Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu: 21.11.2019

Euroo­pan kansan­puo­lu­een puolue­ko­kous on valin­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Kausi on kolmi­vuo­ti­nen. Valin­nan teki­vät EPP:n jäsen­puo­luei­den kansal­li­set dele­gaa­tit ja EPP:n euro­par­la­men­taa­ri­kot. EPP on Euroo­pan suurin puolue ja EPP-ryhmä on parla­men­tin suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä.

Puheen­joh­taja Orpo sai jo hyvissä ajoin ennen puolue­ko­kousta Pohjois­mai­den ja Baltian maiden puoluei­den tuen ehdok­kuu­del­leen. Hän oli Pohjois­mai­den ja Baltian maiden puoluei­den yhtei­nen ehdo­kas.

Olen kiitol­li­nen saamas­tani tuesta ja odotan innolla työs­ken­te­lyä EPP:n puheen­joh­ta­jis­tossa. Eurooppa kohtaa valta­via haas­teita, jotka liit­ty­vät ilmas­ton­muu­tok­seen, turval­li­suu­teen, maahan­muut­toon ja yhtei­siin arvoi­himme. Popu­lis­tit eivät tarjoa yhtään ratkai­sua näihin haas­tei­siin. EPP:llä niitä on. Uskon, että EPP:n uusi puheen­joh­taja Donald Tusk on oikea henkilö johta­maan meitä ja EPP:tä tässä tilan­teessa, Orpo sanoi.

EPP:n kongressi valitsi Eurooppa-neuvos­ton puheen­joh­taja Donald Tuskin EPP:n puheen­joh­ta­jaksi. Kokoo­mus tuki Tuskin valin­taa. EPP:n puheen­joh­ta­jisto johtaa EPP:n toimin­taa ja kannan­muo­dos­tusta. Edel­li­sellä kaudella komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen edusti kokoo­musta EPP:n puheen­joh­ta­jis­tossa. EPP:n kongressi järjes­tet­tiin Zagre­bissa, Kroa­tiassa 20.–21.11.