Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Petteri Orpo: Puhui­vatko päämi­nis­teri Rinne ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero totta edus­kun­nan edessä?

Petteri Orpo: Puhui­vatko päämi­nis­teri Rinne ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero totta edus­kun­nan edessä?

Julkaistu:

Viime päivät julki­suu­dessa on käyty keskus­te­lua PAU:n ja Posti Oy:n riidasta liit­tyen työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin sekä liik­keen­luo­vu­tuk­sesta, jolla se siirsi 700 paket­ti­la­jit­te­li­jaa koko­naan omis­ta­maansa Posti Palve­lut -tytä­ryh­ti­öön.

Julki­suu­den perus­teella Postin tilanne on erit­täin sekava. Toivomme, että tilanne rauhoit­tuu, sillä laajen­tu­neet tuki­la­kot ovat vaikut­ta­neet ja tule­vat lähi­päi­vinä mahdol­li­sesti vaikut­ta­maan hyvin merkit­tä­västi suoma­lais­ten arkeen ja suoma­lai­sen elin­kei­noe­lä­män toimin­tae­del­ly­tyk­siin. Koska Postin ympä­rillä vallit­se­van seka­mels­kan vaiku­tuk­set ovat suuret, on suoma­lais­ten saatava tietää totuus tapah­tu­mista.

Hyvä päämi­nis­teri Rinne ja omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paatero, milloin saitte tietää Postin työn­te­ki­jöi­den liik­keen­luo­vu­tuk­sesta Posti Palve­lut -tytä­ryh­ti­öön? Mitä Postin halli­tuk­sen puheen­joh­taja Markku Pohjola on teille ennen toteu­tu­nutta liik­keen­luo­vu­tusta kerto­nut?

Annoit­teko tukenne Postin johdon suun­ni­tel­mille liik­keen­luo­vu­tuk­sesta? Missä tilassa omis­ta­jaoh­jaus on, kun kyse on asiasta, jossa päämi­nis­teri kertoi edus­kun­nassa halli­tuk­sen yksi­se­lit­tei­sesti estä­neen kesällä yli 9000 työn­te­ki­jän siir­ron Media­lii­ton ja Teol­li­suus­lii­ton väli­seen sopi­muk­seen ja sitten olisi­kin tehty omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri Paate­ron huomaa­matta 700 paket­ti­la­jit­te­li­jan siirto?

Jos olette passii­vi­sesti anta­neet tukenne suun­ni­tel­mille, miksi tuki vedet­tiin myöhem­min pois? Miksi halli­tus edel­leen 3.9. loi vaiku­tel­man, josta PAU ymmärsi, että asiaan pala­taan vielä TES-neuvot­te­lussa ja miksi tämän kuvan on annettu elää koko loka­kuu?

Jos Ilta-Sano­mien tiedot pitä­vät paik­kansa, miten voi olla mahdol­lista, että päämi­nis­te­rin sähkö­pos­tista on lähe­tetty ”neljän viisaan ryhmän” kokoon­pano, vaikka minis­te­rit vakuut­ti­vat ehdo­tuk­sen tulleen kiis­tan osapuo­lilta? Kuka tässä maassa oikein johtaa omis­ta­ja­po­li­tiik­kaa: omis­ta­jaoh­jaus­mi­nis­teri vai päämi­nis­teri? Ja edel­leen: miten päämi­nis­teri Rinne voi tämän jälkeen kertoa suoma­lai­sille päämi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­nilla, että päämi­nis­te­rillä ei ole roolia Postin työkiis­tan sovit­te­lussa?

Suoma­lais­ten asioita ei voi hoitaa näin. Valtion omis­ta­ja­po­li­tiikka on jo nyt kärsi­nyt mitta­van kolauk­sen, sillä valtion vakau­teen ja johdon­mu­kai­suu­teen ei julki­suu­dessa esillä olevien tieto­jen mukaan voi enää luot­taa. Valtion tehtävä on johtaa omis­ta­mi­aan stra­te­gi­sesti ja suun­taa näyt­täen, mutta nyt näyt­tää siltä, että minis­te­rit ovat sekaan­tu­neet yhtiöi­den opera­tii­vi­seen toimin­taan. Miten tämän kaiken jälkeen varmis­te­taan se, että esimer­kiksi pörs­si­lis­ta­tut valtio­nyh­tiöt voivat luot­taa siihen, ettei vastaava sekoilu toistu heidän kohdal­laan?

Viimei­sim­pänä, mutta samalla vaka­vim­pana kysy­myk­senä asian­omai­sille on minun pakko kysyä: ovatko minis­te­rit puhu­neet totta edus­kun­nan edessä?

Viime tors­tain kyse­ly­tun­nilla minis­teri Paatero vastasi kysy­myk­seen Postin liik­keen­luo­vu­tuk­sesta: ”…Mutta päätök­sen on tehnyt tieten­kin Postin halli­tus ja siitä on infor­moitu, myös­kin tämän siir­ron ajan­koh­dasta, vasta jälki­kä­teen, ja tässä kohtaa ei ollut mahdol­lista sitten tehdä tieten­kään mitään.”

Hetki tämän jälkeen päämi­nis­teri Rinne jatkoi, että päätök­sestä: ”…Ja ilman, että halli­tus tiesi siitä konkreet­ti­sesta päätök­sestä, 700 ihmistä siir­ret­tiin toisen työeh­to­so­pi­muk­sen piiriin.”

Jos nämä väit­teet eivät ole totta, on kokoo­muk­sen harkit­tava vaka­vasti luot­ta­musää­nes­tystä minis­te­rien asemasta.

Yhtey­de­no­tot: Henrik Vuor­nos (Orpon erityi­sa­vus­taja, media­suh­teet), 044 253 4444

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content