• FI
 • SV
 • MENU
  Pia Kauma Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi
  Twiittaa

  Pia Kauma Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

  Julkaistu: 11.03.2009 Uncategorized

  Pia Kauma on Espoon kaupun­gin­val­tuus­ton jäsen ja sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja. Hänellä on myös muita merkit­tä­viä luot­ta­mus­toi­mia kuten Nordean neuvot­te­lu­kun­nan, Finpron hallin­to­neu­vos­ton ja TEM:n Suoma­lai­sen työn liiton valtuus­ton jäse­nyy­det.

  Ennen nykyistä tehtä­väänsä Suomen Laatu­yh­dis­tys ry:n (Laatu­kes­kus Excel­lence Finland) toimi­tus­joh­ta­jana Kauma on toimi­nut mm. uutis- ja taus­ta­toi­mit­ta­jana Yleis­ra­diossa sekä monia­lai­sissa kansain­vä­li­sen kaupan johto­teh­tä­vissä.

  Euro­vaa­lieh­dok­kaaksi Kauma on lähte­nyt pääs­täk­seen toimi­maan suoma­lai­sen työn ja laadun puoles­ta­pu­hu­jana ja esitais­te­li­jana Euroo­passa.

  Lisä­tie­toja:

  Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
  Pia Kauma, gsm 050 574 6764, sähkö­posti: pia.kauma@laatukeskus.fi


  Kuvat