Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Petteri Orpo, valinta puoluekokouksessa 2020
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: “Talous­kasvu on ainoa kestävä tapa pelas­taa hyvin­vointi”

Petteri Orpo: “Talous­kasvu on ainoa kestävä tapa pelas­taa hyvin­vointi”

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

näin uuden vuoden alussa ilmassa on sekä toiveik­kuutta että suuria huolia. Yhdys­val­lat ovat palaa­massa kansain­vä­li­siin pöytiin ja diplo­ma­ti­aan. Paluu Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­seen sekä WTO:n ja YK:n piiriin on hyvä asia koko maail­malle. Samaan aikaan naapu­rimme Venäjä luisuu entistä syvem­mälle auto­ri­taa­ri­suu­teen ja ihmi­soi­keuk­sien vastai­selle tielle.

Suomessa usko­taan rokot­tei­siin, mutta niitä saadaan edel­leen hitaasti maahan. Rajoi­tuk­set väsyt­tä­vät, mutta niiden noudat­ta­mi­nen on edel­leen tarpeel­lista viruk­sen torju­mi­seksi. Koro­na­vi­ruk­sen torjunta on jatkos­sa­kin yhtei­nen tehtä­vämme.

Kulu­vana keväänä on kaksi erityi­sen tärkeää koko­nai­suutta. Ensim­mäi­nen niistä on suoma­lai­sen hyvin­voin­nin pelas­ta­mi­nen koro­nan jälkeen.

Ne, jotka halua­vat säilyt­tää hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan raken­teet muut­ta­mat­to­mina, muren­ta­vat sitä. Ne, jotka halua­vat kehit­tää sitä, pelas­ta­vat sen.

Talous­kasvu on ainoa kestävä tapa pelas­taa hyvin­vointi.

Kaikki Suomesta tehty tutkittu tieto varoit­taa kurjis­tu­vasta tule­vai­suu­desta, jos talous­po­li­tii­kan suunta ei muutu. Viimeksi eilen siitä muis­tutti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­ra­portti. Viikko sitten talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vosto.

Tällä hetkellä halli­tus näyt­tää ratkai­se­van jokai­sen eteen tule­van ongel­man lisä­ve­lalla tai veron­ko­ro­tuk­silla. Velkaa ei voi loput­to­masti ottaa ja ihmis­ten kukka­roista ei voi enem­pää verot­taa.

Hyvin­vointi ei synny siitä, että jakaa yhä enem­män yhä vähem­mästä. Vaan siitä, että luo enem­män jaet­ta­vaa. Siksi Suomessa on tehtävä uudis­tuk­sia, joilla syntyy työpaik­koja, yrityk­set kasva­vat ja uskal­ta­vat inves­toida.

Vasem­mis­to­hal­li­tus kokoon­tuu keskus­tan pönkää­mänä kehys­rii­heen huhti­kuussa, heti kunta­vaa­lien tulos­il­lan jälkeen. Se on samalla halli­tuk­sen puoli­vä­lin krouvi. Jos halli­tus aikoo tehdä vielä jotain, päätök­sen­teon paikka on riihessä.

SDP näyt­tää vali­tet­ta­vasti nosta­neen kädet pystyyn, kun se lähetti vara­pu­heen­joh­ta­jansa Helsin­gin Sano­miin tasoit­ta­maan tietä velkaan­tu­mi­sen ja teke­mät­tö­myy­den jatkolle.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus on esit­tä­nyt vaih­toeh­don, jolla syntyy enem­män työpaik­koja, ihmi­sille jää enem­män rahaa käteen palkasta ja eläk­keestä ja Suomi ottaa vähem­män velkaa kuin halli­tuk­sen mallissa.

Talou­den yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun Suomessa ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa, syntyy työtä ja työpaik­koja.

Siitä taasen kertyy jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää palve­luja, pitää huolta turval­li­suu­desta, viih­ty­vyy­destä, luon­nosta ja harras­tus­mah­dol­li­suuk­sista.

Keinot tähän ovat tiedossa, annan muuta­man esimer­kin:

Mahdol­lis­te­taan sopi­mi­nen työpai­koilla, jotta yrityk­set uskal­tai­si­vat palkata lisää työn­te­ki­jöitä. Pure­taan kannus­tin­louk­kuja, jotta työn vastaa­not­ta­mi­nen ja teke­mi­nen olisi aina kannat­ta­vaa porras­ta­malla työt­tö­myys­turva, korot­ta­malla ulos­o­ton suojao­saa ja opin­to­tuen tulo­ra­joja. Palau­te­taan pieni omavas­tuu toimeen­tu­lo­tuen asumis­me­noi­hin.

Keven­ne­tään taval­li­sen suoma­lai­sen vero­tusta ja paran­ne­taan - ei siis heiken­netä - koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Tehdään työl­li­syyttä ja tasa-arvoa paran­tava perhe­va­paa­uu­dis­tus. Alen­ne­taan varhais­kas­va­tus­mak­suja. Lisä­tään kansain­vä­listä rekry­toin­tia. Panos­te­taan tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin.

Keinoja on.

Arvoisa puhe­mies,

toinen kevään tärkeä koko­nai­suus on sote­uu­dis­tus.

Sote­uu­dis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena oli saada ihmi­set jonoista hoitoon ja huoleh­tia, että rahat riit­tä­vät ikään­ty­vän Suomen kasva­viin sote­me­noi­hin. Vali­tet­ta­vasti halli­tuk­sen maakun­ta­mo­lokki ei vastaa kumpaan­kaan näistä ongel­mista.

Ei ole ihme, että tuoreen tutki­muk­sen valossa palve­lui­den siir­toa maakun­nille kannat­taa vain alle neljän­nes suoma­lai­sista. Viisas kansa, kannat­taisi kuun­nella.

Syy on se, että maakun­ta­malli kiris­tää vero­tusta ja vie palve­lut kauem­mas ihmi­sestä. Se lisää byro­kra­tiaa ja vie päätös­val­lan kuntien valtuus­toista sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­ri­öön.

Kaupun­geista tulot lähte­vät, mutta velat jäävät. Se romut­taa kaupun­kien kyvyn inves­toida tule­vai­suu­teen.

Uudis­tuk­sessa raken­ne­taan uutta ja ylimää­räistä hallin­non porrasta, vaikka pitäisi ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Jonossa ei parane, eikä byro­kra­tia ole resep­ti­lääke.

Kokoo­mus haluaa vähem­män hallin­toa, parem­paa hoitoa ja lyhyem­piä jonoja.

Uudis­tus on hoidet­ta­vissa helpom­min. Kokoo­mus antaisi kunnille vapau­den ja vastuun hakeu­tua laajoi­hin yhteis­työ­aluei­siin, kuten ne ovat suuressa osassa maata jo tehneet. Korja­taan nyky­mal­lin virheitä, ei raken­neta uutta virhei­neen.

Sote­uu­dis­tus on kohtuu­ton myös sote­pal­ve­lui­den henki­lös­tölle. Samalla kun pitäisi purkaa koro­nan aiheut­ta­maa histo­rial­lista hoito­vel­kaa, henki­löstö joutuisi valmis­te­le­maan maakun­ta­mal­lia.

Tässä ei ole mitään järkeä. Halli­tuk­sen tulisi ottaa uudis­tuk­sen kanssa aika­lisä ja käyt­tää se uudis­tuk­sen ilmei­sen ongel­mien korjaa­mi­seen. Kun koro­nasta johtu­vaa hoito­vel­kaa on saatu puret­tua, voidaan uudis­tus tuoda uudel­leen käsi­tel­tä­väksi nykyistä parem­pana versiona.

Suosit­te­len halli­tusta vaka­vasti harkit­se­maan tätä vaih­toeh­toa.

Arvoisa puhe­mies,

Keväällä järjes­tet­tä­vät kunnal­lis­vaa­lit ovat demo­kra­tian tärkeä testi. Järjes­te­lyt on hoidet­tava niin, että jokai­nen voi kokea äänes­tä­mi­sen turval­li­seksi. Koro­nasta huoli­matta kannus­tan jokaista suoma­laista äänes­tä­mään ja käyt­tä­mään demo­kra­tiassa kansalle kuulu­vaa valtaa.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­päi­vien avajai­sissa 9.2.2021
Petteri Orpo

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content