Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo sote-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea”

Petteri Orpo sote-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea”

Julkaistu:

“--Halli­tuk­sen malli perus­tuu asian­tun­ti­joi­den, virka­mies­ten ja aluei­den asian­tun­ti­joi­den valmis­te­lu­työ­hön ja mieli­pi­tei­siin. Koor­di­naa­tio­ryh­män tehtävä oli saada aikaan ratkai­sut, jotta pääs­tään eteen­päin. Olemme kaikki yksi­mie­li­siä siitä, että nyky­jär­jes­tel­mällä emme olisi tule­vai­suu­dessa pärjän­neet. Teke­mättä ei voitu jättää.--”

“--Nämä uudis­tuk­set eivät vielä yksin ratkaise Suomen tervey­den­huol­lon ongel­mia 2020- tai 2030-luvuille asti. Olisimme voineet mennä pidem­mäl­le­kin, mutta tämä on ehdot­to­masti oikea suunta.--”

Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpon 16.5.2013 pitämä ryhmä­pu­heen­vuoro koko­nai­suu­des­saan liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content