Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / EU / Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Petteri Orpo valit­tiin EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi

Julkaistu:

Euroo­pan kansan­puo­lu­een puolue­ko­kous on valin­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpon EPP:n vara­pu­heen­joh­ta­jaksi.

Kausi on kolmi­vuo­ti­nen. Valin­nan teki­vät EPP:n jäsen­puo­luei­den kansal­li­set dele­gaa­tit ja EPP:n euro­par­la­men­taa­ri­kot. EPP on Euroo­pan suurin puolue ja EPP-ryhmä on parla­men­tin suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin poliit­ti­nen ryhmä.

Puheen­joh­taja Orpo sai jo hyvissä ajoin ennen puolue­ko­kousta Pohjois­mai­den ja Baltian maiden puoluei­den tuen ehdok­kuu­del­leen. Hän oli Pohjois­mai­den ja Baltian maiden puoluei­den yhtei­nen ehdo­kas.

Olen kiitol­li­nen saamas­tani tuesta ja odotan innolla työs­ken­te­lyä EPP:n puheen­joh­ta­jis­tossa. Eurooppa kohtaa valta­via haas­teita, jotka liit­ty­vät ilmas­ton­muu­tok­seen, turval­li­suu­teen, maahan­muut­toon ja yhtei­siin arvoi­himme. Popu­lis­tit eivät tarjoa yhtään ratkai­sua näihin haas­tei­siin. EPP:llä niitä on. Uskon, että EPP:n uusi puheen­joh­taja Donald Tusk on oikea henkilö johta­maan meitä ja EPP:tä tässä tilan­teessa, Orpo sanoi.

EPP:n kongressi valitsi Eurooppa-neuvos­ton puheen­joh­taja Donald Tuskin EPP:n puheen­joh­ta­jaksi. Kokoo­mus tuki Tuskin valin­taa. EPP:n puheen­joh­ta­jisto johtaa EPP:n toimin­taa ja kannan­muo­dos­tusta. Edel­li­sellä kaudella komis­sion vara­pu­heen­joh­taja Jyrki Katai­nen edusti kokoo­musta EPP:n puheen­joh­ta­jis­tossa. EPP:n kongressi järjes­tet­tiin Zagre­bissa, Kroa­tiassa 20.–21.11.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

30.7.2023

Sirpa Pieti­käi­nen: Moderni orjuus on todel­li­suutta myös Euroo­passa

Toisin kuin histo­rian­kir­joista voisi usein päätellä, orjuus ei loppu­nut 1800-luvulla, kun orja­kauppa vaiheit­tain kiel­let­tiin. Maail­massa on edel­leen orjuutta, joka on

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content