Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Toimiva hoito kaipaa enem­män järkeä ja sydäntä kuin byro­kra­tiaa

Petteri Orpo: Toimiva hoito kaipaa enem­män järkeä ja sydäntä kuin byro­kra­tiaa

Julkaistu:

Kesä­kuun kunta­vaa­lien alla puhuimme paljon siitä, että ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, ei hyviä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luja, toimi­vaa julkista liiken­nettä, ei asvalt­tia teillä, ei kirjas­toau­toa eikä festa­reita. Eikä turval­lista arkea.

Poli­tii­kan syksyn edetessä yhä pidem­mälle on tullut selväksi, että tätä vies­tiä on tois­tet­tava yhä voimak­kaam­min. Suomi on hyvä maa. Ja jotta se olisi sitä huomen­na­kin, hyvin­vointi tarvit­see puolus­ta­jia. Ja sen parhaat puolus­ta­jat olemme me suoma­lai­set itse.

Velaksi elämi­nen ei ole suoma­lais­ten mieleen. Ilta-Sano­mien teet­tä­män kyse­ly­tut­ki­muk­sen mukaan suurin osa suoma­lai­sista kertoo pitä­vänsä halli­tuk­sen velkaan­tu­mis­vauh­tia liian kovana. Eikä halli­tus voi enää selit­tää sitä koro­na­toi­milla. Talous ja työl­li­syys ovat kasva­neet, mutta siitä huoli­matta halli­tus ottaa ensi vuonna lisä­vel­kaa seit­se­män miljar­dia euroa. Meno on kuin Irwin Good­ma­nin rallissa: ”kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan.”

Kasvu­py­räh­dys­kin on jäämässä lyhyeksi, ensi vuonna talous­kasvu jo hidas­tuu. Vuonna 2023 kasvu alkaa ykkö­sellä. Vain Mari­nin halli­tusta tämä ei hidasta. Koro­na­krii­sin hellit­täessä halli­tuk­sen todel­li­set kasvot ovat paljas­tu­neet.

Halli­tus ottaa velkaa vailla huolta huomi­sesta. Se ei tee valin­toja, eikä prio­ri­soi menoja. Päämi­nis­teri ehdot­te­lee jatku­vasti uusia kohteita, mutta myös väyliä, keinoja, lisä­ve­lan otta­mi­seen. Sen sijaan keinoja talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seen halli­tus ei etsi.

Marin haluaa romut­taa veron­mak­sa­jien suojaksi luodun kehys­me­net­te­lyn verhoa­malla aikeensa vihreän siir­ty­män inves­toin­neilla. Väite, ettei inves­toin­teja voisi tehdä kehyk­sen puit­teissa on väärä. Jokai­nen halli­tus itse määrit­te­lee kehyk­sensä ja voi sisäl­lyt­tää sinne mitta­via­kin menoja. Tällä tavoin tehdään inves­toin­teja vastuul­li­sesti.

Hyvät ystä­vät,

Valtion rahat eivät ole valtion, saatikka halli­tuk­sen – ne ovat ihmis­ten rahoja. Halli­tus on paljon varti­jana, kun pääte­tään yhtei­sistä euroista.

Velasta ei ole huolis­saan vain kansa, vaan myös luot­to­luo­kit­taja Fitch, joka varoit­taa Suomea velkaan­tu­mi­sesta. Luot­to­luo­kit­taja enna­koi Suomen velka­suh­teen nouse­van yli 70 prosent­tiin jo tänä vuonna. Verrok­ki­mai­den medi­aani on ennus­tei­den mukaan selkeästi vähem­män, vajaat 44 prosent­tia. Ero on aivan valtava.

On selvää, että nyky­meno ei voi jatkua. Tämän tien päässä on vain näivet­ty­mi­nen. Löpe­rön talous­po­li­tii­kan maksa­jaksi joutu­vat suoma­lai­nen hyvin­vointi ja veron­mak­saja.

Herää kysy­mys, johtaako halli­tus tätä maata? Me olemme kysy­neet halli­tuk­selta, mitkä ovat Suomen kannat Euroo­pan talous­ky­sy­myk­sessä. Me perään­kuu­lu­tamme työl­li­syys­kei­noja. Me kysymme, mitkä päätök­set ovat pitä­viä, kun halli­tus peruu itse teke­mi­ään päätök­siä. Vastauk­sia ei kuulu. Tähän on saatava muutos.

Kokoo­mus tarjoaa vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen tuhlauk­selle ja suun­nat­to­muu­delle vaih­toeh­don, jolla pystymme turvaa­maan hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut myös tule­vina vuosina. Me uskomme – ja myös tiedämme, että on mahdol­lista tehdä yhtä aikaa vastuul­lista poli­tiik­kaa ja kasvat­taa hyvin­voin­tia. Se vaatii kykyä tehdä vaikei­ta­kin uudis­tuk­sia ja prio­ri­soida. Näitä taitoja ei halli­tuk­sella tunnu olevan. Se vaatii sitä, että rahan jaka­mi­sen sijaan keski­tämme ener­giamme kasvun vauh­dit­ta­mi­seen ja tulo­jen lisää­mi­seen. Siihen, että Suomessa kannat­taa yrit­tää ja työl­lis­tää.  

Me aloi­tamme tänään yhdessä muutos­oh­jel­mamme valmis­te­lun. Tahdon, että teemme kunnian­hi­moi­sen ohjel­man, jossa kerromme suoma­lai­sille selvästi, minkä­laista huomista haluamme raken­taa. Mitä muutamme, jotta tämä maa kukois­taisi.

Muutos­oh­jel­maa valmis­tel­laan laajalla rinta­malla nyt talven ja ensi kevään mittaan. Tuomme sen ensi kesänä puolue­ko­kouk­sen päätet­tä­väksi. Se tarjoaa vaih­toeh­don nyky­me­nolle. Se luo uskot­ta­van ja valoi­san vision tule­vasta, ja tarjoaa keinot sen toteu­tuk­seen. Tiedän jo nyt, että me pystymme viitoit­ta­maan tämän tien. Suomen haas­teet ovat ratkais­ta­vissa, kunhan tehdään oikeita asioita.

Hyvät ystä­vät,

Vaikka me raken­namme valoi­saa tule­vai­suutta, joudumme samalla vastaa­maan halli­tuk­sen sote­mal­lin haas­tee­seen. Se malli on uusi hallin­non taso, ilman mitään takeita palve­lu­jen para­ne­mi­sesta tai kustan­nus­ten hillit­se­mi­sestä.

On arvioitu, että soten lisä­ra­hoi­tuk­sen tarve on 6,4 miljar­dia euroa ensim­mäi­sen kahdek­san vuoden aikana. Tämä tarkoit­taa keski­tu­loi­selle 1800 euron lisä­ve­roa vuodessa.

Sote­uu­dis­tuk­sen tavoi­te­han oli saada poti­laat jonoista hoitoon ja rahat riit­tä­mään. Kumpi­kaan näistä ei vielä ole toteu­tu­massa. Ei sinne päin­kään. Tarvi­taan paljon töitä hyvin­voin­tia­lueilla ja korjauk­sia uuteen lain­sää­dän­töön, että tavoit­tei­siin pääs­tään. Tässä työssä tarvi­taan kokoo­muk­sen osaa­mista.

Me emme tätä sote­mal­lia halun­neet. Se kuiten­kin tulee. Siksi me otamme alue­vaa­lit tosis­samme. Meidän tehtä­vämme on varmis­taa, että jokai­sella alueella palve­lut pysty­tään järjes­tä­mään ja rahat käyte­tään fiksusti.

Sote-uudis­tuk­sessa on kyse yli 20 miljar­din raha­po­tista. Halli­tuk­sen vastuu­ton talous­po­li­tiikka ei saa tart­tua hyvin­voin­tia­luei­siin. Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi kaik­kein uusim­pia keskos­kaap­peja, maail­man parasta syöpä­hoi­toa, neuvo­loita, vanhus­hoi­vaa tai maksu­tonta hammas­hoi­toa jokai­selle lapselle ja nuorelle.

Kokoo­mus haluaa, että palve­luita saa kaik­kialla koti­pai­kasta riip­pu­matta. Me vaadimme, että palve­luse­te­lit sääde­tään velvoit­ta­vaksi. Ne on otet­tava käyt­töön joka alueella. Kun jono ei vedä, saat palve­luse­te­lin, jolla voit hakea palve­lun yksi­tyi­seltä. Tämä oikeus kuuluu jokai­selle, tuloista riip­pu­matta.

Nyky­jär­jes­tel­män suurin ongelma on, että hoitoon ei pääse. Siksi on käsit­tä­mä­töntä, että halli­tus kaavai­lee yksi­tyi­sen tervey­den­huol­lon Kela-korvaus­ten leik­kauk­sia. Minä luulin, että viher­va­sem­mis­to­lai­nen halli­tus nime­no­maan haluaisi edis­tää eri tulo­luo­kista tule­vien mahdol­li­suuk­sia käyt­tää palve­luita. Tämä muutos heiken­tää erityi­sesti niiden ihmis­ten mahdol­li­suuk­sia, joilla ei muuten olisi varaa esimer­kiksi erikois­lää­kä­rin palve­lui­hin.

Tutki­mus­ten mukaan vähin­tään viides­osa palve­luita käyt­tä­vistä siir­tyisi julkis­ten terveys­kes­kus­pal­ve­lu­jen piiriin, jos leik­kaus toteu­tuu. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö ja THL ovat tunnus­ta­neet, ettei julki­nen puoli pystyy tarjoa­maan palve­lua koko joukolle. Jonot sen kuin pite­ne­vät.

Maalais­järki sanoo, että tällaista muutosta ei kannata tehdä! Me emme hyväksy Kela-korvauk­sen leik­kausta, vaan päin­vas­toin haluamme kasvat­taa sitä. Anne­taan yksi­tyi­sen puolen purkaa siten julki­sen puolen jonoja.

Ystä­vät,

Hoita­ja­pula on täyttä totta jo tänään. Hoiva­ko­tien osas­toja on kiinni, ja halli­tuk­sen hoita­ja­mi­toi­tus imee hoita­jia pois tärkeistä koti­pal­ve­luista. Koko sote tulee nopeasti krii­siy­ty­mään, jos emme huolehdi alan ammat­ti­lais­ten saata­vuu­desta ja jaksa­mi­sesta. Hoita­jista, lääkä­reistä, palo­mie­histä, ensi­hoi­ta­jista, sosi­aa­li­työn­te­ki­jöistä – jokai­sesta sote- ja pelas­tusa­lan työn­te­ki­jästä.

Haluamme panos­taa työhy­vin­voin­tiin, johta­mi­seen ja toimin­ta­ta­po­jen kehit­tä­mi­seen. Alan veto- ja pito­voi­maan. Halli­tus ei tätä tunnu ymmär­tä­vän, vaan sanoo, että asia on ratkaistu, kun hoita­ja­mi­toi­tus on pape­rille prän­tätty. Paperi vain ei muutu itses­tään hoita­jiksi.

Vuoden 2023 alkuun 14 kuukautta ja aluei­den toimin­nan käyn­nis­tä­mi­nen on täysin leväl­lään. Suuri ongelma on, ettei hyvin­voin­tia­luei­den rahoi­tuk­sen taso ole vielä­kään tiedossa. Halli­tus ei ole kyen­nyt sitä päät­tä­mään. Uudis­tuk­sen tuki on puut­teel­lista ja alueet ovat aivan eri tilan­teissa. Saman vuoden keväällä voimaan astuu vanhus­pal­ve­lun hoita­ja­mi­toi­tus. Samoin halli­tuk­sen kaavai­lema Kela-korvauk­sen leik­kaus. Taju­aa­ko­han halli­tus itse­kään, millaista ongel­mien ryteik­köä se on kasan­nut reilun vuoden päähän?

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Me emme voi katsoa sivusta. Minä en aio katsoa sivusta. Kokoo­mus lähtee voit­ta­maan alue­vaa­lit huoleh­tiak­seen, ettei uudis­tuk­sesta tule tämän isom­paa fars­sia ja raha­syöp­pöä.

Uudet alueet raken­ne­taan tule­valla kaudella. Minä haluan olla näissä raken­nus­tal­koissa mukana. Siksi ei ole kysy­mys­tä­kään, ettenkö lähtisi ehdolle.

Ehdolla ollaan!

Hyvä puolue­val­tuusto,

Meillä sydän on oikealla – myös alue­vaa­leissa. Toimiva hoito kaipaa enem­män järkeä ja sydäntä kuin poliit­tista byro­kra­tiaa.

Valmis­tau­tu­mi­semme tammi­kuun vaalei­hin on täyttä päätä käyn­nissä. Alue­vaa­lioh­jel­mamme julkais­taan pian. Siinä linjaamme, miten alueille saadaan hyvin­voin­tia, ei pahoin­voin­tia. Alue­val­tuus­to­jen ensim­mäi­nen kausi määrit­te­lee suun­nan sille, miten toiminta kehit­tyy. Me emme voi antaa tätä valtaa dema­reille tai keskus­talle. He teki­vät jo tämän byro­kraat­ti­sen mallin – me haluamme, että tästä eteen­päin huomio on järjes­tel­män sijaan palve­luissa ja ihmi­sissä.

Meillä on katse vahvasti tule­vai­suu­dessa ja muutok­sessa, jonka haluamme suoma­lais­ten hyväksi toteut­taa. Kokoo­mus voitti kunta­vaa­lit ja on kanna­tus­mit­taus­ten kärjessä. Se kertoo siitä, että suoma­lai­set halua­vat muutok­sen. Muutos saadaan aikaan sillä, että voitamme suoma­lais­ten luot­ta­muk­sen ja voitamme vaalit.

Kunta­vaa­leissa te kokoo­muk­sen kent­tä­väki näytitte voimanne. Seuraava näytön paikka on tammi­kuun alue­vaa­lit. Me lähdemme vaalei­hin tosis­samme ja hake­maan ykkös­si­jaa. Siitä jatkamme vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­lei­hin.

Suomi ja suoma­lai­set ansait­se­vat muutok­sen, jolla varmis­te­taan, että huomenna tämä maa on vielä­kin parempi kuin tänään.

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton syys­ko­kouk­sessa 30.10.21. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content