Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pidem­millä työurilla hyvin­voin­tia

Pidem­millä työurilla hyvin­voin­tia

Julkaistu:

Eläke­työ­ryh­mien työtä on uuti­soitu viime viik­koina jänni­tys­näy­tel­män tavoin. Päähuo­mio on välillä kiin­nit­ty­nyt enem­män­kin siihen, kuka kiis­te­lee kenen­kin kanssa kuin mistä oikein on pohjim­mil­taan kysy­mys. Kyse on siitä, että väes­tön ikään­tyessä nopeasti hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lu­jen ja tulon­siir­to­jen rahoi­tus ei ole enää kestä­vällä pohjalla. Jos julki­sen talou­den vakau­delle ei tehdä jota­kin, ajau­tuu Suomi tule­vina vuosi­kym­me­ninä velka­kier­tee­seen.

Koska haluamme turvata päivä­hoi­don, perus­kou­lun, terveys­kes­kuk­set ja muut arvos­ta­mamme hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut, on tehtävä joukko toimen­pi­teitä. Työurien maltil­li­nen piden­tä­mi­nen on näistä toimista kaik­kein tärkein - ja samalla myös sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kai­sin ja tasa-arvoi­sin.
Vastus­ta­malla konkreet­ti­sia toimia työurien piden­tä­mi­seksi, kannat­taa suurem­pia meno­leik­kauk­sia.

Suoma­lai­set ikään­ty­vät Euroo­pan nopeinta vauh­tia. Seuraa­vana kahte­na­kym­me­nenä vuotena eläke­läis­ten ja lasten suhde­luku verrat­tuna työs­sä­käy­viin kasvaa yli puolella. Tämä aiheut­taa valta­vat paineet eläk­kei­den ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tuk­seen. Samalla elini­kämme ja terveet vuodet nouse­vat koko ajan. Jo tämän vuoksi eläköi­ty­mi­si­kää on aivan luon­nol­lista nostaa. Tästä ovat niin poliit­ti­set puolu­eet, työmark­ki­na­jär­jes­töt kuin eläkeyh­tiöt­kin samaa mieltä.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön eilen julkai­sema selvi­tys osoit­taa, että raju kansain­vä­li­nen taan­tuma on vain pahen­ta­nut lähtö­ti­lan­net­tamme. Vienti ja vero­tu­lot ovat romah­ta­neet. Haluamme silti pitää huolta yhtei­sistä palve­luista sekä pieni­tu­lois­ten etuuk­sista. Kenel­tä­kään ei ole leikattu ja pieni­tu­lois­ten etuuk­sia on paran­nettu. Elvy­tys on ollut menes­tys­ta­rina. Raken­nusa­lan toimilla estet­tiin alan massa­työt­tö­myys. Julki­set inves­toin­nit ja teiden raken­ta­mi­nen on kaik­kien aiko­jen huip­pu­ta­solla tänä vuonna. Veron­alen­nuk­set ovat taan­neet osto­voi­man kasvun ja ihmis­ten luot­ta­muk­sen.

Tällä kaikella on kuiten­kin hintansa. Velkaan­numme nyt nopeasti. Valtio otti viime vuonna velkaa kymme­nen miljar­dia ja tänä vuonna jo kolme­toista. Velkaan­tu­mi­nen jatkuu samaa tahtia myös tule­vina vuosina. Laskua on ryhdyt­tävä maksa­maan heti taan­tu­masta nous­tuamme. Kriisi on heit­tä­nyt menot ja tulot pysy­västi epäsuh­taan.

Halli­tus otti hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sen haas­teen vastaan viime keväänä ja teki omat ehdo­tuk­sensa tuot­ta­vuu­den paran­ta­mi­seksi ja työurien piden­tä­mi­seksi. Keinoja työurien piden­tä­mi­seksi halli­tus esit­teli useita. Ainoa ehto itse keinoille on niiden konkreet­ti­nen toimi­vuus. Tarvi­taan todel­li­sia tulok­sia, jotta julki­sessa talou­dessa ammot­tava aukko saadaan kurot­tua umpeen.

Kuten tote­sin, työurien piden­tä­mistä, eläkeiän nosto mukaan lukien, vastus­ta­malla tulee samalla kannat­ta­neeksi suurem­pia leik­kauk­sia ja rajum­pia veron­ko­ro­tuk­sia kun laman laskun­mak­sun aika koit­taa. Työurien piden­tä­mi­nen kahdella vuodella auttaa vält­tä­mään lasken­nal­li­sesti kuuden miljar­din leik­kauk­set valtion menoista. Pelkkä eläkeiän nosto ei tieten­kään riitä, vaan yhtä lailla on kehi­tet­tävä myös työssä jaksa­mista ja iäkkääm­pien jous­ta­vaa työn­te­koa. Samoin opin­toi­hin pääse­mistä ja niistä valmis­tu­mista on saatava nopeu­te­tuksi nykyi­sestä.

Käytet­tä­vissä olevia vaih­toeh­toja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi on viisi: työurien piden­tä­mi­nen, julki­sen sekto­rin tuot­ta­vuu­den lisää­mi­nen, talous­kas­vua vauh­dit­ta­vien vero­uu­dis­tus­ten teke­mi­nen, veron­ki­ris­tyk­set ja meno­jen leik­kauk­set. Kokoo­mus kannat­taa näistä ennen muuta kolmea ensin mainit­tua. Tällaista sosi­aa­li­sesti oikeu­den­mu­kaista ja vastuul­lista poli­tiik­kaa noudat­ta­malla joudu­taan vähi­ten turvau­tu­maan veron­ki­ris­tyk­siin tai meno­leik­kauk­siin hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­tus­tal­koissa.
[Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­missa 2.2.2010]

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content