Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Ympäristö / Petteri Orpo: “Suomi tarvit­see lisää ydin­voi­maa”

Petteri Orpo: “Suomi tarvit­see lisää ydin­voi­maa”

Julkaistu:

Sähkön hinnan nousu näkyy monen suoma­lai­sen arjessa. Vaikka sähkön hinta määrit­tyy mark­ki­noilla, voimme myös poli­tii­kalla vaikut­taa siihen, miten sähkö tuote­taan ja kuinka riip­pu­vai­sia olemme esimer­kiksi tuon­ti­säh­köstä.

Ydin­voima on puhdasta ener­gian­tuo­tan­toa, eikä ilmas­ton­muu­tosta voida ratkaista ilman ydin­voi­maa. Samalla ydin­voi­man avulla voimme vähen­tää tuon­ti­säh­kön osuutta sähkön­ku­lu­tuk­ses­tamme. Tuomme nykyi­sin noin neljän­nek­sen tarvit­se­mas­tamme sähköstä eli yli 20 terawat­ti­tun­tia vuodessa. Olki­luoto 3 ja Hanhi­kivi tuot­tai­si­vat ydin­säh­köä yhteensä suurin piir­tein nykyi­sen tuon­ti­tar­peemme verran, eli ne paran­ta­vat myös huol­to­var­muut­tamme. Kun nykyi­set hank­keet on viety maaliin, voidaan vuonna 2030 ydin­voi­malla tuot­taa jo 40-45% koko Suomen sähkön­tuo­tan­nosta.

Sähkön tarpeen kasvaessa tule­vai­suu­dessa tarvit­semme yhä lisää puhtaan sähkön ratkai­suja. Ydin­voi­malla on tässä merkit­tävä rooli. Myös EU:n tulee hyväk­syä ydin­voima puhtaaksi ener­gia­muo­doksi ja samalla luoda kasvue­del­ly­tyk­siä uusille tule­vai­suu­den ratkai­suille esimer­kiksi pieny­di­ne­ner­gian tuotan­non käyn­nis­tä­mi­sessä. Pieny­din­voi­ma­lat voivat tarjota ratkai­suja kaupun­kien sähkö­tar­pei­siin, ja siksi niiden sään­te­lyä on helpo­tet­tava ja tutki­musta vauh­di­tet­tava. Koko­naan uusi, iso ydin­voi­ma­lai­tos ei myös­kään voi olla pois­sul­jettu vaih­toehto.

Ydin­voima on useilla mitta­reilla järke­vää, ja sen vastus­tus pohjau­tuu pitkälti ideo­lo­gi­seen yksi­sil­mäi­syy­teen. Esimer­kiksi YK:n alai­nen Euroo­pan talous­ko­mis­sio tutki, millä tuotan­to­muo­dolla saadaan kilowat­ti­tunti sähköä vähim­min vahin­goin. Tulok­sena ydin­voima on elin­kaa­rensa aikana vähi­ten hiili­diok­si­di­pääs­töjä synnyt­tävä sähkön­tuo­tan­to­muoto. Samalla sillä on elin­kaa­rensa aikana alhai­sin maan­käyt­tö­tarve sekä pienim­mät mine­raali- ja metal­li­vaa­ti­muk­set. Ydin­voima on monessa mittauk­sessa parempi vaih­toehto, kuin tuuli- ja aurin­koe­ner­gia. Olemme Suomessa onnis­tu­neet ratko­maan ydin­voi­man käyt­töön kuulu­vaa perus­on­gel­maa ydin­jät­teen loppusi­joit­ta­mi­sesta, mistä Posi­van Onkalo on oival­li­nen esimerkki. Ydin­voima on kestävä ener­gia­rat­kaisu Suomelle, Euroo­palle ja maail­malle.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

7.3.2023

Kai Mykkä­nen: Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta

Suomesta puhtaan ener­gian suur­valta – miksi ihmeessä? Koska sähkön hinta. Koska ilmas­to­teko. Koska teol­li­set työpai­kat ja arvon­lisä. Puhtaan sähkön runsaus

Skip to content