saisten puolesta.

Jyrki Katainen

 

Oheinen artikkeli ilmestyi 20.2.2009 (MTV3):

http://www.mtv3.fi/uutiset2008/nettivieras.shtml?katainen


Kokoomus.fi