Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Petteri Orpo: “Suomen hallitus on tuuliajolla metsäpolitiikassaan”

Petteri Orpo: “Suomen halli­tus on tuulia­jolla metsä­po­li­tii­kas­saan”

Julkaistu:

Halli­tus on kalk­ki­vii­voilla saanut muodos­tet­tua kantansa EU:n takso­no­mia-asetuk­seen, joka rajoit­taisi suoma­laista kestä­vää metsän­hoi­toa ja metsäe­lin­kei­noamme. Kanta oli riitaisa, mutta lopulta halli­tus päätti äänes­tää asetusta vastaan. Myös tätä linjaa Kokoo­mus on pitkin syksyä tois­ta­nut edus­kun­nassa.

Metsä­po­li­tiikka on kansal­lista ja tästä peri­aat­teesta on pidet­tävä kiinni kynsin hampain. Komis­sion takso­no­miae­si­tys menee aivan liian pitkälle yksi­tyis­koh­tai­seen metsä­ta­lou­den sään­te­lyyn. Yli 13 hehtaa­rin metsä­ti­lat halut­tai­siin tuoda erityi­sen ilmas­to­ra­por­toin­nin piiriin ilman mitään osoi­tet­ta­vissa olevia ilmas­to­hyö­tyjä.

Suoma­lai­nen kestävä metsäe­lin­keino on meille talou­del­li­sesti mittaa­mat­to­man arvo­kas, minkä lisäksi se tarjoaa väli­neitä ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taan. Metsät eivät ole ongelma, vaan osa ratkai­sua.

Halli­tuk­sen kannan­muo­dos­tus kesti luvat­to­man pitkään. Komis­sio julkaisi esityk­sensä jo viime keväänä, ja lopul­li­nen päätös tehdään muuta­man viikon päästä joulu­kuun alussa. Miksi kanta saatiin vasta nyt? Mitä halli­tus teki koko syksyn? Tällä vetkut­te­lulla halli­tus menetti tärkeän EU-edun­val­von­nan paikan vaikut­taa muihin jäsen­val­tioi­hin.

Halli­tus menetti myös kultai­sen mahdol­li­suu­den vaikut­taa viime viikolla, kun komis­sion takso­no­miasta vastaava komis­saari oli juuri vierai­lulla Suomessa. Samaan aikaan päämi­nis­teri ja muut avain­mi­nis­te­rit seisoi­vat vieressä tumput suorina, sillä Suomen kanta ei ollut selvä.

Vaikka Suomi on suuri metsä­val­tio, se on EU:n jäsen­mai­den joukossa pieni. Vaiku­tus­val­taa EU:ssa pitää hakea teke­mällä yhteis­työtä muiden jäsen­mai­den kanssa. Suomen metsä­kan­noille olisi pitä­nyt jo aikaa sitten hakea tukea maista, joilla on omia huoli­aan takso­no­mian kanssa. Näin ei nyt tehty. Pöydällä on myös muita suuria metsiin vaikut­ta­via ilmas­to­ky­sy­myk­siä, joissa pätee sama ilmiö. Halli­tuk­sen on pystyt­tävä muodos­ta­maan linja ja vaikut­ta­maan Suomen etujen mukai­sesti.

Halli­tuk­semme toimii tässä kysy­myk­sessä käytän­nössä vähem­mis­tö­hal­li­tuk­sena luot­taes­saan Kokoo­muk­sen tukeen edus­kun­nassa. Halli­tus­puo­lu­eet Vihreät ja Vasem­mis­to­liitto eivät tue oman halli­tuk­sensa linjaa, eikä päämi­nis­teri pysty­nyt saamaan poruk­kaansa yhte­näi­sen kannan taakse. Tämä kaikki on päämi­nis­te­rin vastuulla, sillä hän vastaa Suomen EU-vaikut­ta­mi­sen onnis­tu­mi­sesta.

Halli­tuk­sen ja päämi­nis­te­rin poliit­ti­nen pääoma punni­taan, kun nähdään miten Suomi saa nyt tukea muilta mailta. Mikä on halli­tuk­sen uskot­ta­vuus tässä venkoi­lussa koti­mai­sen metsä­no­mis­ta­jan suun­taan tai EU-neuvot­te­luissa, kun keskei­set minis­te­rit julki­sesti liput­ta­vat aivan päin­vas­tai­sia kantoja? Kokoo­mus tukee suoma­laista metsäe­lin­kei­noa ja metsä­teol­li­suu­den edel­ly­tys­ten säily­mistä Suomessa. Tätä selkeää linjaa toivomme myös halli­tuk­selta.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.4.2022

Mykkä­nen: Sähköstä Suomen kilpai­luetu!

Eurooppa kärvis­te­lee irti venä­läi­sestä ener­giasta. Kiireel­li­sim­min pitäisi päästä kaasusta ja hiilestä. Totuu­den hetki koit­taa ensi talvena. Uuden­lai­set ener­gian­läh­teet ovat tärkeitä,

7.3.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ukrai­nan sota yhdisti Euroo­pan

Usein on tullut moitit­tua EU:n yhteistä ulko- ja turval­li­suus­po­li­tiik­kaa, tai pikem­min­kin sen puutetta. Yleensä kun sitä yhteistä näke­mystä ja päätök­sen­te­ko­ky­kyä

4.2.2022

Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä: Ilmas­ton ja turval­li­suu­den kevät

Kiris­tyvä turval­li­suus­po­liit­ti­nen tilanne, Rans­kan ja Unka­rin vaalit sekä unio­nin toimen­pi­teet oikeus­val­tion puolus­ta­mi­seksi Unka­rissa ja Puolassa ovat EU:n kevään suuria asioita.

Skip to content