Petteri Orpo: Puhui­vatko päämi­nis­teri Rinne ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero totta edus­kun­nan edessä?

Julkaistu: 25.11.2019

Viime päivät julki­suu­dessa on käyty keskus­te­lua PAU:n ja Posti Oy:n riidasta liit­tyen työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin sekä liik­keen­luo­vu­tuk­sesta, jolla se siirsi 700 paket­ti­la­jit­te­li­jaa koko­naan omis­ta­maansa Posti Palve­lut -tytä­ryh­ti­öön.

Julki­suu­den perus­teella Postin tilanne on erit­täin sekava. Toivomme, että tilanne rauhoit­tuu, sillä laajen­tu­neet tuki­la­kot ovat vaikut­ta­neet ja tule­vat lähi­päi­vinä mahdol­li­sesti vaikut­ta­maan hyvin merkit­tä­västi suoma­lais­ten arkeen ja suoma­lai­sen elin­kei­noe­lä­män toimin­tae­del­ly­tyk­siin. Koska Postin ympä­rillä vallit­se­van seka­mels­kan vaiku­tuk­set ovat suuret, on suoma­lais­ten saatava tietää totuus tapah­tu­mista.

Hyvä päämi­nis­teri Rinne ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero, milloin saitte tietää Postin työn­te­ki­jöi­den liik­keen­luo­vu­tuk­sesta Posti Palve­lut -tytä­ryh­ti­öön? Mitä Postin halli­tuk­sen puheen­joh­taja Markku Pohjola on teille ennen toteu­tu­nutta liik­keen­luo­vu­tusta kerto­nut?

Annoit­teko tukenne Postin johdon suun­ni­tel­mille liik­keen­luo­vu­tuk­sesta? Missä tilassa omis­ta­jaoh­jaus on, kun kyse on asiasta, jossa päämi­nis­teri kertoi edus­kun­nassa halli­tuk­sen yksi­se­lit­tei­sesti estä­neen kesällä yli 9000 työn­te­ki­jän siir­ron Media­lii­ton ja Teol­li­suus­lii­ton väli­seen sopi­muk­seen ja sitten olisi­kin tehty omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paate­ron huomaa­matta 700 paket­ti­la­jit­te­li­jan siirto?

Jos olette passii­vi­sesti anta­neet tukenne suun­ni­tel­mille, miksi tuki vedet­tiin myöhem­min pois? Miksi halli­tus edel­leen 3.9. loi vaiku­tel­man, josta PAU ymmärsi, että asiaan pala­taan vielä TES-neuvot­te­lussa ja miksi tämän kuvan on annettu elää koko loka­kuu?

Jos Ilta-Sano­mien tiedot pitä­vät paik­kansa, miten voi olla mahdol­lista, että päämi­nis­te­rin sähkö­pos­tista on lähe­tetty ”neljän viisaan ryhmän” kokoon­pano, vaikka minis­te­rit vakuut­ti­vat ehdo­tuk­sen tulleen kiis­tan osapuo­lilta? Kuka tässä maassa oikein johtaa omis­ta­ja­po­li­tiik­kaa: omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri vai päämi­nis­teri? Ja edel­leen: miten päämi­nis­teri Rinne voi tämän jälkeen kertoa suoma­lai­sille päämi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­nilla, että päämi­nis­te­rillä ei ole roolia Postin työkiis­tan sovit­te­lussa?

Suoma­lais­ten asioita ei voi hoitaa näin. Valtion omis­ta­ja­po­li­tiikka on jo nyt kärsi­nyt mitta­van kolauk­sen, sillä valtion vakau­teen ja johdon­mu­kai­suu­teen ei julki­suu­dessa esillä olevien tieto­jen mukaan voi enää luot­taa. Valtion tehtävä on johtaa omis­ta­mi­aan stra­te­gi­sesti ja suun­taa näyt­täen, mutta nyt näyt­tää siltä, että minis­te­rit ovat sekaan­tu­neet yhtiöi­den opera­tii­vi­seen toimin­taan. Miten tämän kaiken jälkeen varmis­te­taan se, että esimer­kiksi pörs­si­lis­ta­tut valtio­nyh­tiöt voivat luot­taa siihen, ettei vastaava sekoilu toistu heidän kohdal­laan?

Viimei­sim­pänä, mutta samalla vaka­vim­pana kysy­myk­senä asian­omai­sille on minun pakko kysyä: ovatko minis­te­rit puhu­neet totta edus­kun­nan edessä?

Viime tors­tain kyse­ly­tun­nilla minis­teri Paatero vastasi kysy­myk­seen Postin liik­keen­luo­vu­tuk­sesta: ”…Mutta päätök­sen on tehnyt tieten­kin Postin halli­tus ja siitä on infor­moitu, myös­kin tämän siir­ron ajan­koh­dasta, vasta jälki­kä­teen, ja tässä kohtaa ei ollut mahdol­lista sitten tehdä tieten­kään mitään.”

Hetki tämän jälkeen päämi­nis­teri Rinne jatkoi, että päätök­sestä: ”…Ja ilman, että halli­tus tiesi siitä konkreet­ti­sesta päätök­sestä, 700 ihmistä siir­ret­tiin toisen työeh­to­so­pi­muk­sen piiriin.”

Jos nämä väit­teet eivät ole totta, on kokoo­muk­sen harkit­tava vaka­vasti luot­ta­musää­nes­tystä minis­te­rien asemasta.

Yhtey­de­no­tot: Henrik Vuor­nos (Orpon erityi­sa­vus­taja, media­suh­teet), 044 253 4444