Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Petteri Orpo: “Suomen hallitus on tuuliajolla metsäpolitiikassaan”

Petteri Orpo: “Suomen halli­tus on tuulia­jolla metsä­po­li­tii­kas­saan”

Julkaistu:

Halli­tus on kalk­ki­vii­voilla saanut muodos­tet­tua kantansa EU:n takso­no­mia-asetuk­seen, joka rajoit­taisi suoma­laista kestä­vää metsän­hoi­toa ja metsäe­lin­kei­noamme. Kanta oli riitaisa, mutta lopulta halli­tus päätti äänes­tää asetusta vastaan. Myös tätä linjaa Kokoo­mus on pitkin syksyä tois­ta­nut edus­kun­nassa.

Metsä­po­li­tiikka on kansal­lista ja tästä peri­aat­teesta on pidet­tävä kiinni kynsin hampain. Komis­sion takso­no­miae­si­tys menee aivan liian pitkälle yksi­tyis­koh­tai­seen metsä­ta­lou­den sään­te­lyyn. Yli 13 hehtaa­rin metsä­ti­lat halut­tai­siin tuoda erityi­sen ilmas­to­ra­por­toin­nin piiriin ilman mitään osoi­tet­ta­vissa olevia ilmas­to­hyö­tyjä.

Suoma­lai­nen kestävä metsäe­lin­keino on meille talou­del­li­sesti mittaa­mat­to­man arvo­kas, minkä lisäksi se tarjoaa väli­neitä ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taan. Metsät eivät ole ongelma, vaan osa ratkai­sua.

Halli­tuk­sen kannan­muo­dos­tus kesti luvat­to­man pitkään. Komis­sio julkaisi esityk­sensä jo viime keväänä, ja lopul­li­nen päätös tehdään muuta­man viikon päästä joulu­kuun alussa. Miksi kanta saatiin vasta nyt? Mitä halli­tus teki koko syksyn? Tällä vetkut­te­lulla halli­tus menetti tärkeän EU-edun­val­von­nan paikan vaikut­taa muihin jäsen­val­tioi­hin.

Halli­tus menetti myös kultai­sen mahdol­li­suu­den vaikut­taa viime viikolla, kun komis­sion takso­no­miasta vastaava komis­saari oli juuri vierai­lulla Suomessa. Samaan aikaan päämi­nis­teri ja muut avain­mi­nis­te­rit seisoi­vat vieressä tumput suorina, sillä Suomen kanta ei ollut selvä.

Vaikka Suomi on suuri metsä­val­tio, se on EU:n jäsen­mai­den joukossa pieni. Vaiku­tus­val­taa EU:ssa pitää hakea teke­mällä yhteis­työtä muiden jäsen­mai­den kanssa. Suomen metsä­kan­noille olisi pitä­nyt jo aikaa sitten hakea tukea maista, joilla on omia huoli­aan takso­no­mian kanssa. Näin ei nyt tehty. Pöydällä on myös muita suuria metsiin vaikut­ta­via ilmas­to­ky­sy­myk­siä, joissa pätee sama ilmiö. Halli­tuk­sen on pystyt­tävä muodos­ta­maan linja ja vaikut­ta­maan Suomen etujen mukai­sesti.

Halli­tuk­semme toimii tässä kysy­myk­sessä käytän­nössä vähem­mis­tö­hal­li­tuk­sena luot­taes­saan Kokoo­muk­sen tukeen edus­kun­nassa. Halli­tus­puo­lu­eet Vihreät ja Vasem­mis­to­liitto eivät tue oman halli­tuk­sensa linjaa, eikä päämi­nis­teri pysty­nyt saamaan poruk­kaansa yhte­näi­sen kannan taakse. Tämä kaikki on päämi­nis­te­rin vastuulla, sillä hän vastaa Suomen EU-vaikut­ta­mi­sen onnis­tu­mi­sesta.

Halli­tuk­sen ja päämi­nis­te­rin poliit­ti­nen pääoma punni­taan, kun nähdään miten Suomi saa nyt tukea muilta mailta. Mikä on halli­tuk­sen uskot­ta­vuus tässä venkoi­lussa koti­mai­sen metsä­no­mis­ta­jan suun­taan tai EU-neuvot­te­luissa, kun keskei­set minis­te­rit julki­sesti liput­ta­vat aivan päin­vas­tai­sia kantoja? Kokoo­mus tukee suoma­laista metsäe­lin­kei­noa ja metsä­teol­li­suu­den edel­ly­tys­ten säily­mistä Suomessa. Tätä selkeää linjaa toivomme myös halli­tuk­selta.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

13.3.2023

Nyt on oikea aika vahvis­taa kansan­ka­pi­ta­lis­mia

Vauraus on hyvin­voin­nin kulma­ki­viä. Tämä pätee niin yhteis­kun­taan kuin yksi­löi­hin. Suomessa puhu­taan liian vähän ihmis­ten mahdol­li­suuk­sista ja oikeu­desta vauras­tua.

Skip to content