Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Venäjä horjut­taa rauhaa Euroo­passa

Petteri Orpo: Venäjä horjut­taa rauhaa Euroo­passa

Julkaistu:

Venä­jän päätös tunnus­taa sen soti­laal­li­sesti tuke­mien Ukrai­nan sepa­ra­tis­tia­luei­den itse­näi­syys on räikeä kansain­vä­li­sen oikeu­den rikko­mus ja Ukrai­nan itse­mää­rää­mi­soi­keutta rajoit­tava teko.

Emme tule missään olosuh­teissa hyväk­sy­mään Venä­jän menet­te­lyä tai Ukrai­nan sepa­ra­tis­tia­luei­den itse­näi­syy­den tunnus­ta­mista. Toimil­laan Venäjä on hylän­nyt vuoro­pu­he­lun ja pyrki­myk­sen löytää yhtei­siä ratkai­suja.

Venä­jällä on päävas­tuu jännit­tei­den luomi­sessa sekä niiden lien­nyt­tä­mi­sessä. Nyt näyt­tää siltä, ettei Venäjä halua löytää tilan­tee­seen diplo­maat­tista ratkai­sua, vaan sen sijaan se pyrkii horjut­ta­maan rauhaa Euroo­passa. Länsi on tarjon­nut Venä­jälle mahdol­li­suutta käydä raken­ta­via ja tasa­puo­li­sia keskus­te­luja Euroo­pan turval­li­suu­desta, mutta Moskova ei ole halun­nut näihin käde­no­jen­nuk­siin tart­tua. 

Tilan­tee­seen on reagoi­tava välit­tö­mästi ja Ukrai­nalle on osoi­tet­tava täysi soli­daa­ri­suus. Euroo­pan unio­nin ja Suomen on muodos­tet­tava yhtei­nen linja ja asetet­tava uusia pakot­teita Venä­jälle. Suomen on osoi­tet­tava tuke­aan Ukrai­nalle myös kansal­li­sesti. Talou­del­li­sen ja poliit­ti­sen tuen anta­mi­sen lisäksi halli­tuk­sen on selvi­tet­tävä mahdol­li­suuk­sia puolus­tus­ma­te­ri­aa­lin nykyistä laajem­masta toimit­ta­mi­sesta Ukrai­nalle. Ukrai­nalla on oikeus itse­puo­lus­tuk­seen YK:n perus­kir­jan mukai­sesti ja tätä peri­aa­tetta Suomen on selvästi tuet­tava. Tätä me toivoi­simme myös omalla kohdal­lamme, mikäli tilanne sitä edel­lyt­täisi. 

Ukrai­nan turval­li­suu­dessa on viime kädessä kyse koko Euroo­pan turval­li­suu­desta. 

Emme myös­kään ummista silmiämme Valko-Venä­jän valu­mi­selta Venä­jän vaiku­tus­pii­riin. Venä­jän pyrki­myk­sille muut­taa Euroo­pan turval­li­suu­den sopi­mus­pe­rus­tei­suutta ja horjut­taa lännen yhte­näi­syyttä on nyt osoi­tet­tava rajat. Muutoin vaarana on uhkaava ennak­ko­ta­paus siitä, kuinka Venäjä voi asei­den tuke­mana sanella Euroo­pan turval­li­suus­jär­jes­tyk­sen ja pyrkiä rajaa­maan valtioi­den itse­mää­rää­mi­soi­keutta. 

Tällai­nen kehi­tys­kulku on huoles­tut­ta­vaa myös Suomen kannalta ja siksi Ukrai­nan asia on meidän asiamme. Meidän on kyet­tävä aset­ta­maan kova kovaa vasten. Vain näin teke­mällä voimme vaalia rauhaa Euroo­passa. Venäjä ei päätä siitä, mitä Euroo­pan vapaat ja itse­näi­set valtiot teke­vät. 

Vaikka Suomeen ei kohdistu soti­laal­lista uhkaa ja turval­li­suu­temme on vakaalla pohjalla, jännit­teet Euroo­passa heijas­tu­vat myös meihin. Tällöin edes­sämme on pohdinta siitä, minkä­lai­set ratkai­sut paran­ta­vat ei vain Suomen mutta myös koko Euroo­pan turval­li­suutta. Natoon ei ole pika­tietä, ja siksi Suomen on ryhdyt­tävä raken­ta­maan polkua kohti jäse­nyyttä. Tähän tarvi­taan myös muita puolueita ja suoma­lais­ten tukea. Kokoo­muk­sen tuki Nato-jäse­nyy­delle on selvää - Suomi on euroop­pa­lai­nen valtio, jolla on oltava euroop­pa­lai­nen puolus­tus­rat­kaisu.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content