Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Suomessa jokai­sen pitää voida luot­taa että hänelle käy hyvin

Petteri Orpo: Suomessa jokai­sen pitää voida luot­taa että hänelle käy hyvin

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpon puhe 18.11.2018 edus­kun­nassa varjo­bud­jet­ti­kä­sit­te­lyssä

Arvoisa puhe­mies, me poli­tii­kassa kiitämme toisiamme liian harvoin. Minusta kaikki kolle­gat oppo­si­tiossa ansait­se­vat kiitok­set tehdystä työstä.

Nämä varjo­bud­je­tit on laadittu huolella, esityk­set on perus­teltu, ja niiden takana on paljon työtä. Kaikista asioista emme ole samaa mieltä. Mutta keskus­telu vaih­toeh­doista on terve­tul­lutta. Toivon, että käymme keskus­te­lun toisiamme kunnioit­taen.

Arvoisa puhe­mies, olemme tässä salissa useasti keskus­tel­leet siitä, ketä kiit­tää talous­kas­vusta ja työl­li­syy­destä. Tänään töissä on lähes 120 000 ihmistä enem­män kuin halli­tus­kau­den alussa. Iloit­sen jokai­sesta isästä ja äidistä, miehestä ja naisesta, nuoresta, joka on saanut töitä.

Sen voi sanoa, että työl­li­syy­den kasvusta vastaa varmuu­della aina­kin niin yrityk­set kuin työssä käyvät ja töihin pyrki­vät ihmi­set. Kiitos kuuluu heille kaikille! Se mikä osuus on ollut halli­tuk­sen toimista johtu­vaa, on kuiten­kin tois­si­jaista, vaik­ka­kin tärkeää. Elin­kei­noe­lä­män tutki­mus­lai­tos julkaisi tällä viikolla raport­tinsa, jonka mukaan noin puolet työl­li­syy­den kasvusta johtuu halli­tuk­sen toteut­ta­mista uudis­tuk­sista. Siis yli 50.000 työpaik­kaa. Myös kansain­vä­li­nen noususuh­danne on ruok­ki­nut talout­tamme.

Ennen kaik­kea meidän pitäisi kuiten­kin keskus­tella siitä, millai­sia valin­toja meidän on tehtävä, jotta Suomi olisi hyvä paikka asua, elää ja yrit­tää - tule­vai­suu­des­sa­kin.

Minä haluan, että Suomi on sellai­nen maa, jossa jokai­nen voi luot­taa siihen, että hänelle käy hyvin.

Arvoisa puhe­mies, nyt kun käsit­te­lemme meno­li­säyk­siä ja veron­ko­ro­tuk­sia, on tosi­aan tärkeää katsoa tule­vaan. Minä haluan, että Suomi on sellai­nen maa, jossa jokai­nen voi luot­taa siihen, että hänelle käy hyvin. Että jokai­selle on mahdol­li­suuk­sia, että jokai­nen saa tehdä.

Tarvit­semme korkean, vähin­tään 75 prosen­tin työl­li­syy­sas­teen, jotta saamme rahoi­tet­tua tärkeät palve­lut: päivä­ko­dit, koulu­tuk­sen, ikäih­mis­ten palve­lut. Siksi meidän pitää keskit­tyä työl­li­syy­teen. Suoma­lai­sen hyvin­voin­nin tule­vai­suus on työssä. Työ torjuu tehok­kaim­min myös köyhyyttä.

Oppo­si­tion varjo­bud­je­tit vastaa­vat Suomen tärkeim­piin haas­tei­siin heikosti. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön virka­mie­sar­vion mukaan vaih­toeh­to­bud­jet­tien vaiku­tuk­set kasvuun ja työl­li­syy­teen jäävät pieniksi. Nostan hattua vihreille, että esitätte rohkeasti oman vaih­toeh­tonne. Kannat­taa en sitä voi. Edus­kun­nan tieto­pal­ve­lun mukaan vaih­toeh­tonne heiken­täisi työl­li­syyttä 21 000 hengellä. Emmekö me ole yhdessä puhu­neet, että juuri työt­tö­myys lisää eriar­voi­suutta?

SDP puoles­taan haluaa verot­taa kovem­min työtä ja yrit­tä­mistä. Minne te SDP:ssä ajat­te­lette uusien työpaik­ko­jen synty­vän? Me tiedämme, että ne synty­vät yrityk­siin. Tarvit­semme yrityk­siä, jotka inves­toi­vat ja halua­vat kasvaa. Sinne niitä työpaik­koja syntyy. Suurin virhe tässä tilan­teessa olisi pysäyt­tää talou­den ja työl­li­syy­den kasvu mitta­villa veron­ko­ro­tuk­silla.

Arvoisa puhe­mies, nykyistä korkeampi työl­li­syy­saste tarkoit­taa sitä, että uudis­tuk­sia on jatket­tava.

Tarvit­semme sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tuk­sen, joka tekee jokai­sen lisäeu­ron tienaa­mi­sesta kannat­ta­vaa. Meidän on jatket­tava vero­tuk­sen uudis­ta­mista niin, että työn­teon sijasta vero­tamme pääs­töjä ja hait­toja. Vero­tus on otet­tava vahvasti mukaan ilmas­ton­muu­tok­sen vastai­seen työhön.

Meidän on myös jatket­tava työelä­män ja koulu­tuk­sen uudis­ta­mista. Tarvit­semme perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen ja refor­meja koulu­tus­jär­jes­tel­mään. Olen iloi­nen, että monet puolu­eet ovat ehdot­ta­neet perhe­va­pai­den uudis­ta­mista. Sanon kyllä uudis­tuk­selle ja nais­ten tasa-arvolle.

Oppo­si­tiolta toivon lisää rohkeutta uudis­taa Suomea

Arvoisa puhe­mies, oppo­si­tiolta toivon lisää rohkeutta uudis­taa Suomea. Rohkeutta tarvit­semme, jotta voimme suojella hyvin­voin­tia. Työl­li­syyttä lisää­vät uudis­tuk­set lois­ta­vat pois­sao­lol­laan esimer­kiksi SDP:n ehdo­tuk­sesta. Samalla oppo­si­tion vaih­toeh­to­jen taus­talla siin­tää lupaus­ten aava ulappa. Jokai­selle luva­taan jota­kin.

Suomen tule­vai­suutta ei voi raken­taa velka­ra­halla. Voim­meko nyt tässä salissa kaikki sitou­tua siihen, että emme syö lastemme ja lasten­las­temme eväitä? Näyt­tää siltä, ettei yksi­kään puolue halua raken­taa Suomea velka­ra­halla.

Monet vaih­toeh­to­bud­je­tit on vali­tet­ta­vasti raken­nettu höttöi­sälle pohjalle.

Esimer­kiksi SDP kertoo hank­ki­vansa lisä­tu­loja hallin­non digi­ta­li­saa­tio­uu­dis­tuk­sista 200 miljoo­naa. Lisää rahaa puolue kaivaa Sitran taseesta ja Suomen Pankista yli 400 miljoo­naa. Vali­tet­ta­vasti nuo rahat voi käyt­tää vain kerran. Menot on arvioitu alakant­tiin ja tulot vastaa­vasti viri­tetty äärim­mil­leen, jotta teillä olisi varaa kaik­kiin lupauk­siinne. Kuilu esitys­tenne ja todel­li­suu­den välillä on karmea. Sitten vielä väitätte, että budjet­tinne vähen­täisi velan­ot­toa enem­män kuin halli­tuk­sen budjetti. Näin epävar­malle pohjalle raken­nettu budjetti ei ole uskot­tava eikä vastuul­li­nen. SDP:n vaih­toehto on yhtä­lönä mahdo­ton.

Vaikka vaalit lähes­ty­vät, niin jokai­sen tässä salissa pitää muis­taa, että popu­lis­milla on lyhyet jäljet. Tämän halli­tuk­sen jälkeen työn linjaa on jatket­tava, jotta turvaamme hyvin­voin­nin. Jos lipsumme tästä, edessä on kiih­tyvä velkaan­tu­mi­nen, korkeam­mat verot ja alhai­sempi elin­taso. Sitä meistä kukaan ei halua.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

8.5.2021

Petteri Orpon puhe Snell­man-säätiön kevät­se­mi­naa­rissa 8.5.2021

Hyvät ystä­vät,  Kolme­kym­mentä vuotta sitten olin nuori mies suorit­ta­massa asepal­ve­lus­tani Paro­lan­num­mella pans­sa­ripri­kaa­tissa. Olimme metsä­lei­rillä ja istus­ke­limme leiri­nuo­tiolla. Yksi palve­lus­ka­ve­reis­tani kertoi

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman