Kokoomus.fi
Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

Petteri Orpo: Suomen suurin yritys­ve­ro­re­montti sitten 90-luvun

Julkaistu: 13.11.13 Uutiset

Petteri Orpo pitää halli­tuksen tänään päättämää elinkei­no­ve­ro­tuksen kokonai­suutta histo­rial­lisena raken­teel­lisena uudis­tuksena, joka parantaa Suomen kilpai­lu­kykyä ja houkut­te­le­vuutta inves­toin­ti­koh­teena.

?Yritysten maksama yhtei­sövero laskee 870 miljoo­nalla eurolla, mikä on iso kädeno­jennus Suomessa veroja maksa­ville yrityk­sille. Toisaalta verotus hieman kiristyy, kun yrityk­sestä maksetaan osinkoa ulos, mikä on täysin oikeu­den­mu­kaista?, Orpo toteaa. ?Tämän voi nähdä askeleena kohti Viron veromallia, jossa verot maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun yrittäjä ottaa yrityk­sestä varoja omaan käyttöönsä.?

Yhtei­sö­veron kevennys jättää yrityksen käyttöön aiempaa suuremman osuuden voitosta, mikä vahvistaa sen mahdol­li­suuksia työllistää ja inves­toida. Orpon mielestä erityisen tärkeää on myös se, ettei yhtei­sö­veron alennusta maksateta pk-yrittäjien verotuksen kohtuut­to­malla kiris­tä­mi­sellä.

?Samalla, kun yhtei­sö­veroa mitta­vasti alennetaan, listaa­mat­tomien yritysten osinko­ve­ro­tusta pystyttiin muuttamaan entistä kannus­ta­vampaan suuntaan nosta­malla huojen­netun osingon yläraja 60 000 eurosta 150 000 euroon. Tämä kannustaa yrittäjiä kasvat­tamaan yrityksiä?, Orpo toteaa.

?Yhtei­sö­veron alennus ei kuitenkaan yksin riitä yritysten kilpai­lu­kyvyn vahvis­ta­miseen. Maltil­linen palkka­rat­kaisu, joka sekin syntyi osin halli­tuksen kätilöimänä, on toinen tärkeä palikka suoma­laisten yritysten pärjää­misen kannalta?, Orpo toteaa.

?Seuraa­vaksi huomio on kiinni­tettävä kulut­tajien luotta­muksen paran­ta­miseen ja ostovoiman kohen­ta­miseen, jotta kauppa lähtee taas käyntiin kotimark­ki­noilla?, Orpo toteaa.

?Maltil­lisen palkka­rat­kaisun myötä hallitus tekee tulove­roas­teikkoon inflaa­tio­tar­kis­tuksen, mikä hieman auttaa tilan­netta. Heti, kun valtion­talous antaa myöten, pitää palata palkka­ve­ro­tuksen keven­tä­misen linjalle sekä ostovoiman vahvis­ta­mi­seksi että työn tekemisen edistä­mi­seksi?, Orpo päättää.

Lisätiedot:
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja
kansan­edustaja Petteri Orpo 044-2693113


Kokoomus.fi