Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Petteri Orpo kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Rinteen halli­tus­oh­jelma on kuin hiekalle raken­nettu hulp­pea huvila

Petteri Orpo: Rinteen halli­tus­oh­jelma on kuin hiekalle raken­nettu hulp­pea huvila

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon mukaan Antti Rinteen uusi halli­tus­oh­jelma on kuin hiekalle raken­nettu hulp­pea huvila.

Orpon mukaan toivea­jat­te­luun perus­tuva talous­kuva ja työl­li­syys­toi­mien ulkois­ta­mi­nen tarkoit­ta­vat sitä, että halli­tus­oh­jel­malta puut­tuu pohja ja päätös­valta ulkois­te­taan selvit­tä­jille ja työmark­ki­na­jär­jes­töille.

“Halli­tus­oh­jelma on raken­nettu hiekalle, sillä talou­den kestävä pohja puut­tuu. Nyt suoma­lais­ten vero­tus kiris­tyy ja valtion velan­otto uhkaa kasvaa. Halli­tus suun­nit­te­lee noin 1,2 miljar­din euron pysy­viä meno­li­säyk­siä, mutta summa ei tule riit­tä­mään, jos kaikki halli­tus­oh­jel­massa mainittu aiotaan toteut­taa”, Orpo sanoo.

“Vain työ ja yrit­tä­jyys tuovat yhtei­seen kassaan niitä veroeu­roja, joilla hyvät asiat rahoi­te­taan. Nyt kuiten­kin työl­li­syyttä lisää­vät uudis­tuk­set lois­ta­vat pois­sao­lol­laan. Vanhoja toimia peru­taan mutta tilalle ei tarjota uusia. Kaiken­laista selvi­te­tään ja edis­te­tään, mutta konkre­tia puut­tuu.”

Orpon mielestä tule­vaa halli­tusta voi kuvata selvi­tys­hal­li­tuk­seksi. Vaikeat työl­li­syy­suu­dis­tuk­set on ulkois­tettu työmark­ki­na­jär­jes­töille. Monista muis­ta­kaan asioista ei löydy selkeitä linjauk­sia.

“Viime kädessä vali­tet­ta­vasti suuri joukko äänes­tä­jiä joutuu kuiten­kin petty­mään. Esite­tyillä toimilla ei saada työl­li­syyttä nouse­maan ja lupauk­sia rahoi­tet­tua. Halli­tus yrit­tää silmän­kään­tö­temp­pua, jossa yksit­täi­siä vaali­lu­pauk­sia rahoi­te­taan myymällä valtion omai­suutta kolmella miljar­dilla eurolla.”

Keski­luokka joutuu vaali­lu­paus­ten maksa­jaksi

Orpo on petty­nyt siihen, että työvoi­man saata­vuus­har­kin­taa ei helpo­teta. Työl­li­syys­nä­kö­kulma on unoh­dettu myös perhe­va­pai­den ja sosi­aa­li­tur­van uudis­tuk­sissa. Reilu paikal­li­nen sopi­mi­nen ei etene koske­maan kaik­kia työn­te­ki­jöitä ja yrityk­siä.

“Halli­tus lait­taa keski­luo­kan maksa­maan vaali­lu­pauk­sensa. Peri­aate kiris­tää hait­to­jen ja pääs­tö­jen vero­tusta on hyvä. Samassa suhteessa pitäisi kuiten­kin keven­tää työn vero­tusta. Nyt keven­nyk­set jäävät kiris­tyk­siin verrat­tuna hyvin pieniksi. Työs­sä­käy­vien kukka­rosta otetaan entistä enem­män”, Orpo sanoo.

Orposta lapsi­per­hei­den ja ikään­ty­nei­den arkea helpot­ta­vaa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen heiken­tä­mistä on vaikea ymmär­tää. Vähen­nyk­sellä olisi iso merki­tys, että pien­ta­loa­su­jalla on varaa lisätä talonsa ener­gia­te­hok­kuutta taikka korjata katto.
Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den uudis­ta­mi­sessa tulisi Orpon mukaan keskit­tyä hallin­non sijaan ihmis­ten palve­lui­den paran­ta­mi­seen.

“Halli­tus­oh­jelma sisäl­tää hyviä kirjauk­sia ja tavoit­teita sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den sisäl­lön kehit­tä­mi­sestä. Ihmis­ten palve­lut seuraa­van neljän vuoden aikana eivät parane, jos samaan aikaan keski­ty­tään uusiin raken­tei­siin, hallin­toon ja veroi­hin.”

“Emme tarvitse uutta hallin­toa, uusia veroja tai uusia vaaleja. Kokoo­mus esit­tää, että palve­luita olisi lähdetty kehit­tä­mään nyky­lain­sää­dän­nön pohjalta – näin ihmis­ten palve­luita oltai­siin heti päästy paran­ta­maan.”

Kiitosta esio­pe­tuk­sesta ja ilmas­to­toi­mista

Orpo kehuu halli­tus­oh­jel­maa siitä, että seuraa­valla kaudella on tarkoi­tus jatko­sel­vit­tää esio­pe­tuk­sen piden­tä­mistä kaksi­vuo­ti­seksi. Kokoo­mus olisi kuiten­kin piden­tä­nyt esio­pe­tuk­sen suoraan aiem­min tänä vuonna tehdyn Opetus­hal­li­tuk­sen selvi­tyk­sen pohjalta. Nyt aika kuluu selvit­te­lyyn, ei vaikut­ta­viin koulu­tus­toi­men­pi­tei­siin.

Myös ilmasto- ja ener­gia­po­li­tii­kan pääta­voit­teet ovat Orpon mukaan pääpiir­teis­sään hyviä, mutta linja­tut toimet eivät luo realis­tista polkua tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi.

“Hiili­neut­raa­lius­ta­voite 2035 ei ole realis­ti­nen kirja­tuilla toimen­pi­teillä. Liian moni keskei­nen asia jätetty selvi­tys­ti­laan - ohjel­masta pais­taa läpi, että kauniista ajatuk­sista huoli­matta ei ollut rohkeutta linjata tarvit­ta­van tasoi­sia konkreet­ti­sia toimia, kuten turpeen käytön lopet­ta­mista. Turpeen ener­gia­käy­tölle ei laitettu selkeää taka­ra­ja­vuotta, vaan pelkkä kirjaus, että käyttö puoli­te­taan 2030 mennessä.”

Lisä­tie­toja:
Erityi­sa­vus­taja Heikki Uusi­talo, puh. 050 302 8246

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content