Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

Julkaistu:

Petteri Orpo pitää halli­tuk­sen tänään päät­tä­mää elin­kei­no­ve­ro­tuk­sen koko­nai­suutta histo­rial­li­sena raken­teel­li­sena uudis­tuk­sena, joka paran­taa Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja houkut­te­le­vuutta inves­toin­ti­koh­teena.

?Yritys­ten maksama yhtei­sö­vero laskee 870 miljoo­nalla eurolla, mikä on iso käde­no­jen­nus Suomessa veroja maksa­ville yrityk­sille. Toisaalta vero­tus hieman kiris­tyy, kun yrityk­sestä makse­taan osin­koa ulos, mikä on täysin oikeu­den­mu­kaista?, Orpo toteaa. ?Tämän voi nähdä aske­leena kohti Viron vero­mal­lia, jossa verot makse­taan vasta siinä vaiheessa, kun yrit­täjä ottaa yrityk­sestä varoja omaan käyt­töönsä.?

Yhtei­sö­ve­ron keven­nys jättää yrityk­sen käyt­töön aiem­paa suurem­man osuu­den voitosta, mikä vahvis­taa sen mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tää ja inves­toida. Orpon mielestä erityi­sen tärkeää on myös se, ettei yhtei­sö­ve­ron alen­nusta maksa­teta pk-yrit­tä­jien vero­tuk­sen kohtuut­to­malla kiris­tä­mi­sellä.

?Samalla, kun yhtei­sö­ve­roa mitta­vasti alen­ne­taan, listaa­mat­to­mien yritys­ten osin­ko­ve­ro­tusta pystyt­tiin muut­ta­maan entistä kannus­ta­vam­paan suun­taan nosta­malla huojen­ne­tun osin­gon yläraja 60 000 eurosta 150 000 euroon. Tämä kannus­taa yrit­tä­jiä kasvat­ta­maan yrityk­siä?, Orpo toteaa.

?Yhtei­sö­ve­ron alen­nus ei kuiten­kaan yksin riitä yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen. Maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu, joka sekin syntyi osin halli­tuk­sen käti­löi­mänä, on toinen tärkeä palikka suoma­lais­ten yritys­ten pärjää­mi­sen kannalta?, Orpo toteaa.

?Seuraa­vaksi huomio on kiin­ni­tet­tävä kulut­ta­jien luot­ta­muk­sen paran­ta­mi­seen ja osto­voi­man kohen­ta­mi­seen, jotta kauppa lähtee taas käyn­tiin koti­mark­ki­noilla?, Orpo toteaa.

?Maltil­li­sen palk­ka­rat­kai­sun myötä halli­tus tekee tulo­ve­roas­teik­koon inflaa­tio­tar­kis­tuk­sen, mikä hieman auttaa tilan­netta. Heti, kun valtion­ta­lous antaa myöten, pitää palata palk­ka­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mi­sen linjalle sekä osto­voi­man vahvis­ta­mi­seksi että työn teke­mi­sen edis­tä­mi­seksi?, Orpo päät­tää.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja
kansan­edus­taja Petteri Orpo 044-2693113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content