Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: “Yhtei­nen tehtä­vämme on raken­taa tule­vai­suus uudel­leen”

Petteri Orpo: “Yhtei­nen tehtä­vämme on raken­taa tule­vai­suus uudel­leen”

Julkaistu:

”Tämä piru­lai­nen on voitet­ta­vissa, me nujer­ramme sen”, sanoi presi­dentti Niinistö muutama päivä sitten. Se antoi varmasti moneen kotiin toivoa epätoi­voi­sessa tilan­teessa.

Koro­na­toi­met ovat tähän mennessä purreet. Suoma­lai­set ovat noudat­ta­neet rajoi­tuk­sia. Tartun­to­jen määrä laskee. Tästä kiitos kuuluu jokai­sella suoma­lai­selle.

Edessä ovat vielä vaikeam­mat ajat. On oltava viisautta löytää polku krii­sistä ulos. Halli­tuk­sen on oltava täydessä iskussa.

Ongel­mia on ollut tilan­ne­ku­van muodos­ta­mi­sessa, toimen­pi­tei­den valmis­te­lussa, suoja­va­rus­tei­den hankin­nassa sekä testaus­ten järjes­tä­mi­sessä. Lisäksi tiedon­ku­lussa edus­kun­nan ja halli­tuk­sen välillä on ollut puut­teita, mihin perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta­kin on kiin­nit­tä­nyt huomiota.

Edus­kun­nassa on aito huoli siitä, hoide­taanko koro­na­krii­siä ja kansa­lais­ten tervey­teen liit­ty­viä asioita riit­tä­vän hyvin.

Emme halua esit­tää väli­ky­sy­mystä. Juuri nyt maa tarvit­see toimin­ta­ky­kyi­sen halli­tuk­sen.

Jotta voimme toimia yhdessä ja päät­tä­väi­sesti ilman halli­tus- ja oppo­si­tio­ra­joja kansal­li­sessa hätä­ti­lassa, meidän on saatava selvyys asioi­den hoidon tilaan erityi­sesti sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön osalta. Se on tärkeää siksi, että edus­kunta voi luot­taa halli­tuk­sen toimin­ta­ky­kyyn, kun krii­sin vaikeam­mat vaiheet alka­vat.

Siksi pyydämme päämi­nis­te­riltä ilmoi­tusta koro­na­krii­sin hoidosta sekä STM:n poliit­ti­sessa johta­mi­sessa tehdyistä virheistä koro­na­krii­sissä.

Tärkeää on myös kuulla halli­tuk­sen suun­ni­tel­mia krii­sin hoidon seuraa­vista aske­leista ja päästä keskus­te­le­maan niistä etukä­teen.

Kodeissa tuska kasvaa. Eräs isä oli minuun yhtey­dessä, kun lapsen etäkoulu ei toimi, ja harras­tuk­set on loppu. Lähi­suh­de­vä­ki­valta lisään­tyy. Kymme­net yrit­tä­jät ovat olleet hätään­nyk­sis­sään yhtey­dessä, kun elämän­työ on menossa nurin. Hoito­hen­ki­lös­töä painaa suuri huoli tervey­des­tään ja jaksa­mi­ses­taan.

Lähes puoli miljoo­naa suoma­laista on yt-neuvot­te­lui­den piirissä, kymme­net tuhan­net yrityk­set ovat konkurs­sin partaalla.

Koro­na­krii­sistä pitää päästä ulos niin nopeasti kuin mahdol­lista. Yhteis­kun­nan sulku maksaa Suomelle noin miljar­din joka viikko. Tarvit­semme suun­ni­tel­man, johon sitou­tu­malla valo häämöt­tää tunne­lin päässä: testaus, jälji­tys, eris­tä­mi­nen, suoja­va­rus­teet ja rajoi­tuk­set.

Kaikki yhteis­kun­nan toimi­jat on otet­tava mukaan koro­nan taltut­ta­mi­seen. Nyt niin ei ole tehty. Halli­tus hoitaa krii­siä valtious­koi­sesti. Kunnat ja kaupun­git, järjes­töt ja elin­kei­noe­lämä – me tarvit­semme kaikki toimi­jat mukaan.

Julki­sen talou­den suun­ni­telma perus­tuu ennus­tee­seen, joka on karmai­se­vaa luet­ta­vaa. Olin huolis­sani halli­tuk­sen talous- ja työl­li­syys­po­li­tii­kasta jo ennen koro­na­krii­siä ja olen siitä nyt vielä enem­män huolis­sani.

Halli­tus siirsi pitkän aika­vä­lin talous­pää­tök­set budjet­ti­rii­heen. On selvää, että halli­tus­oh­jelma on kirjoi­tet­tava riihessä uudel­leen.

Velkaa on nyt pakko ottaa, jotta pääsemme akuu­tista krii­sistä eteen­päin. Rahan­jaon on loput­tava yhtä nopeasti, kun se alkoi.

Vanhen­tu­neen halli­tus­oh­jel­man lisä­me­not pitää unoh­taa, koska niiden rahoit­ta­mi­seen tarkoi­tet­tuja kasvu- tai omai­suus­tu­loja ei ole eikä tule. Kunnille ei saa antaa uusia velvoit­teita.

Elvy­tyk­sestä on hyötyä vasta, kun rajoit­teita on saatu puret­tua ja ihmi­set ovat pääs­seet takai­sin arkeen. Ne keinot on mietit­tävä tark­kaan.

Me emme voi ottaa JTS:n kata­stro­faa­lista uraa annet­tuna. Halli­tuk­sen ja meidän kaik­kien tehtä­vänä on muut­taa se. Raken­taa tule­vai­suus uudel­leen.

On tehtävä suuria uudis­tuk­sia työelä­mään, jatku­vaan oppi­mi­seen, palve­lui­hin, vero­tuk­seen, sosi­aa­li­tur­vaan. Ilmas­ton­muu­tok­seen on reagoi­tava ja ikään­ty­mi­sen haas­teet voitet­tava.

Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on pelas­tet­tava!

Nyt olemme poik­keuk­sel­li­sen haas­teen keskellä ja edessä ei ole yhtään helpom­paa.

Me kukis­tamme tämän piru­lai­sen. Kun se on tehty, alkaa massii­vi­nen työ Suomen nosta­mi­seksi suosta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro
Valtio­neu­vos­ton selon­teko julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta vuosille 2021-2024, lähe­te­kes­kus­telu tiis­taina 21.4.2020 
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

9.10.2020

Mia Laiho: “Koro­na­krii­siä hoita­vaan minis­te­riin on voitava luot­taa – nyt näin ei ole”

Koro­nan toinen aalto on tuonut esiin merkit­tä­viä puut­teita korona-krii­­sin hoita­mi­sessa.  Halli­tus ei käyt­tä­nyt epide­mian suvan­to­vai­heen tuomaa mahdol­li­suutta orga­ni­soida epide­mian torjun­nan

7.10.2020

Sari Sarko­maa: “Korona ei ole syy tehdä vähem­män, vaan enem­män”

Arvoisa puhe­mies, Halli­tuk­sen budjet­tie­si­tyk­sen pääviesti on hyytävä. Jo ennen koro­nae­pi­de­miaa aloi­tettu vastuu­ton päätös­ten lykkäys­lin­jaa jatkuu. Halli­tus jatkaa maamme jaloil­leen pääse­mi­seen

30.9.2020

Petteri Orpo: “Kokoo­muk­sen työlinja on vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle”

Arvoisa puhe­mies,  Halli­tuk­sen budjet­ti­riihi oli petty­mys. Suomessa ihmi­siä irti­sa­no­taan, työpaik­ko­jen ovia laite­taan kiinni ja tehtaita sulje­taan. Samaan aikaan halli­tus päätti