Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo sote-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea”

Petteri Orpo sote-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä: “Suunta on oikea”

Julkaistu:

“--Halli­tuk­sen malli perus­tuu asian­tun­ti­joi­den, virka­mies­ten ja aluei­den asian­tun­ti­joi­den valmis­te­lu­työ­hön ja mieli­pi­tei­siin. Koor­di­naa­tio­ryh­män tehtävä oli saada aikaan ratkai­sut, jotta pääs­tään eteen­päin. Olemme kaikki yksi­mie­li­siä siitä, että nyky­jär­jes­tel­mällä emme olisi tule­vai­suu­dessa pärjän­neet. Teke­mättä ei voitu jättää.--”

“--Nämä uudis­tuk­set eivät vielä yksin ratkaise Suomen tervey­den­huol­lon ongel­mia 2020- tai 2030-luvuille asti. Olisimme voineet mennä pidem­mäl­le­kin, mutta tämä on ehdot­to­masti oikea suunta.--”

Lue Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpon 16.5.2013 pitämä ryhmä­pu­heen­vuoro koko­nai­suu­des­saan liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content