Petteri Orpo, valinta puoluekokouksessa 2020
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: ”Talouskasvu on ainoa kestävä tapa pelastaa hyvinvointi”

Petteri Orpo: “Talous­kasvu on ainoa kestävä tapa pelas­taa hyvin­vointi”

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

näin uuden vuoden alussa ilmassa on sekä toiveik­kuutta että suuria huolia. Yhdys­val­lat ovat palaa­massa kansain­vä­li­siin pöytiin ja diplo­ma­ti­aan. Paluu Parii­sin ilmas­to­so­pi­muk­seen sekä WTO:n ja YK:n piiriin on hyvä asia koko maail­malle. Samaan aikaan naapu­rimme Venäjä luisuu entistä syvem­mälle auto­ri­taa­ri­suu­teen ja ihmi­soi­keuk­sien vastai­selle tielle.

Suomessa usko­taan rokot­tei­siin, mutta niitä saadaan edel­leen hitaasti maahan. Rajoi­tuk­set väsyt­tä­vät, mutta niiden noudat­ta­mi­nen on edel­leen tarpeel­lista viruk­sen torju­mi­seksi. Koro­na­vi­ruk­sen torjunta on jatkos­sa­kin yhtei­nen tehtä­vämme.

Kulu­vana keväänä on kaksi erityi­sen tärkeää koko­nai­suutta. Ensim­mäi­nen niistä on suoma­lai­sen hyvin­voin­nin pelas­ta­mi­nen koro­nan jälkeen.

Ne, jotka halua­vat säilyt­tää hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan raken­teet muut­ta­mat­to­mina, muren­ta­vat sitä. Ne, jotka halua­vat kehit­tää sitä, pelas­ta­vat sen.

Talous­kasvu on ainoa kestävä tapa pelas­taa hyvin­vointi.

Kaikki Suomesta tehty tutkittu tieto varoit­taa kurjis­tu­vasta tule­vai­suu­desta, jos talous­po­li­tii­kan suunta ei muutu. Viimeksi eilen siitä muis­tutti valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mies­ra­portti. Viikko sitten talous­po­li­tii­kan arvioin­ti­neu­vosto.

Tällä hetkellä halli­tus näyt­tää ratkai­se­van jokai­sen eteen tule­van ongel­man lisä­ve­lalla tai veron­ko­ro­tuk­silla. Velkaa ei voi loput­to­masti ottaa ja ihmis­ten kukka­roista ei voi enem­pää verot­taa.

Hyvin­vointi ei synny siitä, että jakaa yhä enem­män yhä vähem­mästä. Vaan siitä, että luo enem­män jaet­ta­vaa. Siksi Suomessa on tehtävä uudis­tuk­sia, joilla syntyy työpaik­koja, yrityk­set kasva­vat ja uskal­ta­vat inves­toida.

Vasem­mis­to­hal­li­tus kokoon­tuu keskus­tan pönkää­mänä kehys­rii­heen huhti­kuussa, heti kunta­vaa­lien tulos­il­lan jälkeen. Se on samalla halli­tuk­sen puoli­vä­lin krouvi. Jos halli­tus aikoo tehdä vielä jotain, päätök­sen­teon paikka on riihessä.

SDP näyt­tää vali­tet­ta­vasti nosta­neen kädet pystyyn, kun se lähetti vara­pu­heen­joh­ta­jansa Helsin­gin Sano­miin tasoit­ta­maan tietä velkaan­tu­mi­sen ja teke­mät­tö­myy­den jatkolle.

Arvoisa puhe­mies,

Kokoo­mus on esit­tä­nyt vaih­toeh­don, jolla syntyy enem­män työpaik­koja, ihmi­sille jää enem­män rahaa käteen palkasta ja eläk­keestä ja Suomi ottaa vähem­män velkaa kuin halli­tuk­sen mallissa.

Talou­den yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun Suomessa ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa, syntyy työtä ja työpaik­koja.

Siitä taasen kertyy jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää palve­luja, pitää huolta turval­li­suu­desta, viih­ty­vyy­destä, luon­nosta ja harras­tus­mah­dol­li­suuk­sista.

Keinot tähän ovat tiedossa, annan muuta­man esimer­kin:

Mahdol­lis­te­taan sopi­mi­nen työpai­koilla, jotta yrityk­set uskal­tai­si­vat palkata lisää työn­te­ki­jöitä. Pure­taan kannus­tin­louk­kuja, jotta työn vastaa­not­ta­mi­nen ja teke­mi­nen olisi aina kannat­ta­vaa porras­ta­malla työt­tö­myys­turva, korot­ta­malla ulos­o­ton suojao­saa ja opin­to­tuen tulo­ra­joja. Palau­te­taan pieni omavas­tuu toimeen­tu­lo­tuen asumis­me­noi­hin.

Keven­ne­tään taval­li­sen suoma­lai­sen vero­tusta ja paran­ne­taan - ei siis heiken­netä - koti­ta­lous­vä­hen­nystä. Tehdään työl­li­syyttä ja tasa-arvoa paran­tava perhe­va­paa­uu­dis­tus. Alen­ne­taan varhais­kas­va­tus­mak­suja. Lisä­tään kansain­vä­listä rekry­toin­tia. Panos­te­taan tutki­muk­seen ja inno­vaa­tioi­hin.

Keinoja on.

Arvoisa puhe­mies,

toinen kevään tärkeä koko­nai­suus on sote­uu­dis­tus.

Sote­uu­dis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena oli saada ihmi­set jonoista hoitoon ja huoleh­tia, että rahat riit­tä­vät ikään­ty­vän Suomen kasva­viin sote­me­noi­hin. Vali­tet­ta­vasti halli­tuk­sen maakun­ta­mo­lokki ei vastaa kumpaan­kaan näistä ongel­mista.

Ei ole ihme, että tuoreen tutki­muk­sen valossa palve­lui­den siir­toa maakun­nille kannat­taa vain alle neljän­nes suoma­lai­sista. Viisas kansa, kannat­taisi kuun­nella.

Syy on se, että maakun­ta­malli kiris­tää vero­tusta ja vie palve­lut kauem­mas ihmi­sestä. Se lisää byro­kra­tiaa ja vie päätös­val­lan kuntien valtuus­toista sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­ri­öön.

Kaupun­geista tulot lähte­vät, mutta velat jäävät. Se romut­taa kaupun­kien kyvyn inves­toida tule­vai­suu­teen.

Uudis­tuk­sessa raken­ne­taan uutta ja ylimää­räistä hallin­non porrasta, vaikka pitäisi ratkaista sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen ongel­mia. Jonossa ei parane, eikä byro­kra­tia ole resep­ti­lääke.

Kokoo­mus haluaa vähem­män hallin­toa, parem­paa hoitoa ja lyhyem­piä jonoja.

Uudis­tus on hoidet­ta­vissa helpom­min. Kokoo­mus antaisi kunnille vapau­den ja vastuun hakeu­tua laajoi­hin yhteis­työ­aluei­siin, kuten ne ovat suuressa osassa maata jo tehneet. Korja­taan nyky­mal­lin virheitä, ei raken­neta uutta virhei­neen.

Sote­uu­dis­tus on kohtuu­ton myös sote­pal­ve­lui­den henki­lös­tölle. Samalla kun pitäisi purkaa koro­nan aiheut­ta­maa histo­rial­lista hoito­vel­kaa, henki­löstö joutuisi valmis­te­le­maan maakun­ta­mal­lia.

Tässä ei ole mitään järkeä. Halli­tuk­sen tulisi ottaa uudis­tuk­sen kanssa aika­lisä ja käyt­tää se uudis­tuk­sen ilmei­sen ongel­mien korjaa­mi­seen. Kun koro­nasta johtu­vaa hoito­vel­kaa on saatu puret­tua, voidaan uudis­tus tuoda uudel­leen käsi­tel­tä­väksi nykyistä parem­pana versiona.

Suosit­te­len halli­tusta vaka­vasti harkit­se­maan tätä vaih­toeh­toa.

Arvoisa puhe­mies,

Keväällä järjes­tet­tä­vät kunnal­lis­vaa­lit ovat demo­kra­tian tärkeä testi. Järjes­te­lyt on hoidet­tava niin, että jokai­nen voi kokea äänes­tä­mi­sen turval­li­seksi. Koro­nasta huoli­matta kannus­tan jokaista suoma­laista äänes­tä­mään ja käyt­tä­mään demo­kra­tiassa kansalle kuulu­vaa valtaa.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­päi­vien avajai­sissa 9.2.2021
Petteri Orpo

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

22.5.2021

Petteri Orpo: “Sydä­memme ei syki byro­kra­tialle, vaan hyvin­voi­ville ihmi­sille”

Hyvät ystä­vät,  Helsin­gissä avat­tiin syksyllä 2018 uusi lasten­sai­raala. Se oli mitta­van yhtei­sen ponnis­te­lun tulos. Sairaa­lassa hoide­taan lapsia kaik­kialta Suomesta.  Helsin­gin

18.5.2021

Kai Mykkä­nen: “Nyt täytyy herätä velkau­nesta”

Suomen halli­tus otti kehys­rii­hessä vaaral­li­sen aske­leen ylivel­kaan­tu­mi­sen varassa lepää­vään unel­ma­höt­töön. Halli­tus katkaisi 20 vuotta kestä­neen meno­­ke­­hys-ankku­­rin ja kiih­dyt­tää velkaan­tu­mista nousu­kau­den

18.5.2021

Petteri Orpo: “Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti”

Pienen maan paras turva on, että se pitää asiois­taan huolta. Pienen maan kannat­taa varau­tua pahaan ilmaan, vaikka sadetta ei olisi­kaan