Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle

Petteri Orpo: Todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies, hyvät kansan­edus­ta­jat,

Viime halli­tus­kau­della tehdyn määrä­tie­toi­sen poli­tii­kan ansiosta Suomeen syntyi 140 000 uutta työpaik­kaa. 140 000 isää ja äitiä, nuorta ja koke­neem­paa sai työpai­kan. Oman toimeen­tu­lon, tule­vai­suu­de­nus­koa itselle ja lähei­sille.

Paljon saatiin aikaan, mutta ei maa valmiiksi tullut. Muutos­ten keskellä suoma­lai­silla on edel­leen suuria huole­nai­heita, jotka on ratkot­tava.

Lähtö­koh­dat Rinteen halli­tuk­sella oli huomat­ta­vasti parem­mat kuin edel­li­sellä.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen poli­tiikka uhkaa vaka­vasti muren­taa pohjan Suomen kyvyltä vastata aikamme haas­tei­siin. Halli­tus­oh­jel­man viri­telmä vie meitä huoles­tut­ta­vasti kohti laske­vaa työl­li­syyttä ja kasva­vaa velkaan­tu­mista.

Kokoo­mus on keväästä asti teitä tästä varoit­ta­nut. Ette ole usko­neet. Saman varoi­tuk­sen ovat nyt anta­neet luke­mat­to­mat ekono­mis­tit, valtion­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­het, komis­sio ja viimeksi eilen kansain­vä­li­nen valuut­ta­ra­hasto. Ja sen minkä pitäisi viimeis­tään teidät herät­tää on se, ettei­vät suoma­lai­set usko teidän linjaanne.

Mutta te ette välitä, vaan jatkatte lamaan­tu­neen oloi­sina eteen­päin, kohti suurem­pia ongel­mia.

Oppo­si­tion väline vaikut­taa on vaih­toeh­to­bud­jetti.

Omalla esityk­sel­lämme haluamme näyt­tää, että asioita voi hoitaa toisin­kin. Enem­män työpaik­koja suoma­lai­sille, enem­män käteen omista ansioista, vähem­män velkaa, tärkeitä panos­tuk­sia palve­lui­hin, turvaan ja tule­vai­suu­teen.

Otta­kaa tämä ehdo­tus vaka­vasti. Saatte vapaasti hyödyn­tää.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tin selkein ero halli­tuk­sen esityk­seen on, että se tuo suoma­lai­sille kaivat­tuja uusia työpaik­koja.

Edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun arvion mukaan Rinteen halli­tuk­sen talous­ar­vio heiken­tää ensi vuonna työl­li­syyttä 5000 työl­li­sellä. Se on surul­li­nen tulos. Teke­mättä mitään, työl­li­syys­ti­lanne olisi ensi vuonna parempi.

Kokoo­muk­sen vaih­toehto taas tuo Suomeen 60 000 uutta työpaik­kaa edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun ja muiden asian­tun­tija-arvioi­den mukaan. Työs­sä­käy­vän perheen kukka­rolla halli­tus käy ensi vuonna 95 euron verran, kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa samalle perheelle jää 446 euroa enem­män käteen.

Vasem­mis­to­puo­lu­eet ovat aloit­ta­neet jo esityk­semme syyt­te­le­mi­sen, mutta kannat­taa huomata, että molem­pien vaiku­tuk­set tuloe­roi­hin ovat saman­lai­set. Halli­tuk­sen budjetti pienen­tää tuloe­roja kasvat­ta­malla tulon­siir­toja ja kiris­tä­mällä vero­tusta. Kokoo­muk­sen ehdo­tus pienen­tää tuloe­roja saman verran, mutta vaiku­tus tulee siitä, että ihmi­set pääse­vät töihin!

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen vaih­toehto on talou­del­li­sesti vastuul­li­sempi kuin halli­tuk­sen. Silti pystymme panos­ta­maan halli­tusta enem­män koulu­tuk­seen, tervey­teen, turval­li­suu­teen ja ympä­ris­töön. Ne ovat ne asiat, joista suoma­lai­set puhu­vat ja joihin pitää olla kunnon vastauk­set.

Ensin koulu­tuk­seen. Me lisäämme 320 miljoo­naa enem­män pysy­vää rahoi­tusta koulu­tuk­seen kuin halli­tus. Kokoo­mus ei kannata Anders­so­nin mallia, jolla ammat­ti­kou­lu­jen lisä­opet­ta­jat palka­taan vain pariksi vuodeksi ja irti­sa­no­taan, kun rahat on käytetty. Me haluamme varmis­taa, että näin ei käy, teke­mällä rahoi­tuk­sesta pysy­vää.

Alen­namme varhais­kas­va­tus­mak­suja lapsi­per­hei­den aseman helpot­ta­mi­seksi. Sairaan­hoi­ta­jan ja polii­sin perheessä tämä tarkoit­taa yli tuhan­nen euron sääs­töä. Koro­tamme opin­to­tuen tulo­ra­joja, jotta opis­ke­li­joita ei rangais­taisi ahke­ruu­desta. Lisäämme korkea­kou­lu­jen itse­näi­syyttä miljar­din pääomi­tuk­sella vakaam­man tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi.

Myös halli­tuk­sen olisi mahdol­lista tehdä yhtä merkit­tä­vät lisä­pa­nos­tuk­set koulu­tuk­seen. Mutta. Nämä ovat arvo­va­lin­toja.

Arvoisa puhe­mies,

tarvit­semme Suomeen parem­mat ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut ja nopeam­paa hoiton­pää­syä. Me toteu­tamme kansa­lais­aloit­teen mukai­sen tera­pia­ta­kuun, jotta jokai­nen, joka kärsii mielen­ter­vey­son­gel­mista, saa apua.

Olemme raken­ta­neet 150 miljoo­nan euron pake­tin ikään­ty­nei­den parem­paan hoivaan. Sillä saisi tuhat uutta hoita­jaa koti­hoi­toon, tuhat uutta hoita­jaa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan ja rahaa jäisi vielä palve­lui­den kehit­tä­mi­seen­kin. Kiris­tämme hoito­ta­kuuta niin, että jokai­nen voisi päästä lääkä­riin silloin, kun apua tarvit­see. Perumme koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­set ja paran­namme yli 75-vuotiai­den koti­ta­lous­vä­hen­nystä niin, että vähä­va­rai­sem­mat­kin ikäih­mi­set voisi­vat sitä käyt­tää.

Kokoo­mus kannat­taa halli­tuk­sen esitystä takuu- ja kansa­ne­läk­keen korot­ta­mi­sesta, mutta sen lisäksi keven­nämme eläke­läis­ten vero­tusta niin, että myös työeläk­keestä jää enem­män käteen.

Kokoo­mus ottaa ihmis­ten huolen turval­li­suu­desta halli­tusta vaka­vam­min.

Meidän vaih­toeh­to­bud­jetti varmis­taa polii­sien määrän nosta­mi­sen asteit­tain yli 8000 polii­siin, jotta polii­silla on riit­tä­vät valmiu­det vastata nyky­päi­vän haas­tei­siin. Lisäämme euroja maan­puo­lus­tuk­seen niin, että sekä sopi­mus­so­ti­lai­den määrää että kertaus­har­joi­tuk­sia lisät­täi­siin. Toimin­ta­ky­kyi­nen poliisi ja vahva maan­puo­lus­tus ovat turval­li­suu­den selkä­ranka.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus haluaa lopet­taa jahkai­lun nopei­den raideyh­teyk­sien kanssa. Pääomi­tamme raideyh­tiöitä yhteensä 2 miljar­dilla, jolla saadaan hank­keet liik­keelle niin länteen, pohjoi­seen kuin itään. Kuokan lait­tai­simme maahan heti sekä Pasila-Riihi­mäki-välillä että Espoon kaupun­ki­ra­dalla. Nämä ovat ensim­mäi­set ja konkreet­ti­set aske­leet tunnin junille.

Meidän päära­ta­hanke ei myös­kään lopu Tampe­reelle, vaan käyn­nis­tämme radan suun­nit­te­lun aina Ouluun ja Tornioon asti.

Kokoo­mus toteut­taa kunnian­hi­moi­sem­min ilmas­to­te­koja kuin halli­tus.

Halli­tus lisää budje­tis­saan sadalla miljoo­nalla eurolla ympä­ris­tölle haital­li­sia tukia. Me sen sijaan leik­kaamme ilmas­tolle ja kilpai­lulle haital­li­sia yritys­tu­kia lähes puolella miljar­dilla. Rahat laitamme ener­gia­ve­ro­tuk­sen uudis­ta­mi­seen, tutki­muk­seen ja kehi­tyk­seen sekä työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­seen. Tämä on todel­li­nen ilmas­to­teko, jolla ei tarvitse kiusata taval­lista ahke­raa suoma­laista.

Kuten koulu­tus­pa­nos­tuk­set, myös ilmas­to­teot ovat lopulta halli­tuk­sen tahdosta kiinni.

Arvoisa puhe­mies,

Tätä tarkoit­taa Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti. Kokoo­mus tekee huomat­ta­via panos­tuk­sia, mutta kaiken sen jälkeen julki­nen talous vahvis­tuu. Tämä on todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle.

Me haluamme kään­tää tämän maan suun­nan.

Haluamme, että vastuul­li­suus voit­taa vastuut­to­muu­den ja innos­tus lannis­tu­nei­suu­den. Tämä budjetti antaa ensim­mäi­set askel­mer­kit siihen.

Ehdo­tan, että edus­kunta hyväk­syy yksi­mie­li­sesti Kokoo­muk­sen budjet­tieh­do­tuk­sen vuoden 2020 valtion talous­ar­vioksi, sillä se on suoma­lai­sille ja Suomelle Rinteen esitystä parempi.

Ryhmä­puhe - Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 20.11.
Puheen­joh­taja Petteri Orpo
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content