Petteri Orpo: pääsemme pitkälle, kun Suomessa saa tehdä – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: pääsemme pitkälle, kun Suomessa saa tehdä

Petteri Orpo: pääsemme pitkälle, kun Suomessa saa tehdä

Julkaistu: 20.10.2018 Puheet

Valta­kun­nal­liset Yrittä­jä­päivät Turussa 20.10.2018, valtio­vallan tervehdys, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo

Minulle on suuri kunnia, että saan olla tänään puhumassa teille, yrittäjät. Minulle merkitsee paljon, että saan puhua teille juuri täällä, kotikau­pun­gissani. Kaupun­gissa, jonka yrittäjiä ja yrittä­jyyden hengen tunnen hyvin.

Korttelin päässä Turun kauppa­to­rilta, Kauppias­kadun ja Maarian­kadun kulmassa oli aikoinaan setäni Timon ja hänen vaimonsa Raijan kauppa. Tex-tuote oli paraa­ti­pai­kalla, kolme kerrosta täynnä vaatteita. Olin siellä 1980-90-luvulla töissä vuosia, ensin kesätöissä, opiske­luaikana viikon­lop­pu­jakin.

Timo ja Raija olivat aina töissä. 35 vuoteen he eivät ottaneet yhtään kokonaista viikon­loppua vapaaksi. Kunnes yhtenä perjan­taina he ojensivat minulle kaupan avaimet ja kertoivat lähte­vänsä viikon­vaih­teeksi mökille. Tämä oli niin ennen­kuu­lu­ma­tonta, että isänikin soitti minulle vahvis­taakseen, onko asia totta. Vahvistin, että on se. ”Lähtikö Raijakin”, isäni vielä kysyi, epäuskoa äänessään. ”Lähti”, vastasin.

Tiedän, että Timo ja Raija eivät ole ainoat lajissaan. Minulle he opettivat kaksi erittäin tärkeää asiaa: Ensin­näkin, hyvät kuulijat, opin myymään housuja. Toiseksi, opin, millaista sitou­tu­nei­suutta ja vastuun kanta­mista yrittäjyys vaatii. Se on elämäntapa. Se on asenne.

Täytän ensi vuonna 50 vuotta. Ehkä siksi olen viime aikoina ajatellut taval­lista enemmän ratkaisuja, joita olen elämässäni tähän mennessä tehnyt. Yksi näistä ratkai­suista on urava­linta. Kuten tiedätte, minusta ei tullut yrittä­jyyden ammat­ti­laista – minusta tuli politiikan ammat­ti­lainen. Tiedän, missä yrityksiin ja yrittäjiin vaikut­tavat päätökset tehdään. Käytän osaamiseni siihen, että työtä, yrittä­mistä ja kasvua tukevia päätöksiä viedään eteenpäin niin Helsin­gissä, Brysse­lissä kuin maail­mal­lakin.

Olen tässä politiikan ”bisnek­sessä”, koska luotan suoma­laisiin. Luotan suoma­laisten ahkeruuteen, kekse­liäi­syyteen ja sisuk­kuuteen – jäärä­päi­syy­teenkin. Luotan siihen, että suoma­lai­silla on halua ja tahtoa toimia tämän maan eduksi. Näitä asioita haluan olla mahdol­lis­ta­massa ja vahvis­ta­massa.

Hyvät kuulijat, 

Noin viisi vuotta sitten olin kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja. Olimme tyyty­mät­tömiä silloisen halli­tuksen yrittä­jyys­toimiin. Istuimme palave­rissa pohti­massa, mikä olisi yrittä­jille tärkeää. Aika nopeasti ymmärsin, että vastaus ei löydy siitä huoneesta. Päätin palaverin sanoihin: entä, jos kysyt­täisiin yrittä­jiltä. Päätimme tehdä laajan yrittä­jä­kier­tueen ja kysyä teiltä.

Teidän vastaus­tenne perus­teella teimme kymmenen kohdan ohjelman. Toteu­timme sen: tuloksia ovat esimer­kiksi yrittä­jä­vä­hennys ja pieny­ri­tysten maksu­pe­rus­teinen arvon­li­sävero. Teidän päävies­tinne päättä­jille oli kuitenkin tämä: ”Älkää tehkö mitään. Antakaa meidän vain yrittää. Älkää aiheuttako ongelmia. Näinhän se on. Parasta on, että Suomessa saa tehdä.

Hyvät kuulijat,

Maailma ympäril­lämme muuttuu kiihty­vällä nopeu­della. Kansain­vä­lisen politiikan laina­lai­suudet ovat järkkyneet. Se vaikuttaa maail­man­kauppaan. Tekno­lo­ginen kehitys muokkaa yhteis­kuntia. Jätti­mäiset haasteet, kuten ilmas­ton­muutos, pakot­tavat meitä kohti yhä nopeampia ja tehok­kaampia ratkaisuja.

Eikä Suomi ole suojaisa saari. Mekin olemme muutok­sessa. Suoma­laiset yritykset ja innovaatiot pitkälti ratkai­sevat, mikä meidän roolimme tässä muutok­sessa on. Nyt yhteis­kun­nasta on löydyttävä samaa kette­ryyttä kuin suoma­lai­sista yrityk­sistä löytyy.Meidän polii­tik­kojen tehtävä tässä muutok­sessa on selvä: meidän on annettava teidän yrittää. Meidän on luotava ympäristö, jossa riskin ottaminen, työllis­tä­minen ja kasvu on paitsi mahdol­lista, myös houkut­te­levaa.

Me tarvit­semme uuden­laiset pelisäännöt. Tarvit­semme uudis­tuksia, jotka ravit­sevat yrittä­misen maaperää: meidän on uudis­tettava niin verotusta, työelämää kuin sosiaa­li­turvaa. Tarvit­semme päätök­sen­tekoon johdon­mu­kai­suutta, ennus­tet­ta­vuutta. Tiedän, että tässä tilai­suu­dessa on käynyt aiemminkin polii­tikkoja lupaa­massa teille yhtä ja toista.

Minun viestini teille yrittä­jille – ja kaikille suoma­lai­sille on: Suomessa saa yrittää.

Minun viestini teille yrittä­jille – ja kaikille suoma­lai­sille on: Suomessa saa yrittää. Yritys saa työllistää, se saa kasvaa. Yrittäjä saa menestyä. Suomessa saa myös epäon­nistua. Saa yrittää uudestaan. Tässä on meidän polii­tik­kojen tehtävä. Mahdol­listaa yrittäjyys.

Arvoisat yrittäjät,

Meidän on päivi­tettävä näkemyk­semme työelä­mästä. Tänä päivänä yrittä­minen on uusi normaali. Jo noin 170 000 ihmistä on yksiny­rit­täjiä. Kynnystä yrittä­jyyteen on edelleen madal­lettava. Minusta meidän pitää lisätä mahdol­li­suuksia yhdistää opiskelua tai palkka­työtä yrittä­miseen.

Jo se, että työllistää itsensä, on arvokasta. Mutta yhdenkään pienen yrityksen kasvu ei saa jäädä ainakaan siitä kiinni, ettei yritys uskalla kasvaa. Siksi yritysten kynnystä työllistää on edelleen madal­lettava. Erityi­sesti ensim­mäisen työnte­kijän palkkaa­minen on iso riski. Jakaako työntekijä yrittäjän arvot? Sitou­tuuko hän niihin? Riittääkö hänen motivaa­tionsa, jos oman elämän tilanteet muuttuvat?

Kukaan ei palkkaa, ei totisesti kukaan, irtisa­noakseen. Jokainen menes­tykseen tähtäävä yrittäjä tietää, että tulosta ei synny ilman osaavaa ja sitou­tu­nutta henki­löstöä.

Hyvä yrittäjä pitää huolta poruk­kansa osaami­sesta ja hyvin­voin­nista. Luotan teihin.

Luotan myös suoma­laisiin palkan­saajiin. Uskon, että parhaat päätökset syntyvät siellä, missä on paras tieto: siis yrityk­sissä. Meidän on mahdol­lis­tettava se, että työnantaja ja työntekijä saavat sopia jousta­vasti – keskenään – asioista. Minuun tämän asian etene­minen ei ole pysäh­tynyt, eikä pysähdy. Tänään olemme täysin toisen­laisten haasteiden kanssa tekemi­sissä kuin kuluneina taantuman vuosina.

Ympäri Suomen olen tavannut yrittäjiä, jotka eivät saa osaavia työnte­ki­jöitä. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta työn perässä muutta­minen ja oman osaamisen päivit­tä­minen tai kokonaan uuden osaamisen hankki­minen ovat todel­linen mahdol­lisuus jokai­selle. Meidän on avattava ovia Suomeen, jotta saamme tänne parhaat osaajat myös muualta. Kaiken tämän tueksi tarvit­semme tekemään rohkai­sevaa verotusta.

Verotuk­sessa meidän on jatkettava linjaa, joka tukee työtä ja yrittä­mistä. Meidän on purettava yrittä­mistä vaikeut­tavaa sääntelyä. Haluan myös uudistaa lainsää­däntöä niin, että konkurssin tehnyt yrittäjä pääsee nykyistä nopeammin takaisin jaloilleen. Yrittämään uudelleen.

Sosiaa­li­tur­vaakin on uudis­tettava niin, että se kannustaa tekemään. Tekemisen pitää aina olla kannat­ta­vampaa kuin joute­nolon. Minä haluan, että meillä on sosiaa­li­turva, joka tunnistaa myös yrittäjän. Tässä halli­tuk­sessa päätimme, että yrittäjien puolisot pääsevät jatkossa palkan­saajien työttö­myys­turvan piiriin. Nyt uskaltaa rakastua yrittäjään!

Arvoisat kuulijat, voimme säilyttää hyvin­voin­timme vain, jos yhä useampi suoma­lainen on töissä. Meidän ei tarvitse kysellä itsel­tämme, missä tällä halli­tus­kau­della syntyneet 120 000 uutta työpaikkaa ovat. Ja me kaikki tiedämme, että yrityk­sistä ne uudet työpaikat löytyvät myös tulevai­suu­dessa.

Hyvät yrittäjät,

Olen maalannut tänään teille omaa visiotani Suomesta. Suomesta, jossa saa tehdä. Suomesta, jossa luotetaan ihmisiin ja heidän kykyynsä tehdä. Te tiedätte, että tarjolla on myös toisen­lainen vaihtoehto. Suomi, jossa ei saa tehdä. Se on Suomi, jossa teidät yrittäjät ja yritykset nähdään pääasiassa yhdessä roolissa: maksu­miehinä ja -naisina. Se on Suomi, jossa eletään kädet kyynär­päitä myöten tulevan sukupolven taskuissa, velaksi. Se Suomi ei ole talou­del­li­sesti itsenäinen.

Tilastot kertovat meille, että yrittäjät ovat aiempaa kasvu­ha­kui­sempia, innova­tii­vi­sempia, kansain­vä­li­sempiä ja koulu­te­tumpia. Myös nuorilla on ennen näkemätön into yrittä­jyyteen. Olen varma, että ilman yrittä­jyyttä ja siihen yhdis­tyvää osaamista, luovuutta ja rohkeutta uudet tekno­logiat jäävät valjas­ta­matta, uudet yritykset ja työpaikat luomatta, uuden aikakauden lupaukset lunas­ta­matta.

Siksi Suomi, jossa saa tehdä, on minulle ainoa vaihtoehto.

Olemme päässeet tässä pienessä maassa aika pitkälle – ja pitkälti teidän yrittäjien ansiosta. Kiitos teille, että olette valinneet yrittä­jyyden. Ilman teitä ja aiempia yrittä­jä­polvia me emme olisi nyt tässä. Minä tiedän, että me pääsemme vielä pidem­mälle. Se onnistuu, kun Suomessa SAA TEHDÄ. Aion tehdä kaikkeni, jotta te saatte tehdä ja jotta te saatte yrittää.


Kokoomus.fi