Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Petteri Orpo: “Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa”

Petteri Orpo: “Suomi tarvit­see lisää ydin­voi­maa”

Julkaistu:

Sähkön hinnan nousu näkyy monen suoma­lai­sen arjessa. Vaikka sähkön hinta määrit­tyy mark­ki­noilla, voimme myös poli­tii­kalla vaikut­taa siihen, miten sähkö tuote­taan ja kuinka riip­pu­vai­sia olemme esimer­kiksi tuon­ti­säh­köstä.

Ydin­voima on puhdasta ener­gian­tuo­tan­toa, eikä ilmas­ton­muu­tosta voida ratkaista ilman ydin­voi­maa. Samalla ydin­voi­man avulla voimme vähen­tää tuon­ti­säh­kön osuutta sähkön­ku­lu­tuk­ses­tamme. Tuomme nykyi­sin noin neljän­nek­sen tarvit­se­mas­tamme sähköstä eli yli 20 terawat­ti­tun­tia vuodessa. Olki­luoto 3 ja Hanhi­kivi tuot­tai­si­vat ydin­säh­köä yhteensä suurin piir­tein nykyi­sen tuon­ti­tar­peemme verran, eli ne paran­ta­vat myös huol­to­var­muut­tamme. Kun nykyi­set hank­keet on viety maaliin, voidaan vuonna 2030 ydin­voi­malla tuot­taa jo 40-45% koko Suomen sähkön­tuo­tan­nosta.

Sähkön tarpeen kasvaessa tule­vai­suu­dessa tarvit­semme yhä lisää puhtaan sähkön ratkai­suja. Ydin­voi­malla on tässä merkit­tävä rooli. Myös EU:n tulee hyväk­syä ydin­voima puhtaaksi ener­gia­muo­doksi ja samalla luoda kasvue­del­ly­tyk­siä uusille tule­vai­suu­den ratkai­suille esimer­kiksi pieny­di­ne­ner­gian tuotan­non käyn­nis­tä­mi­sessä. Pieny­din­voi­ma­lat voivat tarjota ratkai­suja kaupun­kien sähkö­tar­pei­siin, ja siksi niiden sään­te­lyä on helpo­tet­tava ja tutki­musta vauh­di­tet­tava. Koko­naan uusi, iso ydin­voi­ma­lai­tos ei myös­kään voi olla pois­sul­jettu vaih­toehto.

Ydin­voima on useilla mitta­reilla järke­vää, ja sen vastus­tus pohjau­tuu pitkälti ideo­lo­gi­seen yksi­sil­mäi­syy­teen. Esimer­kiksi YK:n alai­nen Euroo­pan talous­ko­mis­sio tutki, millä tuotan­to­muo­dolla saadaan kilowat­ti­tunti sähköä vähim­min vahin­goin. Tulok­sena ydin­voima on elin­kaa­rensa aikana vähi­ten hiili­diok­si­di­pääs­töjä synnyt­tävä sähkön­tuo­tan­to­muoto. Samalla sillä on elin­kaa­rensa aikana alhai­sin maan­käyt­tö­tarve sekä pienim­mät mine­raali- ja metal­li­vaa­ti­muk­set. Ydin­voima on monessa mittauk­sessa parempi vaih­toehto, kuin tuuli- ja aurin­koe­ner­gia. Olemme Suomessa onnis­tu­neet ratko­maan ydin­voi­man käyt­töön kuulu­vaa perus­on­gel­maa ydin­jät­teen loppusi­joit­ta­mi­sesta, mistä Posi­van Onkalo on oival­li­nen esimerkki. Ydin­voima on kestävä ener­gia­rat­kaisu Suomelle, Euroo­palle ja maail­malle.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.2.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ilmas­ton ja turval­li­suu­den kevät

Kiris­tyvä turval­li­suus­po­liit­ti­nen tilanne, Rans­kan ja Unka­rin vaalit sekä unio­nin toimen­pi­teet oikeus­val­tion puolus­ta­mi­seksi Unka­rissa ja Puolassa ovat EU:n kevään suuria asioita.

9.12.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män metsä­lin­jaus: Menes­tystä metsistä

Kokoo­mus haluaa, että metsä­sek­to­rilla on mahdol­li­suus menes­tyä Suomessa. Uudis­tu­vaan, koti­mai­seen raaka-ainee­­seen perus­tu­vaa teol­li­suutta tarvi­taan, kun siir­rymme kohti vähä­hii­li­sem­pää yhteis­kun­taa. Suoma­lai­nen

19.11.2021

Petteri Orpo: “Suomen halli­tus on tuulia­jolla metsä­po­li­tii­kas­saan”

Halli­tus on kalk­ki­vii­voilla saanut muodos­tet­tua kantansa EU:n takso­­no­­mia-asetuk­­seen, joka rajoit­taisi suoma­laista kestä­vää metsän­hoi­toa ja metsäe­lin­kei­noamme. Kanta oli riitaisa, mutta lopulta

Skip to content