Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Petteri Orpo: Yhteis­työ on Euroo­pan tule­vai­suus

Petteri Orpo: Yhteis­työ on Euroo­pan tule­vai­suus

Julkaistu:

Helsin­gin Messu­kes­kuk­sessa käyn­nis­tyy huomenna keski­viik­kona kaksi­päi­väi­nen, Euroo­pan kansan­puo­lu­een EPP:n suur­kongressi. Kongressi tuo Suomeen noin pari­tu­hatta osanot­ta­jaa.

Mukana on useita valtion­pää­mie­hiä, EU-johtoa, euroop­pa­lai­sia puolue­joh­ta­jia ja mediaa. Kongressi näkyy myös Helsin­gin katu­ku­vassa. Kokousta isän­nöi kokoo­mus ja sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo.

Olen ylpeä ja iloi­nen, että kokoo­mus sai kongres­sin juuri Suomeen ja Helsin­kiin. EPP on johtava poliit­ti­nen voima Euroo­passa. Mietimme yhdessä niitä ratkai­suja, joilla Euroo­pan tule­vai­suus on turvattu muut­tu­vassa maail­massa. Samalla suun­taamme jo katseemme kohti ensi kevään euro­vaa­leja”, Orpo sanoo.

Petteri Orpo pitää kongres­sissa kaksi puheen­vuo­roa. Hän tapaa muun muassa Saksan liit­to­kans­le­rin Angela Merke­lin, Itäval­lan liit­to­kans­le­rin Sebas­tian Kurzin, EU-komis­sion puheen­joh­ta­jan Jean-Claude Junc­ke­rin ja EU:n Brexit-pääneu­vot­te­li­jan Michel Barnie­rin sekä Kroa­tian päämi­nis­teri Andrej Plen­ko­vićin, Ruot­sin mode­raat­tien puheen­joh­ta­jan Ulf Kris­ters­so­nin, Viron Isamaa-puolu­een puheen­joh­ta­jan Helir-Valdor Seede­rin ja Rans­kan Les Républicains-puolu­een puheen­joh­ta­janLaurent Wauqui­ezin.

Kongres­sin päätee­mana on EPP:n valmis­tau­tu­mi­nen kevään 2019 euro­vaa­lei­hin. Kongres­sissa vali­taan myös EPP:n kärkieh­do­kas komis­sion puheen­joh­ta­jaksi. Kärkieh­dok­kuu­desta kisaa­vat kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb ja saksa­lai­nen Manfred Weber.

EPP on EU-parla­men­tin suurin poliit­ti­nen ryhmä. Siihen kuuluu 77 puoluetta ja kump­pa­ni­puo­luetta 41 maasta. Kokoo­mus on ollut EPP:n jäsen siitä saakka kun Suomi liit­tyi Euroo­pan unio­niin vuonna 1995.

Lisä­tie­dot:

Elisa Tarkiai­nen, erityi­sa­vus­taja p. 0400 774 789

Minja Timperi, kansain­vä­lis­ten asioi­den sihteeri p. 050 574 2162

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content