Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pia Kauma Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Pia Kauma Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu:

Pia Kauma on Espoon kaupun­gin­val­tuus­ton jäsen ja sosi­aali- ja terveys­lau­ta­kun­nan vara­pu­heen­joh­taja. Hänellä on myös muita merkit­tä­viä luot­ta­mus­toi­mia kuten Nordean neuvot­te­lu­kun­nan, Finpron hallin­to­neu­vos­ton ja TEM:n Suoma­lai­sen työn liiton valtuus­ton jäse­nyy­det.

Ennen nykyistä tehtä­väänsä Suomen Laatu­yh­dis­tys ry:n (Laatu­kes­kus Excel­lence Finland) toimi­tus­joh­ta­jana Kauma on toimi­nut mm. uutis- ja taus­ta­toi­mit­ta­jana Yleis­ra­diossa sekä monia­lai­sissa kansain­vä­li­sen kaupan johto­teh­tä­vissä.

Euro­vaa­lieh­dok­kaaksi Kauma on lähte­nyt pääs­täk­seen toimi­maan suoma­lai­sen työn ja laadun puoles­ta­pu­hu­jana ja esitais­te­li­jana Euroo­passa.

Lisä­tie­toja:

Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Pia Kauma, gsm 050 574 6764, sähkö­posti: pia.kauma@laatukeskus.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content