Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Suomessa jokai­sen pitää voida luot­taa että hänelle käy hyvin

Petteri Orpo: Suomessa jokai­sen pitää voida luot­taa että hänelle käy hyvin

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon puhe 18.11.2018 edus­kun­nassa varjo­bud­jet­ti­kä­sit­te­lyssä

Arvoisa puhe­mies, me poli­tii­kassa kiitämme toisiamme liian harvoin. Minusta kaikki kolle­gat oppo­si­tiossa ansait­se­vat kiitok­set tehdystä työstä.

Nämä varjo­bud­je­tit on laadittu huolella, esityk­set on perus­teltu, ja niiden takana on paljon työtä. Kaikista asioista emme ole samaa mieltä. Mutta keskus­telu vaih­toeh­doista on terve­tul­lutta. Toivon, että käymme keskus­te­lun toisiamme kunnioit­taen.

Arvoisa puhe­mies, olemme tässä salissa useasti keskus­tel­leet siitä, ketä kiit­tää talous­kas­vusta ja työl­li­syy­destä. Tänään töissä on lähes 120 000 ihmistä enem­män kuin halli­tus­kau­den alussa. Iloit­sen jokai­sesta isästä ja äidistä, miehestä ja naisesta, nuoresta, joka on saanut töitä.

Sen voi sanoa, että työl­li­syy­den kasvusta vastaa varmuu­della aina­kin niin yrityk­set kuin työssä käyvät ja töihin pyrki­vät ihmi­set. Kiitos kuuluu heille kaikille! Se mikä osuus on ollut halli­tuk­sen toimista johtu­vaa, on kuiten­kin tois­si­jaista, vaik­ka­kin tärkeää. Elin­kei­noe­lä­män tutki­mus­lai­tos julkaisi tällä viikolla raport­tinsa, jonka mukaan noin puolet työl­li­syy­den kasvusta johtuu halli­tuk­sen toteut­ta­mista uudis­tuk­sista. Siis yli 50.000 työpaik­kaa. Myös kansain­vä­li­nen noususuh­danne on ruok­ki­nut talout­tamme.

Ennen kaik­kea meidän pitäisi kuiten­kin keskus­tella siitä, millai­sia valin­toja meidän on tehtävä, jotta Suomi olisi hyvä paikka asua, elää ja yrit­tää - tule­vai­suu­des­sa­kin.

Minä haluan, että Suomi on sellai­nen maa, jossa jokai­nen voi luot­taa siihen, että hänelle käy hyvin.

Arvoisa puhe­mies, nyt kun käsit­te­lemme meno­li­säyk­siä ja veron­ko­ro­tuk­sia, on tosi­aan tärkeää katsoa tule­vaan. Minä haluan, että Suomi on sellai­nen maa, jossa jokai­nen voi luot­taa siihen, että hänelle käy hyvin. Että jokai­selle on mahdol­li­suuk­sia, että jokai­nen saa tehdä.

Tarvit­semme korkean, vähin­tään 75 prosen­tin työl­li­syy­sas­teen, jotta saamme rahoi­tet­tua tärkeät palve­lut: päivä­ko­dit, koulu­tuk­sen, ikäih­mis­ten palve­lut. Siksi meidän pitää keskit­tyä työl­li­syy­teen. Suoma­lai­sen hyvin­voin­nin tule­vai­suus on työssä. Työ torjuu tehok­kaim­min myös köyhyyttä.

Oppo­si­tion varjo­bud­je­tit vastaa­vat Suomen tärkeim­piin haas­tei­siin heikosti. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­sar­vion mukaan vaih­toeh­to­bud­jet­tien vaiku­tuk­set kasvuun ja työl­li­syy­teen jäävät pieniksi. Nostan hattua vihreille, että esitätte rohkeasti oman vaih­toeh­tonne. Kannat­taa en sitä voi. Edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun mukaan vaih­toeh­tonne heiken­täisi työl­li­syyttä 21 000 hengellä. Emmekö me ole yhdessä puhu­neet, että juuri työt­tö­myys lisää eriar­voi­suutta?

SDP puoles­taan haluaa verot­taa kovem­min työtä ja yrit­tä­mistä. Minne te SDP:ssä ajat­te­lette uusien työpaik­ko­jen synty­vän? Me tiedämme, että ne synty­vät yrityk­siin. Tarvit­semme yrityk­siä, jotka inves­toi­vat ja halua­vat kasvaa. Sinne niitä työpaik­koja syntyy. Suurin virhe tässä tilan­teessa olisi pysäyt­tää talou­den ja työl­li­syy­den kasvu mitta­villa veron­ko­ro­tuk­silla.

Arvoisa puhe­mies, nykyistä korkeampi työl­li­syy­saste tarkoit­taa sitä, että uudis­tuk­sia on jatket­tava.

Tarvit­semme sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen, joka tekee jokai­sen lisäeu­ron tienaa­mi­sesta kannat­ta­vaa. Meidän on jatket­tava vero­tuk­sen uudis­ta­mista niin, että työn­teon sijasta vero­tamme pääs­töjä ja hait­toja. Vero­tus on otet­tava vahvasti mukaan ilmas­ton­muu­tok­sen vastai­seen työhön.

Meidän on myös jatket­tava työelä­män ja koulu­tuk­sen uudis­ta­mista. Tarvit­semme perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen ja refor­meja koulu­tus­jär­jes­tel­mään. Olen iloi­nen, että monet puolu­eet ovat ehdot­ta­neet perhe­va­pai­den uudis­ta­mista. Sanon kyllä uudis­tuk­selle ja nais­ten tasa-arvolle.

Oppo­si­tiolta toivon lisää rohkeutta uudis­taa Suomea

Arvoisa puhe­mies, oppo­si­tiolta toivon lisää rohkeutta uudis­taa Suomea. Rohkeutta tarvit­semme, jotta voimme suojella hyvin­voin­tia. Työl­li­syyttä lisää­vät uudis­tuk­set lois­ta­vat pois­sao­lol­laan esimer­kiksi SDP:n ehdo­tuk­sesta. Samalla oppo­si­tion vaih­toeh­to­jen taus­talla siin­tää lupaus­ten aava ulappa. Jokai­selle luva­taan jota­kin.

Suomen tule­vai­suutta ei voi raken­taa velka­ra­halla. Voim­meko nyt tässä salissa kaikki sitou­tua siihen, että emme syö lastemme ja lasten­las­temme eväitä? Näyt­tää siltä, ettei yksi­kään puolue halua raken­taa Suomea velka­ra­halla.

Monet vaih­toeh­to­bud­je­tit on vali­tet­ta­vasti raken­nettu höttöi­sälle pohjalle.

Esimer­kiksi SDP kertoo hank­ki­vansa lisä­tu­loja hallin­non digi­ta­li­saa­tio­uu­dis­tuk­sista 200 miljoo­naa. Lisää rahaa puolue kaivaa Sitran taseesta ja Suomen Pankista yli 400 miljoo­naa. Vali­tet­ta­vasti nuo rahat voi käyt­tää vain kerran. Menot on arvioitu alakant­tiin ja tulot vastaa­vasti viri­tetty äärim­mil­leen, jotta teillä olisi varaa kaik­kiin lupauk­siinne. Kuilu esitys­tenne ja todel­li­suu­den välillä on karmea. Sitten vielä väitätte, että budjet­tinne vähen­täisi velan­ot­toa enem­män kuin halli­tuk­sen budjetti. Näin epävar­malle pohjalle raken­nettu budjetti ei ole uskot­tava eikä vastuul­li­nen. SDP:n vaih­toehto on yhtä­lönä mahdo­ton.

Vaikka vaalit lähes­ty­vät, niin jokai­sen tässä salissa pitää muis­taa, että popu­lis­milla on lyhyet jäljet. Tämän halli­tuk­sen jälkeen työn linjaa on jatket­tava, jotta turvaamme hyvin­voin­nin. Jos lipsumme tästä, edessä on kiih­tyvä velkaan­tu­mi­nen, korkeam­mat verot ja alhai­sempi elin­taso. Sitä meistä kukaan ei halua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content