Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpon puhe Ylen vaali­ten­tissä 17.5.2021

Petteri Orpon puhe Ylen vaali­ten­tissä 17.5.2021

Julkaistu:

Hyvät suoma­lai­set,

Tänä keväänä olen käynyt paljon keskus­te­luja siitä, missä sydän on. Mitä me kokoo­mus­lai­set tarkoi­tamme, kun sanomme, että sydän on oikealla. Anato­miasta emme tieten­kään puhu, se on selvää. Puhumme siitä, mitä meidän mieles­tämme sydä­mel­li­nen poli­tiikka tarkoit­taa.

Kaikki me olemme sitä mieltä, että Suomesta pitää löytyä maail­man paras koulu. Päivä­ko­ti­paikka pitää saada läheltä kotia. Olemme kaikki myös sitä mieltä, että terveys­kes­kuk­sen jonoista pitää päästä hoitoon ja että hoiva­ko­dissa on pääs­tävä ulkoi­le­maan.

Me suoma­lai­set olemme hyvin laajasti sitou­tu­neet pohjois­mai­seen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan. Lupaus hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nasta ei tarkoita lupausta vain tämän päivän hyvin­voin­nista. Se tarkoit­taa lupausta siitä, että myös lapsemme saavat elää hyvin­voi­vassa yhteis­kun­nassa. Olen huolis­sani tämän lupauk­sen toteu­tu­mi­sesta. Lupaus on tyhjä ilman keinoja sen toteut­ta­mi­sesta.

Maan vasem­mis­to­hal­li­tuk­sella on talou­den­pi­toon hällä­vä­liä-asenne. Jokai­nen eteen tuleva ongelma ratkais­taan velalla. Veroja koro­te­taan korot­ta­mi­sen perään. Päätök­siä ei tehdä tai ne lykä­tään seuraa­ville halli­tuk­sille. Talou­den­pi­dossa on menty vieraille vesille, jonne meri­kart­toja ei ole.

Tämä vastuu­ton teke­mi­sen tapa tarkoit­taa, että kaikille suoma­lai­sille tärkeät palve­lut ovat vaarassa. Lupaus lastemme hyvin­voin­nista on uhat­tuna, jos Suomen suunta ei muutu.

Hyvät kuuli­jat,

Ilman toimi­vaa taloutta ei olisi hyvin­voin­tia, ei koulu­tusta, ei tervey­den­hoi­toa, ei ikäih­mis­ten palve­luja, ei sosi­aa­li­tur­vaa, ei kult­tuu­ri­tar­jon­taa – eikä juuri mitään muuta­kaan inhi­mil­listä, humaa­nia, lämmintä ja vastuul­lista. Ilman toimi­vaa taloutta maailma olisi niin kylmä, että pakka­sesta saisi lämpöä hakea.

Kaikki maail­man parhaat julki­set palve­lut, on raken­nettu oikeis­to­lai­sen poli­tii­kan ja ideo­lo­gian helmillä. Ilman toimi­vaa mark­ki­na­ta­loutta olisimme sekä henki­sellä että talou­del­li­sella keskia­jalla. Niin kaukana yhden­ver­tai­suu­desta kuin pippuri kasvaa. Vastaus Suomen haas­tei­siin ei ole se, että uskal­taa työn­tää kätensä syvälle yhtei­seen kirs­tuun. Vaan se, että tekee töitä sen eteen, että kirs­tussa kiil­tää muukin kuin messin­ki­nen pohja.

Vaaleissa on kysyt­tävä: kuka pystyy parhai­ten hoita­maan asioi­tamme niin, että jatkos­sa­kin hyvin­vointi kasvaa, yhtei­set rahat riit­tä­vät ja palve­lut pelaa­vat. Kokoo­mus on paras takuu­puo­lue sille, että kunnissa on elämää, yrityk­siä, työpaik­koja ja vero­tu­loja. 

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun kunnassa ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaik­koja. Vain näin syntyy veroeu­roja, joilla meille kaikille tärkeät palve­lut rahoi­te­taan.

Jos olet oikeasti heikoim­pien puolella ja jos haluat auttaa muita­kin kuin itseäsi, sydä­mesi on oikealla, sanoo lääkäri mitä tahansa. 

Hyvät kuuli­jat,

näissä kunta­vaa­leissa on kyse myös kuntien ja lähi­pal­ve­lui­den tule­vai­suu­desta. Kokoo­mus haluaa paran­taa ihmis­ten palve­luita. Halli­tus sen sijaan raken­taa uutta byro­kra­tiaa. Halli­tuk­sen maakun­ta­by­ro­kra­tia ei paranna yhtään sairasta. Se kiris­tää vero­tusta ja vie palve­lut kauem­mas ihmi­sestä.

Jos halli­tuk­sen maakun­ta­malli etenee, jatkossa kunnissa ei päätetä enää yhdes­tä­kään sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den kysy­myk­sestä. Maakun­ta­malli on huono pienille ja huono suurille. Halli­tuk­sen esitys vie pienistä kunnista ensin päätös­val­lan, ja sitten palve­lut. Suuret kaupun­git tehdään toimin­ta­ky­vyt­tö­miksi, kun niiltä viedään kyky inves­toida kestä­vään kasvuun. 

Viiden ja puolen miljoo­nan asuk­kaan maahan ei tarvita maakun­ta­mal­lia tai -veroa. Ei tarvita yhtään uutta kättä hamua­maan ihmis­ten rahoja. Halli­tuk­sen sote­uu­dis­tus ei ole mikään uudis­tus. Se lisää kustan­nuk­sia ja heiken­tää hoitoon­pää­syä.

Me Kokoo­muk­sessa keskit­tyi­simme nyky­mal­lin kehit­tä­mi­seen, emme käyt­täisi rahoja hallin­toon. Me haluamme saada suoma­lais­ten palve­lut toimi­maan parem­min. Haluamme että jokai­nen pääsee suju­vasti hoitoon, kun sitä tarvit­see.

Hyvät kuuli­jat,

Kunta­vaa­lit käydään jokai­sessa kunnassa erik­seen. Vaaleissa vali­taan paikal­li­set vastuun­kan­ta­jat. Kokoo­mus on vaih­toehto maan nykyi­selle ajeleh­ti­valle poli­tii­kalle. Kokoo­mus on paikal­li­sen päätök­sen­teon luotet­tava osaaja. Meillä on yli 6000 lois­ta­vaa ehdo­kasta ympäri Suomen. 

Me sanomme kyllä uusille ajatuk­sille. Sanomme kyllä yrit­tä­jyy­delle, uusille työpai­koille ja kasvulle. Me emme kysy, miten asioita voi estää, vaan miten ne voi saada aikaan. Me pidämme huolen siitä, että kunta ei ajaudu näivet­ty­mi­sen polulle. Lopulta kyse on aina siitä, että hyvin­vointi pitää ensin raken­taa, jotta sitä voi jakaa.

Siksi sydän on oikealla. 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content