Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpon puhe Ylen vaalitentissä 17.5.2021

Petteri Orpon puhe Ylen vaali­ten­tissä 17.5.2021

Julkaistu:

Hyvät suoma­lai­set,

Tänä keväänä olen käynyt paljon keskus­te­luja siitä, missä sydän on. Mitä me kokoo­mus­lai­set tarkoi­tamme, kun sanomme, että sydän on oikealla. Anato­miasta emme tieten­kään puhu, se on selvää. Puhumme siitä, mitä meidän mieles­tämme sydä­mel­li­nen poli­tiikka tarkoit­taa.

Kaikki me olemme sitä mieltä, että Suomesta pitää löytyä maail­man paras koulu. Päivä­ko­ti­paikka pitää saada läheltä kotia. Olemme kaikki myös sitä mieltä, että terveys­kes­kuk­sen jonoista pitää päästä hoitoon ja että hoiva­ko­dissa on pääs­tävä ulkoi­le­maan.

Me suoma­lai­set olemme hyvin laajasti sitou­tu­neet pohjois­mai­seen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan. Lupaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta ei tarkoita lupausta vain tämän päivän hyvin­voin­nista. Se tarkoit­taa lupausta siitä, että myös lapsemme saavat elää hyvin­voi­vassa yhteis­kun­nassa. Olen huolis­sani tämän lupauk­sen toteu­tu­mi­sesta. Lupaus on tyhjä ilman keinoja sen toteut­ta­mi­sesta.

Maan vasem­mis­to­hal­li­tuk­sella on talou­den­pi­toon hällä­vä­liä-asenne. Jokai­nen eteen tuleva ongelma ratkais­taan velalla. Veroja koro­te­taan korot­ta­mi­sen perään. Päätök­siä ei tehdä tai ne lykä­tään seuraa­ville halli­tuk­sille. Talou­den­pi­dossa on menty vieraille vesille, jonne meri­kart­toja ei ole.

Tämä vastuu­ton teke­mi­sen tapa tarkoit­taa, että kaikille suoma­lai­sille tärkeät palve­lut ovat vaarassa. Lupaus lastemme hyvin­voin­nista on uhat­tuna, jos Suomen suunta ei muutu.

Hyvät kuuli­jat,

Ilman toimi­vaa taloutta ei olisi hyvin­voin­tia, ei koulu­tusta, ei tervey­den­hoi­toa, ei ikäih­mis­ten palve­luja, ei sosi­aa­li­tur­vaa, ei kult­tuu­ri­tar­jon­taa – eikä juuri mitään muuta­kaan inhi­mil­listä, humaa­nia, lämmintä ja vastuul­lista. Ilman toimi­vaa taloutta maailma olisi niin kylmä, että pakka­sesta saisi lämpöä hakea.

Kaikki maail­man parhaat julki­set palve­lut, on raken­nettu oikeis­to­lai­sen poli­tii­kan ja ideo­lo­gian helmillä. Ilman toimi­vaa mark­ki­na­ta­loutta olisimme sekä henki­sellä että talou­del­li­sella keskia­jalla. Niin kaukana yhden­ver­tai­suu­desta kuin pippuri kasvaa. Vastaus Suomen haas­tei­siin ei ole se, että uskal­taa työn­tää kätensä syvälle yhtei­seen kirs­tuun. Vaan se, että tekee töitä sen eteen, että kirs­tussa kiil­tää muukin kuin messin­ki­nen pohja.

Vaaleissa on kysyt­tävä: kuka pystyy parhai­ten hoita­maan asioi­tamme niin, että jatkos­sa­kin hyvin­vointi kasvaa, yhtei­set rahat riit­tä­vät ja palve­lut pelaa­vat. Kokoo­mus on paras takuu­puo­lue sille, että kunnissa on elämää, yrityk­siä, työpaik­koja ja vero­tu­loja. 

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun kunnassa ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaik­koja. Vain näin syntyy veroeu­roja, joilla meille kaikille tärkeät palve­lut rahoi­te­taan.

Jos olet oikeasti heikoim­pien puolella ja jos haluat auttaa muita­kin kuin itseäsi, sydä­mesi on oikealla, sanoo lääkäri mitä tahansa. 

Hyvät kuuli­jat,

näissä kunta­vaa­leissa on kyse myös kuntien ja lähi­pal­ve­lui­den tule­vai­suu­desta. Kokoo­mus haluaa paran­taa ihmis­ten palve­luita. Halli­tus sen sijaan raken­taa uutta byro­kra­tiaa. Halli­tuk­sen maakun­ta­by­ro­kra­tia ei paranna yhtään sairasta. Se kiris­tää vero­tusta ja vie palve­lut kauem­mas ihmi­sestä.

Jos halli­tuk­sen maakun­ta­malli etenee, jatkossa kunnissa ei päätetä enää yhdes­tä­kään sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den kysy­myk­sestä. Maakun­ta­malli on huono pienille ja huono suurille. Halli­tuk­sen esitys vie pienistä kunnista ensin päätös­val­lan, ja sitten palve­lut. Suuret kaupun­git tehdään toimin­ta­ky­vyt­tö­miksi, kun niiltä viedään kyky inves­toida kestä­vään kasvuun. 

Viiden ja puolen miljoo­nan asuk­kaan maahan ei tarvita maakun­ta­mal­lia tai -veroa. Ei tarvita yhtään uutta kättä hamua­maan ihmis­ten rahoja. Halli­tuk­sen sote­uu­dis­tus ei ole mikään uudis­tus. Se lisää kustan­nuk­sia ja heiken­tää hoitoon­pää­syä.

Me Kokoo­muk­sessa keskit­tyi­simme nyky­mal­lin kehit­tä­mi­seen, emme käyt­täisi rahoja hallin­toon. Me haluamme saada suoma­lais­ten palve­lut toimi­maan parem­min. Haluamme että jokai­nen pääsee suju­vasti hoitoon, kun sitä tarvit­see.

Hyvät kuuli­jat,

Kunta­vaa­lit käydään jokai­sessa kunnassa erik­seen. Vaaleissa vali­taan paikal­li­set vastuun­kan­ta­jat. Kokoo­mus on vaih­toehto maan nykyi­selle ajeleh­ti­valle poli­tii­kalle. Kokoo­mus on paikal­li­sen päätök­sen­teon luotet­tava osaaja. Meillä on yli 6000 lois­ta­vaa ehdo­kasta ympäri Suomen. 

Me sanomme kyllä uusille ajatuk­sille. Sanomme kyllä yrit­tä­jyy­delle, uusille työpai­koille ja kasvulle. Me emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi saada aikaan. Me pidämme huolen siitä, että kunta ei ajaudu näivet­ty­mi­sen polulle. Lopulta kyse on aina siitä, että hyvin­vointi pitää ensin raken­taa, jotta sitä voi jakaa.

Siksi sydän on oikealla. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.12.2021

Jukka Kopra: “Maan­puo­lus­tuk­sen resurs­seista on huoleh­dit­tava kaikissa olosuh­teissa”

Puolus­tus­va­lio­kunta on julkis­ta­nut yksi­mie­li­sen mietin­tönsä puolus­tus­se­lon­teosta. Itse puolus­tus­se­lon­teko on valmis­teltu hyvin avoi­mella parla­men­taa­ri­sella tavalla, ja kiitos yksi­mie­li­sestä mietin­nöstä kuuluu koko valio­kun­nalle

1.12.2021

Timo Heino­nen: “Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että pika­vi­peillä elämi­nen joskus loppuu”

Päämi­nis­teri Sanna Mari­nin halli­tuk­sen talous­po­li­tiikka on vastuu­tonta. Kaikki ongel­mat ja myös halli­tuk­sen kasassa pysy­mi­nen on kerta toisensa jälkeen ratkaistu lisä­ve­lalla.

24.11.2021

Antti Häkkä­nen: “Turval­li­suus­lain­sää­däntö on saatava nopeasti kuntoon”

Viimei­nen vuosi­kym­men on muut­ta­nut voimak­kaasti kansain­vä­listä turval­li­suus­ti­lan­netta. Edes­sämme on nyt ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan näkö­kul­masta jännit­tei­nen aika­kausi. On enna­koi­ta­vissa, että tällä