Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: “Suoma­lai­set halua­vat muutok­sen tapaan, jolla isän­maan asioita hoide­taan”

Petteri Orpo: “Suoma­lai­set halua­vat muutok­sen tapaan, jolla isän­maan asioita hoide­taan”

Julkaistu:

Hyvät kuuli­jat,

onpa mukava olla täällä tänään.

Vaalien jälkei­nen sairas­tu­mi­nen pysäytti. Se sai miet­ti­mään elämän perus­asioita. Katse­le­maan vähän kauem­paa maail­man tapah­tu­mia. Antoi luvan hetken levätä.

Pääl­lim­mäi­senä mieles­säni on kiitol­li­suus suoma­laista tervey­den­huol­lon koko ketjua kohtaan. 

Pidin täyden tauon päivän poli­tii­kasta ja puolu­een johta­mi­sesta. Seura­sin maail­man menoa vain pääuu­tis­ta­solla. Paussi päivän poli­tii­kasta tarjosi myös uutta pers­pek­tii­viä: Maailma näyt­tää kovin erilai­selta, kun sitä ei seuraa Twit­te­rin nega­tii­vi­sen luukun kautta. Asiat mene­vät mitta­suh­tei­siin.

Hyvät kuuli­jat,

Mikä on ihmi­sille tärkeää? Mitä poli­tii­kalla pitäisi saada aikaan? Lähei­set, terveys, toimeen­tulo ja tule­vai­suu­de­nusko ovat monelle meistä tärkeim­piä asioita elämässä. Näistä asioista haluan puhua tänään.

Terveys

Terveys on ollut viimei­set puoli­toista vuotta päivit­täin jokai­sen suoma­lai­sen mielessä.

Monen jaksa­mista on koeteltu ja koetel­laan. Erityi­sen kovassa paikassa ovat olleet lapset, nuoret ja opis­ke­li­jat. Kun ikää on viisi­toista, koro­na­ti­lanne on ollut päällä kymme­nes­osan koko nuoren elämästä. Jotkut ovat käyneet koko tähä­nas­ti­sen polkunsa yläkou­lussa, amma­til­li­sessa tai yliopis­tossa koko­naan poik­keus­o­loissa. Osa on pärjän­nyt hyvin, mutta moni on pudon­nut kärryiltä ja henki­nen jaksa­mi­nen on lopussa. Odotuk­set vilk­kaasta opis­ke­li­jae­lä­mästä ovat vaih­tu­neet omien seinien tuijot­ta­mi­seen. 

Meidän velvol­li­suu­temme on huoleh­tia lapsista ja nuorista. Emme voi jäädä odot­ta­maan koro­nan jälkeistä aikaa, vaan korjaa­via toimen­pi­teitä on tehtävä jo nyt. Onneksi yli 12-vuotiai­den roko­tuk­set on saatu käyn­tiin, ja monet kunnat ovat orga­ni­soi­neet roko­tus­pis­teitä koului­hin, jotta roko­tuk­sen saami­nen on mahdol­li­sim­man help­poa. Niin lasten ja nuor­ten kuin kaik­kien muiden­kin näkö­kul­masta rokote on ainoa keino, jolla pääsemme takai­sin kohti normaa­lia. 

Toivot­ta­vasti roko­te­kat­ta­vuu­den nouse­mi­sen avulla pystymme pitä­mään koulut auki ja tartun­nat kurissa. En pidä jälki­vii­sas­te­lusta, mutta on kuiten­kin pakko kysyä, miksi lasten ja nuor­ten rokot­ta­mi­nen saatiin käyn­tiin vasta kun koulut ovat alka­neet. Pienellä roko­te­jär­jes­tyk­sen muutok­sella lasten ja nuor­ten rokot­ta­mi­nen olisi voitu aloit­taa kolme viik­koa ennen koulu­jen alkua, ja kaikki voisi­vat olla luot­ta­vai­sem­min mielin kouluissa.

Toinen ryhmä, joka on kärsi­nyt koro­na­pan­de­miasta jopa kohtuut­to­masti, ovat palve­lua­lan yrit­tä­jät sekä taide- ja kult­tuu­ria­lo­jen ammat­ti­lai­set. Kokoo­mus esitti viime maalis­kuussa, että Suomessa otet­tai­siin käyt­töön koro­na­passi, jolla mahdol­lis­tet­tai­siin roko­te­tuille palve­lui­den käyt­tä­mi­nen turval­li­sesti. 

Halli­tus ja päämi­nis­teri tyrmä­si­vät silloin aloit­teen ylimie­li­sesti. Nyt puoli vuotta myöhem­min halli­tus on onneksi kään­tä­nyt takkinsa ja toden­nut, että koro­na­pas­sista olisi sitten­kin apua. Vali­tet­ta­vasti valmis­telu on autta­mat­to­man myöhäistä. Sen sijaan, että nyt tilan­teen pahen­tuessa on jouduttu peru­maan lukui­sia tapah­tu­mia, olisi ne voitu mahdol­lis­taa koro­na­pas­silla edes osalle. 

Seuraava asia, jota ehdo­tamme halli­tuk­selle, on apteek­kien valjas­ta­mi­nen koro­na­tes­tauk­seen. Saisimme testaus­paik­koja lisää sekä korkeat testaus­hin­nat laske­maan tarjon­nan kasva­mi­sen myötä. Muualla Euroo­passa koro­naa este­tään tehok­kaasti laajalla testaa­mi­selle, ja tuore testi­tu­los olisi osa toimi­vaa koro­na­pas­sia. 

Halli­tuk­selta olisi viisautta katsoa testaus­toi­minta osaksi aptee­kin normaa­lia palve­lu­toi­min­taa. Näin aptee­keilta ei vaadit­taisi eril­listä osakeyh­tiötä ja yksi­tyi­sen tervey­den­huol­lon lupaa. Aptee­kit ovat tähän valmiita ja farma­seu­tit päte­viä testien teke­mi­seen.

Halli­tuk­sen koro­na­toi­mia vaivaa reak­tii­vi­suus ja ylei­sen ilma­pii­rin hais­telu. Tätä maata ei johdeta enna­koi­den ja erilai­sia vaih­toeh­toja selvit­täen. Tämän halli­tuk­sen ongelma on, että se tart­tuu ongel­miin vasta, kun maito on jo puoliksi maassa. Suomi ansait­see parem­paa. Tarvit­semme muutok­sen. Tarvit­semme halli­tuk­sen, jolla kykyä ja rohkeutta johtaa tätä maata edestä ja enna­koi­den.

Hyvät kuuli­jat,


halli­tus on oman sote-ratkai­sunsa tehnyt ja elämme nyt sen kanssa. Uudis­tuk­sen toimeen­pano on alka­nut ja alkaa täysillä viimeis­tään alue­vaa­lien myötä. Nyt kaikki huomio on keski­tet­tävä siihen, että ei rikota sitä, mikä toimii, vaan korja­taan sitä, mikä on rikki.

Suomessa saa maail­man parasta erikois­sai­raan­hoi­toa. Ylei­ses­ti­kin suoma­lai­set sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut ovat kohtuul­li­sen kustan­nus­te­hok­kaasti järjes­tetty. Suomessa on hyvät ja osaa­vat ammat­ti­lai­set ja palve­lut toimi­vat monilta osin hyvin. Ongel­mia­kin on. Lääkä­riin on vaikea päästä, henki­lös­töstä on pulaa ympäri maan ja rahat eivät tahdo riit­tää ikään­ty­vän maan kasva­vaan palve­lu­tar­pee­seen. 

Kokoo­mus ottaa tule­vat alue­vaa­lit vaka­vasti. Vaikka tule­vassa sote-mallissa keskusoh­jaus on vahvaa, alueilla tehdään tärkeitä päätök­siä. Suomessa sote-palve­lui­hin käyte­tään lähes 20 miljar­dia veron­mak­sa­jien rahoja. Sillä on väliä, miten rahoja käyte­tään. Siksi tarvi­taan hyviä kokoo­mus­lai­sia päät­tä­jiä, jotka varmis­ta­vat, että rahat käyte­tään mahdol­li­sim­man tehok­kaasti, että palve­lut pelaa­vat ja että hoitoon pääsee silloin, kun apua tarvit­see.

Me kokoo­muk­sessa uskomme, että paras loppu­tu­los syntyy, kun sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita tehdään julki­sen, kolman­nen ja yksi­tyi­sen sekto­rin yhteis­työssä. Ei poti­laalle ole väliä, kuka palve­lun tuot­taa, vaan se, että palve­lua saa ja, että se on laadu­kasta. Halli­tuk­sen sote-mallissa ei ole yhtään asiaa, joka paran­taisi ihmis­ten palve­luita. Se on hallin­to­him­meli. Me taas uskomme valin­nan­va­pau­teen ja siihen, että poti­laan pitää olla järjes­tel­män sydän, ei raken­tei­den.

Toimeen­tulo

Hyvät kuuli­jat, 

“Suomen velkaan­tu­mi­nen on yksin­ker­tai­sesti mahdot­to­malla uralla”, sanoo valtio­va­rain­mi­nis­te­riön budjet­ti­pääl­likkö Sami Ylä-Outi­nen.  

“Talou­dessa on pouta­sää”, kuvaili taas valtion­va­rain­mi­nis­teri Annika Saarikko. 

Velkaa otetaan 6,7 miljar­dia, vaikka talous kasvaa koro­nan jälkei­sessä ajassa. Elämme todeksi vasem­mis­to­laista utopiaa.

Emme saa sokais­tua hetkel­li­sesti kasva­vasta talou­desta. Suomen talou­den kasvu­vauhti on Euroo­pan hitaim­pien joukossa ja arvioi­den mukaan talou­den kasvu tyssää jo lähi­vuo­sina, ellei uudis­tuk­sia tehdä. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö kutsuu tiedot­tees­saan nousua kasvu­py­räh­dyk­seksi.

Budjet­ti­rii­hessä halli­tuk­sella on viimei­nen todel­li­nen mahdol­li­suus tehdä, edes jota­kin. Jos nyt ei tule päätök­siä, eivät vaikut­ta­vat toimet enää ehdi voimaan loppu­hal­li­tus­kau­den aikana. Näper­te­lyksi menee.

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Saarikko on kerto­nut, että budjet­ti­rii­hessä etsi­tään 110 miljoo­nalla julkista taloutta vahvis­ta­via työl­li­syys­toi­mia. Tässä on pakko olla mitta­kaa­va­virhe. Luvusta on ilmei­sesti jäänyt nolla pois? Yksi prosent­tiyk­sikkö työl­li­syy­sas­teessa vahvis­taa lähes miljar­dilla julkista taloutta, eikä tällai­seen näper­te­lyyn voi tyytyä. 

Halli­tus on lisän­nyt menoja miljar­deilla ja korot­ta­nut veroja. 

Silti tieteestä aiotaan leikata kymme­niä miljoo­nia, eikä miljar­deista ole riit­tä­nyt rahaa pitä­mään polii­sien määrää edes ennal­laan. Lisäksi riihestä on luvassa 150 miljoo­nan euron veron­ki­ris­tyk­set vanho­jen veron­ki­ris­tys­ten päälle. 

Tämä on täysin epäjoh­don­mu­kaista ja osoit­taa, minkä­laista silli­sa­laat­tia on vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen talous­po­li­tiikka. 

Menot pitää lait­taa tärkeys­jär­jes­tyk­seen ja myös leikata vähem­män tärkeitä menoja. Veroja ei voi enää kiris­tää, vaan päin­vas­toin tarvit­semme kevyem­pää vero­tusta, jotta tässä maassa kannat­taa tehdä työtä ja yrit­tää. 

Ymmär­rän budjet­ti­pääl­li­kön suuren huolen. Olemme kestä­mät­tö­mällä tiellä. 

Hyvät kuuli­jat,

Kokoo­muk­sen katse on vahvasti tule­vassa vaali­kau­dessa. On selvää, ettei vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen kurssi muutu, ja korjaa­mi­nen jää seuraa­ville halli­tuk­sille.

Työl­li­syys, työl­li­syys, työl­li­syys. Se, että yhä suurempi osa työi­käi­sistä ihmi­sistä on töissä, on ainoa keino, jolla voimme kestä­västi turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den.  

Talou­den kasvaessa merkit­tä­väksi ongel­maksi on nouse­massa pula osaa­vasta työvoi­masta. Suomessa oli työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön työl­li­syys­kat­sauk­sen mukaan kesä­kuussa 145 tuhatta avointa työpaik­kaa ja 316 tuhatta työtöntä työn­ha­ki­jaa. Joku on perus­ta­van­laa­tui­sesti pielessä, kun työ ei löydä teki­jäänsä, eikä tekijä työtä. 

Me tarvit­semme merkit­tä­viä muutok­sia sosi­aa­li­tur­vaan, jotta työn teke­mi­nen on kaikissa tilan­teissa kannat­ta­vam­paa kuin joute­nolo. Tarvit­semme panos­tuk­sia koulu­tuk­seen, jotta osaa­mi­nen vastaa työpaik­ko­jen tarpeita. Meidän pitää purkaa esteitä liik­ku­vuu­delta, jotta työn perässä kannat­taa muut­taa tai liik­kua pidem­mäl­tä­kin matkalta.  

Esit­te­lemme huomenna tarkem­min keino­jamme työvoi­man saata­vuu­den ja kohtaanto-ongel­man ratkai­se­mi­seksi.

Tule­vai­suu­de­nusko

Hyvät kuuli­jat,

Usko tule­vai­suu­teen on olen­nai­nen osa hyvän elämän perus­taa. Isot, maail­man­laa­jui­set uhat ja krii­sit koet­te­le­vat sitä. Koro­na­pan­de­mia, ilmas­ton­muu­tos ja Afga­nis­ta­nin romah­ta­mi­nen huolet­ta­vat. 

Afga­nis­tan romahti viikoissa, pääkau­punki Kabul päivässä. Se, että tätä ei osattu enna­koida, on valtava epäon­nis­tu­mi­nen Yhdys­val­loilta ja muilta länsi­mailta. Meidän on tark­kaan arvioi­tava, miksi vetäy­ty­mi­nen Afga­nis­ta­nista meni pieleen näin pahasti. 

Afga­nis­ta­nissa olevat suoma­lai­set ja heitä autta­neet afgaa­nit on saatava turvaan pian. He ovat suuressa vaarassa vallan vaih­tuessa. Tässä kaikki tuki tasa­val­lan presi­den­tille, halli­tuk­selle sekä ulko­mi­nis­te­riölle.

Tale­ban tulee viemään ihmi­soi­keu­det puolelta kansasta. Erityi­sesti nais­ten ja lasten asema Tale­ba­nin hallit­se­massa maassa on järkyt­tävä. 

YK:n on tehtävä kaik­kensa huma­ni­tää­ri­sen krii­sin lievit­tä­mi­seksi. Euroo­pan unio­nin on toimit­tava. 

Ihmi­set tule­vat pake­ne­maan henkensä edestä. 

EU:n pitää olla tähän valmis. Pelkään ettei ole. Yhteistä turva­paik­ka­po­li­tiik­kaa ei ole pystytty uudis­ta­maan kunnolla 2015 maahan­muut­to­krii­sin jälkeen, jolloin nykyi­nen järjes­telmä osoitti toimi­mat­to­muu­tensa. EU tarvit­see yhtei­sen turva­paik­ka­me­net­te­lyn ja pitä­vät ulko­ra­jat. Meidän on mini­moi­tava turva­pai­kan­haku rajoilla ja siir­ryt­tävä kaik­kein hädä­na­lai­sim­pien autta­mi­seen mahdol­li­sim­man läheltä lähtö­maita. Tämä tarkoit­taa kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­män vahvis­ta­mista. Auttaa pitää, mutta tilanne on samalla pystyt­tävä pitä­mään hallin­nassa.

Euroo­pan täytyy ottaa enem­män vastuuta omasta turval­li­suu­des­taan ja puolus­tuk­ses­taan. Ilman Yhdys­val­toja suurim­mat­kaan euroop­pa­lai­set Nato-maat eivät olleet haluk­kaita jatka­maan Afga­nis­ta­nin operaa­tiota. EU ei taas­kaan ole ollut toimija Afga­nis­ta­nin krii­sissä, vaan Yhdys­val­lat ja yksit­täi­set EU-jäsen­maat. 

Euroo­pan maiden pitäisi kantaa suurem­paa vastuuta lähia­lueis­taan ja tehtävä päätök­set operaa­tioi­hin osal­lis­tu­mi­sesta omista lähtö­koh­dis­taan ilman painetta siitä, onko Yhdys­val­lat mukana vai ei. Muis­sa­kin EU-maissa ensi askel on, että ne alka­vat kasvat­taa puolus­tus­me­no­jen osuutta 2 prosent­tiin. Kehi­ty­syh­teis­työ­va­roja on nostet­tava kohti 0,7 prosent­tia brut­to­kan­san­tuot­teesta. 

EU:n on tehtävä tiivistä yhteis­työtä turval­li­suus- ja puolus­tus­asioissa Britan­nian kanssa. Se on yhtei­nen etumme. EU:n ja Naton yhteis­työtä tulisi enti­ses­tään syven­tää. Pidem­mällä aika­vä­lillä meidän tulee olla valmiita tarkas­te­le­maan EU:n ja Naton tehtä­vien yhdis­tä­mistä puolus­tus­asioissa.

Hyvät kuuli­jat

Kansain­vä­li­sen ilmas­to­pa­neeli IPCC:n uusin raportti ilmas­ton­muu­tok­sesta oli jälleen pysäyt­tä­vää luet­ta­vaa. 

Maapal­lon keski­läm­pö­tila on nous­sut noin 1,1 astetta esiteol­li­seen aikaan verrat­tuna. Tämä lämpe­ne­mi­nen on ihmis­ten toimin­nan seurausta. Meren­pinta nousee, jäät sula­vat ja kasvi­huo­ne­pääs­tö­jen määrä ilmassa kasvaa. Kaik­kien rapor­tin skenaa­rioi­den mukaan maapal­lon kriit­ti­nen 1,5 asteen lämpe­ne­mi­nen ylite­tään toden­nä­köi­sesti 2030-luvun alku­puo­lella. 

Jos teemme oikeita toimen­pi­teitä, keski­läm­pö­ti­lan nousu voi palau­tua 1,5 astee­seen tämän vuosi­sa­dan lopulla. Seuraa­vien vuosien aikana meidän opit­tava elämään niin, että hiili­diok­si­di­pääs­töt nielu­jen jälkeen ovat nolla tai pienem­piä. Tämä on valtava muutos nykyi­seen elämän­ta­paamme, mutta sen ei pidä, eikä tarvitse olla sitä kurjis­tava.

Ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­sessa kyse on keinoista. On vasem­mis­to­laista ilmas­to­po­li­tiik­kaa, on oikeis­to­laista ilmas­to­po­li­tiik­kaa. Vasem­mis­to­lai­sessa ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nassa tärkeim­mät keinot ovat kiel­lot, rajoi­tuk­set, veron­ko­ro­tuk­set ja se, että valtio ja virka­mie­het ratko­vat ilmasto-ongel­mat. Me oikeis­to­lai­sesti ajat­te­le­vat taas lähdemme siitä, että avai­na­se­massa on pääs­tö­jen hinnoit­telu, mark­ki­na­me­ka­nismi sekä ihmis­ten ja yritys­ten keksin­nöt. 

Teol­li­suus ja yrityk­set elävät jo ilmas­ton­muu­tok­sen torjun­nan arkea täysillä. Ei ole sellaista suurta yritystä, joka ei olisi otta­nut toimin­nas­saan huomioon ilmas­ton­muu­tosta yhtenä merkit­tä­vänä tule­vai­suus­te­ki­jänä. Suoma­lai­set yrityk­set, kuten Wärt­silä, joka on mullis­ta­massa puhdasta meren­kul­kua tai Neste, joka on valtava toimija biopolt­toai­neissa, kulke­vat muutok­sen eturin­ta­massa. Se tarkoit­taa suoma­lai­sille töitä ja hyvin­voin­tia, ei pahoin­voin­tia.

Jotta Suomella olisi suuri käden­jälki ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­sessa, meidän on saatava yrityk­set inves­toi­maan. Tarvit­semme inves­toin­tei­hin kannus­ta­vaa vero­tusta. Meidän edel­lä­kä­vi­jäy­ri­tyk­semme teol­li­suu­dessa ja PK-sekto­rilla tarvit­se­vat vakaan ja ennus­tet­ta­van toimin­taym­pä­ris­tön.

Suomi tarvit­see rohkeita panos­tuk­sia tutki­muk­seen ja tuote­ke­hi­tyk­seen. Sen sijaan, että halli­tus pais­kii miljar­deja sinne tänne, mutta leik­kaa tieteeltä, sen pitää toteut­taa ohjelma, jolla julki­nen sektori yhdessä yritys­ten kanssa nostaa TKI-panos­tuk­set neljään prosent­tiin brut­to­kan­san­tuot­teesta.

Me kokoo­muk­sessa uskomme, että huomenna asiat ovat parem­min, jos vain teemme järke­viä asioita. Ihmi­set ja yksi­löt ovat fiksuja. Kun jokai­nen saa kasvaa täyteen poten­ti­aa­liinsa, loppu­tu­lok­set ovat häikäi­se­viä. Näin on varmasti myös jatkossa.

Hyvät kuuli­jat,

Sydän on oikealla. Kunta­vaa­leissa nähtiin, että suoma­lai­set halua­vat muutok­sen poli­tiik­kaan ja siihen tapaan, jolla isän­maan asioita hoide­taan.

Me kokoo­muk­sessa ajat­te­lemme, että rahat pitää ensin ansaita ennen kuin niitä voi käyt­tää. Velkaa ei voi loput­to­masti ottaa. Tule­vai­suutta pitää enna­koida, jottei jatku­vasti löydä itse­ään kiipe­listä. Tätä maata pitää johtaa stra­te­gi­sesti, niin, että tämä on hyvä maa myös tule­ville suku­pol­ville. Tätä maata pitää johtaa hyvin joka päivä, sillä nopeasti muut­tuva maailma edel­lyt­tää hyvää opera­tii­vista toimin­ta­ky­kyä. 

Nykyi­nen halli­tus ei kykene kumpaan­kaan. Tarvi­taan muutos.

Kokoo­mus on hyvässä kunnossa. Keskus­te­lua kansan­liik­keen sisällä käydään ja niin pitää­kin käydä. Vaalit voitti maltil­li­sen oikeis­to­puo­lue kokoo­muk­sen linja. Vaalit kävi yhte­näi­nen Kokoo­mus. 

Suoma­lais­ten luot­ta­muk­sen kasvu meihin näkyy myös edus­kun­ta­vaa­lien kanna­tus­mit­tauk­sissa. Suomi ja suoma­lai­set ansait­se­vat muutok­sen parem­paan. Kokoo­mus on valmis töihin suoma­lais­ten parhaaksi.

Kiitos!

Petteri Orpon puhe puolue­joh­don ja edus­kun­ta­ryh­män johdon kesä­ko­kouk­sessa Seinä­joella 18.8.2021
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content