Pia Kauma Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi – kokoomus.fi
MENU
Pia Kauma Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi

Pia Kauma Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaaksi

Julkaistu: 11.03.2009 Uncategorized

Pia Kauma on Espoon kaupun­gin­val­tuuston jäsen ja sosiaali- ja terveys­lau­ta­kunnan varapu­heen­johtaja. Hänellä on myös muita merkit­täviä luotta­mus­toimia kuten Nordean neuvot­te­lu­kunnan, Finpron hallin­to­neu­voston ja TEM:n Suoma­laisen työn liiton valtuuston jäsenyydet.

Ennen nykyistä tehtä­väänsä Suomen Laatu­yh­distys ry:n (Laatu­keskus Excel­lence Finland) toimi­tus­joh­tajana Kauma on toiminut mm. uutis- ja tausta­toi­mit­tajana Yleis­ra­diossa sekä monia­lai­sissa kansain­vä­lisen kaupan johto­teh­tä­vissä.

Eurovaa­lieh­dok­kaaksi Kauma on lähtenyt päästäkseen toimimaan suoma­laisen työn ja laadun puoles­ta­pu­hujana ja esitais­te­lijana Euroo­passa.

Lisätietoja:

Puolue­sih­teeri Taru Tujunen, gsm 050 3579 418
Pia Kauma, gsm 050 574 6764, sähkö­posti: pia.kauma@laatukeskus.fi


Kuvat


Kokoomus.fi