Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: “Yhtei­nen tehtä­vämme on raken­taa tule­vai­suus uudel­leen”

Petteri Orpo: “Yhtei­nen tehtä­vämme on raken­taa tule­vai­suus uudel­leen”

Julkaistu:

”Tämä piru­lai­nen on voitet­ta­vissa, me nujer­ramme sen”, sanoi presi­dentti Niinistö muutama päivä sitten. Se antoi varmasti moneen kotiin toivoa epätoi­voi­sessa tilan­teessa.

Koro­na­toi­met ovat tähän mennessä purreet. Suoma­lai­set ovat noudat­ta­neet rajoi­tuk­sia. Tartun­to­jen määrä laskee. Tästä kiitos kuuluu jokai­sella suoma­lai­selle.

Edessä ovat vielä vaikeam­mat ajat. On oltava viisautta löytää polku krii­sistä ulos. Halli­tuk­sen on oltava täydessä iskussa.

Ongel­mia on ollut tilan­ne­ku­van muodos­ta­mi­sessa, toimen­pi­tei­den valmis­te­lussa, suoja­va­rus­tei­den hankin­nassa sekä testaus­ten järjes­tä­mi­sessä. Lisäksi tiedon­ku­lussa edus­kun­nan ja halli­tuk­sen välillä on ollut puut­teita, mihin perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta­kin on kiin­nit­tä­nyt huomiota.

Edus­kun­nassa on aito huoli siitä, hoide­taanko koro­na­krii­siä ja kansa­lais­ten tervey­teen liit­ty­viä asioita riit­tä­vän hyvin.

Emme halua esit­tää väli­ky­sy­mystä. Juuri nyt maa tarvit­see toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen.

Jotta voimme toimia yhdessä ja päät­tä­väi­sesti ilman halli­tus- ja oppo­si­tio­ra­joja kansal­li­sessa hätä­ti­lassa, meidän on saatava selvyys asioi­den hoidon tilaan erityi­sesti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön osalta. Se on tärkeää siksi, että edus­kunta voi luot­taa halli­tuk­sen toimin­ta­ky­kyyn, kun krii­sin vaikeam­mat vaiheet alka­vat.

Siksi pyydämme päämi­nis­te­riltä ilmoi­tusta koro­na­krii­sin hoidosta sekä STM:n poliit­ti­sessa johta­mi­sessa tehdyistä virheistä koro­na­krii­sissä.

Tärkeää on myös kuulla halli­tuk­sen suun­ni­tel­mia krii­sin hoidon seuraa­vista aske­leista ja päästä keskus­te­le­maan niistä etukä­teen.

Kodeissa tuska kasvaa. Eräs isä oli minuun yhtey­dessä, kun lapsen etäkoulu ei toimi, ja harras­tuk­set on loppu. Lähi­suh­de­vä­ki­valta lisään­tyy. Kymme­net yrit­tä­jät ovat olleet hätään­nyk­sis­sään yhtey­dessä, kun elämän­työ on menossa nurin. Hoito­hen­ki­lös­töä painaa suuri huoli tervey­des­tään ja jaksa­mi­ses­taan.

Lähes puoli miljoo­naa suoma­laista on yt-neuvot­te­lui­den piirissä, kymme­net tuhan­net yrityk­set ovat konkurs­sin partaalla.

Koro­na­krii­sistä pitää päästä ulos niin nopeasti kuin mahdol­lista. Yhteis­kun­nan sulku maksaa Suomelle noin miljar­din joka viikko. Tarvit­semme suun­ni­tel­man, johon sitou­tu­malla valo häämöt­tää tunne­lin päässä: testaus, jälji­tys, eris­tä­mi­nen, suoja­va­rus­teet ja rajoi­tuk­set.

Kaikki yhteis­kun­nan toimi­jat on otet­tava mukaan koro­nan taltut­ta­mi­seen. Nyt niin ei ole tehty. Halli­tus hoitaa krii­siä valtious­koi­sesti. Kunnat ja kaupun­git, järjes­töt ja elin­kei­noe­lämä – me tarvit­semme kaikki toimi­jat mukaan.

Julki­sen talou­den suun­ni­telma perus­tuu ennus­tee­seen, joka on karmai­se­vaa luet­ta­vaa. Olin huolis­sani halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta jo ennen koro­na­krii­siä ja olen siitä nyt vielä enem­män huolis­sani.

Halli­tus siirsi pitkän aika­vä­lin talous­pää­tök­set budjet­ti­rii­heen. On selvää, että halli­tus­oh­jelma on kirjoi­tet­tava riihessä uudel­leen.

Velkaa on nyt pakko ottaa, jotta pääsemme akuu­tista krii­sistä eteen­päin. Rahan­jaon on loput­tava yhtä nopeasti, kun se alkoi.

Vanhen­tu­neen halli­tus­oh­jel­man lisä­me­not pitää unoh­taa, koska niiden rahoit­ta­mi­seen tarkoi­tet­tuja kasvu- tai omai­suus­tu­loja ei ole eikä tule. Kunnille ei saa antaa uusia velvoit­teita.

Elvy­tyk­sestä on hyötyä vasta, kun rajoit­teita on saatu puret­tua ja ihmi­set ovat pääs­seet takai­sin arkeen. Ne keinot on mietit­tävä tark­kaan.

Me emme voi ottaa JTS:n kata­stro­faa­lista uraa annet­tuna. Halli­tuk­sen ja meidän kaik­kien tehtä­vänä on muut­taa se. Raken­taa tule­vai­suus uudel­leen.

On tehtävä suuria uudis­tuk­sia työelä­mään, jatku­vaan oppi­mi­seen, palve­lui­hin, vero­tuk­seen, sosi­aa­li­tur­vaan. Ilmas­ton­muu­tok­seen on reagoi­tava ja ikään­ty­mi­sen haas­teet voitet­tava.

Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on pelas­tet­tava!

Nyt olemme poik­keuk­sel­li­sen haas­teen keskellä ja edessä ei ole yhtään helpom­paa.

Me kukis­tamme tämän piru­lai­sen. Kun se on tehty, alkaa massii­vi­nen työ Suomen nosta­mi­seksi suosta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro
Valtio­neu­vos­ton selon­teko julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2021-2024, lähe­te­kes­kus­telu tiis­taina 21.4.2020 
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

6.9.2023

Matias Mart­ti­nen: Suomen halli­tus ei hyväksy syrjin­tää tai rasis­mia

Halli­tuk­sen tiedon­anto yhden­ver­tai­suu­den, tasa-arvon ja syrji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­sestä tart­tuu vaka­vaan aihee­seen. Rasismi ei ole Suomessa uusi ilmiö, mutta se on vali­tet­ta­vasti yhä todel­li­suutta liian monelle Suomessa asuvalle.

25.8.2023

Petteri Orpo: Ukrai­nan tais­telu on tais­te­lua oikeu­den ja demo­kra­tian puolesta

Tervei­siä Ukrai­nasta. Kirjoi­tin tätä puhetta pommi­suo­jassa Kiovassa. Häly­tys ohjuk­sista annet­tiin useissa Ukrai­nan kaupun­geissa.

Skip to content