Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Petteri Orpo: “Suomen halli­tus on tuulia­jolla metsä­po­li­tii­kas­saan”

Petteri Orpo: “Suomen halli­tus on tuulia­jolla metsä­po­li­tii­kas­saan”

Julkaistu:

Halli­tus on kalk­ki­vii­voilla saanut muodos­tet­tua kantansa EU:n takso­no­mia-asetuk­seen, joka rajoit­taisi suoma­laista kestä­vää metsän­hoi­toa ja metsäe­lin­kei­noamme. Kanta oli riitaisa, mutta lopulta halli­tus päätti äänes­tää asetusta vastaan. Myös tätä linjaa Kokoo­mus on pitkin syksyä tois­ta­nut edus­kun­nassa.

Metsä­po­li­tiikka on kansal­lista ja tästä peri­aat­teesta on pidet­tävä kiinni kynsin hampain. Komis­sion takso­no­miae­si­tys menee aivan liian pitkälle yksi­tyis­koh­tai­seen metsä­ta­lou­den sään­te­lyyn. Yli 13 hehtaa­rin metsä­ti­lat halut­tai­siin tuoda erityi­sen ilmas­to­ra­por­toin­nin piiriin ilman mitään osoi­tet­ta­vissa olevia ilmas­to­hyö­tyjä.

Suoma­lai­nen kestävä metsäe­lin­keino on meille talou­del­li­sesti mittaa­mat­to­man arvo­kas, minkä lisäksi se tarjoaa väli­neitä ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­taan. Metsät eivät ole ongelma, vaan osa ratkai­sua.

Halli­tuk­sen kannan­muo­dos­tus kesti luvat­to­man pitkään. Komis­sio julkaisi esityk­sensä jo viime keväänä, ja lopul­li­nen päätös tehdään muuta­man viikon päästä joulu­kuun alussa. Miksi kanta saatiin vasta nyt? Mitä halli­tus teki koko syksyn? Tällä vetkut­te­lulla halli­tus menetti tärkeän EU-edun­val­von­nan paikan vaikut­taa muihin jäsen­val­tioi­hin.

Halli­tus menetti myös kultai­sen mahdol­li­suu­den vaikut­taa viime viikolla, kun komis­sion takso­no­miasta vastaava komis­saari oli juuri vierai­lulla Suomessa. Samaan aikaan päämi­nis­teri ja muut avain­mi­nis­te­rit seisoi­vat vieressä tumput suorina, sillä Suomen kanta ei ollut selvä.

Vaikka Suomi on suuri metsä­val­tio, se on EU:n jäsen­mai­den joukossa pieni. Vaiku­tus­val­taa EU:ssa pitää hakea teke­mällä yhteis­työtä muiden jäsen­mai­den kanssa. Suomen metsä­kan­noille olisi pitä­nyt jo aikaa sitten hakea tukea maista, joilla on omia huoli­aan takso­no­mian kanssa. Näin ei nyt tehty. Pöydällä on myös muita suuria metsiin vaikut­ta­via ilmas­to­ky­sy­myk­siä, joissa pätee sama ilmiö. Halli­tuk­sen on pystyt­tävä muodos­ta­maan linja ja vaikut­ta­maan Suomen etujen mukai­sesti.

Halli­tuk­semme toimii tässä kysy­myk­sessä käytän­nössä vähem­mis­tö­hal­li­tuk­sena luot­taes­saan Kokoo­muk­sen tukeen edus­kun­nassa. Halli­tus­puo­lu­eet Vihreät ja Vasem­mis­to­liitto eivät tue oman halli­tuk­sensa linjaa, eikä päämi­nis­teri pysty­nyt saamaan poruk­kaansa yhte­näi­sen kannan taakse. Tämä kaikki on päämi­nis­te­rin vastuulla, sillä hän vastaa Suomen EU-vaikut­ta­mi­sen onnis­tu­mi­sesta.

Halli­tuk­sen ja päämi­nis­te­rin poliit­ti­nen pääoma punni­taan, kun nähdään miten Suomi saa nyt tukea muilta mailta. Mikä on halli­tuk­sen uskot­ta­vuus tässä venkoi­lussa koti­mai­sen metsä­no­mis­ta­jan suun­taan tai EU-neuvot­te­luissa, kun keskei­set minis­te­rit julki­sesti liput­ta­vat aivan päin­vas­tai­sia kantoja? Kokoo­mus tukee suoma­laista metsäe­lin­kei­noa ja metsä­teol­li­suu­den edel­ly­tys­ten säily­mistä Suomessa. Tätä selkeää linjaa toivomme myös halli­tuk­selta.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

Skip to content