Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Petteri Orpo: “Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa”

Petteri Orpo: “Suomi tarvit­see lisää ydin­voi­maa”

Julkaistu:

Sähkön hinnan nousu näkyy monen suoma­lai­sen arjessa. Vaikka sähkön hinta määrit­tyy mark­ki­noilla, voimme myös poli­tii­kalla vaikut­taa siihen, miten sähkö tuote­taan ja kuinka riip­pu­vai­sia olemme esimer­kiksi tuon­ti­säh­köstä.

Ydin­voima on puhdasta ener­gian­tuo­tan­toa, eikä ilmas­ton­muu­tosta voida ratkaista ilman ydin­voi­maa. Samalla ydin­voi­man avulla voimme vähen­tää tuon­ti­säh­kön osuutta sähkön­ku­lu­tuk­ses­tamme. Tuomme nykyi­sin noin neljän­nek­sen tarvit­se­mas­tamme sähköstä eli yli 20 terawat­ti­tun­tia vuodessa. Olki­luoto 3 ja Hanhi­kivi tuot­tai­si­vat ydin­säh­köä yhteensä suurin piir­tein nykyi­sen tuon­ti­tar­peemme verran, eli ne paran­ta­vat myös huol­to­var­muut­tamme. Kun nykyi­set hank­keet on viety maaliin, voidaan vuonna 2030 ydin­voi­malla tuot­taa jo 40-45% koko Suomen sähkön­tuo­tan­nosta.

Sähkön tarpeen kasvaessa tule­vai­suu­dessa tarvit­semme yhä lisää puhtaan sähkön ratkai­suja. Ydin­voi­malla on tässä merkit­tävä rooli. Myös EU:n tulee hyväk­syä ydin­voima puhtaaksi ener­gia­muo­doksi ja samalla luoda kasvue­del­ly­tyk­siä uusille tule­vai­suu­den ratkai­suille esimer­kiksi pieny­di­ne­ner­gian tuotan­non käyn­nis­tä­mi­sessä. Pieny­din­voi­ma­lat voivat tarjota ratkai­suja kaupun­kien sähkö­tar­pei­siin, ja siksi niiden sään­te­lyä on helpo­tet­tava ja tutki­musta vauh­di­tet­tava. Koko­naan uusi, iso ydin­voi­ma­lai­tos ei myös­kään voi olla pois­sul­jettu vaih­toehto.

Ydin­voima on useilla mitta­reilla järke­vää, ja sen vastus­tus pohjau­tuu pitkälti ideo­lo­gi­seen yksi­sil­mäi­syy­teen. Esimer­kiksi YK:n alai­nen Euroo­pan talous­ko­mis­sio tutki, millä tuotan­to­muo­dolla saadaan kilowat­ti­tunti sähköä vähim­min vahin­goin. Tulok­sena ydin­voima on elin­kaa­rensa aikana vähi­ten hiili­diok­si­di­pääs­töjä synnyt­tävä sähkön­tuo­tan­to­muoto. Samalla sillä on elin­kaa­rensa aikana alhai­sin maan­käyt­tö­tarve sekä pienim­mät mine­raali- ja metal­li­vaa­ti­muk­set. Ydin­voima on monessa mittauk­sessa parempi vaih­toehto, kuin tuuli- ja aurin­koe­ner­gia. Olemme Suomessa onnis­tu­neet ratko­maan ydin­voi­man käyt­töön kuulu­vaa perus­on­gel­maa ydin­jät­teen loppusi­joit­ta­mi­sesta, mistä Posi­van Onkalo on oival­li­nen esimerkki. Ydin­voima on kestävä ener­gia­rat­kaisu Suomelle, Euroo­palle ja maail­malle.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.2.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ilmas­ton ja turval­li­suu­den kevät

Kiris­tyvä turval­li­suus­po­liit­ti­nen tilanne, Rans­kan ja Unka­rin vaalit sekä unio­nin toimen­pi­teet oikeus­val­tion puolus­ta­mi­seksi Unka­rissa ja Puolassa ovat EU:n kevään suuria asioita.

9.12.2021

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män metsä­lin­jaus: Menes­tystä metsistä

Kokoo­mus haluaa, että metsä­sek­to­rilla on mahdol­li­suus menes­tyä Suomessa. Uudis­tu­vaan, koti­mai­seen raaka-ainee­­seen perus­tu­vaa teol­li­suutta tarvi­taan, kun siir­rymme kohti vähä­hii­li­sem­pää yhteis­kun­taa. Suoma­lai­nen

19.11.2021

Petteri Orpo: “Suomen halli­tus on tuulia­jolla metsä­po­li­tii­kas­saan”

Halli­tus on kalk­ki­vii­voilla saanut muodos­tet­tua kantansa EU:n takso­­no­­mia-asetuk­­seen, joka rajoit­taisi suoma­laista kestä­vää metsän­hoi­toa ja metsäe­lin­kei­noamme. Kanta oli riitaisa, mutta lopulta

Skip to content