Petteri Orpo: Suomessa jokaisen pitää voida luottaa että hänelle käy hyvin – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Suomessa jokaisen pitää voida luottaa että hänelle käy hyvin

Petteri Orpo: Suomessa jokaisen pitää voida luottaa että hänelle käy hyvin

Julkaistu: 14.11.2018 Puheet Talous

Valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpon puhe 18.11.2018 eduskun­nassa varjo­bud­jet­ti­kä­sit­te­lyssä

Arvoisa puhemies, me politii­kassa kiitämme toisiamme liian harvoin. Minusta kaikki kollegat opposi­tiossa ansait­sevat kiitokset tehdystä työstä.

Nämä varjo­bud­jetit on laadittu huolella, esitykset on perus­teltu, ja niiden takana on paljon työtä. Kaikista asioista emme ole samaa mieltä. Mutta keskustelu vaihtoeh­doista on terve­tul­lutta. Toivon, että käymme keskus­telun toisiamme kunnioittaen.

Arvoisa puhemies, olemme tässä salissa useasti keskus­telleet siitä, ketä kiittää talous­kas­vusta ja työlli­syy­destä. Tänään töissä on lähes 120 000 ihmistä enemmän kuin halli­tus­kauden alussa. Iloitsen jokai­sesta isästä ja äidistä, miehestä ja naisesta, nuoresta, joka on saanut töitä.

Sen voi sanoa, että työlli­syyden kasvusta vastaa varmuu­della ainakin niin yritykset kuin työssä käyvät ja töihin pyrkivät ihmiset. Kiitos kuuluu heille kaikille! Se mikä osuus on ollut halli­tuksen toimista johtuvaa, on kuitenkin toissi­jaista, vaikkakin tärkeää. Elinkei­noe­lämän tutki­mus­laitos julkaisi tällä viikolla raport­tinsa, jonka mukaan noin puolet työlli­syyden kasvusta johtuu halli­tuksen toteut­ta­mista uudis­tuk­sista. Siis yli 50.000 työpaikkaa. Myös kansain­vä­linen noususuh­danne on ruokkinut talout­tamme.

Ennen kaikkea meidän pitäisi kuitenkin keskus­tella siitä, millaisia valintoja meidän on tehtävä, jotta Suomi olisi hyvä paikka asua, elää ja yrittää - tulevai­suu­des­sakin.

Minä haluan, että Suomi on sellainen maa, jossa jokainen voi luottaa siihen, että hänelle käy hyvin.

Arvoisa puhemies, nyt kun käsit­te­lemme menoli­säyksiä ja veron­ko­ro­tuksia, on tosiaan tärkeää katsoa tulevaan. Minä haluan, että Suomi on sellainen maa, jossa jokainen voi luottaa siihen, että hänelle käy hyvin. Että jokai­selle on mahdol­li­suuksia, että jokainen saa tehdä.

Tarvit­semme korkean, vähintään 75 prosentin työlli­syy­sasteen, jotta saamme rahoi­tettua tärkeät palvelut: päivä­kodit, koulu­tuksen, ikäih­misten palvelut. Siksi meidän pitää keskittyä työlli­syyteen. Suoma­laisen hyvin­voinnin tulevaisuus on työssä. Työ torjuu tehok­kaimmin myös köyhyyttä.

Opposition varjo­bud­jetit vastaavat Suomen tärkeimpiin haasteisiin heikosti. Valtio­va­rain­mi­nis­teriön virka­mie­sarvion mukaan vaihtoeh­to­bud­jettien vaiku­tukset kasvuun ja työlli­syyteen jäävät pieniksi. Nostan hattua vihreille, että esitätte rohkeasti oman vaihtoeh­tonne. Kannattaa en sitä voi. Eduskunnan tieto­pal­velun mukaan vaihtoeh­tonne heiken­täisi työlli­syyttä 21 000 hengellä. Emmekö me ole yhdessä puhuneet, että juuri työttömyys lisää eriar­voi­suutta?

SDP puolestaan haluaa verottaa kovemmin työtä ja yrittä­mistä. Minne te SDP:ssä ajatte­lette uusien työpaik­kojen syntyvän? Me tiedämme, että ne syntyvät yrityksiin. Tarvit­semme yrityksiä, jotka inves­toivat ja haluavat kasvaa. Sinne niitä työpaikkoja syntyy. Suurin virhe tässä tilan­teessa olisi pysäyttää talouden ja työlli­syyden kasvu mitta­villa veron­ko­ro­tuk­silla.

Arvoisa puhemies, nykyistä korkeampi työlli­syy­saste tarkoittaa sitä, että uudis­tuksia on jatkettava.

Tarvit­semme sosiaa­li­tur­va­uu­dis­tuksen, joka tekee jokaisen lisäeuron tienaa­mi­sesta kannat­tavaa. Meidän on jatkettava verotuksen uudis­ta­mista niin, että työnteon sijasta verotamme päästöjä ja haittoja. Verotus on otettava vahvasti mukaan ilmas­ton­muu­toksen vastaiseen työhön.

Meidän on myös jatkettava työelämän ja koulu­tuksen uudis­ta­mista. Tarvit­semme perhe­va­paa­uu­dis­tuksen ja reformeja koulu­tus­jär­jes­telmään. Olen iloinen, että monet puolueet ovat ehdot­taneet perhe­va­paiden uudis­ta­mista. Sanon kyllä uudis­tuk­selle ja naisten tasa-arvolle.

Opposi­tiolta toivon lisää rohkeutta uudistaa Suomea

Arvoisa puhemies, opposi­tiolta toivon lisää rohkeutta uudistaa Suomea. Rohkeutta tarvit­semme, jotta voimme suojella hyvin­vointia. Työlli­syyttä lisäävät uudis­tukset loistavat poissao­lollaan esimer­kiksi SDP:n ehdotuk­sesta. Samalla opposition vaihtoeh­tojen taustalla siintää lupausten aava ulappa. Jokai­selle luvataan jotakin.

Suomen tulevai­suutta ei voi rakentaa velka­ra­halla. Voimmeko nyt tässä salissa kaikki sitoutua siihen, että emme syö lastemme ja lasten­las­temme eväitä? Näyttää siltä, ettei yksikään puolue halua rakentaa Suomea velka­ra­halla.

Monet vaihtoeh­to­bud­jetit on valitet­ta­vasti raken­nettu höttöi­sälle pohjalle.

Esimer­kiksi SDP kertoo hankki­vansa lisätuloja hallinnon digita­li­saa­tio­uu­dis­tuk­sista 200 miljoonaa. Lisää rahaa puolue kaivaa Sitran taseesta ja Suomen Pankista yli 400 miljoonaa. Valitet­ta­vasti nuo rahat voi käyttää vain kerran. Menot on arvioitu alakanttiin ja tulot vastaa­vasti viritetty äärim­milleen, jotta teillä olisi varaa kaikkiin lupauk­siinne. Kuilu esitys­tenne ja todel­li­suuden välillä on karmea. Sitten vielä väitätte, että budjet­tinne vähen­täisi velan­ottoa enemmän kuin halli­tuksen budjetti. Näin epävar­malle pohjalle raken­nettu budjetti ei ole uskottava eikä vastuul­linen. SDP:n vaihtoehto on yhtälönä mahdoton.

Vaikka vaalit lähes­tyvät, niin jokaisen tässä salissa pitää muistaa, että populis­milla on lyhyet jäljet. Tämän halli­tuksen jälkeen työn linjaa on jatkettava, jotta turvaamme hyvin­voinnin. Jos lipsumme tästä, edessä on kiihtyvä velkaan­tu­minen, korkeammat verot ja alhai­sempi elintaso. Sitä meistä kukaan ei halua.


Kokoomus.fi