Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle

Petteri Orpo: Todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies, hyvät kansan­edus­ta­jat,

Viime halli­tus­kau­della tehdyn määrä­tie­toi­sen poli­tii­kan ansiosta Suomeen syntyi 140 000 uutta työpaik­kaa. 140 000 isää ja äitiä, nuorta ja koke­neem­paa sai työpai­kan. Oman toimeen­tu­lon, tule­vai­suu­de­nus­koa itselle ja lähei­sille.

Paljon saatiin aikaan, mutta ei maa valmiiksi tullut. Muutos­ten keskellä suoma­lai­silla on edel­leen suuria huole­nai­heita, jotka on ratkot­tava.

Lähtö­koh­dat Rinteen halli­tuk­sella oli huomat­ta­vasti parem­mat kuin edel­li­sellä.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen poli­tiikka uhkaa vaka­vasti muren­taa pohjan Suomen kyvyltä vastata aikamme haas­tei­siin. Halli­tus­oh­jel­man viri­telmä vie meitä huoles­tut­ta­vasti kohti laske­vaa työl­li­syyttä ja kasva­vaa velkaan­tu­mista.

Kokoo­mus on keväästä asti teitä tästä varoit­ta­nut. Ette ole usko­neet. Saman varoi­tuk­sen ovat nyt anta­neet luke­mat­to­mat ekono­mis­tit, valtion­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­het, komis­sio ja viimeksi eilen kansain­vä­li­nen valuut­ta­ra­hasto. Ja sen minkä pitäisi viimeis­tään teidät herät­tää on se, ettei­vät suoma­lai­set usko teidän linjaanne.

Mutta te ette välitä, vaan jatkatte lamaan­tu­neen oloi­sina eteen­päin, kohti suurem­pia ongel­mia.

Oppo­si­tion väline vaikut­taa on vaih­toeh­to­bud­jetti.

Omalla esityk­sel­lämme haluamme näyt­tää, että asioita voi hoitaa toisin­kin. Enem­män työpaik­koja suoma­lai­sille, enem­män käteen omista ansioista, vähem­män velkaa, tärkeitä panos­tuk­sia palve­lui­hin, turvaan ja tule­vai­suu­teen.

Otta­kaa tämä ehdo­tus vaka­vasti. Saatte vapaasti hyödyn­tää.

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tin selkein ero halli­tuk­sen esityk­seen on, että se tuo suoma­lai­sille kaivat­tuja uusia työpaik­koja.

Edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun arvion mukaan Rinteen halli­tuk­sen talous­ar­vio heiken­tää ensi vuonna työl­li­syyttä 5000 työl­li­sellä. Se on surul­li­nen tulos. Teke­mättä mitään, työl­li­syys­ti­lanne olisi ensi vuonna parempi.

Kokoo­muk­sen vaih­toehto taas tuo Suomeen 60 000 uutta työpaik­kaa edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun ja muiden asian­tun­tija-arvioi­den mukaan. Työs­sä­käy­vän perheen kukka­rolla halli­tus käy ensi vuonna 95 euron verran, kokoo­muk­sen vaih­toeh­dossa samalle perheelle jää 446 euroa enem­män käteen.

Vasem­mis­to­puo­lu­eet ovat aloit­ta­neet jo esityk­semme syyt­te­le­mi­sen, mutta kannat­taa huomata, että molem­pien vaiku­tuk­set tuloe­roi­hin ovat saman­lai­set. Halli­tuk­sen budjetti pienen­tää tuloe­roja kasvat­ta­malla tulon­siir­toja ja kiris­tä­mällä vero­tusta. Kokoo­muk­sen ehdo­tus pienen­tää tuloe­roja saman verran, mutta vaiku­tus tulee siitä, että ihmi­set pääse­vät töihin!

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­muk­sen vaih­toehto on talou­del­li­sesti vastuul­li­sempi kuin halli­tuk­sen. Silti pystymme panos­ta­maan halli­tusta enem­män koulu­tuk­seen, tervey­teen, turval­li­suu­teen ja ympä­ris­töön. Ne ovat ne asiat, joista suoma­lai­set puhu­vat ja joihin pitää olla kunnon vastauk­set.

Ensin koulu­tuk­seen. Me lisäämme 320 miljoo­naa enem­män pysy­vää rahoi­tusta koulu­tuk­seen kuin halli­tus. Kokoo­mus ei kannata Anders­so­nin mallia, jolla ammat­ti­kou­lu­jen lisä­opet­ta­jat palka­taan vain pariksi vuodeksi ja irti­sa­no­taan, kun rahat on käytetty. Me haluamme varmis­taa, että näin ei käy, teke­mällä rahoi­tuk­sesta pysy­vää.

Alen­namme varhais­kas­va­tus­mak­suja lapsi­per­hei­den aseman helpot­ta­mi­seksi. Sairaan­hoi­ta­jan ja polii­sin perheessä tämä tarkoit­taa yli tuhan­nen euron sääs­töä. Koro­tamme opin­to­tuen tulo­ra­joja, jotta opis­ke­li­joita ei rangais­taisi ahke­ruu­desta. Lisäämme korkea­kou­lu­jen itse­näi­syyttä miljar­din pääomi­tuk­sella vakaam­man tule­vai­suu­den turvaa­mi­seksi.

Myös halli­tuk­sen olisi mahdol­lista tehdä yhtä merkit­tä­vät lisä­pa­nos­tuk­set koulu­tuk­seen. Mutta. Nämä ovat arvo­va­lin­toja.

Arvoisa puhe­mies,

tarvit­semme Suomeen parem­mat ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut ja nopeam­paa hoiton­pää­syä. Me toteu­tamme kansa­lais­aloit­teen mukai­sen tera­pia­ta­kuun, jotta jokai­nen, joka kärsii mielen­ter­vey­son­gel­mista, saa apua.

Olemme raken­ta­neet 150 miljoo­nan euron pake­tin ikään­ty­nei­den parem­paan hoivaan. Sillä saisi tuhat uutta hoita­jaa koti­hoi­toon, tuhat uutta hoita­jaa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan ja rahaa jäisi vielä palve­lui­den kehit­tä­mi­seen­kin. Kiris­tämme hoito­ta­kuuta niin, että jokai­nen voisi päästä lääkä­riin silloin, kun apua tarvit­see. Perumme koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­set ja paran­namme yli 75-vuotiai­den koti­ta­lous­vä­hen­nystä niin, että vähä­va­rai­sem­mat­kin ikäih­mi­set voisi­vat sitä käyt­tää.

Kokoo­mus kannat­taa halli­tuk­sen esitystä takuu- ja kansa­ne­läk­keen korot­ta­mi­sesta, mutta sen lisäksi keven­nämme eläke­läis­ten vero­tusta niin, että myös työeläk­keestä jää enem­män käteen.

Kokoo­mus ottaa ihmis­ten huolen turval­li­suu­desta halli­tusta vaka­vam­min.

Meidän vaih­toeh­to­bud­jetti varmis­taa polii­sien määrän nosta­mi­sen asteit­tain yli 8000 polii­siin, jotta polii­silla on riit­tä­vät valmiu­det vastata nyky­päi­vän haas­tei­siin. Lisäämme euroja maan­puo­lus­tuk­seen niin, että sekä sopi­mus­so­ti­lai­den määrää että kertaus­har­joi­tuk­sia lisät­täi­siin. Toimin­ta­ky­kyi­nen poliisi ja vahva maan­puo­lus­tus ovat turval­li­suu­den selkä­ranka.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus haluaa lopet­taa jahkai­lun nopei­den raideyh­teyk­sien kanssa. Pääomi­tamme raideyh­tiöitä yhteensä 2 miljar­dilla, jolla saadaan hank­keet liik­keelle niin länteen, pohjoi­seen kuin itään. Kuokan lait­tai­simme maahan heti sekä Pasila-Riihi­mäki-välillä että Espoon kaupun­ki­ra­dalla. Nämä ovat ensim­mäi­set ja konkreet­ti­set aske­leet tunnin junille.

Meidän päära­ta­hanke ei myös­kään lopu Tampe­reelle, vaan käyn­nis­tämme radan suun­nit­te­lun aina Ouluun ja Tornioon asti.

Kokoo­mus toteut­taa kunnian­hi­moi­sem­min ilmas­to­te­koja kuin halli­tus.

Halli­tus lisää budje­tis­saan sadalla miljoo­nalla eurolla ympä­ris­tölle haital­li­sia tukia. Me sen sijaan leik­kaamme ilmas­tolle ja kilpai­lulle haital­li­sia yritys­tu­kia lähes puolella miljar­dilla. Rahat laitamme ener­gia­ve­ro­tuk­sen uudis­ta­mi­seen, tutki­muk­seen ja kehi­tyk­seen sekä työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­seen. Tämä on todel­li­nen ilmas­to­teko, jolla ei tarvitse kiusata taval­lista ahke­raa suoma­laista.

Kuten koulu­tus­pa­nos­tuk­set, myös ilmas­to­teot ovat lopulta halli­tuk­sen tahdosta kiinni.

Arvoisa puhe­mies,

Tätä tarkoit­taa Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti. Kokoo­mus tekee huomat­ta­via panos­tuk­sia, mutta kaiken sen jälkeen julki­nen talous vahvis­tuu. Tämä on todel­li­nen vaih­toehto halli­tuk­sen päät­tä­mät­tö­myy­delle.

Me haluamme kään­tää tämän maan suun­nan.

Haluamme, että vastuul­li­suus voit­taa vastuut­to­muu­den ja innos­tus lannis­tu­nei­suu­den. Tämä budjetti antaa ensim­mäi­set askel­mer­kit siihen.

Ehdo­tan, että edus­kunta hyväk­syy yksi­mie­li­sesti Kokoo­muk­sen budjet­tieh­do­tuk­sen vuoden 2020 valtion talous­ar­vioksi, sillä se on suoma­lai­sille ja Suomelle Rinteen esitystä parempi.

Ryhmä­puhe - Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 20.11.
Puheen­joh­taja Petteri Orpo
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Petteri Orpo: “Me olemme kuntien puolella”

“Me emme hyväksy kuntien hiljai­sia hauta­jai­sia, vaan lähdemme puolus­ta­maan niitä kevään vaaleissa.” Arvoisa puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, hyvät puolue­val­tuu­te­tut, ja hyvät median

26.9.2020

Autto: “Kokoo­musta tarvi­taan enem­män kuin koskaan”

Heikki Autto: “Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla“Arvoi­sat puolue­val­tuus­ton jäse­net, hyvä kokous­väki Ensin­nä­kin onnit­te­lut kaikilla puolue­val­tuus­ton jäse­nille ja vara­jä­se­nille valin­nasta puolu­eemme

6.9.2020

Petteri Orpo: “Mennään ja muute­taan tämän maan suunta!”

Hyvät kokoo­mus­lai­set, Vaikka kokous on ollut poik­keuk­sel­li­nen, täällä on ollut mahtava tunnelma. Olisi mukava pitää iloi­nen puhe, mutta sellaista ette