Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpon puhe minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa 17.8.

Petteri Orpon puhe minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa 17.8.

Julkaistu:

Hyvät kokoo­mus­lai­set, median edus­ta­jat, kuuli­jat täällä Porissa ja ruudun takana, kesää on vielä ilmassa, mutta poli­tii­kan syksy on jo hyvässä vauh­dissa.

Halli­tus valmis­tau­tuu ensim­mäi­seen budjet­ti­rii­heensä. Usei­den halli­tus­oh­jel­man kirjaus­ten valmis­telu on käyn­nissä. Olemme kääri­neet hihat ja ryhty­neet töihin.

Julki­nen keskus­telu halli­tus­oh­jel­masta pyörii pääasiassa sen ympä­rillä, mitä ja miten aiomme asioita tehdä. Tänään haluan muis­tut­taa, miksi näitä asioita teemme. Miksi Suomen suun­taa on muutet­tava.

Ystä­vät,

Poli­tii­kassa on aina kyse myös arvoista.

Kokoo­muk­sen väite­tään uhran­neen arvonsa talou­den altta­rille. Näin emme ole tehneet. Ei kestävä talous ole kokoo­muk­selle arvo, vaan väline. Väline sille, että voimme tehdä arvo­jemme mukaista poli­tiik­kaa. Raken­taa Suomea, jossa on vapauk­sia, mahdol­li­suuk­sia, sivis­tystä ja hyvin­voin­tia. Jossa heikoim­mista pide­tään huolta.

Meidän arvo­jamme ovat demo­kra­tian, oikeus­val­tion ja ihmi­soi­keuk­sien puolus­ta­mi­nen. Tähän johta­mani halli­tus on sitou­tu­nut ja tästä pidämme kiinni.

Minusta on hyvä, että keskus­telu rasis­mista on käyn­nis­ty­nyt ja että tämä keskus­telu käydään perus­teel­li­sesti.

Yhteis­kunta muut­tuu, kun rasismi ja syrjintä noste­taan päivän­va­loon. Yhteis­kunta muut­tuu, kun julki­nen keskus­telu johtaa poliit­ti­siin toimiin. Rasis­miin voi puut­tua vain teke­mällä sen näky­väksi.

Kokoo­mus on aina vastus­ta­nut rasis­mia ja syrjin­tää. Sanon tämän päämi­nis­te­rinä ja kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana: Tuomit­sen rasis­min.

Sen lisäksi pyrin hake­maan ratkai­suja asioi­hin, jotka eivät ole oikein. Se on minun tapani toimia.

Kokoo­muk­sen johtama halli­tus tekee kaik­kensa rasis­min ja syrjin­nän kitke­mi­seksi. Teemme enem­män kuin mikään halli­tus tätä ennen.  

Syys­kau­den alussa halli­tus antaa edus­kun­nalle tiedon­an­non yhden­ver­tai­suu­den ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­seksi ja rasis­min vähen­tä­mi­seksi.

Jokai­nen syrjin­tää koke­nut tietää, että maailma ei muutu yksin halli­tuk­sen tiedon­an­nolla, edessä on vuosien työ.

Mutta tiedon­anto on alku. Halli­tus täyden­tää tiedon­an­toa toimen­pi­deoh­jel­malla, joka tuo lisää konkre­tiaa tiedon­an­toon. Huoleh­dimme resurs­seista toimien toteut­ta­mi­seen. Varmis­tamme, että yhden­ver­tai­suus ja syrji­mät­tö­myys ovat osa tämän halli­tuk­sen poliit­tista agen­daa koko vaali­kau­den.

Halli­tuk­sen, virka­kun­nan ja koko suoma­lai­sen yhteis­kun­nan pitää olla mukana teke­mässä tätä muutosta. Toivon, että jokai­nen suoma­lai­nen on mukana: puheis­saan ja kohtaa­mi­sis­saan ihmis­ten kanssa. Vain yhdessä voimme tehdä Suomesta maan, jossa jokai­nen kokee olevansa turvassa ja hyväk­sytty.

On tärkeää myös todeta, että hyvässä yhteis­kun­nassa esimer­kiksi maahan­muu­tosta ja maahan­muut­toon liit­ty­vistä ongel­mista saa puhua – myös kriit­ti­sesti. Kriit­ti­syys, kysee­na­lais­ta­mi­nen ja haas­ta­mi­nen ovat demo­kra­tian ydintä. Tätä vapautta ja oikeutta meidän pitää käyt­tää vastuul­li­sesti: jokai­sen ihmi­sar­voa kunnioit­taen.

Kun me näin toimimme, Suomi muut­tuu parem­maksi.

Hyvät ystä­vät, kuuli­jat,

Haluan palaut­taa mieliin, miksi lähdimme neuvot­te­le­maan halli­tuk­sesta juuri tällä kokoon­pa­nolla. Viime kevään edus­kun­ta­vaa­leissa suoma­lai­set äänes­ti­vät muutok­sen puolesta. Halli­tus­puo­lu­eet saivat vaaleista vahvan mandaa­tin sen toteut­ta­mi­seen.

Talous­po­li­tiikka on halli­tus­oh­jel­man ydin ja halli­tusta koossa pitävä liima.

Suoma­lai­set ymmär­tä­vät hyvin, että kiih­tyvä velkaan­tu­mi­nen on uhka hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nalle ja sen palve­luille. Suoma­lai­set ymmär­tä­vät, että velkaan­tu­mi­nen on tule­vien suku­pol­vien mahdol­li­suuk­sien heiken­tä­mistä.

Rahoi­tamme nyt perus­pal­ve­lu­jamme velalla. Vetä­mämme velka­reki on kasvat­ta­massa korko­me­not jopa neljään miljar­diin euroon vaali­kau­den loppuun mennessä. Neljällä miljar­dilla voisi palkata lähes 80 000 lähi­hoi­ta­jaa tai lähes 60 000 opet­ta­jaa.

Halli­tus­puo­lu­eet otta­vat suoma­lais­ten huolen velkaan­tu­mi­sesta vaka­vasti ja ovat sitou­tu­neet muut­ta­maan Suomen suun­nan. Tungosta näihin talkoi­siin ei ollut.

Halli­tus tahtoo viedä Suomen sinne, missä paik­kamme on: muiden hyvin­voi­vien Pohjois­mai­den jouk­koon. Tahdomme pohjois­mai­sen työl­li­syy­den, pohjois­mai­set työmark­ki­nat ja pohjois­mai­sen sosi­aa­li­tur­van. Tahdomme painaa velkaan­tu­mi­sen sille tasolle, missä se on muissa Pohjois­maissa.

Miksi muutos on saatava aikaan nyt?

Siksi, että vain vahva talous on krii­sin­kes­tävä. Vain kestävä talous takaa sen, että suoma­lai­sille riit­tää hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­luja: laadu­kasta koulu­tusta, tervey­den­hoi­toa ja hoivaa sitä tarvit­se­ville.

Meno­jen aset­ta­mi­nen tärkeys­jär­jes­tyk­seen mahdol­lis­taa panos­tuk­set tule­van kasvun sieme­niin.

Laitamme perus­o­pe­tuk­sen kuntoon. Jokai­nen lapsi Suomessa saa hyvää ja laadu­kasta opetusta turval­li­sessa ympä­ris­tössä. Huoleh­dimme, että lapsen terve uteliai­suus saa koulussa polt­toai­netta tutkia ja oppia. Tehtä­vämme on huoleh­tia jokai­selle lapselle ja nuorelle hyvät edel­ly­tyk­set oman elämän raken­ta­mi­seen.

Halli­tus on myös sitou­tu­nut teke­mään histo­rial­li­sen mitta­vat panos­tuk­set tutki­muk­sen, tuote­ke­hi­tyk­sen ja inno­vaa­tioi­den rahoi­tuk­sen kasvat­ta­mi­seksi. Näin varmis­tamme, että Suomi pärjää kovassa kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa.

Suomella on erin­omai­set mahdol­li­suu­det luoda edel­ly­tyk­siä uusille Nokian kaltai­sille menes­tys­ta­ri­noille. Meillä on erityistä osaa­mista esimer­kiksi teko­ä­lyn, kvant­ti­tek­no­lo­gian, biotek­no­lo­gian ja yhteis­kun­nan sähköis­ty­mi­sen aloilla. Panos­ta­malla näihin tavoit­te­lemme lisää työpaik­koja suoma­lai­sille, parem­paa toimeen­tu­loa kaikille ja hyvin­voin­nin kasvua.

Teemme kolmen miljar­din euron panos­tuk­set infraan, jotta joka puolella Suomea olisi parem­mat edel­ly­tyk­set yrit­tää ja tehdä työtä. Mitä parem­min ja helpom­min ihmi­set ja tava­rat liik­ku­vat läpi Suomen, sen parempi.

Kasvun ja sopeu­tus­ten välillä ei ole kyse joko tai –asetel­masta, vaan sekä että –tilan­teesta. Uskot­tava talous­po­li­tiikka edel­lyt­tää suoria meno­sääs­töjä.

Emme voi laskea hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den rahoi­tus­poh­jan tule­vai­suutta sen varaan, että toivomme hartaasti ennus­teita nopeam­paa talous- ja työl­li­syys­ke­hi­tystä.

Halli­tus ryhtyy ohjel­mansa mukai­sesti toteut­ta­maan sääs­tö­toi­mia etupai­not­tei­sesti.

Auto­maat­ti­sesti julki­sia menoja kasvat­ta­viin indek­sei­hin laitamme jarrut niin, että suojaamme heikoim­massa asemassa olevia. Esimer­kiksi toimeen­tu­lo­tuki ja vammai­se­tuu­det on jätetty indek­si­jar­run ulko­puo­lelle.

Toteu­tamme kehi­ty­syh­teis­työ­hön sääs­töt niin, että samalla kohdis­tamme tukea Ukrai­nalle.

Lakkau­tamme pääasial­li­sesti toista tutkin­toa opis­ke­le­vien, työssä käyvien aikuis­kou­lu­tus­tuen.

Olemme kuul­leet laajasti asian­tun­ti­joita. Lain­sää­dän­tö­työssä uudis­tuk­sista tehdään vaiku­tusar­viot. Pyrimme kohtuul­li­suu­teen.

Koros­tan vielä: Samaan aikaan, kun sääs­tämme, painamme kaasua kasvun vauh­dit­ta­mi­seksi. Vaikeas­sa­kin tilan­teessa panos­tamme tule­vai­suu­teen.

Muutok­sen teke­mi­nen ei voi odot­taa.

Jos emme laita julkista taloutta kuntoon, suoma­lai­silla on syytä huoleen. Silloin velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­nen muut­tuu monin­ker­tai­sesti vaikeam­maksi ja keinot talou­den sopeut­ta­mi­seksi monin­ker­tai­sesti rajum­miksi.

Kokoo­mus kantaa vastuunsa: me lähdemme siitä, että tämän halli­tus­kau­den jälkeen Suomi on parem­massa kunnossa kuin tänään.

Hyvät ystä­vät, kuuli­jat,

Neljää halli­tus­puo­luetta yhdis­tää usko siihen, että hyvin­vointi syntyy työstä ja yrit­tä­mi­sestä.

Siksi halli­tus­oh­jel­massa on lukui­sia uudis­tuk­sia, jotka helpot­ta­vat työl­lis­tä­mistä ja työl­lis­ty­mistä.

Lisäämme paikal­lista sopi­mista, madal­lamme yritys­ten kynnystä palk­kaa­mi­seen ja karsimme kasvua suit­si­vaa byro­kra­tiaa, jotta yrityk­sillä on tässä maassa entistä parem­mat mahdol­li­suu­det toimia ja kasvaa. Yrityk­siin ne työpai­kat tule­vat.

Uudis­tamme sosi­aa­li­tur­van sellai­seksi, että yhä useam­man kannat­taa ottaa työtä vastaan. Paran­namme työvoi­ma­pal­ve­luita, jotta avoi­met työpai­kat ja työtä vailla olevat löytä­vät toisensa entistä helpom­min.

Tästä se kasvu pääsee verso­maan.

Jatkamme työpe­räi­sen maahan­muu­ton helpot­ta­mista. Ilman muualta tule­via osaa­jia emme pärjää. Suomessa ja Suomeen inves­toi­daan, kun meillä on osaa­via teki­jöitä. Pääsemme täysillä mukaan esimer­kiksi puhtaa­seen ener­gi­aan perus­tu­van kasvun imuun.

Puhdas ener­gia on Suomelle iso mahdol­li­suus. Pääs­tö­tön teol­li­suus on meille kilpai­lu­valtti maail­malla, se tuo hyvin­voin­tia, se tuo työtä.

Hyvät ystä­vät,

Halli­tus­oh­jelma Vahva ja välit­tävä Suomi on lähi­his­to­rian kunnian­hi­moi­sin uudis­tus­oh­jelma.

Suomi ja suoma­lai­set ovat syy, miksi sen haluamme myös toteut­taa. Mikään muu halli­tus­pohja ei tätä muutosta pysty toteut­ta­maan.

Vahvassa ja välit­tä­vässä Suomessa ihmi­sillä on mahdol­li­suus kasvat­taa osaa­mis­taan, työl­lis­tyä, pärjätä palkal­laan tai eläk­keel­lään ja elää turvassa.

Yhteis­kun­nassa, jossa perus­asiat ovat kunnossa, ihmi­sillä on oikeus ja vapaus tavoi­tella oman näköis­tään hyvää elämää.

Toivo tule­vasta raken­tuu teko­jen kautta. Ja yhteis­työllä Suomi selviää kaikista haas­teista.

Kiitos.

Päämi­nis­teri Petteri Orpo, muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content