Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Petteri Orpo Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: SDP:n veronkorotukset rankaisevat työtä ja yrittämistä

Petteri Orpo: SDP:n veron­ko­ro­tuk­set rankai­se­vat työtä ja yrit­tä­mistä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo kriti­soi SDP:n puheen­joh­ta­jan Sanna Mari­nin esit­tä­miä veron­ko­ro­tuk­sia. SDP on pitä­nyt esillä Tans­kan vero­tusta esimerk­kinä Suomelle ja esit­tä­nyt ohjel­mis­saan mitta­via veron­ko­ro­tuk­sia yrit­tä­jille. Kokoo­muk­sen mukaan Suomi ei nouse veron­ki­ris­tyk­sillä, vaan työllä ja yrit­tä­mi­sellä.

”Mari­nin ja SDP:n ihan­noima Tans­kan vero­malli tarkoit­taisi käytän­nössä ruoan arvon­li­sä­ve­ron lähes tuplaa­mista sekä pieni- ja keski­tu­lois­ten palk­ko­jen kireäm­pää vero­tusta. Tämä on täysin väärää poli­tiik­kaa, kun suoma­lai­set paini­vat muuten­kin nouse­vien kustan­nus­ten kanssa. SDP irtaan­tu­nut taval­li­sen ihmi­sen arjesta”, Orpo sanoo.

SDP on esit­tä­nyt talous­po­liit­ti­sessa ohjel­mas­saan roimia veron­ki­ris­tyk­siä, joista suurin osa osuu yrit­tä­jien makset­ta­vaksi.

”Veroja ei voi kiris­tää 10 miljar­dilla eurolla niin, ettei se näkyisi jokai­sen suoma­lai­sen kukka­rossa. Viime kädessä veron­ki­ris­tyk­set osuvat aina työhön ja yrit­tä­mi­seen. Yrit­tä­mi­sen vero­tuk­sen kiris­tä­mi­nen erityi­sesti heiken­täisi yrit­tä­jien asemaa ja johtaisi siten irti­sa­no­mi­siin. Talous­kasvu tapah­tuu vain työllä ja yrit­tä­mi­sellä, eikä veron­ko­ro­tuk­silla auteta kumpaa­kaan. SDP on toti­sesti enti­nen työväen­puo­lue”, Orpo sanoo.

Valtio velkaan­tuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­mien mukaan tule­vina vuosina 10 miljar­din euron vuotuista tahtia, mikäli suun­taa ei kään­netä. Jos halli­tuk­sen linjalla jatke­taan, syövät korko­me­not muuta­man vuoden päästä jo maan­puo­lus­tuk­sen verran rahaa. Kokoo­muk­sen tavoite on pelas­taa suoma­lai­nen hyvin­voin­ti­val­tio ja tärkeät palve­lut.

”Heikom­mista huoleh­ti­mi­nen ja suoma­lais­ten palve­lui­den turvaa­mi­nen eivät onnistu veroja kiris­tä­mällä tai velalla raken­ta­malla. Palve­lut raken­ne­taan kestä­västi vain työllä.”, Orpo muis­tut­taa.

Kokoo­mus on vaalioh­jel­mas­saan kerto­nut hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lu­jen pelas­ta­mi­sen olevan sen tule­van vaali­kau­den pääta­voite.

”Kokoo­mus käyt­täisi korko­ra­hat mieluum­min palve­lui­hin kuten vanhus­ten­hoi­toon ja koulu­tuk­seen, kuin syytäisi niitä kansain­vä­li­sille pank­kii­reille. Velkaan­tu­mi­nen rapaut­taa jo nyt hyvin­voin­ti­val­tion rahoi­tus­poh­jaa ja siten heiken­tää palve­luita, kun korko­me­not niele­vät yhä suurem­man osan valtion budje­tista. Ensi kauden tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen, mikä tapah­tuu vain pysäyt­tä­mällä nykyi­nen velka­ralli”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

27.3.2023

Häkkä­nen: EU-ero olisi kohta­lo­kas virhe Suomelle

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Antti Häkkä­nen ihmet­te­lee, miksi yhden puolu­een ehdo­tuk­set EU-erosta on jätetty käsit­te­le­mättä päämi­nis­te­ri­ten­teissä. Perus­suo­ma­lai­set on tällä hetkellä ainoa puolue,

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content