Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

Julkaistu:

Petteri Orpo pitää halli­tuk­sen tänään päät­tä­mää elin­kei­no­ve­ro­tuk­sen koko­nai­suutta histo­rial­li­sena raken­teel­li­sena uudis­tuk­sena, joka paran­taa Suomen kilpai­lu­ky­kyä ja houkut­te­le­vuutta inves­toin­ti­koh­teena.

?Yritys­ten maksama yhtei­sö­vero laskee 870 miljoo­nalla eurolla, mikä on iso käde­no­jen­nus Suomessa veroja maksa­ville yrityk­sille. Toisaalta vero­tus hieman kiris­tyy, kun yrityk­sestä makse­taan osin­koa ulos, mikä on täysin oikeu­den­mu­kaista?, Orpo toteaa. ?Tämän voi nähdä aske­leena kohti Viron vero­mal­lia, jossa verot makse­taan vasta siinä vaiheessa, kun yrit­täjä ottaa yrityk­sestä varoja omaan käyt­töönsä.?

Yhtei­sö­ve­ron keven­nys jättää yrityk­sen käyt­töön aiem­paa suurem­man osuu­den voitosta, mikä vahvis­taa sen mahdol­li­suuk­sia työl­lis­tää ja inves­toida. Orpon mielestä erityi­sen tärkeää on myös se, ettei yhtei­sö­ve­ron alen­nusta maksa­teta pk-yrit­tä­jien vero­tuk­sen kohtuut­to­malla kiris­tä­mi­sellä.

?Samalla, kun yhtei­sö­ve­roa mitta­vasti alen­ne­taan, listaa­mat­to­mien yritys­ten osin­ko­ve­ro­tusta pystyt­tiin muut­ta­maan entistä kannus­ta­vam­paan suun­taan nosta­malla huojen­ne­tun osin­gon yläraja 60 000 eurosta 150 000 euroon. Tämä kannus­taa yrit­tä­jiä kasvat­ta­maan yrityk­siä?, Orpo toteaa.

?Yhtei­sö­ve­ron alen­nus ei kuiten­kaan yksin riitä yritys­ten kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen. Maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu, joka sekin syntyi osin halli­tuk­sen käti­löi­mänä, on toinen tärkeä palikka suoma­lais­ten yritys­ten pärjää­mi­sen kannalta?, Orpo toteaa.

?Seuraa­vaksi huomio on kiin­ni­tet­tävä kulut­ta­jien luot­ta­muk­sen paran­ta­mi­seen ja osto­voi­man kohen­ta­mi­seen, jotta kauppa lähtee taas käyn­tiin koti­mark­ki­noilla?, Orpo toteaa.

?Maltil­li­sen palk­ka­rat­kai­sun myötä halli­tus tekee tulo­ve­roas­teik­koon inflaa­tio­tar­kis­tuk­sen, mikä hieman auttaa tilan­netta. Heti, kun valtion­ta­lous antaa myöten, pitää palata palk­ka­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mi­sen linjalle sekä osto­voi­man vahvis­ta­mi­seksi että työn teke­mi­sen edis­tä­mi­seksi?, Orpo päät­tää.

Lisä­tie­dot:
Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja
kansan­edus­taja Petteri Orpo 044-2693113

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content